Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00793

Resumé

Kritik af Bådmagasinet for ikke at indhente arrangørs kommentar

Bådmagasinet skrev på baadmagasinet.dk ”Extreme Sailing Series til København, september 2015?”. Artiklen satte spørgsmålstegn ved arrangementets finansiering og til arrangørens erfaring med afvikling af Extreme Sailing Series. Pressenævnet kritiserer Bådmagasinet for ikke at give arrangøren mulighed for at svare på kritikken.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

God presseskik

- Korrekt information og forelæggelse

Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at det er

mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare, jf. punkterne A.1 og A.3.

Det anføres i klagen, at Bådmagasinets artikel rejser tre stærkt kritiske spørgsmål og i den forbindelse ser bort fra relevante informationer og fakta.

For så vidt angår artiklens omtale af tilskuerestimatet finder Pressenævnet, at bemærkningen ”antallet af tilskuere vil være meget afhængigt af det danske vejr” er udtryk for Bådmagasinets vurdering og ikke nødvendigvis en tilbagevisning af arrangørernes estimat. Nævnet bemærker i øvrigt, at Bådmagasinet ikke i den forbindelse havde pligt til at redegøre nærmere for baggrunden og præmisserne for arrangørernes estimat.

For så vidt angår artiklens spørgsmålstegn ved arrangørernes troværdighed i lyset af den kommunale sagsbehandlers oplysning om, at arrangørerne bl.a. har erfaring med afviklingen af Extreme Sailing Series de seneste tre år, samt oplysningerne vedrørende arrangementets manglende finansiering, finder Pressenævnet, at der er tale om oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [Klager]. Bådmagasinet burde derfor have forelagt oplysningerne for [Klager] i rimelig tid før offentliggørelsen med henblik på, at denne kunne svare på kritikken.

Det bemærkes, at parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt [Klager] under den første samtale med Bådmagasinets redaktør oplyste, at han ikke ønskede sig citeret i artiklen. Grundet de begrænsede muligheder for at føre bevis for nævnet, har nævnet ikke mulighed for at tage stilling til, hvilken af de modstridende forklaringer, der er den rigtige.

Nævnet finder imidlertid med henvisning til, at artiklen blev offentliggjort allerede under samtalen med [Klager] samt redaktørens forklaring om, at der blot var tale om en høflig orientering om offentliggørelsen, at der ikke er sket en reel forelæggelse for [Klager], som heller ikke er givet rimelig tid til at svare. Pressenævnet udtaler derfor sin kritik af dette forhold.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet den ansvarshavende redaktør af baadmagasinet.dk at offentliggøre følgende:

”[overskrift]

Pressenævnet kritiserer Bådmagasinet

[underrubrik]

I artiklen Extreme Sailing Series til København, september 2015? gav Bådmagasinet ikke ejeren af [Klagers firma], [Klager], der arbejder på at få Extreme Sailing Series til Danmark, mulighed for at svare på bladets kritik. Derfor får Bådmagasinet kritik af Pressenævnet.

[brødtekst]

Under overskriften Extreme Sailing Series til København, september 2015? omtalte Bådmagasinet [Klagers firma]s forsøg på at få eventen Extreme Sailing Series til Danmark. Artiklen, som var offentliggjort på baadmagasinet.dk fra den 19. marts 2015 til den 21. marts 2015, men nu er slettet, indeholdt en række belastende oplysninger om blandt andet finansieringen af eventen, herunder om en bevilling fra Københavns Kommune.

Da indholdet af artiklen kan være skadeligt og krænkende for [Klager], burde Bådmagasinet ifølge god presseskik have givet [Klager] mulighed for at komme til orde. Det fik han ikke, og derfor får Bådmagasinet kritik af Pressenævnet.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på nævnets hjemmeside: pressenaevnet.dk”.

Offentliggørelsen skal ske som en nyhed på forsiden af baadmagasinet.dk i en periode på mindst et døgn.

[Klager] har klaget over artiklen Extreme Sailing Series til København, september 2015?” på baadmagasinet.dk, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

Bådmagasinet bragte på baadmagasinet.dk den 19. marts 2015 artiklen ”Extreme Sailing Series til København, september 2015?” med underrubrikken ”Tillykke – Extreme Sailing Series kommer til København og allerede i september 2015. Overrasket? - jamen, det tror jeg også SAP Extreme sejlerne, ligesom alle os andre er”. Af artiklen fremgår følgende:

”Selvom der ikke står noget på Sailing Extreme Sailing Series hjemmeside, så er der hul i kalenderen hos Extreme Sailing gutterne.

