Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove m.v.

(Konsekvensændringer som følge af sundhedsbidraget og kommunalreformen)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 570 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1057 af 17. december 2002 og senest ved lov nr. 1408 af 21. december 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 9, stk. 5, 2. pkt., ændres »amtslige« til: »kommunale«.

§ 2

I lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 12. september 2005, som ændret ved § 1 i lov nr. 308 af 19. april 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 35, stk. 1, 1. pkt., ændres »den i skattestyrelseslovens § 34, stk. 1, nævnte frist« til: »fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1«.

§ 3

I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 2. september 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, litra a, indsættes efter »arbejdsløshedsforsikring«: »m.v.«

2. I § 7, stk. 1, litra e, ændres »ligningslovens § 16 A, stk. 10« til: »ligningslovens § 16 A, stk. 9«.

3. I § 8, stk. 1, litra f, ændres »§§ 29 og 29 a« til: »§§ 42 og 43«.

4. I § 8, stk. 1, litra i, ændres »§ 29« til: »§ 42«.

5. I § 13, stk. 9, nr. 4, ændres »Kommunerne« til: »Regionerne og kommunerne«.

6. I § 13, stk. 9, nr. 6, ændres »kommune« til: »region eller kommune«.

§ 4

I lov om en børnefamilieydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 846 af 4. september 2000, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 289 af 7. april 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 5, 1. pkt., ændres »§ 64« til: »§ 78«.

2. I § 11, stk. 2, 1. pkt., ændres »§§ 15 og 22« til: »§§ 29 og 35«.

§ 5

I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 16. august 2005, som ændret senest ved § 11 i lov nr. 308 af 19. april 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 63, stk. 1, 2. pkt., ændres »de kommunale indkomstskatter m.v.« til: »den kommunale indkomstskat m.v.«

2. I § 87, stk. 2, ændres to steder »§ 35, stk. 1, nr. 5, i skattestyrelsesloven«, til: »skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5«.

§ 6

I lov om en kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat (ejendomsværdiskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 764 af 11. september 2002, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 406 af 8. maj 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 9, stk. 4 og 6, ændres »januar« tre steder til: »oktober«.

§ 7

I lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 13. februar 2001, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 8 a i lov om offentlig sygesikring« til: »§ 159, stk. 1, i sundhedsloven«.

§ 8

I lov om investeringsfonds, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. oktober 1996, som ændret senest ved § 30 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 3 A, stk. 7, nr. 2, stk. 8, nr. 1, og stk. 9, ændres »Bornholms Amtskommune« til: »Bornholms Kommune«.

§ 9

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005, som ændret bl.a. ved § 14 i lov nr. 404 af 8. maj 2006 og senest ved § 6 i lov nr. 406 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Kildeskatteloven«.

2. I § 1, stk. 1, nr. 4, indsættes efter »den danske stat«: », regioner«.

3. I § 2, stk. 1, nr. 10, indsættes efter »kommunale bestyrelser m.v.,«: »regionsråd,«.

4. § 2, stk. 4, 4. pkt., affattes således:

»Valget kan omgøres til og med den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb.«

5. § 23, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Personlige skatter og kirkeskat kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.«

6. I § 40, 1. pkt., og § 41, stk. 1, 1. pkt., ændres »kommunal og amtskommunal indkomstskat, kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat samt kirkelige afgifter« til: »kommunal indkomstskat, ejendomsværdiskat og kirkeskat«.

7. I § 48, stk. 4, 2. pkt., og § 52, stk. 1, 1. og 2. pkt., ændres »lov om en kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat« til: »ejendomsværdiskatteloven«.

