Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 18. juni 2015 i sag 64.2014

A

v/jurist Ilse Werrenrath, 3F Privat Service, Hotel og Restauration

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (DA) og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget direktør Niels-Jørgen Larsen, udpeget af Horesta, og forhandlingssekretær Birgit Petersen, udpeget af 3F.

Mellem klageren, A, og indklagede, B, blev der den 21. marts 2013 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som tjener med uddannelsesperiode fra den 21. marts 2013 til den 14. december 2014.

Denne sag drejer sig om godtgørelse i anledning af virksomhedens ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen, efterbetaling af løn mv. og godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

A har ved sin faglige organisation ved klageskrift modtaget den 21. november 2014 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at B tilpligtes at betale 149.016,68 kr.

Påstanden er opgjort som følger:

Manglende grundløn fra den 21. marts til den 31. juli 2013 12.457,41 kr.

Overtidsbetaling 18.845,40 kr.

7 mistede fridage 10.175,13 kr.

2 mistede friweekends 2.438,88 kr.

Kost under skoleophold 2.320,00 kr.

Manglende afholdelse af feriefridage 1.455,58 kr.

Tillæg for forskudt arbejdstid 1.743,03 kr.

Helligdagsbetaling 2.656,12 kr.

Feriegodtgørelse og særligt løntillæg i alt 18.293,23 kr.

Pension 18.631,90 kr.

Løn mv. ialt 89.016,68 kr.

Godtgørelse for tab af uddannelsesgode 50.000,00 kr.

Godtgørelse efter ansættelsesbevisloven 10.000,00 kr.

I alt 149.016,68 kr.

Indklagede har i svarskriftet påstået frifindelse mod betaling af 16.512,72 kr.

Indklagede har trods lovligt indkaldt ikke givet møde under Tvistighedsnævnets behandling af sagen i mødet den 2. juni 2015.

Sagsfremstilling

Det fremgår af uddannelsesaftalens punkt 8, at lønnen udgør den gældende mindstebetaling (sats) for elever fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet, men det er ikke angivet hvilken overenskomst, der er tale om.

Den 6. november 2013 ophævede indklagede uddannelsesaftalen med følgende begrundelse:

”Årsagen er grov misligholdelse af din ansættelsesaftale.

Misligholdelsen består i ulovlig udeblivelse, i det du den 5. november 2013 ca. kl. 14:30 forlod arbejdspladsen i vrede. Din arbejdstid ophørte ifølge vagtplanen først kl. 18:30. Du er heller ikke mødt på arbejdet i dag, på trods af, at du ifølge vagtplanen havde vagt i tidsrummet 10:00 – 16:30. ”

Af lægeerklæring om uarbejdsdygtighed, underskrevet den 6. november 2013 af A’s praktiserende læge, fremgår bl.a., at hun efter konsultation den 6. november 2013 blev skønnet uarbejdsdygtig i 14 dage.

Retsgrundlag

Af erhvervsuddannelseslovens § 55 fremgår bl.a.:

”Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk. 2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. ”

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at hun ikke fik løn for perioden fra den 21. til den 31. marts, selvom hun flere gange blev lovet det. Indklagede havde ikke lavet nogen vagtplan, og mødetider blev oplyst hende fra dag til dag. Den anden elev, N1, og hun lavede på et tidspunkt en vagtplan, som blev godkendt af indklagede, men ikke altid blev overholdt, idet der hele tiden kom ekstraopgaver, som de ikke kunne sige nej til. Arbejdstiden var som udgangspunkt kl. 10-20 eller 12-22 med mødetid en halv time før, som hun ikke fik betaling for. Hun nedskrev dagligt sine arbejdstider, og det er disse optegnelser, der danner grundlag for opgørelsen af hendes krav. Hun bad jævnligt om overtidsbetaling, hvilket hun ikke fik, ligesom hun heller ikke modtog betaling for forskudttid og helligdage. Lønsedler modtog hun først efter, at 3F havde rejst sagen. Indklagede var opfarende og højtråbende og ofte irettesatte han eleverne foran kunder og kolleger med ord som: ”du er fuldstændigt uduelig som tjener”. Hun og alle andre var bange for ham.

