Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31990L0270
 
32013L0030
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v.1)

I medfør af § 43, § 55, stk. 1 og § 72, stk. 1, i offshoresikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 1. juli 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til lovens § 61, stk. 3:

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for ansattes arbejde ved skærmterminaler i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter som defineret i offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 16.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på aktiviteter i forbindelse med et anlæg eller tilsluttet infrastruktur, jf. offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 1 og 29, hvis aktiviteterne er omfattet af lov om anvendelse af Danmarks undergrund, og disse medfører sikkerheds- og sundhedsmæssige risici.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Skærmterminal: Alfanumerisk eller grafisk skærm, uanset hvilken displayteknologi der benyttes.

2) Skærmterminalarbejdsplads: System bestående af en skærmterminal, eventuelt udstyret med tastatur eller anden indlæsnings- eller styringsudstyr (mus m.v.), det programmel, der bestemmer samspillet mellem menneske og maskine, samt øvrigt tilbehør, herunder disketteenhed, telefon, modem, printer, konceptholder, arbejdsstol og arbejdsbord eller arbejdsflade samt de nærmeste omgivelser.

§ 3. Henholdsvis operatøren og ejeren skal sikre, at skærmterminalarbejdspladser indrettes og forsynes med inventar således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici ved arbejdet nedbringes så meget, som det er rimeligt praktisk muligt.

Stk. 2. I forbindelse med operatørens og ejerens eller andre arbejdsgiveres vurdering af sikkerheds- og sundhedsmæssige risici forbundet med arbejdet, jf. bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., skal det særlig for skærmterminalarbejdspladser vurderes, hvordan de påvirker de ansatte for så vidt angår eventuel risiko for synet, fysiske problemer og psykiske belastninger.

§ 4. Ved arbejde, hvor en ansat regelmæssigt og i en ikke ubetydelig del af sin normale arbejdstid anvender en skærmterminal, gælder endvidere de særlige bestemmelser i §§ 5-7.

Stk. 2. Dette gælder dog ikke ved

1) edb-systemer i forbindelse med fører- eller betjeningspladser på køretøjer og maskiner,

2) bærbare computere (pc'er), som ikke fast bruges på en arbejdsplads,

3) regnemaskiner og alt udstyr, der har et lille display til at vise tekst eller måleværdier, som er nødvendige for den direkte anvendelse af dette udstyr, eller

4) traditionelle skrivemaskiner med display.

§ 5. Arbejdsgiveren skal sikre, at arbejdet ved skærmterminal tilrettelægges således, at det daglige arbejde ved skærmterminalen regelmæssigt afbrydes af andet arbejde eller pauser, så belastningen ved skærmterminalarbejdet nedbringes så meget, som det er rimeligt praktisk muligt.

§ 6. Henholdsvis operatøren og ejeren skal sikre, at skærmterminalarbejdspladsen indrettes i overensstemmelse med kravene i bilag 1.

§ 7. Den ansatte har ret til en passende undersøgelse af øjne og syn

1) inden arbejdet ved skærmterminalen påbegyndes,

2) med jævne mellemrum herefter og

3) når der opstår synsproblemer, der kan skyldes arbejdet ved skærmterminal.

Stk. 2. Undersøgelser omfattet af stk. 1 skal foretages af en person med de fornødne kvalifikationer.

Stk. 3. Den ansatte har ret til en øjenundersøgelse hos en speciallæge, hvis en undersøgelse som nævnt i stk. 1 og 2 viser, at dette er nødvendigt.

Stk. 4. Den ansatte skal have udleveret specielle synskorrigerende hjælpemidler, herunder briller eller kontaktlinser, som er beregnet til det pågældende arbejde, hvis de undersøgelser, der er nævnt i stk. 1-3, viser, at dette er nødvendigt, og hvis den ansattes egne briller eller kontaktlinser ikke kan anvendes.

Stk. 5. Arbejdsgiveren skal sikre den ansatte adgang til de undersøgelser, der er nævnt i stk. 1-3, uden udgifter og så vidt muligt inden for normal arbejdstid. Arbejdsgiveren har desuden pligt til at sikre, at den ansatte får udleveret briller eller kontaktlinser som nævnt i stk. 4 uden omkostninger for den ansatte.

§ 8. Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, dispensere fra bekendtgørelsen, når det skønnes rimeligt og sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt samt i det omfang, det er foreneligt med Rådets direktiv nr. 90/270/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde ved skærmterminaler (femte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

§ 9. Medmindre højere straf er forskyldt efter offshoresikkerhedsloven eller anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder §§ 3, 5 og 6 og § 7, stk. 5.

Stk. 2. For overtrædelse af bestemmelserne i stk. 1 kan der inden for rammerne af offshoresikkerhedslovens § 71 pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. juli 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 397 af 15. maj 2008 om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg ophæves.

Arbejdstilsynet, den 29. juni 2015

Peter Vesterheden

/ Katrine Krone


Bilag 1

Indledende bemærkninger.

Kravene i bilaget finder anvendelse, hvis de elementer, der er nævnt i bilaget, findes på skærmterminalarbejdspladsen, og hvis arbejdsopgavernes særlige krav eller karakteristika ikke forhindrer det.

1. Udstyr

a) Generel bemærkning

Anvendelsen af udstyret må ikke i sig selv udgøre en fare for den ansattes sikkerhed og sundhed.

b) Skærmen

Tegnene på skærmen skal være veldefinerede og klart formet, de skal være tilstrækkeligt store, og der skal være tilstrækkelig plads mellem tegn og linjer.