8. I § 48 E, stk. 3, nr. 5, ændres »lov om arbejdsmarkedsfonde« til: »lov om en arbejdsmarkedsfond«.

9. I § 53, stk. 2, ændres »myndighederne« til: »forvaltningen«.

10. I § 55, stk. 1, ændres »skattemyndighedens« til: »told- og skatteforvaltningens«.

11. I § 56, nr. 4, ændres »Kommunerne« til: »Regionerne og kommunerne«.

12. I § 56, nr. 6, indsættes efter »driftsoverenskomst med«: »en region eller«.

13. I § 61, stk. 9, § 73, stk. 1, 1. pkt., og § 73 C, 1. pkt., udgår »kommunal og amtskommunal«.

14. § 64, stk. 1, affattes således:

»Staten afregner efter reglerne i lov om kommunal indkomstskat til den enkelte kommune den del af skatterne, der udgør kommunal indkomstskat og kirkeskat.«

15. Efter § 64 A indsættes i afsnit V:

» § 64 B. § 64 A, stk. 1, jf. stk. 3, finder også anvendelse på de forskelsbeløb vedrørende kalenderåret 1989, som pr. 1. januar 2007 er overført til regionerne ved § 12, stk. 4, i bekendtgørelse om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen.

Stk. 2. § 64 A, stk. 2, jf. stk. 3, finder også anvendelse på de forskelsbeløb vedrørende kalenderåret 1990, som pr. 1. januar 2007 er overført til regionerne ved § 12, stk. 3, i bekendtgørelse om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen.«

16. I § 66, stk. 2, ændres »skattemyndighedernes« til: »told- og skatteforvaltningens«.

17. I § 66, stk. 2, ændres »skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil« til: »told- og skatteforvaltningen«.

18. I § 66 A, stk. 1, ændres »skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil« til: »told- og skatteforvaltningen«.

19. I § 66 B, stk. 1, ændres »fastsættes af skatteministeren« til: »fastsættes af told- og skatteforvaltningen«.

20. I § 73, stk. 1, 1. pkt., og § 73 C, 1. pkt., udgår »amtskommunal indkomstskat,«, og »kirkelige afgifter« ændres til: »kirkeskat«.

21. I § 73, stk. 5, ændres »kommunale og statslige« til: »statslige, regionale og kommunale«.

22. I § 73, stk. 6, ændres to steder »skattemyndigheden« til: »told- og skatteforvaltningen«.

23. I § 73 E, stk. 1, ændres »§ 2, stk. 1, litra k« til: »§ 2, stk. 1, nr. 1-3 eller nr. 7, eller § 2, stk. 2«.

24. § 89 A, stk. 1, affattes således:

»Personer, som har fået henstand med betaling af den del af formueskatten, der vedrører deres ejerbolig, efter reglerne i kildeskattelovens § 89 A, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 12. august 2002, har fortsat henstand efter stk. 2-7.«

25. I § 89 A, stk. 6, ændres »omhandlet i stk. 1« til: »omhandlet i kildeskattelovens § 89 A, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 12. august 2002«.

§ 10

I konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 24. august 2000, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 1414 af 21. december 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 11, stk. 4, 2. pkt., og § 13 E, stk. 4, 2. pkt., udgår »kommunal og amtskommunal«.

§ 11

I lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 3. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, 1. pkt., § 6, stk. 1, 1. pkt., § 7, stk. 2, og § 17, stk. 4, ændres »energiministeren« til: »transport- og energiministeren«.

2. I § 6, stk. 2, ændres »Energiministeren« til: »Transport- og energiministeren«.

§ 12

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1015 af 24. oktober 2005, som ændret ved § 4 i lov nr. 1392 af 21. december 2005, § 10 i lov nr. 1414 af 21. december 2005 og § 5 i lov nr. 308 af 19. april 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 9, § 10 stk. 1, 1. pkt., § 10, stk. 1, nr. 6, § 25, stk. 4, 1. pkt., § 25, stk. 6, 1. pkt., § 27, stk. 1, 1. pkt., og § 38, stk. 3, 1. pkt., ændres »Kreditforeningen af Kommuner i Danmark« til: »Kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark«.

§ 13

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 20. september 2005, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 406 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, nr. 9, ændres »§ 31, stk. 5, § 78, stk. 7, og § 84« til: »§ 45, stk. 5, § 97, stk. 7, og § 100«.