I sommeren 2013 havde hun fået lov at holde fri den 27. og 31. december 2013. Hun blev bedt om at hænge en seddel op i baren, hvilket hun dengang gjorde, men da hun i november måned kom tilbage fra skoleophold og ferie, var sedlerne taget ned. Indklagede sagde til hende, at hun aldrig havde fået fri, at hun løj, ikke var til at stole på og snød alle. Hun følte sig magtesløs og blev meget ked af det. Hun ringede til 3F, som rådede hende til at sygemelde sig, hvilket hun gjorde over for indklagede. Hun gik til lægen næste dag og fik en lægeerklæring, som hun straks sendte til indklagede. Dagen efter modtog hun ophævelsen med anbefalet brev. Hun har siden haft det psykisk dårligt over ophøret af uddannelsesforholdet og har modtaget psykologbehandling. Hun har opgivet at uddanne sig inden for tjenerfaget.

Procedure

Klager har anført, at eleven efter den for uddannelsesområdet gældende overenskomst har det nævnte krav på løn mv. Under hensyn til den helt urimelige ophævelse af uddannelsesforholdet og elevens psykiske reaktion herpå bør der efter sagens grovhed tilkendes hende en forhøjet godtgørelse for tab af uddannelsesgode. Uddannelsesaftalen lider af en væsentlig mangel, der bør medføre en godtgørelse på 10.000 kr. efter ansættelsesbevisloven.

Indklagede har i svarskriftet gjort gældende, at ophævelsen af uddannelsesaftalen var berettiget i elevens udeblivelse fra den 5. november 2013, idet eleven var sur og ophidset, men ikke syg. Under alle omstændigheder bør en godtgørelse for tab af uddannelsesgode ikke overstige 30.000 kr. Det bestrides, at eleven har arbejdet i det omfang, hun påstår, og hun er ikke berettiget til yderligere løn end lønregulering fra april til juli 2013 samt manglende afregning af feriegodtgørelse og pension med i alt 16.512,72 kr. En godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis kan højest udmåles til 2.500 kr.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Ad godtgørelse for tab af uddannelsesgode

Efter elevens forklaring, der støttes af den udstedte lægeerklæring, lægges det til grund, at eleven den 6. november 2013 forlod arbejdspladsen på grund af sygdom, hvilket hun meddelte indklagede. Ophævelsen af uddannelsesaftalen begrundet i ulovlig udeblivelse var således ikke berettiget, og der tilkommer derfor eleven en godtgørelse for tab af uddannelsesgode.

3 voterende udtaler:

Vi finder, at der ikke er oplyst sådanne særlige omstændigheder, at der er grundlag for at tilkende eleven en forhøjet godtgørelse i forhold til Tvistighedsnævnets almindelige praksis, og vi stemmer på den baggrund for at tilkende eleven en godtgørelse på 30.000 kr.

2 voterende udtaler:

Vi stemmer af de grunde, der er anført af klager, for at tage påstanden om en godtgørelse på 50.000 kr. til følge. Vi har lagt til grund, at eleven på grund af arbejdsgiverens voldsomme adfærd har været meget psykisk påvirket af det afbrudte elevforhold, og vi finder således, at elever, der er blevet nedbrudt grundet arbejdsgivers chikane i form af truende og opfarende adfærd, bør sidestilles med elever, der har været udsat for seksuel chikane.

Ad lønkravet

Det lægges efter bevisførelsen, herunder elevens forklaring om, at hun dagligt noterede sin arbejdstid, til grund, at eleven arbejdede i det omfang, som danner grundlag for opgørelsen af hendes krav. Herefter, og da kravet er opgjort i overensstemmelse med den for uddannelsesområdet gældende overenskomst, tages hendes påstand om efterbetaling af løn mv. til følge med 89.016,68 kr.

Ad godtgørelse i henhold til ansættelsesbevisloven

I uddannelsesaftalens punkt 8 er anført, at lønnen udgør den gældende mindstebetaling (sats) for elever fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet, men det er ikke angivet hvilken overenskomst, der er tale om. Dette udgør en mangel ved uddannelsesaftalen, og det må efter sagens oplysninger antages, at denne har haft betydning for den opståede tvist og har indebåret risiko for betydelige løntab.

På denne baggrund findes godtgørelsen efter ansættelsesbevisloven at burde fastsættes til 10.000 kr.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede, B, skal inden 14 dage betale 139.016,68 kr. til A.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.