Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 28.maj 2015 i sag TN 24.2014

A og B

v/faglig sekretær Søren Kjærsgaard, Malerforbundet i Danmark

mod

C

v/advokat Birgitte Wismar Pedersen, Autobranchens Arbejdsgiverforening

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget advokat Penille Mahler Larsen, udpeget af Autobranchens Arbejdsgiverforening, og forbundssekretær Carsten Niebuhr, udpeget af Malerforbundet.

Mellem klageren, A, født den 1. marts 1992, og indklagede, C, blev i anledning af ændring i ejerforhold den 20. og 25. februar 2013 underskrevet et tillæg til en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som vognmaler med uddannelsesperiode fra den 1. januar 2013 til den 31. oktober 2015.

Mellem klageren, B, og indklagede, C, blev den 2. maj 2012 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter B skulle uddannes som vognmaler med uddannelsesperiode fra den 7. maj 2012 til den 21. december 2014.

Denne sag drejer sig om virksomhedens ensidige ophævelse af uddannelsesaftalerne.

A og B har ved deres organisation, Malerforbundet i Danmark, ved klageskrift modtaget den 13. maj 2014 indbragt sagerne for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede pålægges at betale hver af eleverne 60.000 kr.

Påstandene udgør godtgørelse for tab af uddannelsesgode.

Indklagede har påstået principalt frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb end påstået.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 19. maj 2015.

Sagsfremstilling

Under et skoleophold blev der den 27. november 2013 foretaget kontrol af elevernes værelse på skolehjemmet. I forlængelse heraf underskrev B en konfiskationserklæring vedrørende 1 stk. ”Downpipe” og 1 stk. ”Bonhovede”.

Den 28. november 2013 udarbejdede erhvervsskolen to enslydende advarsler til A og B, hvoraf fremgår bl.a.:

”Som følge af, at du den 27. november 2013 er taget i at opbevare narkotiske midler på dit værelse, er der indgået aftale med dig om, at Rusmiddelcentret Silkeborg kontakter dig, og at du forpligter dig til at følge de med dem planlagte samtaler. Forpligtelsen løber, så længe dit ophold i Elevhuset varer.

Alternativet til aftalen er en bortvisning, da fund af narkotiske stoffer normalt fører til øjeblikkelig bortvisning.

Dette skal samtidig ses som en skriftlig advarsel og sker det igen, at du ikke overholder Elevhusets regler, kan det medføre bortvisning. ”

Den 16. december 2013 ophævede indklagede elevernes uddannelsesaftaler med den begrundelse, at besiddelse og indtagelse af narkotiske stoffer under skoleophold var helt uacceptabelt for virksomheden.

Af indklagedes alkohol- og rusmiddelpolitik fremgår bl.a.:

”Det er C’s holdning, at alkohol samt øvrige rusmidler og arbejde ikke hører sammen.

- Indtagelse af alkohol og øvrige rusmidler i arbejdstiden og på arbejdspladsen accepteres ikke.

- Udførelse af ens arbejdsopgaver under påvirkning af alkohol samt øvrige rusmidler accepteres ikke.

Såfremt ovenstående retningslinjer ikke overholdes, kan dette medføre øjeblikkelig afskedigelse fra arbejdspladsen. ”

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at han den 27. november 2013 blev kaldt til samtale på skolens kontor. Man sagde, at der var fundet hash på hans værelse. Den lå i hans skab, som han delte med sin værelseskammerat. Han sagde til skolen, at det ikke var hans hash. Efterfølgende gik han på politistationen sammen med sin værelseskammerat, som betalte den bøde, der var blevet udstedt til ham. Han deltog i de rusmiddel-samtaler, som skolen havde opstillet som en forudsætning for hans fortsatte skoleforløb, men de stoppede hurtigt, da han ikke havde behov herfor. Han har prøvet at ryge hash, men kun i fritiden, og det er ikke noget han gør regelmæssigt.

B har forklaret bl.a., at han også den 27. november 2013 blev kaldt til samtale på skolens kontor, fordi der var fundet rygeremedier på hans værelse. Han ryger ikke hash normalt, men har prøvet det sammen med sin værelseskammerat i enkeltstående tilfælde i fritiden uden for skolens område. Han havde fået rygeremedierne af værelseskammeraten. Der må have været nogle hashrester herpå. Han betalte det bødeforlæg, han fik. Han fik også en advarsel og fik af skolen tilbudt rusmiddelsamtaler som alternativ til at blive smidt ud.

