Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, personskatteloven og kildeskatteloven

(Fradrag for bidrag til arbejdsløshedsforsikring og personfradrag til begrænset skattepligtige personer)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 824 af 25. august 2005, som ændret ved § 3 i lov nr. 1181 af 12. december 2005, § 15 i lov nr. 1414 af 21. december 2005 og § 7 i lov nr. 406 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 49, stk. 1, indsættes som 2. og 3. pkt. :

»Personer, som er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, jf. dog kildeskattelovens §§ 5 A-5 D, kan ikke opnå fradrag for udgifter til arbejdsløshedsforsikring, der efter udenlandske skatteregler kan fradrages i indkomst, der ikke er omfattet af kildeskattelovens § 2. Personer, som er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, jf. dog kildeskattelovens §§ 5 A-5 D, og som anses for hjemmehørende i en fremmed stat, i Grønland eller på Færøerne efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, kan ikke opnå fradrag for udgifter til arbejdsløshedsforsikring, der efter udenlandske skatteregler kan fradrages i indkomst, som Danmark efter overenskomsten ikke kan beskatte.«

2. § 54 affattes således:

»§ 54. § 18 om fradragsret for forsikringspræmier m.v. gælder kun for personer, der er fuldt skattepligtige her i landet.

Stk. 2. Fradragsretten efter § 18 og § 49, stk. 1, tilkommer ejeren af den pågældende forsikring m.v., uanset hvem der har foretaget indbetalingen.«

§ 2

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1087 af 14. november 2005, som ændret ved § 16 i lov nr. 1414 af 21. december 2005 og § 3 i lov nr. 405 og § 8 i lov nr. 406, begge af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. For personer, som er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, og hvis indkomstansættelse omfatter en periode på 1 år, nedsættes de beregnede skatter med skatteværdien af et personfradrag efter reglerne i stk. 1 og 2, hvis de skattepligtige indtægter er omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1 og 9-13, eller stk. 2, 1-3. pkt. Bestemmelserne i 1. pkt. finder ikke anvendelse, i det omfang de skattepligtige indtægter beskattes efter § 9, stk. 1, i lov om beskatning af søfolk. Bestemmelsen i 1. pkt. finder endvidere ikke anvendelse på personer, der ansøger om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7.«

2. I § 10, indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. P ersoner omfattet af kildeskattelovens § 2, og hvis indkomstansættelse omfatter en kortere periode end 1 år, jf. dog kildeskattelovens §§ 5 A-5 D, kan vælge at få de beregnede skatter nedsat med skatteværdien af et personfradrag efter reglerne i stk. 1 og 2, hvis de skattepligtige indtægter er omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1 og 9-13, eller stk. 2, 1-3. pkt. Valget for et indkomstår skal træffes senest den 1. juli i året efter det pågældende indkomstår. Valget kan omgøres senest den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb. Bestemmelserne i 1. pkt. finder ikke anvendelse, i det omfang de skattepligtige indtægter beskattes efter § 9, stk. 1, i lov om beskatning af søfolk. Bestemmelsen i 1. pkt. finder endvidere ikke anvendelse på personer, der ansøger om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

2. I § 14 indsættes som stk. 3 :

»Stk. 3. For en person omfattet af § 10, stk. 6, omregnes såvel den skattepligtige indkomst som den personlige indkomst og kapitalindkomsten for det år, hvor den begrænsede skattepligt indtræder eller ophører, således at beløbene kommer til at svare til et helt års indkomster. På grundlag af de opgjorte helårsindkomster beregnes helårsskat efter §§ 6-9. Den beregnede helårsskat nedsættes efter forholdet mellem delårsbeløbene og helårsbeløbene.«

§ 3

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005, som ændret ved § 7 i lov nr. 1414 af 21. december 2005 og senest ved § 6 i lov nr. 406 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, indsættes efter »afsnit I A«: »og pensionsbeskatningslovens § 49«.

2. I § 2, stk. 3, ændres »og afsnit I A« til: »afsnit I A og pensionsbeskatningslovens § 49«.

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 2006.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/Kristian Jensen

Redaktionel note
  • I følge rettelseslisten til Lovtidende A, 2006: I § 2 rettes "2. I § 14 indsættes som stk. 3:" til "3. I § 14 indsættes som stk. 3:"