I august sejles der i Sankt Petersborg i Rusland og i oktober i Istanbul Tyrkiet, hvilket giver et hul i kalenderen i september måned. Københavns Havn er ikke noget dårligt sted at sejle. Det beviste folkene bag Sejlsportsligaen, da de i oktober afviklede Sailing Champions League.

Øhh, hvad er lige op og ned på den historie?

Direktør [Person 1] fra Sport Events under Wonderful Copenhagen står i spidsen sammen med Dansk Sejlunion, Sport Event Danmark og [Klagers firma] v/[Klager] bag ansøgningen, hvor Københavns Kommune har bevilget 1 million til eventen.

Ansøgningen kom tilbage i 2014 på opfordring af Kulturborgmester Carl Christian Ebbesen fra Dansk Folkeparti, og denne blev i sommers indstillet og godkendt af Københavns Kommunes økonomiudvalg.

Troværdigt?

Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune har vurderet de to ansøgningsorganisationer [Klagers firma] v/[Klager] og Dansk Sejlunion, og sagsbehandler [Person 2] skriver, citat: ’[Klagers firma] og Dansk Sejlunion har stor erfaring med afvikling af internationale events, herunder afviklingen af Extreme Sailing Series, de seneste tre år’. Læs eventvurderingen og indstillingen her. [Hyperlink].

Hold da helt op, det var da også en nyhed af de helt store. Os bekendt, her på redaktionen, har hverken Dansk Sejlunion eller [Klager] være med til at arrangere nogen af de stævner, som ESS har afviklet de seneste mange år, men det kan jo være vi tager fejl her?

Mange tilskuere!

De to arrangører forventer 120.000 tilskuere til eventen i Københavns Havn – altså tre gange så mange som der kan være i Parken og 2,5 gang antallet af klubmedlemmer i dansk sejlsport. Det ville da være super fedt, hvis det skulle lykkes, men antallet af tilskuere vil være meget afhængigt af de danske vejr!

Sagsbehandler [Person 2] konkluderer: ’Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune, for de to ansøgere har dokumenteret erfaring med eventarbejde’. Dette er da i hvert tilfælde korrekt.

Mange mange spørgsmål

Til stævnet i Københavns Havn vil der ifølge ansøgerne være yderligere en dansk besætning, her omtales den tidligere OL-guldvinder [Person 3] som skipper.

Budgettet har forventede udgifter på 9 mio. kr. og sponsorindtægter fra eksterne sponsorer, bevillingen fra Københavns Kommune og Sport Event Danmark på 8 mio. kr.

Altså et underskud på 1 mio. kroner. Skal dette underskud dækkes af Dansk Sejlunion – altså dig og mig?

Hvor bliver pressemeddelelsen af?

På Amager Lokalavis kan vi læse at Rune Dybvad fra Socialdemokratiet, medlem af Borgerrepræsentationen og Kultur- og Fritidsudvalget glæder sig til Extreme Sailing Series i Københavns Havn til efteråret. Rune Dybvad udtaler ’inspiration til sejlads får vi masser af når katamaranerne lægger fra kaj i eventen Extreme Sailing Series i september 2015’.

[Klager] hører jo normalt ikke til blandt de tavse, og hvorfor er Dansk Sejlunion så tavse om deres åbenlyse meget store involvering i Extreme Sailing Series?

Når vi søger ’Extreme Sailing Series’ og ’[Klager]’ på Dansk Sejlunions hjemmeside: www.sejlsport.dk – så kommer der ingen søgeresultater frem. Hvorfor er det hemmeligt, at Dansk Sejlunion er gået ind i et privatpublic samarbejde med [Klager] og hans [Klagers firma]?

Er vi ude i en historie, hvor Dansk Sejlunion er kørt rundt i manegen, drevet af charme og energi? Tilbage er det faktum at Extreme Sailing Series, ikke Bådmagasinet bekendt, kommer til hovedstaden i 2015, og hvad mon der sker med den af Københavns Kommune bevilligede million?

