Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ligestillingsnævnets afgørelse

J.nr. 2008-1644

Det var i strid med ligestillingsloven, at et bibliotek holdt en bogbytteaften kun for kvinder.

En mand klagede over, at et bibliotek annoncerede med og afholdt en bogbytteaften, der udelukkende var forbeholdt kvinder. Manden mente, at dette arrangement var i strid med ligestillingsloven, idet der var tale om brug af offentlige lokaler og offentlige midler til at afholde et arrangement, der udelukkede personer alene på grund af deres køn. Biblioteket gjorde gældende, at de afholder mange forskellige arrangementer for at nå ud til forskellige målgrupper, og at de i dette tilfælde ønskede at forkæle nogen af dem, der ofte benytter biblioteket.

Ligestillingsnævnet fandt, at den pågældende bogbytteaften var i strid med ligestillingsloven, idet der ikke fandtes et lignende tilbud for mænd.

Klagen drejer sig om et biblioteks afholdelse af en bogbytteaften udelukkende for kvinder. ¬¬Ligestillingsnævnets afgørelse¬Nævnet finder, at Hornbæk bibliotek har overtrådt ligestillingslovens § 2 ved at afholde den pågældende bogbytteaften kun for kvinder. ¬¬Sagsfremstilling

Et kommunalt bibliotek annoncerede som led i "læsernes litteraturfestival" i marts 2008 en bogbytteaften kun for kvinder. Ideen var i stedet for at prøve at få fat på nog-le af dem, der ikke så ofte bruger biblioteket, så at forkæle nogen, af dem, der bruger biblioteket ofte. ¬¬Det er oplyst vedrørende den konkrete aften, at den ikke var specielt velbesøgt, men at biblioteket lånte flere bøger ud end, end der blev byttet private bøger. ¬¬En mand har indbragt sagen for Ligestillingsnævnet den 26. februar 2008. ¬¬Parternes påstande¬Manden påstår, at den annoncerede bogbytteaften var i strid med ligestillingsloven, idet der er tale om forskelsbehandling på grund af køn. ¬¬Biblioteket har påstået sig frifundet. ¬¬Parternes argumentation¬Manden har påstået, at arrangementet falder helt uden for, hvad man kan kalde relevant brug af offentlige institutioner, især biblioteker, idet sammenkomsten slet ikke handler om biblioteket og dets virke, men om folks private indkøb af bøger, som de opfordres til at bytte med hinanden. Denne i bibliotekssammenhæng helt irrelevante sammenkomst er kun for kvinder. Mænd kan ifølge arrangørerne se fodbold imens. Altså formener man ikke blot mænd adgang til lokaler, de betaler for at opretholde, man håner dem også, når man i indbydelsen siger, at mænd kan se fodbold, mens kvinderne bytter bøger. ¬¬Bibliotekets begrundelse om, at der måske også burde være et lignende tilbud til mænd, er sagen fuldkommen ligegyldige. Kernen er, at de offentligt drevne biblioteker hverken må diskriminere kvinder eller mænd, og det er da en underlig opfattelse af ligestillingsloven, at afdelingsbibliotekaren håber på, at nogle mænd også vil diskriminere. ¬¬Biblioteket har oplyst, at de som et lille lokalt bibliotek forsøger at nå ud til så mange forskellige målgrupper som muligt. Der er derfor børnearrangementer, ungearrangementer og arrangementer, der appellerer til ældre borgere og til yngre familier. Det er ikke hensigten, at nå ud til alle med alle arrangementer, men at sørge for, at der en så bred vifte af muligheder, så det appellerer til flest muligt. ¬¬Formålet med bogbytteaftenen var at forkæle nogen, af dem, der bruger biblioteket ofte. ¬¬Bibliotekerne er for alle, men ikke alle arrangementer har den samlede befolkningsgruppe som målgruppe. Set under ét forsøger biblioteket at nå alle befolkningsgrupper med arrangementer og aktiviteter. ¬¬Bogbytteaftenen var et led i Læsernes Kulturfestival, der fandt sted i et samarbejde mellem en række biblioteker og rummede en lang række tilbud. Biblioteket håbede, at nogle mænd ville reagere med et ønske om at få en bogbytteaften kun for mænd, men det var ikke tilfældet. ¬¬Ligestillingsnævnets bemærkninger¬Efter § 19 i ligestillingsloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 1095 af 19. september 2007) kan Ligestillingsnævnet behandle sager efter § 2. ¬¬Efter ligestillingslovens § 2, jf. § 1a, er det ikke tilladt at forskelsbehandle kvinder og mænd inden for offentlig forvaltning og erhvervsmæssig og almen virksomhed. ¬¬Ligestillingsnævnet finder, at Hornbæk bibliotek ved at afholde den pågældende bogbytteaften kun for kvinder har forskelsbehandlet mænd, og dermed overtrådt ligestillingslovens § 2. ¬¬<2008-1644>