Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af forretningsorden for vurderingsankenævn

 

I medfør af skatteforvaltningslovens § 10, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 758 af 2. august 2005, fastsættes følgende forretningsorden for vurderingsankenævn:

Kapitel 1

Vurderingsankenævnskredse

§ 1. Landet inddeles i 15 vurderingsankenævnskredse. Inddelingen i vurderingsankenævnskredse fremgår af kapitel 2 i bekendtgørelse om landets inddeling i skatte-, vurderings- og motorankenævnskredse.

Stk. 2. Klage over en ejendomsvurdering kan indgives af ejeren af den faste ejendom og af andre, der har en væsentlig, direkte retlig interesse i vurderingens resultat, jf. skatteforvaltningslovens § 38, stk. 1. Klagen behandles af det vurderingsankenævn, i hvis kreds ejendommen er beliggende. Klagen indsendes gennem told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3. Hvis en afgørelse ved domstolene eller Landsskatteretten betyder, at et spørgsmål på ny skal behandles af et nævn, skal spørgsmålet behandles af et andet nævn end det, der første gang behandlede spørgsmålet. Skatteministeren, eller den denne bemyndiger hertil, bestemmer, hvilket nævn, der skal behandle sagen.

Kapitel 2

Valg af formand og næstformand

§ 2. Det nyudnævnte nævn afholder snarest muligt efter udnævnelsen sit første møde. Det medlem, der længst har været medlem af nævnet, indkalder til mødet. Hvis flere har været medlem lige længe, indkalder den ældste af disse.

Stk. 2. På det første møde vælger nævnet blandt sine medlemmer en formand. Valget sker ved et flertalsvalg og ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet. Valget har gyldighed for hele funktionsperioden.

Stk. 3. Ved valget af formand er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af nævnets tilstedeværende medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke ved 1. afstemning, foretages en ny afstemning. Ved 2. afstemning er en kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende. Bringer 2. afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved 2. afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (3. afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved 3. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning.

Stk. 4. Så snart valget af formand har fundet sted, vælger nævnet blandt sine medlemmer en eller to næstformænd. Valgene ledes af den nyvalgte formand eller i dennes fravær af det medlem, der har ledet formandsvalget. Valget foregår i øvrigt efter samme regler som formandsvalget.

Stk. 5. Næstformanden indtræder i formandens stilling, når formanden er forhindret i at udøve sin virksomhed som formand. Når næstformanden er forhindret, indtræder 2. næstformand, hvis en sådan er valgt, i næstformandens stilling .

Kapitel 3

Indkaldelse af suppleant

§ 3. Når et medlem af nævnet er forhindret i at deltage i et møde, skal medlemmet underrette formanden herom. Formanden afgør, om suppleanten skal indkaldes. Hvis det medlem, der er forhindret, forlanger det, skal suppleanten indkaldes. Suppleanten skal endvidere indkaldes, hvis medlemmet vil være fraværende i mindst 2 måneder.

Stk. 2. Hvis et medlem er forhindret i at deltage i det første møde, jf. § 2, skal suppleanten indkaldes.

Stk. 3. Den, der indkaldes som suppleant for formanden eller en næstformand, deltager som almindeligt medlem i nævnets afgørelser.

Kapitel 4

Ind- og udtræden af medlemmer

§ 4. Hvis et medlem eller suppleant af et nævn dør eller udtræder af nævnet i funktionsperioden, udnævner skatteministeren et nyt medlem, jf. skatteforvaltningslovens § 9, stk. 5. Ved udnævnelsen finder skatteforvaltningslovens § 9, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Nævnet kan fritage formanden eller en næstformand for hvervet som sådan for resten af funktionsperioden, hvis den pågældende anmoder om det. Når en formand eller en næstformand fritages for sit hverv, dør eller udtræder af nævnet i funktionsperioden, vælges der en ny formand, respektive næstformand.

Kapitel 5

Sekretariatsbistand

§ 5. Told- og skatteforvaltningen stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet efter skatteforvaltningslovens § 10, stk. 6. Sekretariatet skal organisatorisk være adskilt fra den øvrige told- og skatteforvaltning.

Stk. 2. Sekretariatet har adgang til at være til stede ved nævnets møder og uden stemmeret bistå ved nævnets forhandlinger. Sekretariatet skal herunder oplyse om sagens faktiske omstændigheder, dens retlige grundlag og om retspraksis på området. Såfremt nævnet overvejer en anden afgørelse end den indstillede, skal sekretariatet belyse konsekvenserne heraf for nævnet.

