Den fulde tekst

Lov om ændring af personskatteloven og andre skattelove

(Indførelse af et sundhedsbidrag, ændringer som led i den kommunale finansieringsreform m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1087 af 14. november 2005, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 406 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 5 affattes således:

»§ 5. Indkomstskatten til staten opgøres som summen af

1) bundskat efter § 6,

2) mellemskat efter § 6 a,

3) topskat efter § 7,

4) sundhedsbidrag efter § 8,

5) skat af aktieindkomst efter § 8 a,

6) skat af CFC-indkomst efter § 8 b og

7) skat svarende til kommunal indkomstskat efter § 8 c.«

2. Efter § 7 indsættes:

»§ 8. Sundhedsbidrag efter § 5, nr. 4, beregnes med 8 pct. af den skattepligtige indkomst.

Stk. 2. Pligt til at betale sundhedsbidrag efter stk. 1 påhviler enhver person, der har pligt til at betale indkomstskat efter § 8 c eller kommunal indkomstskat efter lov om kommunal indkomstskat.«

3. Efter § 8 b indsættes:

»§ 8 c. For personer, der omfattes af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1, 2, 4, 5, 7 og 9-27, eller § 2, stk. 2, beregnes en skat svarende til kommunal indkomstskat af den skattepligtige almindelige indkomst. Tilsvarende gælder for personer omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3, kulbrinteskattelovens § 21, stk. 2, eller § 9 i lov om beskatning af søfolk, når de pågældende har valgt at blive beskattet, som om de var omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1. Skatten svares med den gennemsnitlige samlede kommunale udskrivningsprocent for det pågældende kalenderår nedrundet til nærmeste hele procent.

Stk. 2. I tilfælde, hvor der i medfør af § 10, stk. 5, skal ske nedsættelse af de beregnede skatter under anvendelse af personfradrag, nedsættes skatten svarende til den kommunale indkomstskat under anvendelse af samme personfradrag.«

4. § 9 affattes således:

»§ 9. Indkomstskatten efter §§ 6, 6 a, 7 og 8 og § 8 a, stk. 2, til staten skal, efter at skattebeløbene er reguleret efter § 13, nedsættes med skatteværdien af personfradrag. Personfradrag opgøres efter § 10 og skatteværdien heraf efter § 12. I det omfang skatteværdien af personfradraget beregnet med skatteprocenten efter § 8 ikke kan fradrages i skatten efter § 8, fragår den i nævnte rækkefølge i skatterne efter §§ 6, 6 a og 7 og § 8 a, stk. 2. Tilsvarende, hvis skatteværdien af personfradraget beregnet med skatteprocenten efter § 6 ikke kan fradrages i skatten efter § 6, fragår den i nævnte rækkefølge i skatterne efter §§ 8, 6 a og 7 og § 8 a, stk. 2. Indkomstskat efter § 8 c og indkomstskat til kommunen samt kirkeskat nedsættes på tilsvarende måde.«

5. § 12, stk. 1, affattes således:

»Skatteværdien af de i § 10 nævnte personfradrag opgøres som en procentdel af fradragene. Ved opgørelsen anvendes samme procent som ved beregningen af indkomstskat til kommunen samt kirkeskat. For skattepligtige, der svarer skat efter § 8 c, anvendes dog beskatningsprocenten for skatten efter § 5, nr. 7. Ved beregningen af indkomstskat til staten beregnes skatteværdien af personfradraget med beskatningsprocenterne for bundskat efter § 5, nr. 1, og for sundhedsbidrag efter § 5, nr. 4.«

6. § 13, stk. 1, affattes således:

»Hvis den skattepligtige indkomst udviser underskud, beregnes skatteværdien af underskuddet med beskatningsprocenten for sundhedsbidrag, jf. § 8, og beskatningsprocenterne for kommunal indkomstskat og kirkeskat henholdsvis med beskatningsprocenten efter § 8 c. Skatteværdien af underskuddet modregnes i den nævnte rækkefølge i skatterne efter §§ 6, 6 a og 7 og § 8 a, stk. 2. Et herefter resterende underskud fremføres til fradrag i den skattepligtige indkomst for de følgende indkomstår. Fradraget for underskud i skattepligtig indkomst kan kun fremføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i skattepligtig indkomst eller modregnes med skatteværdien i skat efter §§ 6, 6 a og 7 og § 8 a, stk. 2, for et tidligere indkomstår.«

