Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab mv. for større virksomheder (Mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 593 af 12. juni 2006 om krav til det skattemæssige årsregnskab mv. for større virksomheder (Mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder), og efter indstilling fra Skatterådet, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af skattekontrollovens § 3, stk. 1-3, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, fastsættes efter indstilling fra Skatterådet:«

2. I § 1, stk. 1, nr. 10, ændres »jf. ligningslovens § 29,« til: »jf. ligningslovens § 29.«

3. § 1, stk. 1, nr. 11, ophæves.

4. § 1, stk. 3, ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015.

Skatteministeriet, den 26. august 2015

Karsten Lauritzen

/ Per Hvas