Hvem ved, det er en historie med mange åbne spørgsmål, og vi glæder os til at høre svarene.”

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har indledningsvis oplyst, at han driver firmaet [Klagers firma], der bl.a. arbejder med sponsorater og events, og er initiativtager til at få Extreme Sailing Series til Danmark. Han har ikke været tilknyttet noget Sailing team, men har arbejdet tæt sammen med OC Sport, som er rettighedshaverne til Extreme Sailing Series.

Som begrundelse for at klage har han navnlig anført, at Bådmagasinet har set bort fra faktuelle oplysninger og publiceret artiklen mod bedre vidende til væsentlig skade for ham og hans virksomhed.

[Klager] har om forløbet omkring offentliggørelsen oplyst, at han og Bådmagasinets ansvarshavende redaktør den 19. marts fra kl. 14.08 til kl. 14.34 førte en telefonsamtale om arbejdet med at bringe en afdeling af Extreme Sailing Series til Danmark i 2015 eller 2016. Det fremgik i løbet af samtalen, at redaktøren var faldet over en fejlbehæftet formulering i Københavns Kommunes sagsakter vedrørende en ansøgning om kommunal støtte til projektet, og at sagsakterne samt en artikel i Amager Bladet ville være omdrejningspunktet i en artikel til Bådmagasinet.

[Klager] har endvidere oplyst, at han samme dag kl. 14.38 talte med direktøren for Wonderful Copenhagen for at få afklaret et forhold, som redaktøren for Bådmagasinet havde spurgt ind til.

Herefter ringede han kl. 14.47 tilbage til Bådmagasinet med en afklaring af spørgsmålet og førte en samtale med redaktøren på 48 minutter.

Han erfarede efterfølgende, at artiklen blev offentliggjort allerede kl. 14.31, hvilket var i slutningen af hans første samtale med redaktøren.

Artiklen indeholder ingen af [Klager]s kommentarer eller oplysning til læserne om, at han havde udtalt sig. Tværtimod rejses i artiklen en række undrende spørgsmål rettet mod både ham og Dansk Sejlunion på trods af, at disse spørgsmål var blevet nøje besvaret i løbet af hans to samtaler med redaktøren.

Konkret om de i artiklen rejste kritiske spørgsmål har [Klager] fremhævet, at han i den første samtale med redaktøren gjorde meget klart, at Dansk Sejlunion ikke kommer til at hæfte økonomisk for arrangementet. Alligevel spørges der i artiklen, om Dansk Sejlunion og dens medlemmer kommer til at hæfte økonomisk for eventen.

Redaktøren bliver endvidere gjort opmærksom på, hvordan det forventede tilskuertal er blevet estimeret og præmisserne herfor, men der er i artiklen undladt enhver henvisning, der kan begrunde vurderingen af tilskuerestimatet. I stedet spørges der, om estimatet af det forventede tilskuertal er utroværdigt højt med det formål at styrke Københavns Kommunes incitament til at støtte eventen.

Endelig antydes det i artiklen, at der er blevet løjet i ansøgningen til Københavns Kommune om Dansk Sejlunions og [Klager]s erfaring med Extreme Sailing Series. [Klager] har i den forbindelse oplyst, at han ikke kunne huske den præcise formulering af ansøgningen, og derfor vendte spørgsmålet med direktøren for Wonderful Copenhagen. Han forklarede derefter i den anden samtale med redaktøren, at oplysningen stammede fra sagsbehandlerens sammenfatning, og at dennes opfattelse af, at de har arrangeret Extreme Sailing Series de forgangne tre år beror på en misforståelse, som alene må tilskrives sagsbehandleren i kommunen.

[Klager] afviste i samtalen enhver antydning af, at de bevidst skulle have undladt at korrigere fejlen, som blot er blevet overset. At fejl i sagsakterne er blevet overset understøttes i øvrigt af, at Dansk Sejlunion omtales som ”Danmarks Sejlunion”, hvilket de naturligvis aldrig ville skrive.

Redaktøren vidste ifølge [Klager], at han ville tale med Wonderful Copenhagen og vende tilbage, men offentliggjorde alligevel artiklen allerede under slutningen af deres første samtale.

