Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Anvendelsesområde
  Kapitel 2Indgivelse af supplerende regnskabsoplysninger i selvangivelsen
  Kapitel 3Indgivelse af det skattemæssig e årsregnskab på anfordring
  Kapitel 4Almindelige krav til det skattemæssige årsregnskab samt opbevaring heraf
  Kapitel 5Oplysninger til det skattemæssige årsregnskab
  Kapitel 6Interessenter, komplementarer, kommanditister og partredere
  Kapitel 7Erhvervsdrivende under virksomhedsordningen efter afsnit I i virksomhedsskatteloven
  Kapitel 8Erhvervsdrivende under kapitalafkastordningen efter afsnit II i virksomhedsskatteloven
  Kapitel 9Afstemning af indberettede oplysninger på anfordring
  Kapitel 10Ikrafttræden mv.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige
årsregnskab mv. for mindre virksomheder
(Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder)

 

I medfør af skattekontrollovens § 1, stk. 2, og § 3, stk. 1 - 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005, som ændret ved § 10 i lov nr. 509 af 7. juni 2006, fastsættes efter indstilling fra Skatterådet:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for erhvervsdrivende virksomheder m.v., jf. bogføringslovens § 1, samt erhvervsdrivende interessenter, komplementarer, kommanditister eller partredere som nævnt i § 18, der er selvangivelsespligtige efter skattekontrollovens § 1, jf. dog bekendtgørelsens § 2.

§ 2. Uanset § 1 finder bekendtgørelsen ikke anvendelse for følgende virksomheder m.v.:

1) elselskaber, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2e, samt kommuner, der driver netvirksomhed m.v., jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2f,

2) andelsforeninger, brugsforeninger og foreninger, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, 3a og 4,

3) virksomheder, der beskattes efter kulbrinteskatteloven,

4) virksomheder, der beskattes efter tonnageskatteloven,

5) pengeinstitutter, forsikringsselskaber, pensionskasser, realkreditinstitutter, børsmæglerselskaber og lignende finansielle virksomheder, herunder virksomheder omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2a, og 5 b,

6) gensidige forsikringsforeninger og investeringsforeninger m.v., jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 og 5a,

7) erhvervsdrivende dødsboer,

8) selskaber, der sambeskattes efter selskabsskattelovens § 31 A, som i det forudgående indkomstår var sambeskattet efter selskabsskattelovens § 31 A, eller som beskattes af en genbeskatningssaldo efter § 15 i lov nr. 426 af 6. juni 2005,

9) skattepligtige juridiske personer, herunder erhvervsdrivende fonde og foreninger omfattet af fondsbeskatningsloven, der for det pågældende indkomstår har en nettoomsætning på mere end 100 mio. kr.,

10) erhvervsvirksomhed med flere end to ejere, hvor resultatet beskattes som personlig indkomst, herunder efter virksomhedsskatteloven, og hvor ingen af ejerne deltager i virksomhedens drift i væsentlig omfang, medmindre virksomheden er omfattet af reglerne om fælles skatteregnskab, jf. ligningslovens § 29,

11) anden erhvervsvirksomhed, hvor resultatet beskattes som personlig indkomst, og hvor nettoomsætningen for det pågældende indkomstår er på mere end 25 mio. kr., jf. stk. 3.

Stk. 2. Ved sambeskatning anvendes beløbsgrænsen i stk. 1, nr. 9, på den samlede nettoomsætning for selskaberne, der skal sambeskattes.

Stk. 3. Beløbsgrænsen i stk. 1, nr.11, gælder for hver enkelt bogføringspligtig virksomhed, jf. § 1.

§ 3. Told- og skatteforvaltningen kan for enkelte eller grupper af selvangivelsespligtige helt eller delvis dispensere fra denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Indgivelse af supplerende regnskabsoplysninger i selvangivelsen

§ 4. Til brug for told- og skatteforvaltningens kontrol af grundlaget for selvangivelsen skal der gives supplerende oplysninger i selvangivelsen, jf. skattekontrolloven § 1, stk. 2, jf. dog be-kendtgørelsens § 5.