Stk. 3. Nævnet skal påse, at den eller de sekretariatsmedarbejdere, der bistår nævnet, ikke er inhabile efter kapitel 2 i forvaltningsloven. Nævnet afgør eventuelle tvivlsspørgsmål herom.

Stk. 4. Med henblik på at effektivisere sagsbehandlingen kan et nævn aftale med told- og skatteforvaltningen, at korrespondance mellem sekretariatet og nævnsmedlemmerne helt eller delvist sker elektronisk.

Kapitel 6

Møder i nævnene

§ 6. Nævnet udøver sin virksomhed i møder. Møderne er ikke offentlige. Lyd- og billedoptagelse af møderne må ikke finde sted.

Stk. 2. Formanden fastsætter efter aftale med sekretariatet tid og sted for møderne i nævnet. Sekretariatet indkalder til møderne. Indkaldelsen skal så vidt muligt finde sted med mindst 7 dages varsel.

Stk. 3. Formanden kan til enhver tid forlange, at nævnet afholder et møde. Når mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det, skal formanden inden 14 dage indkalde til et møde.

Stk. 4. Formanden fastsætter mødets dagsorden, jf. dog § 11 stk. 6, der skal udsendes samtidig med mødeindkaldelsen.

Stk. 5. Sammen med mødeindkaldelsen skal medlemmerne modtage det nødvendige materiale i de sager, som skal behandles på mødet, herunder den i § 11 nævnte sagsfremstilling og klagerens eventuelle kommentarer dertil . Hvis medlemmerne tidligere har modtaget materialet, skal det dog ikke udsendes igen. Nævnet fastsætter retningslinier for, hvilket materiale der som minimum skal udsendes til medlemmerne. Materiale, der ikke udsendes, skal fremlægges til gennemsyn i sekretariatet. Nævnet fastsætter retningslinier for, i hvilket tidsrum materialet ligger til gennemsyn.

Stk. 6. I dagsordenen skal det angives, om den enkelte klager vil deltage i mødet, jf. § 11, stk. 7, og § 14, stk. 3. Det skal desuden anføres, hvorvidt ejendommen har været besigtiget og af hvilken myndighed.

Kapitel 7

Beslutningsdygtighed

§ 7. For at nævnet kan træffe en afgørelse, skal mindst halvdelen af nævnets medlemmer eller deres suppleanter deltage deri. Formanden eller, hvor denne er forhindret, en næstformand, jf. § 2, stk. 5, skal deltage i afgørelsen.

Kapitel 8

Mødeledelse og afstemning

§ 8. Formanden for nævnet leder møderne i nævnet, jf. dog § 2, stk. 5.

Stk. 2. Nævnet træffer afgørelse ved afstemning. Afstemningen foregår ved håndsoprækning og afgøres ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er mødelederens stemme afgørende . Undlader et medlem at stemme, anses det for at have stemt for det forslag, der er til afstemning.

Stk. 3. Skønner mødelederen, at nævnets stilling til et forslag er så entydig, at en afstemning er overflødig, meddeler vedkommende dette med oplysning om den opfattelse, vedkommende har af nævnets stilling til spørgsmålet. Forlanges der herefter ikke afstemning om forslaget, kan mødelederen erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den angivne opfattelse.

Kapitel 9

Mødeprotokol

§ 9. Nævnets sekretær fører en protokol over mødet. Protokollen skal indeholde oplysning om dato og klokkeslæt for mødets begyndelse og slutning og om, hvem der var til stede. Protokollen skal desuden indeholde identifikation af de sager, der blev behandlet på mødet. For hver enkelt sag skal protokollen tillige indeholde nævnets afgørelse og en begrundelse for denne. Hvis nævnet har besigtiget ejendommen, skal dette anføres i protokollen. Til identifikation af sagerne anføres ejendommens identitet, ejerens navn, adresse og - eller CVR-nr. (evt. SE- nr.). Er klageren ikke identisk med ejeren, skal samme oplysninger fremgå for denne.

Stk. 2. Hvis et medlem er blevet anset for inhabil i en sag, skal protokollen indeholde oplysning herom. Det pågældende medlem kan kræve sine eventuelle indvendinger mod nævnets afgørelse om inhabilitet tilført protokollen.

