Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov
om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre
skattelove

(Betalingsrettigheder og mælkekvoter)

 

I medfør af § 8, stk. 1, i lov nr. 1386 af 20. december 2004 om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove (Kvoter og betalingsrettigheder) fastsættes:

§ 1. Afskrivningslovens § 40 C, som indsat ved § 1, nr. 2, i lov nr. 1386 af 20. december 2004, og som ændret ved § 2, nr. 1, i lov nr. 426 af 6. juni 2005, ejendomsavancebeskatningslovens § 5, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, nr. 6, som ændret ved § 2, nr. 1 og 2, i lov nr. 1386 af 20. december 2004, kildeskattelovens § 60, stk. 1, litra h, som indsat ved § 3, nr. 1, i lov nr. 1386 af 20. december 2004 og ændret til betegnelsen litra i ved § 32, nr. 16, i lov nr. 428 af 6. juni 2005, ligningslovens § 7 Y, stk. 1 og 2, som affattet ved § 4, nr. 1, i lov nr. 1386 af 20. december 2004, personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 18, som indsat ved § 5, nr. 1, i lov nr. 1386 af 20. december 2004 og ændret til betegnelsen nr. 17 ved § 11, nr. 1, i lov nr. 425 af 6. juni 2005, og § 16, stk. 4, 5. pkt., i lov om kommunal indkomstskat, som indsat ved § 6, nr. 1, i lov nr. 1386 af 20. december 2004, træder i kraft den 15. juni 2006. 1)

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2006.

Stk. 2. § 2 har virkning fra og med den 1. januar 2005, jf. § 8, stk. 2, i lov nr. 1386 af 20. december 2004. Ligningslovens § 7 Y, stk. 1, som affattet ved § 4, nr. 1, i lov nr. 1386 af 20. december 2004, sættes alene i kraft for betalingsrettigheder og mælkekvoter. 2)

Skatteministeriet, den 12. juni 2006

Kristian Jensen

/Lise Bo Nielsen

Officielle noter

1) Kommissionen har godkendt regler om den skattemæssige behandling af betalingsrettigheder og mælkekvoter i lov nr. 1386 af 20. december 2004. Med denne bekendtgørelse sættes lovens regler herom med senere ændringer i kraft den 15. juni 2006 med virkning fra og med den 1. januar 2005, jf. bekendtgørelsens § 2. Hele lov nr. 1386 af 20. december 2004 er således sat i kraft. Loven omfatter også generelle regler om den skattemæssige behandling af kvoter. Efter Kommissionens godkendelse blev denne del af loven sat i kraft den 6. oktober 2005 med virkning fra og med den 1. januar 2005, jf. bekendtgørelse nr. 913 af 30. september 2005.

2) Ligningslovens § 7 Y, stk. 1, som affattet ved § 4, nr. 1, i lov nr. 1386 af 20. december 2004 er tidligere sat i kraft for kvoter, der er omfattet af de generelle regler om den skattemæssige behandling af kvoter, jf. bekendtgørelse nr. 913 af 30. september 2005.