§ 5. Uanset § 4 skal der for følgende virksomheder ikke indgives supplerende regnskabsoplysninger:

1) foreninger m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6,

2) fonde og foreninger, der anvender erklæringsordningen, jf. fondsbeskatningslovens § 15,

3) andre skattepligtige juridiske personer, som for det pågældende indkomstår har en nettoomsætning på under 500.000 kr., jf. stk. 2 og 4,

4) erhvervsvirksomhed bestående af udlejning af op til to lejemål i fast ejendom, når virksomheden drives af fysiske personer,

5) erhvervsvirksomhed omfattet af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10, eller 12,

6) anden erhvervsvirksomhed med en nettoomsætning i det pågældende indkomstår på under 300.000 kr., jf. stk. 3.

Stk. 2. Ved sambeskatning anvendes beløbsgrænsen i stk. 1, nr. 3, på den samlede nettoomsætning for selskaberne, der skal sambeskattes.

Stk. 3. Beløbsgrænsen i stk. 1, nr. 6, gælder for hver enkelt bogføringspligtig virksomhed, jf. bekendtgørelsens § 1.

Stk. 4. For virksomheder, som nævnt i stk. 1, nr. 3 og 6, skal der dog gives oplysninger i selvangivelsen om revisorbistand samt revisorerklæring.

Kapitel 3

Indgivelse af det skattemæssig e årsregnskab på anfordring

§ 6. På anfordring skal virksomhederne inden 1 måned indgive det skattemæssige årsregnskab, jf. kapitel 4, eller dele heraf til told- og skatteforvaltningen.

Kapitel 4

Almindelige krav til det skattemæssige årsregnskab samt opbevaring heraf

§ 7. Det skattemæssige årsregnskab, som skal indgives på anfordring efter §   6, skal være udarbejdet efter skattemæssige principper eller skal indeholde skattemæssige korrektioner (konvertering) og specifikationer til regnskabet, jf. kapitel 5-9.

Stk. 2. Det skattemæssige årsregnskab består i det mindste af hovedposterne i resultatopgørelse, balance og bevægelserne i virksomhedens egenkapital samt konvertering i det mindste i hovedposter. Endvidere består det af de oplysninger, som virksomhederne skal oplyse særskilt. Ved indsendelse af det skattemæssige årsregnskab indgår de oplysninger, som efter bestemmelserne kun skal afgives på anfordring, ikke i det skattemæssige årsregnskab, medmindre told- og skatteforvaltningen anmoder herom.

Stk. 3. Regnskabet med tilhørende oplysninger, jf. § 8, skal på en klar og overskuelig måde kunne danne grundlag for told- og skatteforvaltningens kontrol.

Stk. 4. Oplysninger om hovedposter, som allerede er afgivet som supplerende oplysninger, jf. § 4, kan udelades af det skattemæssige årsregnskab.

Stk. 5. Den skattemæssige konvertering til årsregnskabet skal udarbejdes på en sådan måde, at det er muligt at konstatere sammenhængen til det foregående års skattemæssige opgørelser.

§ 8. Det skattemæssige årsregnskab samt de oplysninger, som indgår i grundlaget for det skattemæssige årsregnskab, skal kunne udledes af bogføringen eller af specifikationer i tilknytning hertil.

Stk. 2. Bogføringen skal tilrettelægges således, at alle registreringer kan følges til de skattemæssige opgørelser. De skattemæssige opgørelser skal kunne opløses i de registreringer, hvoraf de er sammensat.

§ 9. I de tilfælde, hvor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget årsrapporten, kan virksomheden undlade at indgive årsrapporten som en del af det skattemæssige årsregnskab.

§ 10. De oplysninger, som er nævnt i § 8, skal opbevares i 5 år regnet fra udløbet af regnskabsåret.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke detailhandelsvirksomheders kassestrimler og tilsvarende interne bilag, som kun skal opbevares i 1 år fra tidspunktet fra underskrivelsen af årsregnskabet.

§ 11. Det skattemæssige årsregnskab kan afgives elektronisk efter told- og skatteforvaltningens nærmere anvisning.