Stk. 3. Hvis et medlem er uenig i en afgørelse, der er truffet af nævnet, kan medlemmet kræve sine indvendinger tilført protokollen.

Stk. 4. Et medlem, som efter stk. 2 eller 3 har fået tilføjet sine indvendinger til protokollen, kan forlange, at en kopi af protokollatet indsendes til Skatterådet.

Stk. 5. Tilbagekaldes klagen mundtligt i forbindelse med mødet, noteres dette i protokollen, jf. § 16.

Stk. 6. Protokollen skal ved hvert mødes afslutning underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Medlemmerne kan ikke vægre sig ved at underskrive protokollen under henvisning til deres stemmeafgivning eller af andre grunde.

Kapitel 10

Nævnets klagebehandling

A. Sagens forberedelse

§ 10. Klagen skal indgives skriftligt og begrundet til told- og skatteforvaltningen, jf. skatteforvaltningslovens § 38, stk. 2, der videresender sagen til nævnet, med mindre der iværksættes en genoptagelse efter stk. 2. Når nævnet har modtaget en klage fra told- og skatteforvaltningen kvitterer sekretariatet for modtagelsen. Er klageren ikke identisk med ejeren, skal sekretariatet også sende kvitteringen til ejeren.

Stk. 2. Hvis det fremgår af materialet, at der vil være grundlag for at genoptage den påklagede afgørelse, skal told- og skatteforvaltningen, jf. skatteforvaltningslovens § 20, stk. 4, fremsende agterskrivelse til klageren inden 8 uger fra modtagelsen af klagen. Told- og skatteforvaltningens underretning skal indeholde oplysning om:

1) Hvilke ændringer told- og skatteforvaltningen påtænker at foretage,

2) at klageren har en frist på 8 uger til at tilkendegive, om klageren ønsker sagen genoptaget i told- og skatteforvaltningen eller behandlet i nævnet,

3) at klageren anses for at være enig i genoptagelse, hvis klageren ikke inden fristens udløb anmoder om at få klagen behandlet i nævnet, og

4) at genoptagelse betyder, at klageren anses for at have tilbagekaldt sin klage til nævnet.

Stk. 3. Hvis told- og skatteforvaltningen ikke inden for de i stk. 2 nævnte 8 uger har afgjort, om der er grundlag for at genoptage den påklagede afgørelse, skal told- og skatteforvaltningen snarest videresende klagen til nævnet tillige med sin udtalelse og sagens materiale. Klageren underrettes om videresendelsen.

Stk. 4. Sekretariatet kan efter anmodning give told- og skatteforvaltningen en fristforlængelse ud over de i stk. 3 nævnte 8 uger, hvis omstændighederne ved den påklagede afgørelse i særlig grad taler derfor. Klageren underrettes om fristforlængelsen.

Stk. 5. Told- og skatteforvaltningen skal vedlægge sin udtalelse over klagen, og det materiale, der har dannet grundlag for afgørelsen.

Stk. 6. Er der forløbet mere end 3 måneder efter de i § 10, stk. 2 nævnte 8 uger, uden at told- og skatteforvaltningen har genoptaget ansættelsen, kan klageren forlange, at sagen fremmes til ankenævnsbehandling.

§ 11. Sagsforberedelsen foretages af sekretariatet. Som grundlag for klagens afgørelse udarbejder sekretariatet en sagsfremstilling. Sekretariatet kan til brug herfor tage kontakt med klageren.

Stk. 2. Sagsfremstillingen skal som minimum indeholde oplysninger om:

1) Identifikation.

2) Talmæssig sammenhæng mellem ansættelsen og påstand.

3) Klagens indhold med specifikation af klagepunkterne.

Stk. 3. I sager, hvor der ikke umiddelbart er grundlag for at give klageren fuldt medhold, jf. dog stk. 4, skal sagsfremstillingen udover de i stk. 2 nævnte oplysninger som minimum, jf. skatteforvaltningslovens § 19, indeholde oplysninger om:

1) Fyldestgørende redegørelse for sagens faktiske forhold.

2) Henvisning til relevante lovregler.

3) Henvisning til relevant teori og praksis.

Stk. 4. I sager, hvor klagefristen efter § 38, stk. 2, i skatteforvaltningsloven er overskredet, og der ikke umiddelbart er grundlag for at anse den påklagede vurdering for forkert, kan oplysninger som nævnt i stk. 3 begrænses til kun at vedrøre fristoverskridelsen.

