Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00805

Resumé

Afvisning af klage over TV 2-udsendelse fra 2009

I april 2009 viste TV 2 Operation X-programmet ”Maskerade for millioner”. Pressenævnet afviser at behandle sagen, da klagefristen er overskredet med mere end seks år.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Udsendelsen ”Maskerade For Millioner” blev sendt den 2. april 2009, hvorfor forholdet falder under de tidligere regler vedrørende klagefristen i lovbekendtgørelse nr. 85 af 9. februar 1998. Det fremgår af de dagældende regler, at klager over offentliggørelser på TV 2 skulle indgives til TV 2 senest 4 uger efter offentliggørelsen, jf. medieansvarslovens § 34, stk. 3.

Klagefristen udløb for mere end 6 år siden, og det er herefter i overensstemmelse med medieansvarlovens § 34, stk. 3, at TV 2 har afvist klagen. Der er herefter heller ikke grundlag for, at Pressenævnet kan behandle klagen.

På denne baggrund afvises klagen.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over programmet Operation X ”Maskerade For Millioner” sendt den 2. april 2009, idet [Klager] mener, at god presseskik er tilsidesat.

[Klager] klagede til TV 2 den 10. maj 2015. TV 2 afviste den 22. maj 2015 at realitetsbehandle klagen under henvisning til, at klagefristen var overskredet. [Klager] har den 22. maj 2015 klaget over afvisningen til Pressenævnet.

[Klager] har til støtte for klagen til Pressenævnet blandt andet anført, at [Klager] grundet sygdom med efterfølgende hospitalsindlæggelse ikke nåede at klage inden for 4 uger efter programmet blev vist, og at programmet siden har været årsag til chikane på Facebook.

Pressenævnets formand udtaler:

Udsendelsen ”Maskerade For Millioner” blev sendt den 2. april 2009, hvorfor forholdet falder under de tidligere regler vedrørende klagefristen i lovbekendtgørelse nr. 85 af 9. februar 1998. Det fremgår af de dagældende regler, at klager over offentliggørelser på TV 2 skulle indgives til TV 2 senest 4 uger efter offentliggørelsen, jf. medieansvarslovens § 34, stk. 3.

Klagefristen udløb for mere end 6 år siden, og det er herefter i overensstemmelse med medieansvarlovens § 34, stk. 3, at TV 2 har afvist klagen. Der er herefter heller ikke grundlag for, at Pressenævnet kan behandle klagen.

På denne baggrund afvises klagen.

Afgjort den 22. juni 2015.