Kapitel 5

Oplysninger til det skattemæssige årsregnskab

§ 12. Nettoomsætningen skal oplyses særskilt. Reguleres værdien af igangværende arbejder for fremmed regning, jf. § 15, i nettoomsætningen, skal reguleringen anføres særskilt.

§ 13. Følgende oplysninger skal kunne oplyses på anfordring:

1) Tilgodehavender og gæld vedrørende varer og tjenesteydelser ved regnskabsårets udløb med angivelse af navn og adresse på debitor og kreditor.

2) Indskud i pengeinstitut eller lignende med angivelse af anbringelsessted og kontonummer, hvis oplysningerne ikke er indberettet til told- og skatteforvaltningen.

3) Værdipapirer, hvor kursgevinster eller kurstab er skattepligtige efter kursgevinstloven, med angivelse af anskaffelsessum, nominel værdi og kursværdi. Opbevares værdipapiret i depot, angives tillige depotet, i det omfang oplysningerne ikke er blevet indberettet til told- og skatteforvaltningen. For rentebærende værdipapirer, hvor hovedstolen eller restgælden reguleres i danske kroner, skal den pålydende rente på udstedelsestidspunktet angives.

4) Andre tilgodehavender eller anden gæld med angivelse af henholdsvis kreditors og debitors navn og adresse.

§ 14. Et varelager skal oplyses særskilt. Ved regnskabsårets udløb skal der foretages en fysisk optælling af varelageret, hvis størrelse skal kunne dokumenteres ved en optællingsliste, hvori de enkelte varer er anført og identificeret i nødvendigt omfang. Såfremt lagerbeholdningen til enhver tid kan opgøres på grundlag af et betryggende ført lagerregnskab eller lignende, kan den fysiske optælling ske på andre tidspunkter end ved regnskabsårets udløb.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for landbrugeres husdyrbesætninger.

§ 15. På anfordring skal virksomheden kunne gøre rede for igangværende arbejder for fremmed regning fordelt på hver enkelt ordre samt for, hvordan værdiansættelsen er foretaget.

§ 16. Er der ved opgørelsen af varelagerets værdi efter § 14 beregnet nedslag for ukurans, eller ved opgørelsen af værdien af igangværende arbejder for fremmed regning efter § 15 indregnet en andel af indirekte produktionsomkostninger eller acontoavance, skal de pågældende beløb oplyses særskilt.

§ 17. På anfordring skal der kunne oplyses om aktiver, hvorpå der kan foretages skattemæssige afskrivninger. Disse skal kunne specificeres således, at der gives de nødvendige oplysninger til brug for kontrollen med afskrivningsgrundlaget og de foretagne afskrivningers beregning. For skattemæssige afskrivninger på aktiver, der afskrives efter afskrivningslovens kapitel 3, skal endvidere angives de foretagne afskrivninger på aktivet for hele ejerperioden. For så vidt angår skattemæssige afskrivninger på aktiver, der ikke afskrives efter afskrivningslovens kapitel 2, skal tillige angives anskaffelsestidspunktet for aktivet.

Stk. 2. Kravet til specifikation efter stk. 1, gælder tilsvarende for forskudsafskrivninger efter afskrivningslovens kapitel 4. Specifikationen skal omfatte:

1) De aktiver, der er omfattet af forskudsafskrivningen, med angivelse af den aftalte eller beregnede anskaffelsessum, grundbeløb og forskudsafskrivningsgrundlag.

2) Det angivne bestillings- eller planlægningsår og leverings- eller fuldførelsestidspunkt.

3) Den foretagne forskudsafskrivning.

4) Den afskrivningsberettigede anskaffelsessum, som skal indgå på afskrivningssaldoen.

5) Opgørelse af resterende grundbeløb og forskudsafskrivningsgrundlag ved anskaffelse af et af flere aktiver med samme bestillings- eller planlægningsår.

Kapitel 6

Interessenter, komplementarer, kommanditister og partredere

§ 18. Interessenter, komplementarer, kommanditister og partredere (deltagere), der ikke er omfattet af ligningslovens § 29, kan vælge at lade bestemmelserne om udarbejdelse af det skattemæssige årsregnskab i kapitel 4 og 5 opfylde af det pågældende interessentskab, kommanditselskab eller partrederi, som herefter udleverer årsregnskabet med tilhørende korrektioner og specifikationer til deltagerne til brug ved disses indkomstopgørelser.

