Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31996L0029
 
32013L0030
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lægelig kontrol med arbejde med ioniserende stråling i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.1)

I medfør af § 55, stk. 1 og § 72, stk. 1, i offshoresikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 1. juli 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til lovens § 61, stk. 3:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på offshore olie- og gasaktiviteter som defineret i offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 16.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på aktiviteter i forbindelse med et anlæg eller tilsluttet infrastruktur, jf. offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 1 og 29, hvis aktiviteterne er omfattet af lov om anvendelse af Danmarks undergrund, og disse medfører sikkerheds- og sundhedsmæssige risici.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter ethvert arbejde med ioniserende stråling i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter.

Stk. 2. Arbejde med ioniserende stråling omfattet af § 3 må kun udføres af ansatte, der ifølge en lægelig vurdering skønnes at være egnet hertil.

Stk. 3. Arbejde med ioniserende stråling må i øvrigt kun udføres af ansatte, hvis helbredstilstand ikke derved udsættes for forringelse.

Stk. 4. De definitioner, som anvendes i bekendtgørelse om dosisgrænser for ioniserende stråling, ligger til grund for bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 3. Arbejdsgiveren skal sikre, at den ansatte, der skal udføre arbejde under forhold, som normalt kan udsætte den ansatte for en effektiv dosis, der overstiger 6 mSv pr. år eller en ækvivalent dosis, der ligger over 3/10 af de dosisgrænser for øjelinsen, hud og ekstremiteter, der for ansatte over 18 år er fastsat i bilag 1 i bekendtgørelse om dosisgrænser for ioniserende stråling, gennemgår en helbredsundersøgelse med henblik på at bestemme den ansattes egnethed til det pågældende arbejde.

Stk. 2. Helbredsundersøgelsen skal finde sted, så vidt muligt inden arbejdet påbegyndes og senest 1 uge efter dette tidspunkt.

Stk. 3. Hvor særlige forhold taler herfor, kan Arbejdstilsynet efter forhandling med Sundhedsstyrelsen forlænge tidsfristen for undersøgelsen med indtil 4 måneder eller fritage for undersøgelse af ansatte, som tidligere er undersøgt i medfør af denne bestemmelse.

§ 4. Arbejdsgiveren skal sikre, at en ansat, der udfører arbejde som anført i § 3, gennemgår en rutinemæssig kontrol af helbredstilstanden med henblik på en vurdering af, om den ansatte fortsat er egnet til at udføre det pågældende arbejde. Kontrollen fastlægges og udføres under hensyn til arten og omfanget af udsættelsen for ioniserende stråling samt til den ansattes helbredstilstand. Helbredstilstanden skal dog vurderes mindst én gang årligt og hyppigere, hvis bestrålingsforholdene eller helbredstilstanden kræver det.

Stk. 2. Helbredskontrollen skal suppleres med de yderligere undersøgelser, dekontaminering og nødbehandlinger, som lægen anser for nødvendige.

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal meddele lægen alle nødvendige oplysninger til brug for kontrollen m.v. af ansatte.

§ 5. Hvis en ansat på grund af uregelmæssigheder som følge af uheld, fejlbetjening eller af andre årsager er blevet eller må formodes at være blevet udsat for ioniserende stråling i mere end det tilladte omfang ifølge bekendtgørelse om dosisgrænser for ioniserende stråling, skal arbejdsgiveren omgående træffe de fornødne foranstaltninger. Arbejdsgiveren skal endvidere underrette den læge, der er nævnt i § 6, stk. 1, eller, hvis en sådan ikke er foreskrevet, Arbejdstilsynet og Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Strålebeskyttelse, samt anlæggets sikkerhedsorganisation.

Stk. 2. Lægen skal snarest muligt foretage de fornødne undersøgelser af den ansatte.

§ 6. Til ethvert anlæg, hvor beskæftigelse som nævnt i § 3 forekommer, skal der være knyttet en læge, som står uden for denne beskæftigelse.

Stk. 2. Denne læge foretager undersøgelser i henhold til §§ 3-5, jf. dog stk. 3, og skal til stadighed holde sig underrettet om det pågældende arbejde og de sundhedsmæssige problemer, som er forbundet dermed.

Stk. 3. Undersøgelsen i henhold til § 3 kan foretages af den ansattes sædvanlige læge.

§ 7. Udgifterne til lægeundersøgelser m.v. af ansatte efter denne bekendtgørelse afholdes af arbejdsgiveren.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal sikre, at lægeundersøgelser m.v. kan foregå uden tab af indtægt for de ansatte og normalt i arbejdstiden.

§ 8. Lægelig kontrol med arbejde med ioniserende stråling skal udføres i overensstemmelse med gældende praksis for tilsvarende undersøgelser efter lov om arbejdsmiljø.

Stk. 2. Den læge, der foretager undersøgelse i henhold til § 3, indsender erklæring om undersøgelsen til Arbejdstilsynet og orienterer de undersøgte om resultatet. Arbejdstilsynet meddeler den pågældende arbejdsgiver, om arbejdet kan påbegyndes.

Stk. 3. Den læge, der foretager kontrol m.v. i henhold til §§ 4 og 5, indsender erklæring om kontrollen m.v. til Arbejdstilsynet og orienterer de undersøgte om resultatet. Resultatet af kontrollen m.v. af ansatte må ikke overlades til arbejdsgiveren. Arbejdstilsynet træffer beslutning om eventuelt nødvendige foranstaltninger, om fornødent efter forhandling med Sundhedsstyrelsen.

Stk. 4. Den læge, der forestår undersøgelsen efter bekendtgørelsen, skal opbevare resultaterne og optegnelser, der ligger til grund herfor, indtil den undersøgte er fyldt eller ville være fyldt 75 år, dog i mindst 30 år efter den undersøgtes ophør med arbejdet.

§ 9. Medmindre højere straf er forskyldt efter offshoresikkerhedsloven eller anden lovgivning, straffes med bøde:

1) Den arbejdsgiver, der overtræder § 2, stk. 2, § 3, stk. 1 eller 2, § 4, stk. 1 eller 3, § 5, stk. 1, eller § 6, stk. 1.

2) Den læge, der overtræder § 8, stk. 2, 1. pkt., eller stk. 3, 1. og 2. pkt.

Stk. 2. For overtrædelse af bestemmelserne i stk. 1, nr. 1, kan der inden for rammerne af offshoresikkerhedslovens § 71 pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. juli 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 399 af 15. maj 2008 om lægelig kontrol med arbejde med ioniserende stråling på offshoreanlæg ophæves.

Arbejdstilsynet, den 29. juni 2015

Peter Vesterheden

/ Katrine Krone

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 96/29/Euratom af 13. maj 1996 om fastsættelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling, (EF-Tidende 1996 nr. L 159, side 1) , og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013 om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og om ændring af direktiv 2004/35/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 178, side 66.