[Klager] har endvidere oplyst, at han under den første samtale gjorde det meget klart, at [Klagers firma] og Dansk Sejlunion aldrig har arrangeret Extreme Sailing Series, men at de har arbejdet med serien og arrangørerne i 3-4 år. Han gjorde endvidere opmærksom på, at formuleringen ikke stammede fra [Klagers firma] og Dansk Sejlunion, men var en stramning foretaget af sagsbehandleren i kommunen.

Artiklen bærer efter [Klager]s opfattelse præg af en skjult agenda. Redaktøren forholder læserne det faktum, at han har talt med [Klager] og fået informationer og fakta, der direkte besvarer og eliminerer de punkter, som artiklen er baseret på. På trods af hans svar fastholdes artiklens pointer og den stærkt kritiske betoning rettet mod Dansk Sejlunion og [Klager] selv.

[Klager] har tilbagevist, at han skulle have oplyst at udtale sig udenfor citat, og henvist til, at han talte længe og ad to omgange med Bådmagasinet, fordi han havde en række indvendinger mod artiklen.

Artiklen udløste efterfølgende en livlig debat på baadmagasinet.dk, hvor enkelte tilsvinede [Klager] som person, mens flertallet var forargede over artiklen. Normalt bliver hadefulde og perfide indlæg slettet, men artiklen får lov til at stå indtil lørdag morgen, hvor den blev fjernet med henvisning til en usaglig debat – og altså ikke på grund af selve artiklen. Der har således ikke været nogen berigtigelse eller beklagelse fra Bådmagasinet i forhold til artiklens indhold.

Det er efter [Klager]s opfattelse en skærpende omstændighed, at han som selvstændig erhvervsdrivende med betydelige aktiviteter inden for sejlsporten risikerer, at både hans virksomheds og hans personlige navn og renommé lider skade som følge af Bådmagasinets artikel.

2.2 Bådmagasinets synspunkter

Bådmagasinet har navnlig anført, at artiklen er baseret på entydig dokumentation, som [Klager] ikke har stillet spørgsmålstegn ved. Bådmagasinet tager dette som fuld accept af dokumentationen.

Bådmagasinet har ved efterfølgende aktindsigt hos Københavns Kommune fået oplyst, at der ikke findes yderligere oplysninger at give aktindsigt i, hvilket bekræfter artiklen.

Bådmagasinet stiller i artiklen åbent spørgsmål ved [Klager]s og [Klagers firma]s faglighed, herunder bl.a. i forhold til arrangementets økonomi.

Bådmagasinet kan ikke genkende [Klager]s redegørelse for sagsforløbet omkring telefonsamtalerne den 19. marts. Telefonsamtalen var efter Bådmagasinets opfattelse en høflig forhåndsorientering om artiklen, herunder at denne ville blive bragt i løbet af eftermiddagen. Det er korrekt, at Bådmagasinet ikke medtog en eneste kommentar fra denne telefonsamtale. Dette skyldes alene, at [Klager] flere gange i løbet af samtalen fortalte, at hans udsagn ikke var til citat. [Klager]s postulater i klagen harmonerer ikke med fakta i den aktindsigt, som Københavns Kommune har meddelt Bådmagasinet, og artiklen er baseret på fakta, der er offentligt tilgængelige på internettet. [Klager] gør efter Bådmagasinets opfattelse en sagsbehandler fra Københavns kommune til syndebuk.

Bådmagasinets udsagn bekræftes af en omfattende mailkorrespondance mellem direktøren for Sport Events i Wonderful Copenhagen og en specialkonsulent i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Heraf fremgår det bl.a., at ”De seneste tre år har han ([Klager]) arbejdet med Extreme Sailing Series […] Dansk Sejlunion er medarrangør”. Efter Bådmagasinets opfattelse er udsagnet direkte mod bedre vidende, eftersom [Klager] ikke har været tilknyttet noget Extreme Sailing team siden 2012, hvor hans aftale med danske SAP Extreme Sailing blev opsagt, og Dansk Sejlunion er, jf. unionens egen kommentar, ikke medarrangør af sådan en event. Derudover finder Bådmagasinet, at der er masser af fakta, fundet ved research på nettet og i beslutningsreferaterne fra Kultur- og Fritidsforvaltningen, der bekræfter indholdet i artiklen.