2. I § 7, nr. 11, 1. pkt., ændres »§ 40, stk. 2, nr. 11« til: »§ 52, stk. 3, nr. 3«.

3. I § 7, nr. 11, 1. pkt., udgår »og Amtsrådsforeningen i Danmark«.

4. I § 7, nr. 20, indsættes efter »lov om sikring mod følger af arbejdsskade«: », jf. § 85 a, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring, samt kapitalbeløb, der udbetales til den erstatningsberettigede efter § 17, stk. 7, 2. pkt., og § 85, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.«

5. § 7 C ophæves.

6. I § 7 F, stk. 1, nr. 6, indsættes efter »lodsejerne,«: »samt tilskud, som i medfør af § 9, stk. 2, i lov om jordfordeling mellem landejendomme ydes til udgifter, som afholdes af lodsejerne, jf. § 28, stk. 3, i jordfordelingsloven,«.

7. I § 7 Q, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 33 A« til: »§ 52«, og »§ 33 F, stk. 2 og 5« ændres til: »§ 57, stk. 2 og 5«.

8. I § 8 B, stk. 3, ændres »loven om skattemæssige afskrivninger m.v.« til: »lov om skattemæssige afskrivninger m.v.«

9. I § 8 F, stk. 1, 2. og 3. pkt., ændres »forskningsministeren« til: »ministeren for videnskab, teknologi og udvikling«.

10. I § 8 G, stk. 2, 2. pkt., ændres »industriministeren« til: »økonomi- og erhvervsministeren«.

11. I § 8 G, stk. 2, 3. pkt., ændres »Erhvervsfremmestyrelsen« til: »Erhvervs- og Byggestyrelsen«.

12. I § 8 G, stk. 6, ændres »Industriministeren« til: »Økonomi- og erhvervsministeren«.

13. § 8 J, stk. 4, og § 8 N ophæves.

14. § 9, stk. 7, 1. og 2. pkt., affattes således:

»Godtgørelse, der ydes for udgifter til kost og logi i forbindelse med formidlet døgnophold omfattet af § 142, stk. 1 og 2, i lov om social service, medregnes ikke ved indkomstopgørelsen. Dette gælder dog kun den del af godtgørelsen, der ikke overstiger satser, som fastsættes efter § 142, stk. 8, i lov om social service.«

15. I § 9 C, stk. 7, 2. pkt., indsættes efter »kommunalbestyrelser«: »og regionsråd«.

16. I § 9 C, stk. 7, 3. pkt., og § 31, stk. 1, 4. pkt., ændres »et arbejdsformidlingskontor« til: »staten i jobcenteret«.

17. I § 9 H, stk. 1, 1. pkt., ændres »kapitel 10« til: »kapitel 13«.

18. I § 9 H, stk. 1, 1. pkt., ændres »kapitel 4« til: »kapitel 7«.

19. I § 15 A, stk. 1, ændres »lov om en kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat« til: »ejendomsværdiskatteloven«.

20. I § 16, stk. 1, 2. pkt., § 30, stk. 6, 1. pkt., og § 31, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »Folketinget«: », regionsråd«.

21. I § 27 B, stk. 2, ændres »skatteforvaltningslovens § 50« til: »skatteforvaltningslovens § 54«.

22. I § 27 B, stk. 2, ændres »samme lovs § 33 D« til: »skatteforvaltningslovens § 55«.

23. I § 33, stk. 1, 1. pkt., ændres »stat, kommune og amtskommune« til : »stat og kommune«.

§ 14

I merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005, som ændret ved § 6 i lov nr. 1416 af 21. december 2005 og § 1 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, nr. 3, ændres »amtskommunale« til : »regionale«.

2. I § 9, 1. pkt., ændres »amtskommunale« til: »regionale«, og »amtskommune« ændres til: »region«.

3. I § 9, 2. pkt., ændres to steder »amtskommuner« til: »regioner«.

§ 15

I lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 899 af 22. september 2005, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 1428 af 21. december 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, nr. 1, ændres »Kreditforeningen af Kommuner i Danmark« til: »KommuneKredit«.

