Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for adoptionsforberedende kurser for 2004

 

I medfør af § 25 c, stk. 3, i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 16. december 1999, fastsættes:

§ 1. For deltagelse i et adoptionsforberedende kursus betales pr. 1. januar 2004 kr. 1.500.

Stk. 2. Beløbet forfalder til betaling ved tilmelding til kurset. Ved framelding senere end 14 dage før kursusstart tilbagebetales beløbet ikke.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 995 af 5. december 2002 om betaling for adoptionsforberedende kurser for 2003 ophæves.

Justitsministeriet, den 11. december 2003

Lene Espersen

/Michael Jørgensen