Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 26. juni 2015 i sag 15.2015

A

v/administrationschef Kim Bøg Brandt, Blik- og Rørarbejderforbundet

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (DA) og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Jesper Elan Ahrenst, udpeget af Tekniq, og faglig medarbejder Rene H. Larsen, udpeget af Blik- og Rørarbejderforbundet.

Mellem klageren, A, født den 16. april 1995, og indklagede, B, blev indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som VVS- og energispecialist med uddannelsesperiode fra den 23. marts 2013 til den 22. september 2016.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn mv.

A har ved sin faglige organisation, Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark ved klageskrift modtaget den 10. februar 2015 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 34.543,22 kr. med tillæg af procesrente fra de enkelte ydelsers forfald, til betaling sker.

Påstanden er opgjort således:

Løn for 1 dag i uge 27 2013 439,93 kr.

22 timer for perioden 20/12-13 til 6/1 2014 1.508,10 kr.

Opsparingskonto 2013 957,56 kr.

Opsparingskonto 2014 1.800,02 kr.

Opsparingskonto 2015 733,98 kr.

5 feriefridage 2013 2.536,35 kr.

5 feriefridage 2014 3.257,85 kr.

Manglende lønregulering fra 1/4 2012 til 22/6 2014 796,60 kr.

Manglende lønregulering fra 23/9 til 23/10 2014 3.103,10 kr.

Manglende lønregulering fra 24/10 2014 til 1/3 2015 12.212,12 kr.

Manglende lønregulering fra 1/3 2015 til 7/5 2015 7.197,61 kr.

I alt 34.543,22 kr.

Tekniq har som mandatar for indklagede afgivet svarskrift den 10. marts 2015 og har heri påstået frifindelse for tiden.

Påstanden er begrundet i, at det ikke er lykkedes at komme i kontakt med virksomheden, og at det derfor ikke har været muligt for Tekniq at afgøre, om det rejste krav er berettiget. Virksomheden er medlem af Tekniq, som den 18. maj 2015 har oplyst, at man ikke giver møde i Tvistighedsnævnet som repræsentant for virksomheden.

Sagen har været behandlet på Tvistighedsnævnets møde den 19. maj 2015, hvor indklagede ikke gav møde. Det blev på mødet besluttet at udsætte sagen i 14 dage på indklagedes eventuelle bemærkninger til en forhøjelse af påstanden, som via Tekniq var meddelt indklagede den 18. maj 2015, og som efterfølgende er forkyndt for virksomheden. Indklagede er ikke fremkommet med yderligere bemærkninger.

Sagsfremstilling

Uddannelsesaftalen er fortsat i kraft, og eleven, der er sygemeldt, modtager fortsat løn med forkerte satser.

Sagen blev behandlet ved et møde i Fagligt Udvalg den 29. oktober 2014, hvor virksomheden ikke mødte op.

Den 9. april 2015 sendte indklagede en mail til Blik- og Rørarbejderforbundet, hvoraf fremgår bl.a.:

”Lad mig slå fast at jeg ikke møder op til noget som helst på sjælland. Vi har ikke noget vi er uenige om, jeg har erkendt vores manglende udbetaling til A. Jeg vil bede om en opdateret status på de manglende betalinger så vi kan få det ud af verden. ”

Retsgrundlag

Af erhvervsuddannelseslovens § 55 fremgår bl.a.:

”Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk. 2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. ”

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Klagers krav på løn mv. er opgjort i overensstemmelse med den for uddannelsesområdet gældende overenskomst. Herefter, og da indklagede synes at have erkendt, at der ikke betales korrekt løn til eleven, og ikke har givet møde i Tvistighedsnævnet eller på anden måde har fremsat bemærkninger til kravets opgørelse, tages elevens påstand til følge.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede, B, skal inden 14 dage til A betale 34.543,22 kr. med tillæg af procesrente fra de enkelte ydelsers forfald, til betaling sker.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.