Bådmagasinet afviser endelig at tage ansvar for det af [Klager]s anførte om, at hans virksomhed lider skade ved Bådmagasinets redaktionelle interesse for hans aktiviteter i sejlsport.

Afslutningsvis har Bådmagasinet anført, at kommentarerne på bladets hjemmeside i løbet af dagen og aftenen blev til meget personlige angreb på Bådmagasinet og de redaktionelle medarbejdere, og Bådmagasinet valgte derfor den 21. marts kl. 05.47 at fjerne artiklen og kommentarerne.

Yderligere oplysninger

[Klager] har indsendt kommentarerne fra den efterfølgende debat om artiklen på baadmagasinet.dk.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Hanne Schmidt, Inger Bach, Lene Sarup og John Meinert Jacobsen.

God presseskik

- Korrekt information og forelæggelse

Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at det er

mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare, jf. punkterne A.1 og A.3.

Det anføres i klagen, at Bådmagasinets artikel rejser tre stærkt kritiske spørgsmål og i den forbindelse ser bort fra relevante informationer og fakta.

For så vidt angår artiklens omtale af tilskuerestimatet finder Pressenævnet, at bemærkningen ”antallet af tilskuere vil være meget afhængigt af det danske vejr” er udtryk for Bådmagasinets vurdering og ikke nødvendigvis en tilbagevisning af arrangørernes estimat. Nævnet bemærker i øvrigt, at Bådmagasinet ikke i den forbindelse havde pligt til at redegøre nærmere for baggrunden og præmisserne for arrangørernes estimat.

For så vidt angår artiklens spørgsmålstegn ved arrangørernes troværdighed i lyset af den kommunale sagsbehandlers oplysning om, at arrangørerne bl.a. har erfaring med afviklingen af Extreme Sailing Series de seneste tre år, samt oplysningerne vedrørende arrangementets manglende finansiering, finder Pressenævnet, at der er tale om oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [Klager]. Bådmagasinet burde derfor have forelagt oplysningerne for [Klager] i rimelig tid før offentliggørelsen med henblik på, at denne kunne svare på kritikken.

Det bemærkes, at parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt [Klager] under den første samtale med Bådmagasinets redaktør oplyste, at han ikke ønskede sig citeret i artiklen. Grundet de begrænsede muligheder for at føre bevis for nævnet, har nævnet ikke mulighed for at tage stilling til, hvilken af de modstridende forklaringer, der er den rigtige.

Nævnet finder imidlertid med henvisning til, at artiklen blev offentliggjort allerede under samtalen med [Klager] samt redaktørens forklaring om, at der blot var tale om en høflig orientering om offentliggørelsen, at der ikke er sket en reel forelæggelse for [Klager], som heller ikke er givet rimelig tid til at svare. Pressenævnet udtaler derfor sin kritik af dette forhold.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet den ansvarshavende redaktør af baadmagasinet.dk at offentliggøre følgende:

”[overskrift]

Pressenævnet kritiserer Bådmagasinet

[underrubrik]

I artiklen Extreme Sailing Series til København, september 2015? gav Bådmagasinet ikke ejeren af [Klagers firma], [Klager], der arbejder på at få Extreme Sailing Series til Danmark, mulighed for at svare på bladets kritik. Derfor får Bådmagasinet kritik af Pressenævnet.

[brødtekst]

Under overskriften Extreme Sailing Series til København, september 2015? omtalte Bådmagasinet [Klagers firma]s forsøg på at få eventen Extreme Sailing Series til Danmark. Artiklen, som var offentliggjort på baadmagasinet.dk fra den 19. marts 2015 til den 21. marts 2015, men nu er slettet, indeholdt en række belastende oplysninger om blandt andet finansieringen af eventen, herunder om en bevilling fra Københavns Kommune.

Da indholdet af artiklen kan være skadeligt og krænkende for [Klager], burde Bådmagasinet ifølge god presseskik have givet [Klager] mulighed for at komme til orde. Det fik han ikke, og derfor får Bådmagasinet kritik af Pressenævnet.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på nævnets hjemmeside: pressenaevnet.dk”.

Offentliggørelsen skal ske som en nyhed på forsiden af baadmagasinet.dk i en periode på mindst et døgn.

Afgjort den 23. juni 2015.