Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 19. juni 2015 i sag 16.2015

A

v/faglig sekretær Søren Kjærsgaard, Malerforbundet i Danmark

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), chefkonsulent Lise E. Bardenfleth (DA) og advokat Ulrik Mayland (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget chefkonsulent Søren Christoffersen, udpeget af Danske Malermestre, og forbundssekretær Carsten Niebuhr, udpeget af Malerforbundet i Danmark.

Mellem klageren, A, født den 27. november 1985, og indklagede, B, blev den 7. april 2014 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som bygningsmaler med uddannelsesperiode fra den 7. april 2014 til den 6. april 2015.

Denne sag drejer sig om, godtgørelse i anledning af virksomhedens ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen, efterbetaling af løn mv. og kørselsgodtgørelse.

A har ved sin faglige organisation ved klageskrift modtaget den 17. februar 2015 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at B pålægges at betale i alt 40.960,56 kr.

Påstanden er opgjort som 30.000 kr. i godtgørelse for tab af uddannelsesgode, 9.409,88 kr. i efterbetaling af løn, 1.129,18 kr. i pensionsbidrag, og 421,50 kr. i kørselsgodtgørelse.

Indklagede har ikke svaret eller givet møde i Tvistighedsnævnet, som behandlede sagen i et møde den 16. juni 2015.

Sagsfremstilling

Det fremgår af klageskriftet, at eleven den 20. maj 2014 opsagde sin uddannelsesaftale i prøvetiden, men at uddannelsesaftalen blev genoptaget den 27. oktober 2014. Den 25. januar 2015 modtog eleven en sms fra B om, at hun ophævede uddannelsesaftalen.

Der blev den 6. februar 2015 afholdt forligsmødet i sagen, hvorunder parterne enedes om efterbetaling af løn, arbejdsmarkedspension og feriegodtgørelse med i alt 10.539,06 kr. Derimod kunne der ikke opnås enighed om kørselsgodtgørelse for 113 km kørsel i arbejdstiden eller godtgørelse for tab af uddannelsesgode, idet virksomheden gjorde gældende, at ophævelsen var sket i prøvetiden.

Retsgrundlag

Af erhvervsuddannelseslovens § 55 fremgår bl.a.:

”Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk. 2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. ”

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Ad godtgørelse for tab af uddannelsesgode

Uddannelsesaftalen blev efter det oplyste opsagt af eleven den 20. maj 2015, men der skete ingen formel afbrydelse af uddannelsesforholdet, der blev genoptaget den 27. oktober 2015. Under disse omstændigheder finder vi, at prøvetiden var udløbet, da virksomheden ophævede uddannelsesaftalen den 25. januar 2015. Herefter, og da der ikke er angivet nogen begrundelse for ophævelsen, tages elevens krav på godtgørelse for tab af uddannelsesgode med 30.000 kr. til følge.

Ad krav på løn og kørselsgodtgørelse.

Kravet på kørselsgodtgørelse er opgjort efter reglerne i den for uddannelsesområdet gældende overenskomst, og parterne opnåede under forligsmødet den 6. februar 2015 enighed om det opgjorte lønkrav.

På denne baggrund tages elevens krav til følge, idet bemærkes, at pensionsbeløbet skal indbetales til elevens pensionsordning i Pension Danmark i overensstemmelse med det i referatet fra forligsmødet anførte.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede, B, skal inden 14 dage betale 40.960,56 kr. til A, hvoraf 1.129,18 kr. skal indbetales til hendes pensionsordning i Pension Danmark.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.