Billedet skal være stabilt, fri for flimmer og må ikke udvise ustabilitet af anden karakter.

Luminansen eller lyskontrasten mellem tegnene og baggrunden skal nemt kunne justeres af den person, der anvender skærmterminalen, og skal også let kunne indstilles efter de ydre forhold.

Skærmterminalen skal uden besvær kunne drejes og vippes således, at den kan tilpasses brugerens behov.

Der kan ligeledes anvendes en særskilt sokkel til skærmen eller et indstilleligt bord.

Generende reflekser og spejlinger i skærmen skal undgås.

c) Indlæsnings- eller styringsudstyr

Indlæsnings- eller styringsudstyr (tastatur, mus m.v.) skal udformes, så hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser sikres.

Tastaturet skal kunne skråtstilles og være adskilt fra skærmen, således at den ansatte kan anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser, der ikke fremkalder træthed i arme og hænder.

Der skal foran tastaturet og andet indlæsnings- eller styringsudstyr være tilstrækkelig plads til, at brugeren kan hvile hænder og arme på bordpladen.

Tastaturet skal have en mat overflade for at undgå reflekser.

Tastaturet skal placeres og tasterne udformes med henblik på at lette anvendelsen af tastaturet.

Symbolerne på tasterne skal fremstå med tilstrækkelig kontrast og være læselige ved normal arbejdsstilling.

d) Arbejdsbord eller arbejdsflade

Arbejdsbordet eller arbejdsfladen skal have lavreflekterende overflade. Arbejdsbordet eller arbejdsfladen skal være tilstrækkelig stort og muliggøre en fleksibel opstilling af skærm, tastatur, dokumenter og øvrigt tilbehør.

Konceptholderen skal være stabil og skal kunne indstilles i alle relevante retninger. Den skal under arbejdet være placeret således, at behovet for generende hoved- og øjenbevægelser mindskes mest muligt.

Der skal være tilstrækkelig plads til, at den ansatte kan anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser.

e) Arbejdsstol

Arbejdsstolen skal være stabil og sikre brugeren bevægelsesfrihed og en hensigtsmæssig arbejdsstilling.

Stolesædet skal kunne indstilles i højden.

Stoleryggen skal kunne indstilles i højden og skal kunne skråtstilles.

Der stilles en egnet fodskammel til rådighed for dem, der måtte ønske det.

2. Arbejdspladsen

a) Pladskrav

Skærmterminalarbejdspladsen skal være dimensioneret og indrettet således, at der er tilstrækkelig plads til at skifte arbejdsstilling og arbejdsbevægelser.

b) Belysning

Almenbelysning og særbelysning (arbejdslamper) skal sikre tilstrækkelig belysning og en passende kontrast mellem skærm og omgivelser under hensyntagen til arbejdets karakter og brugerens synsbehov.

Generende blænding og reflekser på skærmen eller på andet udstyr skal undgås ved at samordne indretning af lokaler og skærmterminalarbejdspladser med placeringen og kunstige lyskilders tekniske egenskaber.

c) Reflekser og blænding

Skærmterminalarbejdspladsen skal være indrettet således, at lyskilder, såsom vinduer og andre åbninger, gennemsigtige eller gennemskinnelige vægge samt lysfarvet udstyr eller lysfarvede vægge, ikke forårsager direkte blænding og ikke medfører generende reflekser på skærmen.

Vinduerne skal være forsynet med en passende indstillelig afskærmning, som kan dæmpe det dagslys, der falder ind på skærmterminalarbejdspladsen.

d) Støj

Der skal i forbindelse med indretningen af skærmterminalarbejdspladsen tages hensyn til, at støj fra dertil hørende udstyr navnlig ikke må virke forstyrrende eller samtalehæmmende.

e) Varme

Udstyr, der hører til skærmterminalarbejdspladser, må ikke frembringe så kraftig varme, at det kan være til gene for de ansatte.

f) Stråling

Stråling, der ikke stammer fra den synlige del af det elektromagnetiske spektrum, skal reduceres mest muligt af hensyn til beskyttelsen af den ansattes sikkerhed og sundhed.

g) Luftfugtighed

Der skal tilvejebringes og holdes en passende luftfugtighed.

3. Samspil mellem computer og menneske

Arbejdsgiveren skal ved udarbejdelse, valg, indkøb og ændringer af programmel samt ved fastlæggelse af arbejdsopgaver, der medfører anvendelse af skærmterminaler, tage hensyn til følgende faktorer:

a) Programmellet skal være tilpasset det arbejde, der skal udføres.

b) Programmellet skal være let at anvende og om nødvendigt kunne tilpasses brugerens kundskabs- og erfaringsniveau. Der må ikke anvendes kvantitativ eller kvalitativ kontrol uden de ansattes vidende.

c) Systemerne skal give de ansatte oplysninger om arbejdets forløb.

d) Systemerne skal give oplysningerne i et format og en rytme, der er tilpasset brugerne.

e) Der skal anvendes ergonomiske principper især med henblik på brugerens arbejde med data.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 90/270/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde ved skærmterminaler (femte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), (EF-Tidende 1990 nr. L 156, side 14), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/30/EF, (EU-Tidende 2007 nr. L 165, side 21) , og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013 om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og om ændring af direktiv 2004/35/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 178, side 66.