Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ligestillingsnævnets afgørelse

J.nr. 2007-5258

Det var i strid med ligestillingslovens § 2, at et diskotek reklamerede med højere priser for mænd end for kvinder.

En mand klagede over, at et diskotek reklamerede med forskellige priser for mænd og kvinder. Ifølge reklamen fik kvinder fri indgang samt fri champagne hele aftenen, mens mandlige gæster skulle betale 80 kr. for indgang, samt betale for alle drikkevarer. Ligestillingsnævnet fandt, at diskoteket havde overtrådt ligestillingslovens § 2, hvorefter det ikke er tilladt at forskelsbehandle mænd og kvinder inden for offentlig forvaltning og erhvervsmæssig og almen virksomhed.

¬Klagen drejer sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med entré- og drinkspriser på et diskotek. ¬¬Ligestillingsnævnet s afgørelse¬Det var i strid med Ligestillingslovens § 2, at et diskotek har forskellige priser for mænd og kvinder. ¬¬Sagsfremstilling¬Klageren, en mand, har klaget over at indklagede, et diskotek, har reklameret med, at der for kvinder var fri indgang samt fri champagne hele aftenen, mens mandlige gæster skulle betale 80 kr. for indgang samt betale for alle drikkevarer. ¬¬Parternes bemærkninger: ¬Klageren mener at dette er et brud på ligebehandlingsloven. ¬¬Indklagede har ikke svaret i sagen, og afgørelsen træffes derfor på grundlag af klagerens oplysninger. ¬¬Ligestillingsnævnets bemærkninger og konklusion¬Efter § 19 i ligestillingsloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 1095 af 19. september 2007) kan Ligestillingsnævnet behandle sager efter § 2. ¬¬Efter ligestillingslovens § 2, jf. § 1a, er det ikke tilladt at forskelsbehandle kvinder og mænd inden for offentlig forvaltning og erhvervsmæssig og almen virksomhed. ¬¬Nævnet finder, at indklagede har overtrådt denne bestemmelse ved, at der for kvinder var fri indgang samt fri champagne hele aftenen, mens mandlige gæster skulle betale 80 kr. for indgang samt betale for alle drikkevarer.

<2007-5258>