Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om tilskud til afvikling af studiegæld
og om eftergivelse af studiegæld

(Forenkling af reglerne om eftergivelse af studiegæld samt forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om tilskud til afvikling af studiegæld og om eftergivelse af studiegæld, jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 16. december 1998, som ændret ved § 66 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, § 46 i lov nr. 430 af 6. juni 2005 og § 53 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om tilskud til afvikling af studiegæld og om eftergivelse af studiegæld samt om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper«.

2. I § 1 indsættes som stk. 2:

» Stk. 2 . Restanceinddrivelsesmyndigheden kan efter ansøgning eftergive offentlig gæld efter reglerne i kapitel 3 a.«

3. I § 14, stk. 1, ændres »12« til: »9«.

4. I § 14, stk. 3, ændres »12-års« til: »9-års«.

5. § 15 ophæves.

6. § 16, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og 5.

7. I § 16 b, stk. 1, udgår »inden for den 15-årige tilbagebetalingsperiode«.

8. § 16 b, stk. 2, ophæves.

9. Efter § 16 d indsættes i k apitel 3:

»§ 16 e. Låntagere, som før den 1. januar 1998 har fået bedømt en ansøgning om eftergivelse af studiegæld efter de da gældende regler, kan få bedømt deres ansøgning på ny efter reglerne i §§ 13-16 e og 17 a.

Stk. 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan fravige betingelsen i stk. 1 om, at ansøgningen skal være bedømt før den 1. januar 1998, hvis låntagers sociale forhold m.v. i særlig grad påvirker låntagers mulighed for at tilbagebetale studiegælden.

Stk. 3. En fornyet bedømmelse af en ansøgning efter stk. 1 kan ikke resultere i tilbagebetaling af ydelser, som låntager allerede har betalt på studiegælden.«

10. Efter kapitel 3 indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 3 a

Forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper

§ 16 f. Skyldnere, som i 4 år eller mere uafbrudt har modtaget hjælp efter § 11 i lov om aktiv socialpolitik eller introduktionsydelse efter reglerne i kapitel 5 i integrationsloven, kan efter ansøgning til restanceinddrivelsesmyndigheden få eftergivet gæld til det offentlige, jf. dog stk. 3. Det drejer sig om gæld, der inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden og anden forfalden gæld, der opkræves af offentlige fordringshavere.

Stk. 2. Det er en betingelse for at få bevilget eftergivelse efter stk. 1, at skyldneren er kommet i beskæftigelse, i fleksjob, under uddannelse eller under revalidering, jf. § 16 h, stk. 1.

Stk. 3. Eftergivelse kan ikke ske for gæld, som er pådraget ved strafbare eller erstatningspådragende forhold, eller som følge af, at skyldneren har afgivet urigtige oplysninger over for en offentlig myndighed med den virkning, at skyldneren uretmæssigt har modtaget ydelser fra det offentlige.

§ 16 g. Eftergivelsen sker med et fast beløb pr. måned i 5 år. Beløbet, som eftergives pr. måned, udgør 1/60 af den samlede offentlige gæld, som er omfattet af eftergivelsen, jf. § 16 f.

Stk. 2. Når der er truffet afgørelse om eftergivelse, overdrager de offentlige fordringshavere den gæld, der er omfattet af eftergivelsen, til restanceinddrivelsesmyndigheden, hvis gælden ikke allerede er overgivet til restanceinddrivelsesmyndigheden. Der sker ikke forrentning af den eftergivne gæld.

§ 16 h. Det er en betingelse for eftergivelse, at skyldneren ophører med at modtage hjælp efter § 11 i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 2. Modtager skyldneren, efter at eftergivelsen er iværksat, igen hjælp efter reglerne i § 11 i lov om aktiv socialpolitik, sættes den månedlige eftergivelse i bero, indtil skyldneren ophører med at modtage hjælp. Når eftergivelsen har været stillet i bero i 1 år, ophører eftergivelsen for den resterende gæld. Der sker ikke forrentning af den eftergivne gæld.

Stk. 3. Modtager restanceinddrivelsesmyndigheden et eller flere nye offentlige krav mod skyldneren til inddrivelse, som er forfaldet, efter at eftergivelsen er iværksat eller stillet i bero, jf. stk. 2, falder afgørelsen om eftergivelse bort for den resterende gæld, således at den månedlige eftergivelse ophører i den måned, der kommer efter den måned, hvor de nye offentlige krav modtages i restanceinddrivelsesmyndigheden. Der sker dog fortsat ikke forrentning af den eftergivne gæld.

§ 16 i. Gæld, som vedrører en bortfalden afgørelse om eftergivelse, kan inddrives ved udpantning og indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven og eftergives efter reglerne i opkrævningsloven.

§ 16 j. Afgørelser efter kapitel 3 a er endelige.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter regler om ansøgningens indhold og administration af ordningen.

Stk. 3. 1 år efter dette kapitels ikrafttræden foretager Skatteministeriet i samarbejde med Socialministeriet en vurdering af afgrænsningen af ordningen.

Stk. 4. 3 år efter dette kapitels ikrafttræden foretager Skatteministeriet i samarbejde med Socialministeriet en evaluering af forsøgsordningen.«

11. I § 17 a indsættes som 2. pkt . :

»Restanceinddrivelsesmyndigheden kan hos andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger om ansøgeren, som er nødvendige for at behandle ansøgninger efter kapitel 3 a.«

§ 2

Stk. 1. § 1, nr. 3-9, træder i kraft den 1. juli 2006.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af § 1, nr. 1, 2, 10 og 11.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/Kristian Jensen