Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om
afgift af lønsum

(Ændrede momsregler for visse hjemmeplejeydelser og indsættelse af hjemmel til modregning af negative afgiftsbeløb i efterfølgende indkomstår for visse lønsumsafgiftspligtige virksomheder)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005, som ændret ved § 6 i lov nr. 1416 af 21. december 2005 og § 1 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 1, nr. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Fritagelsen omfatter ikke ydelser, der er visiteret i henhold til § 71 i lov om social service, og som leveres af andre end kommuner efter reglerne for frit leverandørvalg i hjemmeplejen, hvor betalingen for ydelsen afregnes mellem leverandøren og kommunen.«

2. I § 65, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 58, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2,« til: »Opkrævningslovens §§ 4 og 6-8,«.

3. I § 65, stk. 2, 3. pkt., ændres »§ 59, stk. 3,« til: »Opkrævningslovens § 14 og § 18, stk. 4,«.

4. I § 65, stk. 3, 4. pkt., ændres »§ 59, stk. 3,« til: »Opkrævningslovens § 14 og § 18, stk. 4,«.

§ 2

I lov om afgift af lønsum, jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 3. september 2002, som ændret ved § 26 i lov nr. 325 af 18. maj 2005 og § 46 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 4 indsættes som stk. 6:

» Stk. 6 . Virksomheder, som opgør afgiftsgrundlaget efter reglerne i stk. 1, kan benytte negative afgiftsbeløb til modregning i et positivt beregnet afgiftsbeløb i efterfølgende indkomstår.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2006, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Den 1. januar 2007 ændres i § 13, stk. 1, nr. 2, 2. pkt., i lov om merværdiafgift som indsat ved § 1, nr. 1, »§ 71« til: »§ 83«.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/Kristian Jensen