Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Danmarks Evalueringsinstitut
Kapitel 2 Evaluering, herunder kvalitetsudvikling, opfølgning m.v.
Kapitel 2 a Akkrediteringsrapporter
Kapitel 3 Klage
Kapitel 4 Ikrafttræden m.v.
Bilag 1 Love omfattet af § 2, stk. 1, i lov om Danmarks Evalueringsinstitut
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Herved bekendtgøres lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 1073 af 15. september 2010 med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 1235 af 18. december 2012, § 43 i lov nr. 1605 af 26. december 2013, § 7 i lov nr. 1640 af 26. december 2013, § 2 i lov nr. 22 af 14. januar 2014, lov nr. 405 af 28. april 2014, § 10 i lov nr. 630 af 16. juni 2014 og § 6 i lov nr. 1539 af 27. december 2014.

Kapitel 1

Danmarks Evalueringsinstitut

§ 1. Danmarks Evalueringsinstitut er en selvstændig statslig institution, der har til formål at medvirke til at sikre og udvikle kvaliteten af undervisning, uddannelse og læring i Danmark.

Stk. 2. Evalueringsinstituttet rådgiver og samarbejder med undervisningsministeren og andre offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner m.v. i spørgsmål om evaluering og kvalitetsudvikling af uddannelser m.v.

Stk. 3. Evalueringsinstituttet har til opgave at samle national og international erfaring med evaluering og kvalitetsudvikling samt løbende at udvikle og forny metoder til evaluering og kvalitetsudvikling.

§ 2. Evalueringsinstituttet gennemfører af egen drift, jf. § 4, systematiske evalueringer af læring og uddannelser og undervisning ved offentlige og private institutioner, der er omfattet af de love, som er nævnt i bilag 1 til loven, jf. dog stk. 2. For private institutioner gælder dette dog kun, i det omfang de modtager offentlige tilskud. Evalueringsinstituttet kan gennemføre andre former for evalueringer, herunder evalueringer af en institutions samlede virksomhed eller dele heraf. Instituttet fastsætter emner og metoder for de enkelte evalueringer.

Stk. 2. Evalueringer af undervisning på grundskoleniveau på friskoler og private grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler gennemføres efter aftale med skolen.

Stk. 3. Evalueringer af uddannelser og undervisning, der er omfattet af de love, som er nævnt i bilag 1 til loven, som foregår ved uddannelsesinstitutioner, der ikke hører under undervisningsministerens område, og som går videre end evalueringer af uddannelser og undervisning, gennemføres efter aftale med vedkommende minister eller anden myndighed.

Stk. 4. Evalueringsområdet kan i øvrigt af undervisningsministeren efter aftale med vedkommende minister udvides til at omfatte uddannelses- og institutionsevalueringer på andre ministeriers område.

§ 3. Evalueringsinstituttet kan endvidere gennemføre evalueringer efter anmodning. Evalueringer kan rekvireres af Undervisningsministeriet, andre ministerier, overordnede uddannelsesråd, regionsråd, kommunalbestyrelser, offentlige uddannelsesinstitutioner, godkendte eller tilskudsberettigede uddannelsesinstitutioner og uddannelsesinstitutioner, der udbyder private uddannelser.

Stk. 2. Evalueringer efter stk. 1 gennemføres som indtægtsdækket virksomhed.

§ 4. Evalueringsinstituttets samlede forslag til det kommende års evalueringsområder sendes til undervisningsministeren og velfærdsministeren til godkendelse for hver sit område.

Stk. 2. Instituttet sender inden den 1. oktober instituttets budget, herunder rammer for den indtægtsdækkede virksomhed, til undervisningsministerens godkendelse.

§ 5. Danmarks Evalueringsinstitut ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig over for undervisningsministeren.

Stk. 2. Bestyrelsen består af en formand, der udpeges af undervisningsministeren, og et antal medlemmer, der beskikkes af undervisningsministeren på følgende måde.

1) 1 medlem, der beskikkes efter indstilling af og blandt formandskabet for Rådet for Børns Læring.

2) 1 medlem med viden og erfaring inden for ungdomsuddannelserne, der beskikkes efter indstilling af Rådet for Ungdomsuddannelser.

3) 2 medlemmer med viden og erfaring inden for erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne, der beskikkes efter indstilling fra Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser.

4) 1 medlem med viden og erfaring inden for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der beskikkes efter indstilling af Rådet for Voksen- og Efteruddannelse.

5) 1 medlem med viden og erfaring inden for de kunstneriske uddannelser m.v., der beskikkes efter indstilling fra kulturministeren

6) 1 medlem med viden og erfaring inden for dagtilbudsområdet, der beskikkes efter indstilling fra velfærdsministeren.

Stk. 3. Bestyrelsen kan endvidere supplere sig med yderligere et medlem med særlig evalueringsfaglig ekspertise.