7. I § 13, stk. 2, ændres »stk. 1, 1. pkt.« til: »stk. 1, 2. pkt.«, og »stk. 1, 3. pkt.« ændres til: »stk. 1, 4. pkt.«

8. § 19 affattes således:

» § 19. Hvis summen af skatteprocenterne efter §§ 6, 6 a og 7 og 8 tillagt den skattepligtiges kommunale indkomstskatteprocent henholdsvis skatteprocenten efter § 8 c overstiger 59 pct., beregnes et nedslag i statsskatten svarende til, at skatteprocenten efter § 7 blev nedsat med de overskydende procenter.«

9. § 25 a ophæves.

10. § 27 a ophæves.

§ 2

I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 16. august 2005, som ændret senest ved § 11 i lov nr. 308 af 19. april 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 92, stk. 1, affattes således:

»Af dødsboskatten som nævnt i § 30 og af mellemperiodeskatten som nævnt i § 14 tilfalder 1/3 den kommune, hvortil afdøde svarede kommuneskat på dødsfaldstidspunktet, og 2/3 tilfalder staten. Var afdøde ikke pligtig at svare kommuneskat på dødsfaldstidspunktet, tilfalder skatten efter 1. pkt. staten.«

2. § 92, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Af afdødes foreløbigt betalte skatter efter § 12 i mellemperioden og efter § 77, som bliver endelige, tilfalder 1/3 den kommune, hvortil afdøde svarede kommuneskat på dødsfaldstidspunktet. Staten afregner efter reglerne i lov om kommunal indkomstskat skatten efter 1. pkt. til den enkelte kommune, som skatten skal tilfalde. Var afdøde ikke pligtig at svare kommuneskat på dødsfaldstidspunktet, tilfalder skatten efter 1. pkt. staten.«

3. § 92, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Af udgifterne ved udbetaling af negativ skat efter § 31 afholdes 1/3 af den kommune, som ville være berettiget til andel i dødsboskatten efter stk. 1, og 2/3 afholdes af staten.«

4. § 92, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Kommunens andel af indkomstskatter for mellemperioden som nævnt i § 14 samt af dødsboskat som nævnt i § 30 afregnes af staten over for kommunen på grundlag af de oplysninger, der foreligger den 1. maj i året 2 år efter dødsåret. Afregning sker med 1/3 hver den 1. i månederne januar, februar og marts i det følgende kalenderår.«

§ 3

I lov om en kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat (ejendomsværdiskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 764 af 11. september 2002, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 406 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Ejendomsværdiskatteloven«.

2. I § 1, stk. 1, 1. pkt., ændres »kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat (ejendomsværdiskat)« til: »ejendomsværdiskat til staten«.

3. § 16 ophæves.

§ 4

I lov om indskud på etableringskonto (etableringskontoloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 12. oktober 2005, som ændret ved § 4 i lov nr. 1414 af 21. december 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 3, 1. og 2. pkt. , udgår, og i stedet indsættes:

»Beskatningen efter stk. 1 og 2 sker med satsen for sundhedsbidrag efter personskattelovens § 8 og med satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat for det indkomstår, hvor indskudsbeløbet m.v. medregnes i den skattepligtige indkomst. For indskud fradraget til og med indkomståret 2001 anvendes dog satsen for indkomstskat efter personskattelovens § 6, satsen for sundhedsbidrag efter personskattelovens § 8 og satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat. For skattepligtige, der svarer skat efter personskattelovens § 8 c, anvendes fra og med indkomståret 2007 beskatningsprocenten efter personskattelovens § 8 c i stedet for satsen for kommunal indkomstskat.«

2. § 11 A, stk. 1, 4. og 5. pkt. , udgår, og i stedet indsættes:

