Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven og lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

(Fritagelse fra affaldsafgift for forbrænding af fiberfraktioner, der stammer fra afgasning og separering af husdyrgødning)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 570 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved lov nr. 359 af 22. maj 2000, lov nr. 487 af 7. juni 2001, § 2 i lov nr. 1057 af 17. december 2002, § 3 i lov nr. 127 af 27. februar 2004 og senest ved lov nr. 1408 af. 21. december 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 9, stk. 3, indsættes som nr. 11:

»11) Fiberfraktioner, der fremkommer efter afgasning og separering af husdyrgødning. For at være omfattet skal afgasningen ske i et husdyrgødningsbaseret biogasanlæg i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 623 af 30. juni 2003 om anvendelse af affald til jordbrugsformål.«

§ 2

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 28. september 1998, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 462 af 9. juni 2004 og § 35 i lov nr. 428 af 6. juni 2005 og senest ved § 4 i lov nr. 1417 af 21. december 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, nr. 6, indsættes som 2. pkt.:

»Derudover skal der betales afgift af varme produceret ved forbrænding af varer omfattet af § 9, stk. 3, nr. 11, i lov om afgift af affald og råstoffer«.

§ 3

Stk. 1. Skatteministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for loven.

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. april 2006.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/Kristian Jensen