Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om autoriserede standardblanketter for lejeaftaler

I medfør af § 5, stk. 2, i lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 11. august 2010 og efter forhandling med landsomfattende sammenslutninger af henholdsvis grundejerforeninger og lejerforeninger, fastsættes:

§ 1. Herved bekendtgøres den af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter autoriserede standardblanket typeformular A, 9. udgave, af 12. juni 2015, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme, jf. bilag 1. Typeformularen skal anvendes ved udlejning, hvor der anvendes blanketter, jf. lejelovens § 5, stk. 2.

§ 2. Standardblanketten samt en vejledning om udformning af standardblanketten kan findes på ministeriets hjemmeside.

§ 3. Som autoriseret standardblanket for beboelseslejemål anses endvidere blanketter, der med hensyn til indhold og opstilling er identiske med typeformular A, 9. udgave af 1. juli 2015.

Stk. 2. Udarbejdes blanketten i overensstemmelse med denne bekendtgørelses bilag 2, anses blanketten for identisk med typeformular A, 9. udgave, af 1. juli 2015, med hensyn til opstilling. Mindre fravigelser fra denne udformning, som ikke har betydning for blankettens indhold, medfører ikke, at autorisationen bortfalder. Sidestørrelse skal dog være A4, og sideantal for hhv. kontrakten og vejledningen må ikke fraviges.

Stk. 3. Eget logo kan anbringes på blankettens forside i øverste venstre hjørne indenfor de i vejledning om udformning af standardblanketten (bilag 2) anførte markeringer.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 780 af 31. august 2001 om regler for udarbejdelse af autoriserede standardblanketter for lejeaftaler ophæves.

Stk. 3. I perioden frem til den 1. oktober 2015 anses den autoriserede standardblanket typeformular A, 8. udgave, jf. bekendtgørelse nr. 780 af 31. august 2001, tillige for at være autoriseret. Det kan dog ikke heri aftales, at det lejede skal afleveres nyistandsat, hvis ikke der er tale om vedligeholdelsesmangler.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, den 15. juni 2015

P.M.V.
Frank Bundgaard

/ Annette Klint Kofod


Bilag 1

bent_Page_01 Size: (660 X 933)

bent_Page_02 Size: (660 X 933)

bent_Page_03 Size: (660 X 933)

bent_Page_04 Size: (660 X 933)

bent_Page_05 Size: (660 X 933)

bent_Page_06 Size: (660 X 933)

bent_Page_07 Size: (660 X 933)

bent_Page_08 Size: (660 X 933)

bent_Page_09 Size: (660 X 933)

bent_Page_10 Size: (660 X 933)

bent_Page_11 Size: (660 X 933)

bent_Page_12 Size: (660 X 933)

bent_Page_13 Size: (660 X 933)

bent_Page_14 Size: (660 X 933)


Bilag 2

5k_195416 Udformning af blanketter_Page_1 Size: (660 X 942)

5k_195416 Udformning af blanketter_Page_2 Size: (660 X 942)

5k_195416 Udformning af blanketter_Page_3 Size: (660 X 942)

Huslejekontrakt m Size: (660 X 888)

Huslejekontrakt m Size: (660 X 888)

Huslejekontrakt m Size: (660 X 888)

Huslejekontrakt m Size: (660 X 888)

Huslejekontrakt m Size: (660 X 888)

Huslejekontrakt m Size: (660 X 888)

Huslejekontrakt m Size: (660 X 888)

Huslejekontrakt m Size: (660 X 888)

Huslejekontrakt m Size: (660 X 888)

Huslejekontrakt m Size: (660 X 888)

Huslejekontrakt m Size: (660 X 888)

Huslejekontrakt m Size: (660 X 888)

Huslejekontrakt m Size: (660 X 888)

Huslejekontrakt m Size: (660 X 888)