V1 har forklaret bl.a., at han er ansat som business controller hos indklagede med ansvar for bl.a. HR-funktionen. Efter at man fra skolen modtog indberetning om de to advarsler, blev der foretaget forskellige undersøgelser og søgt rådgivning, inden det på øverste ledelsesniveau blev besluttet, at uddannelsesaftalerne skulle ophæves. Man så det som en meget alvorlig sag, fordi eleverne på skolen repræsenterede indklagede, og virksomheden ville ikke på nogen måde associeres med rusmidler og alkohol. Det udslagsgivende for beslutningen var, at det af advarslerne fremgik, at eleverne havde opbevaret narkotiske stoffer på skolens område. Der blev ikke talt med eleverne inden ophævelsen. Eleverne arbejdede med maskiner og kemikalier under deres elevtid og skulle også flytte biler. Der har aldrig været mistanke om, at B og A var påvirkede under arbejdet.

V2 har forklaret bl.a., at han delte værelse med A på skolehjemmet. Det var hans hash, der blev fundet under kontrollen af værelset. Det lå i skabet med hans ting, men skolen havde registreret, at skabet tilhørte A og troede derfor, at det var A’s hash. Efter samtalen med A prøvede han at sige til skolen, at det var hans hash, men de sagde, at han selv måtte ordne det med politiet. Han fulgtes med A til politistationen og betalte det bødeforlæg, som A har fået.

Procedure

Klager har til støtte for sin påstand anført, at ophævelsen af uddannelsesaftalerne ikke var berettiget, idet fund af værelseskammeratens hash og rygeremedier på værelserne ikke udgør en grov misligholdelse af uddannelsesaftalerne. Der foreligger heller ingen overtrædelse af virksomhedens rusmiddelpolitik, som i sig selv kan begrunde en ophævelse. Hertil kommer, at der er udvist passivitet, idet ophævelsen er sket mere end 2 uger efter, at man fik underretning om forholdene på skolen.

Indklagede har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at opbevaring og indtagelse af hash, der udgør et strafbart forhold, og som har en række skadelige virkninger i forhold til indlæring og udførelse af arbejde, udgør en grov misligholdelse af uddannelsesaftalerne. Der foreligger endvidere en overtrædelse af firmapolitikken om rusmidler samt af overenskomstens § 10, stk. 10 om passende adfærd. Ophævelserne var derfor berettigede, og retten til ophævelse er ikke bortfaldet ved passivitet. Under alle omstændigheder foreligger der ingen skærpende omstændigheder, som kan begrund en forhøjet godtgørelse.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

3 voterende udtaler:

Vi lægger efter de afgivne forklaringer til grund, at den hash, der blev fundet i A’s skab på skolehjemmet, tilhørte hans værelseskammerat, og at det var fundet af hashrester på rygeremedierne, der begrundede et bødeforlæg til B. Vi lægger endvidere til grund, at ingen af eleverne synes at have været påvirkede af stoffer i skole- eller arbejdstiden, og at de alene har prøvet at ryge hash ved enkeltstående lejligheder i fritiden uden for skolens område.

Uanset at der i hvert fald for B’s vedkommende foreligger en overtrædelse af skolens ordensregler, der udgør et strafbart forhold, finder vi på den baggrund, at eleverne ikke har misligholdt uddannelsesaftalerne på en måde, der berettigede indklagede til at ophæve dem.

Herefter stemmer vi for at tilkende eleverne en godtgørelse, der i overensstemmelse med Tvistighedsnævnets praksis passende kan fastsættes til 30.000 kr.

2 voterende udtaler:

Vi lægger efter de af skolen afgivne advarsler til grund, at begge elever opbevarede narkotiske stoffer på deres værelse på skolehjemmet, hvilket udgør et strafbart forhold og tillige indebærer en grov tilsidesættelse af skolens ordensregler, som efter det oplyste kunne have berettiget skolen til en bortvisning. Under hensyn hertil finder vi, at der foreligger en grov misligholdelse af uddannelsesaftalerne. Retten til at ophæve uddannelsesaftalerne findes under hensyn til 1-månedsreglen i erhvervsuddannelseslovens § 61 ikke at være fortabt ved passivitet.

På den baggrund stemmer vi for at frifinde indklagede.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s:

C skal inden 14 dage betale 30.000 kr. til A og 30.000 kr. til B.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.