2. § 5 a affattes således:

»§ 5 a. De omkostninger, der er afholdt i indkomståret til forvaltning af den skattepligtige formue, jf. § 2, stk. 1, fradrages ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget. Omkostningerne opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler om skattepligtig indkomst. Reglerne om skattemæssige afskrivninger, bortset fra reglerne om afskrivning på driftsmidler, finder dog ikke anvendelse.

Stk. 2. Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for indkomstårene 2005-2008 kan skattepligtige efter § 1, stk. 1, fradrage et beløb, der svarer til 5 pct. af anskaffelsessummen for aktier i selskaber optaget til handel på en alternativ markedsplads omfattet af kapitel 11 a i lov om værdipapirhandel m.v., når det pågældende selskab ikke tidligere har været noteret eller optaget til handel på et EU-retligt eller nationalt reguleret marked, og den skattepligtige direkte ejer aktierne i selskabet ved indkomstårets udløb. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på aktier i selskaber optaget til handel på den alternative markedsplads, som den skattepligtige efter § 1, stk. 1, ejer indirekte, forudsat at den direkte ejer ikke er skattepligtig efter § 1, stk. 1. Fradraget efter 2. pkt. tilkommer den skattepligtige efter § 1, stk. 1, som er den nærmeste indirekte ejer af aktien. Er den direkte ejer af aktierne ejet af flere ejere, skal en til ejerandelen svarende del af aktierne betragtes som ejet af hver af de indirekte ejere. Ejerandelen efter 4. pkt. er ejerandelen opgjort ved udløbet af den direkte ejers indkomstår. Det årlige fradrag efter 1. pkt. kan ikke overstige 0,05 pct. af vedkommende skattepligtiges samlede pensionsformue ved indkomstårets udløb. 1.-6. pkt. finder ikke anvendelse, hvis den skattepligtige kan fradrage et beløb, der svarer til 5 pct. af anskaffelsessummen af medlemsbeviser i innovationsforeninger, når innovationsforeningen har anbragt midler i selskaber optaget til handel på en alternativ markedsplads omfattet af kapitel 11 a i lov om værdipapirhandel m.v.«

§ 16

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 824 af 25. august 2005, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 406 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, nr. 1, indsættes efter »folkekirkens«: », regionernes«.

2. I § 7, stk. 1, ændres »loven om tilsyn med firmapensionskasser« til: »lov om tilsyn med firmapensionskasser«.

3. I § 15 A, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 36, stk. 6« til: »§ 34, stk. 6«.

4. I § 19, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 29« til: »§ 42«.

5. I § 20 A, stk. 1, ændres »arbejdsformidlingen« til: »staten i jobcenteret«.

6. I § 20 A, stk. 2, ændres »Arbejdsministeren« til: »Beskæftigelsesministeren«.

7. I § 42, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »folkeskolens« : », en regions«.

8. I § 52, stk. 3, ændres »loven om tilsyn med firmapensionskasser« til: »lov om tilsyn med firmapensionskasser«.

§ 17

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1087 af 14. november 2005, som ændret ved § 16 i lov nr. 1414 af 21. december 2005 og § 3 i lov nr. 405 og § 8 i lov nr. 406, begge af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, nr. 4, ændres »stk. 1-9« til: »stk. 1-8«.

2. § 14, stk. 2, 4. pkt., affattes således:

»Valget kan omgøres senest den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb.«

§ 18

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1125 af 21. november 2005, som ændret senest ved § 9 i lov nr. 406 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, nr. 5 b, ændres »Kreditforeningen af Kommuner i Danmark« til: »KommuneKredit«.

2. I § 3, stk. 1, nr. 2, ændres »Kommunerne og kommunale« til: »Regionerne og kommunerne samt regionale og kommunale«.

§ 19

I skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 758 af 2. august 2005, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 405 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, nr. 3, ændres »4-7« til: »4-9«.

