Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Aftale om Fonden til udvikling af statens arbejdspladser
Den fulde tekst

Cirkulære om aftale om Fonden til udvikling af statens arbejdspladser

Generelle bemærkninger

Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Område), CO10, Centralorganisationen af 2010, Akademikerne og Lærernes Centralorganisation har den 11. juni 2015 indgået vedlagte aftale om Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

Ikrafttræden mv.

Cirkulæret træder i kraft den 1. april 2015.

Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 9090 af 25. februar 2014 om aftale om Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (Modst.nr. 008-14).

Moderniseringsstyrelsen, den 15. juni 2015

Rita Smedegaard Andersen


Bilag 1

Aftale om Fonden til udvikling af statens arbejdspladser

§ 1. Indledning

Udvikling af statens arbejdspladser og statens medarbejdere er en forudsætning for, at nye krav til opgaveløsningen kan imødekommes, og at opgaverne varetages med høj kvalitet og effektivitet. Nye kompetencer udvikler kvaliteten i opgaveløsningen, og nye opgaver nødvendiggør nye kompetencer. Til at understøtte dette formål har parterne etableret Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

§ 2. Økonomisk ramme

Der afsættes årligt 24,6 mio. kr. kr. til fonden. I 1. år tilføres der yderligere 0,5 mio. kr.

§ 3. Formål

Fonden har til formål at finansiere initiativer, der medvirker til at udvikle statens arbejdspladser. Fonden yder støtte til udviklings- og omstillingsprojekter på statens arbejdspladser, herunder støtte til arbejdspladser med særlige behov.

Stk. 2. Fonden bidrager endvidere til finansieringen af indsatser målrettet personalegrupper omfattet af henholdsvis Akademikernes, OAO’s og CO10’s/LC’s forhandlingskompetence.

Stk. 3. Fonden yder desuden støtte til særlige indsatser besluttet af parterne.

§ 4. Anvendelsesområde

Fondens midler kan søges af statslige institutioner, hvis ansatte er omfattet af CFU-forliget og AC-forliget samt af parterne bag aftalen og andre, som parterne måtte beslutte sig for.

§ 5. Udvalg

Fondens midler forvaltes af Kompetenceudvalget. Fondens midler bevilges efter beslutning i udvalget.

Stk. 2. Kompetenceudvalget har til formål at yde støtte til udviklings- og omstillingsprojekter på statens arbejdspladser, herunder yde støtte til arbejdspladser med særlige behov. Udvalget har, inden for fælles retningslinjer aftalt af parterne, selvstændig kompetence til at beslutte, hvordan midlerne skal anvendes til udviklings- og omstillingsprojekter på statens arbejdspladser.

Stk. 3. Udvalget kan endvidere yde støtte til særlige indsatser besluttet af parterne.

§ 6. Sekretariatsbetjening

Kompetencesekretariatet varetager administrationen af fonden og sekretariatsbetjeningen af udvalget.

§ 7. Ikrafttræden og opsigelse

Denne aftale har virkning fra den 1. april 2015.

Stk. 2. Samtidig ophæves aftale af 31. maj 2011 om Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

Stk. 3. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til 31. marts 2018.

   
København, den 11. juni 2015
 
   
Offentligt Ansattes Organisationer
(Det Statslige Område)
Flemming Vinther
CO10, Centralorganisationen af 2010
Jesper K. Hansen
Akademikerne
Finn R. Larsen
Lærernes Centralorganisation
Anders Bondo Christensen
Finansministeriet,
Moderniseringsstyrelsen
Rita Smedegaard Andersen

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 022-15