»Beskatningen sker med satsen for sundhedsbidrag efter personskattelovens § 8 og med satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat for det indkomstår, hvor indskudsbeløbet m.v. medregnes i den skattepligtige indkomst. For indskud fradraget til og med indkomståret 2001 anvendes dog satsen for indkomstskat efter personskattelovens § 6, satsen for sundhedsbidrag efter personskattelovens § 8 og satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat. For skattepligtige, der svarer skat efter personskattelovens § 8 c, anvendes fra og med indkomståret 2007 beskatningsprocenten efter personskattelovens § 8 c i stedet for satsen for kommunal indkomstskat.«

§ 5

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1129 af 21. november 2005, som ændret ved § 2 i lov nr. 1182 af 12. december 2005, § 5 i lov nr. 1414 af 21. december 2005 og § 4 i lov nr. 308 af 19. april 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 14 c indsættes som nr. 4:

»4) Ved fusion og ved spaltning af kommunale og amtskommunale feriefonde oprettet i henhold til ferielovens § 36, stk. 3, når fusionen eller spaltningen sker i medfør af kommunalreformen.«

§ 6

I konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 24. august 2000, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 1414 af 21. december 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 3, 2. og 3. pkt., ophæves.

2. § 13 D, stk. 3, 2. og 3. pkt., ophæves.

§ 7

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 20. september 2005, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 406 af 8. maj 2006, foretages følgende ændring:

1. § 7 A, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

§ 8

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 824 af 25. august 2005, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 406 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 14 A, stk. 1, 3. pkt., ændres »§§ 36-40« til: »§§ 36-39«.

2. § 40 ophæves.

3. § 41, stk. 7, 3. pkt., affattes således:

»Skatteministeren fastsætter endvidere bestemmelser om, til hvilken myndighed klage over afgiftsberegning skal rettes.«

§ 9

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, foretages følgende ændring:

1. § 23 ophæves.

§ 10

I lov nr. 382 af 2. juni 1999 om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v., som ændret bl.a. ved § 70 i lov nr. 428 af 6. juni 2005 og senest ved § 4 i lov nr. 560 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. § 1 A, 1. pkt., affattes således:

»For tinglysninger og registreringer, der sker som følge af overdragelser af aktiver og passiver samt rettigheder eller pligter i medfør af kommunalreformen, herunder mellem kommunale og amtskommunale feriefonde, der er oprettet i henhold til ferielovens § 36, stk. 3, skal der ikke betales afgift efter denne lov.«

§ 11

I lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 740 af 3. september 2002, som ændret bl.a. ved § 81 i lov nr. 428 af 6. juni 2005 og senest ved § 11 i lov nr. 406 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 3 A ophæves.

2. I § 33, stk. 5, 2. pkt., stk. 6, 2. pkt., og stk. 7, 2. pkt., ændres »§ 16 A, stk. 10« til: »§ 16 A, stk. 9«.

§ 12

I lov nr. 313 af 17. maj 1995 om ophævelse af lov om særlig indkomstskat m.v. og ændring af forskellige skattelove og konkursskatteloven. (Ophævelse af lov om særlig indkomstskat m.v. samt konsekvensændringer m.v.) foretages følgende ændring:

1. I § 19 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. § 11 i lov om særlig indkomstskat som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 539 af 20. juni 1994 finder ikke anvendelse på ændringsbeløb opgjort efter den 1. maj 2005.«

§ 13

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra indkomståret 2007, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. § 2, nr. 4, har virkning for beløb, der opgøres den 1. maj 2009 eller senere, og som skal afregnes i 2010 eller senere. Beløb, der opgøres den 1. maj i årene 2006-2008 til afregning i årene 2007-2009 efter reglerne i dødsboskattelovens § 92, stk. 4, som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 791 af 16. august 2005, tilfalder staten.

Stk. 3. § 3, nr. 3, har virkning for beløb, der opgøres den 1. maj 2006 eller senere, og som skal afregnes i 2007 eller senere efter reglerne i lov om kommunal indkomstskat § 16 b, stk. 3, som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 199 af 24. marts 2003 med senere ændringer.

Stk. 4. § 5 har virkning for fusioner og spaltninger med fusionsdato den 1. januar 2006 eller senere.

Stk. 5. § 10 har virkning fra den 1. januar 2006.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/Kristian Jensen