Stk. 5. Sekretariatet udarbejder på det foreliggende grundlag en begrundet indstilling til klagens afgørelse.

Stk. 6. De nævnsmedlemmer, der skal behandle den pågældende klage, jf. § 6, får sagsfremstillingen og indstillingen til klagens afgørelse til gennemsyn. I øvrigt beslutter nævnet selv, hvorledes den interne sagsgang tilrettelægges frem til udsendelsen af dette materiale til klageren.

Stk. 7. Sekretariatet udsender sagsfremstillingen og indstillingen til klagens afgørelse til udtalelse hos klageren med en svarfrist på 15 dage. Samtidig oplyses klageren om retten til at udtale sig skriftligt eller mundtligt overfor nævnet, før klagen afgøres. Sekretariatet kan forlænge klagerens svarfrist, hvis klageren anmoder om det.

Stk. 8. Høring af klageren over sagsfremstillingen og indstillingen til klagens afgørelse kan undlades, hvis der kan gives klageren fuldt medhold, eller sagens parter i øvrigt er enige om afgørelsen.

§ 12. Nævnet kan foretage besigtigelse af en fast ejendom i forbindelse med behandlingen af en klage over en vurdering af ejendommen. Nævnet kan bemyndige told- og skatteforvaltningen til som sekretariat for nævnet at foretage besigtigelsen på nævnets vegne, jf. skatteforvaltningslovens § 38, stk. 9. Forinden besigtigelse finder sted, skal der gives ejeren meddelelse herom. Besigtigelsen inden for ejendommen kan kun finde sted med ejerens eller dennes repræsentants medvirken.

§ 13. Ved klage over en vurdering kan nævnet beslutte, uanset klagens formulering, at foretage afledte ændringer af vurderingen, der er en følge af klagen, jf. skatteforvaltningslovens § 38, stk. 6.

Stk. 2. Hvis nævnet således beslutter at tage ikke påklagede dele af vurderingen op til bedømmelse, jf. stk. 1, eller hvis der fremkommer nye oplysninger om sagens faktiske omstændigheder af betydning for klagens afgørelse, skal en redegørelse herfor tilføjes sagsfremstillingen. Der skal foretages høring af klageren herover, hvis klageren ikke er gjort bekendt med disse nye oplysninger tidligere.

B. Sagens afgørelse

§ 14. Nævnets beslutning meddeles ved en afgørelse.

Stk. 2. Nævnet kan bemyndige formanden eller en næstformand til at afgøre sagen i overensstemmelse med den indstilling til sagens afgørelse, som er sendt til klageren, jf. § 11, stk. 7 og 8. Bemyndigelsen bortfalder, hvis klageren indsender en skriftlig udtalelse eller anmoder om lejlighed til at udtale sig mundtligt eller skriftligt overfor nævnet inden for den frist, klageren har fået efter § 11, stk. 7.

Stk. 3. Hvis klageren har anmodet om lejlighed til at forelægge sagen for nævnet, eller hvis nævnet anser det for hensigtsmæssigt at indhente en mundtlig udtalelse fra klageren, indkaldes klageren skriftligt til et møde med mindst 15 dages varsel. Klageren skal samtidig underrettes om, at vedkommende i stedet kan vælge at udtale sig skriftligt. Modtager nævnet efter formandens bestemmelse en mundtlig orientering om klagen af sekretariatet forud for mødet, skal klageren vejledes herom senest samtidig med indkaldelsen til mødet, jf. 1. pkt., og om at vedkommende har ret til at overvære denne orientering, men uden taleret.

Stk. 4. Har en klager tilkendegivet et ønske om at udtale sig skriftligt eller mundtligt over for nævnet, og er udtalelsen ikke afgivet inden for rimelig tid, kan nævnet fastsætte en frist. For skriftlige udtalelser kan fristen ikke være under 15 dage. For mundtlige udtalelser skal fristen minimum være til næste møde og med mødeindkaldelse på ikke under 15 dage. Nævnet kan bemyndige sekretariatet til at fastsætte disse frister. Overholder klageren ikke disse særligt fastsatte frister, kan nævnet bemyndige formanden til at afgøre klagen på det foreliggende grundlag.

Stk. 5. Klageren må ikke være til stede under nævnets drøftelser og afstemning.