Stk. 4. Bestyrelsen beskikkes for en 3-årig periode. Der kan ske genbeskikkelse.

Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter instituttets vedtægt, herunder regler, der sikrer, at den evaluerede institution får mulighed for at udtale sig, inden rapporten offentliggøres. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af evalueringsinstituttet og fastlægger instituttets virksomhed.

Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder efter indstilling fra lederen og efter forudgående dialog med de berørte ministerier, jf. § 4, stk. 1, årsprogrammet for instituttet, herunder forslag til rammer for den indtægtsdækkede virksomhed.

Stk. 3. Instituttets leder ansættes og afskediges af bestyrelsen. Lederen ansætter og afskediger instituttets øvrige personale.

Stk. 4. Bestyrelsen nedsætter et repræsentantskab fælles for instituttets virksomhedsområde. Repræsentantskabet har til opgave en gang om året at udtale sig om evalueringsinstituttets årsrapport og om årsprogrammer samt om bestyrelsens indstilling om prioritering af indsatsområder til de berørte ministre, jf. § 4, stk. 1. Bestyrelsen, der mindst en gang om året afholder et møde med repræsentantskabet, skal dels forholde sig til repræsentantskabets udtalelser i henhold til 2. pkt. og har dels pligt til at videreformidle repræsentantskabets udtalelser.

Stk. 5. Repræsentantskabet sammensættes således, at uddannelses- og institutionsområder m.v., der er omfattet af instituttets virksomhed, er repræsenteret sammen med repræsentanter for elever og studerende, faglige foreninger og arbejdsmarkedets parter.

Stk. 6. Repræsentantskabet nedsættes for en 3-årig periode, der følger bestyrelsens beskikkelsesperiode. Repræsentanter for studenter- og elevsammenslutninger udpeges dog kun for 2 år.

Stk. 7. Nærmere regler om repræsentantskabet og dets virksomhed fastsættes i evalueringsinstituttets vedtægt.

Stk. 8. Bestyrelsen kan efter indstilling fra lederen nedsætte en evalueringsgruppe for hver evaluering. Evalueringsgruppen består af personer med særlig sagkyndig ekspertise på det område, der skal evalueres. Medlemmer af bestyrelsen eller ansatte ved instituttet kan ikke indgå i evalueringsgruppen. Bestyrelsen sikrer, at medlemmerne af evalueringsgruppen ikke er inhabile.

§ 7. Evalueringsinstituttets leder varetager den daglige ledelse af instituttet.

§ 8. Evalueringsgruppen, jf. § 6, stk. 8, har ansvaret for evalueringen og den evalueringsrapport, der skal afslutte evalueringen. Rapporten afgives til bestyrelsen. Evalueringsrapporter vedrørende evalueringer under Undervisningsministeriets område afleveres af bestyrelsen til undervisningsministeren senest 14 dage før offentliggørelsen. Andre evalueringsrapporter afleveres til vedkommende minister m.v., jf. § 2, stk. 3 og 4, eller vedkommende rekvirent, jf. § 3, senest 14 dage før offentliggørelsen.

Stk. 2. Evalueringsinstituttet offentliggør alle evalueringsrapporter og orienterer offentligheden om sin aktivitet. Instituttet afgiver ved årets afslutning en beretning om årets aktivitet.

Stk. 3. En begæring om aktindsigt i dokumenter, der er udarbejdet som led i en evaluering efter denne lov, kan først behandles, når den endelige rapport er offentliggjort.

§ 9. Evalueringsinstituttet kan i forbindelse med evaluering, der gennemføres efter § 2, af vedkommende evaluerede uddannelsesinstitution forlange alle oplysninger, der skønnes af betydning for evalueringen. Oplysninger kan indhentes i elektronisk form.

Kapitel 2

Evaluering, herunder kvalitetsudvikling, opfølgning m.v.

§ 10. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om evaluering og om opfølgning på evaluering, som er gennemført efter § 2, stk. 1.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan endvidere bl.a. på baggrund af en evaluering fastsætte regler om kvalitetsudvikling, herunder lærerkvalifikationer m.v.

§ 11. Vedkommende minister eller anden myndighed kan på baggrund af en afsluttet evaluering efter § 2 give uddannelsesinstitutionen, den ansvarlige myndighed og den praktikansvarlige myndighed påbud om opfølgning på evalueringsrapporten.

Stk. 2. Påbud i henhold til stk. 1 kan ikke gives uddannelsesinstitutioner under universitetsloven.

§ 12. Hvis en uddannelsesinstitution, der modtager statstilskud, ikke udleverer oplysninger efter § 9 eller ikke efterkommer påbud efter § 11, kan vedkommende minister tilbageholde tilskud, eller lade tilskud bortfalde helt eller delvist.

