Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af merværdiafgiftsloven

(Ændring af kunstdefinitionen)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005, som ændret ved § 6 i lov nr. 1416 af 21. december 2005 og § 1 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 69, stk. 4, indsættes som nr. 6:

»6) Fotografier taget af kunstneren, aftrykt af denne eller under dennes tilsyn, signeret og nummereret i et antal på op til 30 eksemplarer, uanset formater og underlag.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2006.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/Kristian Jensen