§ 15. Nævnets afgørelse skal være dateret og underskrevet af formanden eller efter formandens bestemmelse af den næstformand, der har deltaget i afgørelsen. Er afgørelsen dokumenteret i mødeprotokollen, kan afgørelsen underskrives af sekretariatet, når det anføres, at det sker på nævnets vegne efter denne bestemmelse i forretningsordenen. Afgørelsen skal indeholde en begrundelse, medmindre, der gives klageren fuldt medhold.

Stk. 2. Af afgørelsen skal det fremgå, om der er foretaget afledte ændringer, jf. skatteforvaltningslovens § 38, stk. 6.

Stk. 3. Afgørelsen tilsendes klageren og dennes repræsentant og til andre, der har ejet ejendommen i vurderingsåret, og som berøres af ændringen. Hvis afgørelsen ikke giver klageren fuldt medhold, skal den ledsages af en kopi af sagsfremstillingen, jf. § 11 og § 13, og klageren skal vejledes om fristen for at indbringe nævnets afgørelse for Landsskatteretten, om reglerne om omkostningsgodtgørelse samt om fremgangsmåden i øvrigt.

Stk. 4. I sager om afslag på genoptagelsesanmodninger efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 2, skal det fremgå af afgørelsen, om nævnet stadfæster det tidligere meddelte afslag. Hvis nævnet finder, at genoptagelse burde have fundet sted, kan nævnet i afgørelsen pålægge told- og skatteforvaltningen, at genoptage ansættelsen, eller nævnet kan vælge efter aftale med klageren selv at ændre ansættelsen.

Kapitel 11

Tilbagekaldelse

§ 16. Klageren kan til enhver tid tilbagekalde sin klage. Tilbagekaldelsen kan ske skriftligt eller mundtligt. Hvis klageren tilbagekalder sin klage under et møde i nævnet, noteres dette i mødeprotokollen. Ved enhver tilbagekaldelse meddeler sekretariatet skriftligt klageren, at klagen herefter er henlagt i nævnet. Der gives meddelelse om tilbagekaldelsen til alle, der har en væsentlig, direkte og individuel interesse i klagen, medmindre den pågældende selv har indgivet klage i sagen.

Kapitel 12

Genoptagelse

§ 17. Formanden kan beslutte, at en anmodning om genoptagelse af en afgørelse truffet af nævnet skal imødekommes, jf. skatteforvaltningslovens § 39. Kan formanden ikke imødekomme en sådan anmodning, afgøres anmodningen af nævnet.

Stk. 2. Afslag på en sådan anmodning om genoptagelse kan påklages til Landsskatteretten efter reglerne i skatteforvaltningslovens § 11. Beslutter Landsskatteretten, at genoptagelse skal finde sted, meddeler Landsskatteretten dette til nævnet. Herefter finder § 1, stk. 3 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Tillades genoptagelse efter stk. 1 eller 2, finder de almindelige sagsbehandlingsregler i §§ 11-15 tilsvarende anvendelse.

Kapitel 13

Repræsentation

§ 18. Klageren kan til enhver tid bemyndige en anden myndig person til at varetage klagerens interesser under sagen. Nævnet betragter herefter - indtil klageren meddeler nævnet, at bemyndigelsen er tilbagekaldt - den bemyndigede som legitimeret til at optræde på klagerens vegne.

Stk. 2. Uanset stk. 1 sender sekretariatet følgende både til klageren og klagerens repræsentant:

1) Sagsfremstillingen, jf. § 11 og § 13.

2) Meddelelse om besigtigelse, jf. § 12.

3) Indkaldelse til møde med nævnet, jf. § 14, stk. 3 og 4.

4) Nævnets afgørelse, jf. § 15.

5) Meddelelse om, at sagen er genoptaget, jf. § 17 og § 21 stk. 2.

6) Meddelelse om, at sagen er henlagt, jf. § 16.

Kapitel 14

Tavshedspligt mv.

§ 19. Den særlige tavshedspligt i skatteforvaltningslovens § 17 gælder tilsvarende for nævnet.

Stk. 2. Reglerne i lov om værdipapirhandel §§ 34-39 om forbud mod misbrug af insideroplysninger finder tilsvarende anvendelse for nævnet.