Stk. 2. Deltagerne skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst specificere deres indkomst fra deltagelse i interessentskabet, kommanditselskabet eller partrederiet.

Stk. 3. Anvender deltagerne skattemæssige periodiserings- eller værdiansættelsesmetoder eller foretager skattemæssige af- eller nedskrivninger, der afviger fra årsregnskabet som nævnt i stk. 1, skal alle korrektioner anføres særskilt.

Kapitel 7

Erhvervsdrivende under virksomhedsordningen efter afsnit I i virksomhedsskatteloven

§ 19. Virksomhedens bogføring skal tilrettelægges således, at virksomhedens økonomi og den erhvervsdrivendes private økonomi er regnskabsmæssigt adskilt.

Stk. 2. Følgende skal registreres særskilt:

1) Indskud og hævninger.

2) Bevægelser på en mellemregningskonto mellem virksomheden og den erhvervsdrivende.

§ 20. Såfremt indskud eller hævninger består af andre værdier end kontanter, skal det særskilt oplyses, hvilke værdier det drejer sig om, og det skal på anfordring kunne oplyses, hvorledes værdiansættelsen er foretaget.

Stk. 2. Mellemregningskontoens udvisende ved regnskabsårets udløb skal oplyses særskilt.

§ 21. For det indkomstår, hvor en virksomhed overgår til beskatning efter virksomhedsordningen, skal indskudskontoen ved indtræden oplyses særskilt.

§ 22. For det indkomstår, hvor en virksomhed overgår til beskatning efter virksomhedsordningen, skal kapitalafkastgrundlaget ved indtræden oplyses særskilt.

Kapitel 8

Erhvervsdrivende under kapitalafkastordningen efter afsnit II i virksomhedsskatteloven

§ 23. For det indkomstår, hvor en virksomhed overgår til beskatning efter kapitalafkastordningen, skal kapitalafkastgrundlaget ved indtræden oplyses særskilt.

Kapitel 9

Afstemning af indberettede oplysninger på anfordring

§ 24. Indberetningspligtige skal på anfordring oplyse størrelsen af lønninger og honorarer m.v., der indgår i regnskabet, og vise en afstemning med de lønninger og honorarer mv., der er indberettet til told- og skatteforvaltningen efter lovens §§ 7 og 7 A, jf. bekendtgørelsen om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven.

§ 25. Fonde og foreninger, som er skattepligtige efter fondsbeskatningslovens § 1, skal på anfordring oplyse størrelsen af uddelinger som nævnt i fondsbeskatningslovens § 4 og vise en afstemning med de oplysninger, der er indberettet til told- og skatteforvaltningen efter lovens § 7 B.

§ 26. Renteindberetningspligtige skal på anfordring oplyse størrelsen af renteindtægter og renteudgifter, der indgår i regnskabet, og vise en afstemning med de renter, der er indberettet til told- og skatteforvaltningen efter lovens §§ 8 H, 8 P eller 8 Q.

§ 27. Arbejdsgiverforeninger, fagforeninger, og andre faglige sammenslutninger, jf. ligningslovens § 13, skal på anfordring oplyse størrelsen af kontingentindbetalinger, der indgår i regnskabet, og vise afstemning med de kontingenter, der er indberettet til told- og skatteforvaltningen efter lovens § 8 T.

§ 28. Anvender indberetningspligtige som nævnt i §§ 24-27 et regnskabsår, der afviger fra kalenderåret, skal det på anfordring kunne vises, hvorledes de indberettede beløb fordeler sig på de dele af kalenderåret, der udgør regnskabsperioden.

Kapitel 10

Ikrafttræden mv.

§ 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2006 og har virkning for selvangivelser mv., der skal indgives for indkomståret 2006 eller senere.

Skatteministeriet, den 12. juni 2006

Kristian Jensen

/K.-H. Ludolph