2. I § 11, stk. 1, nr. 3, ændres »nr. 2-7« til: »nr. 2-9«.

3. I § 22, stk. 1, 2. pkt., ændres »det regnskabsår, som indkomståret træder i stedet for« til: »regnskabsåret«.

4. I § 33, stk. 3, 2. pkt., ændres »kommunal indkomstskat« til: »kommunal ejendomsskat«.

§ 20

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 C, stk. 6, nr. 3, ændres »litra d eller e« til: »nr. 4 eller 5«.

2. I § 6, stk. 5, ændres »myndighedernes« til: »forvaltningens«.

3. I § 6 D, stk. 2, og i § 8 V, stk. 1, 2 og 4, ændres »Finansstyrelsen« til: »Økonomistyrelsen«.

4. I § 7 A, stk. 2, nr. 8, ændres »eller af en kommune« til: », en region eller en kommune«.

5. I § 8 G, stk. 1, ændres »en skattemyndighed« til: »told- og skatteforvaltningen«.

6. I § 8 P, stk. 1, 2. pkt., ændres »lov nr. 939 af 27. december 1991 om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves eller inddrives af amtskommuner eller kommuner.« til: »lov nr. 939 af 27. december 1991 om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restancemyndigheden.«

7. I § 8 U, stk. 1, ændres »arbejdsministeren« til: »beskæftigelsesministeren«.

8. I § 8 U, stk. 1, udgår »arbejdsformidling og«.

9. I § 10 F, stk. 2, ændres »Skatteministeren« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

10. I § 11, 2. pkt., ændres »Myndighederne« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

11. I § 11 C, stk. 6, ændres »Skatteministeren« til: »Told- og skatteforvaltningen«.

12. I § 12 A ændres »lov om en kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat« til: »ejendomsværdiskatteloven«.

§ 21

I lov om tilskud til afvikling af studiegæld og om eftergivelse af studiegæld, jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 16. december 1998, som ændret senest ved § 53 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Finansstyrelsen« til: »Økonomistyrelsen«.

2. I § 2, stk. 3, udgår »arbejdsformidling og«.

3. I § 11, stk. 2, ændres »skattevæsenet« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 22

I lov om statsgaranterede studielån, jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 16. december 1998, som ændret ved § 45 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Finansstyrelsen« til: »Økonomistyrelsen«.

2. § 9, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 23

I lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 1077 af 11. december 2003, som ændret senest ved § 60 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, ændres »told- og skatteforvaltningens godkendelse« til: »godkendelse fra skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil,«.

2. I § 4 og § 10, stk. 6, ændres »Told- og skatteforvaltningen« til: »Skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil,«.

3. I § 6 A, stk. 8, ændres »Finansstyrelsen« til: »Økonomistyrelsen«.

4. I § 7 ændres »Finansstyrelsen« tre steder til: »Økonomistyrelsen«.

5. I § 11, stk. 1, ændres »told- og skatteforvaltningen« til: »skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil,«.

§ 24

I lov om afgift af vejbenyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 8. januar 2006, som ændret ved § 24 i lov nr. 309 af 19. april 2006, foretages følgende ændring:

1. § 14, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 25

I lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 598 af 22. juni 2000, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 246 af 27. marts 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 3, nr. 4 , ændres »amtskommune« til: »region«.

§ 26

I lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 740 af 3. september 2002, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1047 af 17. december 2002, § 18 i lov nr. 458 af 9. juni 2004, § 81 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, § 33 i lov nr. 535 af 24. juni 2005 og senest ved § 11 i lov nr. 406 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, nr. 6, udgår »bortset fra ejendomme, der er omfattet af § 4 A«.