Kapitel 2 a

Akkrediteringsrapporter

§ 12 a. Evalueringsinstituttet gennemfører efter undervisningsministerens beslutning de akkrediteringsvurderinger og udarbejder de akkrediteringsrapporter, som er nødvendige til brug for Akkrediteringsrådets akkrediteringer efter kapitel 4 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og kapitel 3 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelser (videreuddannelsessystemet) for voksne. Evalueringsinstituttet kan endvidere som indtægtsdækket virksomhed gennemføre akkrediteringsvurderinger og udarbejde akkrediteringsrapporter til brug for Akkrediteringsrådets akkrediteringer af udbud af danske uddannelser i udlandet, jf. kapitel 4 a i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og kapitel 3 b i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelser (videreuddannelsessystemet) for voksne.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om akkrediteringsvurderinger og akkrediteringsrapporter efter stk. 1.

Stk. 3. Evalueringsinstituttet gennemfører akkrediteringsvurderinger og udarbejder akkrediteringsrapporter om uddannelser på kulturministerens område efter kulturministerens beslutning. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Evalueringsinstituttet kan endvidere efter anmodning gennemføre akkrediteringsvurderinger og udarbejde akkrediteringsrapporter som indtægtsdækket virksomhed.

Kapitel 3

Klage

§ 13. Evalueringsinstituttets afgørelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven kan, for så vidt angår klager over retlige spørgsmål, påklages til undervisningsministeren, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til at klage og kan herunder bestemme, at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

Kapitel 4

Ikrafttræden m.v.

§ 14. Loven træder i kraft den 1. juni 1999.

Stk. 2. For folkeskolens område gennemføres evalueringer i perioden indtil den 31. december 2000 efter aftale med vedkommende kommunalbestyrelse.

§ 15. (Udelades)1)

§ 16. (Udelades)2)

§ 17. (Udelades)3)

§ 18. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 1235 af 18. december 2012 (Ændringer som følge af ny læreruddannelse)4) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2013.

Stk. 2-3. (Udelades)


Lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler5) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 39

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2014.

Stk. 2-7. (Udelades)


Lov nr. 1640 af 26. december 2013 (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)6) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014, jf. dog stk. 2.

Stk. 2-8. (Udelades)


Lov nr. 22 af 14. januar 2014 (Ændringer som følge af ny pædagoguddannelse)7) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft 1. juni 2014.

Stk. 2-3. (Udelades)


Lov nr. 405 af 28. april 2014 (Danmarks Evalueringsinstituts initiativret til at iværksætte evalueringer på folkeskoleområdet)8) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft 1. juli 2014.


Lov nr. 630 af 16. juni 2014 om Rådet for Ungdomsuddannelser9) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemme:

§ 4. Loven træder i kraft den 1. august 2014.


Lov nr. 1539 af 27. december 2014 (Fornyelse af frie fagskolers undervisningstilbud m.v.)10) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 11

Stk. Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. (Udelades)

Undervisningsministeriet, den 15. juni 2015

P.M.V.
Per Hansen
Afdelingschef

/ Kira Gandrup


Bilag 1

Love omfattet af § 2, stk. 1, i lov om Danmarks Evalueringsinstitut

1) Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

2) Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

3) Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

4) Lov om medie- og journalisthøjskolen.

5) Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

6) Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

7) Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.

8) Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

9) Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

10) Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven).

11) Lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven).

12) Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

13) Lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx).

14) Lov om erhvervsuddannelser.

15) Lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

16) Lov om produktionsskoler.

17) Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

18) Lov om ungdomsskoler.

19) Lov om almen voksenuddannelse.1)

20) Lov om specialundervisning for voksne.

21) Lov om efterskoler og frie fagskoler.

22) Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven).

23) Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

24) Lov om folkeskolen, for så vidt angår evalueringer, der ikke alene omfatter folkeskolen.

25) Lov om friskoler og private grundskoler m.v.

26) Lov om social service.

27) Lov om folkehøjskoler.

Officielle noter

1) Bestemmelsen vedrører ændring i anden lovgivning.

2) Bestemmelsen vedrører ændring i anden lovgivning.

3) Bestemmelsen vedrører ændring i anden lovgivning.

4) Lovændringen vedrører bilag 1.

5) Lovændringen vedrører bilag 1.

6) Lovændringen vedrører § 2, stk. 2, 1. pkt., § 5, stk. 2, nr. 1, og § 8, stk. 1, 4. pkt.

7) Lovændringen vedrører bilag 1.

8) Lovændringen vedrører § 2, § 4, stk. 1, og § 8, stk. 1.

9) Lovændringen vedrører § 5, stk. 2, nr. 2.

10) Lovændringen vedrører bilag 1.

1) Lov om almen voksenuddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 20. juli 2007, er ophævet ved § 33, stk. 1, i lov nr. 311 af 30. april 2008 om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen (avu-loven), der trådte i kraft den 1. august 2009. Almen voksenuddannelse er i dag reguleret i avu-loven.