Kapitel 15

Offentliggørelse af nævnets afgørelser

§ 20. Told- og skatteforvaltningen kan træffe bestemmelse om offentliggørelse af afgørelser, som skønnes at have almen interesse. Ved offentliggørelsen skal navne på fysiske og juridiske personer, CPR-, CVR- og SE-numre og andre personhenførbare data, samt adresser, matrikelnumre og ejendomsnumre , bortset fra nævnets journalnumre, fjernes eller erstattes af anonymiserede betegnelser.

Stk. 2. Vurderer told- og skatteforvaltningen, at anonymisering ikke kan ske fuldt ud, skal offentliggørelse undlades.

Kapitel 16

Nævnets medvirken i landsskatterets- og skatterådssager

§ 21. Når en afgørelse, der er truffet af nævnet, er påklaget til Landsskatteretten, underretter Landsskatteretten nævnet om klagen. Sekretariatet skal herefter inden for en frist på 14 dage indsende det materiale, som har dannet grundlag for afgørelsen. Hvis Landsskatteretten anmoder om det, skal nævnet tillige indsende sine kommentarer til sagen.

Stk. 2. Hvis det fremgår af materiale modtaget fra Landsskatteretten, at der vil være grundlag for at genoptage den påklagede afgørelse, jf. skatteforvaltningslovens § 39, meddeler nævnet dette skriftligt med angivelse af, hvilke ændringer der påtænkes. Klageren opfordres herefter til inden en frist på 15 dage at tilkendegive, om vedkommende ønsker genoptagelse eller sagen fremmet til Landsskatteretten. Fremkommer der ingen tilkendegivelse fra klageren, kan genoptagelse ikke finde sted. Er klageren enig i genoptagelsen, genoptages afgørelsen af ankenævnet. Det meddeles klageren, at genoptagelse vil medføre, at klagen til Landsskatteretten betragtes som tilbagekaldt. Nævnet meddeler straks klagerens ønske om genoptagelse til Landsskatteretten.

Stk. 3. Kommer nævnet eller sekretariatet i besiddelse af nye oplysninger, som kan være af betydning for en sag, der er påklaget til Landsskatteretten, skal oplysningerne straks videregives til Landsskatteretten til brug for dennes behandling af sagen.

§ 22. Har Landsskatteretten anmodet om, at nævnet er til stede ved en forhandling med klageren, træffer nævnets formand bestemmelse om, hvem der skal repræsentere nævnet, herunder om nævnet skal være repræsenteret af sekretariatet.

Stk. 2. Stk. 1 anvendes tilsvarende, når Skatterådet har anmodet nævnet om at være til stede under et møde i rådet.

Kapitel 17

Vederlæggelse af nævnsmedlemmer m.v.

§ 23. Medlemmer af nævn og suppleanter herfor vederlægges efter reglerne i stk. 2-4 samt efter § 24 .

Stk. 2. Medlemmer af nævn ydes et fast vederlag, der fastsættes efter antallet af indbyggere i det område, nævnet omfatter. Vederlaget fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Suppleanter, der deltager i et møde i et nævn, vederlægges med 500 kr. pr. møde.

Stk. 4. De i stk. 2 og 3 nævnte beløb er afrundede grundbeløb i niveau 1. april 2006. Beløbene reguleres efter reglerne for generelle reguleringer af tjenestemandslønninger.

§ 24. Medlemmer af nævn og suppleanter herfor ydes befordringsgodtgørelse, time- og dagpenge samt overnatningsgodtgørelser, efter de regler, der gælder for tjenestemænd.

Stk. 2. Medlemmer af nævn kan under uddannelse få udbetalt godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste efter de regler, der gælder for arbejdsmarkedsuddannelserne.

Stk. 3. Medlemmer af nævn kan få refunderet udgifter til datakommunikation, telefoni og kontorhold mod dokumentation. Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler herom.

Kapitel 18

Ikrafttræden

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2006.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 961 af 12. oktober 2005 af forretningsorden for vurderingsankenævn i perioden 1. november 2005 - 30. juni 2006 ophæves.

Skatteministeriet, den 14. juni 2006

Kristian Jensen

/Ole KjærBilag 1

Bilag 1 til bekendtgørelse af forretningsorden for vurderingsankenævn

Vederlæggelse fra 1. juli 2006.

Indbyggerintervaller

Vederlag

Formand

Øvrige medlemmer

Op til 100.000

100.000 - 400.000

Over 400.000

 80.000

100.000

120.000

50.000

60.000

70.000