2. I § 4, stk. 3, 2. pkt., udgår »reguleret i henhold til § 3 A.«

3. I § 7, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »staten«: », regionerne«.

4. I § 8, stk. 1, ændres: »jf. §§ 9 og 10 i landbrugsloven« til: »jf. § 26 i lov om landbrugsejendomme«.

5. I § 8, stk. 2, ændres »loven om ejerlejligheder« til: »lov om ejerlejligheder«.

6. § 8, stk. 3, 4. pkt., affattes således:

»Et areal, der er vurderet under en landbrugsejendom, kan dog kun vurderes særskilt, når arealet efter 1. september 1960 er fraskilt den pågældende ejendom.«

7. I § 21 indsættes efter »staten«: », en region«.

8. I § 33, stk. 2, ændres »loven om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, loven om lån til betaling af ejendomsskatter og loven om afgift af dødsboer og gaver.« til: »lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, lov om lån til betaling af ejendomsskatter, og lov om afgift af dødsboer og gaver.«

9. § 34, 2. pkt., udgår, og i stedet indsættes:

»Er told- og skatteforvaltningens pligt til at afgive erklæringer ikke udtrykkeligt hjemlet i særlig lov, afgøres spørgsmålet om omfanget af pligten endeligt af told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen kan i samme tilfælde, hvor omstændighederne taler derfor, bestemme, at den pågældende myndighed skal betale for afgivelse af erklæringen.«

10. I § 47, 3. pkt., ændres »skatteministeren« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 27

I lov nr. 394 af 28. maj 2003 om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Forbedring af vilkårene for medarbejderaktieordninger), som ændret ved § 2 i lov nr. 1411 af 21. december 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 17, stk. 2, ændres »§§ 4, 5« til: »§§ 3, 4«.

§ 28

I lov nr. 428 af 6. juni 2005 om ændring af en række love som følge af skatteforvaltningsloven. (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 32, nr. 4, affattes således:

»4. § 2, stk. 3, 4. pkt., affattes således:

»Valget kan omgøres til og med den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb.««

Socialministeriet

§ 29

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 2. august 2005, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 369 af 1. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 27, stk. 3, ændres »lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat)« til: »kildeskatteloven«.

2. I § 29, stk. 1, nr. 3, og § 32 a, stk. 1, nr. 3, ændres »lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat)« til: »kildeskatteloven«.

3. I § 72 c ændres: »kommune, amts- og kirkeskatteprocenten« til: »beskatningsprocenten for sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskatteprocenten«.

§ 30

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 760 af 2. august 2005, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 369 af 1. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 25, stk. 1, nr. 3, ændres »lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat)« til: »kildeskatteloven«.

2. I § 62 ændres »kommune, amts- og kirkeskatteprocenten« til: »beskatningsprocenten for sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskatteprocenten«.

§ 31

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. januar 2007, jf. dog stk. 3-7 og § 32.

Stk. 3. § 13, nr. 6, har virkning fra den 1. juli 2005.

Stk. 4. § 5, nr. 2, § 9, nr. 9 og 10, 16-19 og 22, § 13, nr. 7, 21 og 22, § 17, nr. 2, § 20, nr. 2, 5 og 9-11, § 21, nr. 3, § 23, nr. 1, 2 og 5, § 26, nr. 9 og 10, og § 28 har virkning fra den 1. november 2005.

Stk. 5. § 9, nr. 3 og 23, og § 20, nr. 1, har virkning fra og med indkomståret 2006.

Stk. 6. § 27 har virkning for købe- og tegningsretter, der afstås eller udnyttes i indkomståret 2007 eller senere.

Stk. 7. Skatteministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for pensionsafkastbeskatningslovens § 5 a, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 15, nr. 2.

§ 32

Stk. 1. Med virkning fra og med den 1. januar 2006 ændres i § 7, nr. 11, i lov om påligningen af indkomstskat til staten, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 20. september 2005, »§ 40, stk. 2, nr. 11« til: »§ 40, stk. 3, nr. 8«.

Stk. 2. Med virkning fra og med den 1. januar 2006 ændres i § 9, stk. 7, i lov om påligningen af indkomstskat til staten, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 20. september 2005, »§ 49« til: »§ 49, stk. 1 og 2« og »§ 50« til: »§ 50, stk. 3«.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/Kristian Jensen