Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Aftale om Kompetencefonden
Den fulde tekst

Cirkulære om aftale om Kompetencefonden

Generelle bemærkninger

1. Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Område), CO10, Centralorganisationen af 2010, Akademikerne og Lærernes Centralorganisation har den 11. juni 2015 indgået vedlagte aftale om Kompetencefonden.

2. Cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, er opført som bemærkning til denne bestemmelse. Andre bemærkninger er opført under ”Generelle bemærkninger”.

Ikrafttræden mv.

Cirkulæret træder i kraft den 1. april 2015. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 9091 af 25. februar 2014 om aftale om Kompetencefonden (Modst. nr. 009-14).

Moderniseringsstyrelsen, den 15. juni 2015

Rita Smedegaard Andersen


Bilag 1

Aftale om Kompetencefonden

§ 1. Indledning

Statens institutioner arbejder strategisk og systematisk med kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Skal statens institutioner forny sig, er der behov for, at medarbejderne får mulighed for at deltage i længerevarende individuelle kompetenceudviklingsforløb. Sådanne forløb kan medvirke til at øge medarbejdernes kompetencer og mobilitet.

§ 2. Økonomisk ramme

Der afsættes årligt 32,8 mio. kr. til fonden. I 1. år tilføres der yderligere 0,6 mio. kr.

§ 3. Formål

Kompetencefondens formål er at støtte medarbejdernes individuelle kompetenceudvikling og er et supplement til de økonomiske midler, der anvendes af statens arbejdspladser til kompetenceudvikling.

§ 4. Anvendelsesområde

Midler fra Kompetencefonden kan anvendes i forbindelse med længerevarende kompetenceudviklingsforløb, der er aftalt som led i en individuel udviklingsplan for medarbejderen.

Stk. 2. Midler fra Kompetencefonden kan anvendes bredt til dækning af udgifter i forbindelse med medarbejdernes kompetenceudvikling, eksempelvis til vikardækning.

Stk. 3. Det er en forudsætning for tildeling af midler fra Kompetencefonden, at samarbejdsudvalget i den enkelte institution har fastlagt en strategi med principper og retningslinjer for den samlede kompetenceudviklingsindsats i institutionen – herunder anvendelse af midler fra Kompetencefonden.

Stk. 4. Det er ligeledes en forudsætning for tildeling af midler fra Kompetencefonden, at kompetenceudviklingsforløbet indgår som en del af en individuel udviklingsplan for den enkelte medarbejder.

§ 5. Udmøntning og opfølgning

Midlerne fordeles til ministerområderne forholdsmæssigt efter ministeriernes lønsum.

Stk. 2. Kompetenceudvalget fastlægger de nærmere retningslinjer for uddelingen af midlerne fra Kompetencefonden. Retningslinjerne skal sikre en smidig og enkel administration af ordningen.

Stk. 3. Kompetenceudvalget skal følge op på og evaluere brugen af Kompetencefondens midler.

Stk. 4. Kompetenceudvalget sekretariatsbetjenes af Kompetencesekretariatet.

§ 6. Ikrafttræden og opsigelse

Denne aftale har virkning fra den 1. april 2015.

Stk. 2. Samtidig ophæves aftale af 31. maj 2011 om Kompetencefonden.

Stk. 3. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til 31. marts 2018.

   
København, den 11. juni 2015
 
   
Offentligt Ansattes Organisationer
(Det Statslige Område)
Flemming Vinther
CO10, Centralorganisationen af 2010
Jesper K. Hansen
Akademikerne
Finn R. Larsen
Lærernes Centralorganisation
Anders Bondo Christensen
Finansministeriet,
Moderniseringsstyrelsen
Rita Smedegaard Andersen

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 023-15