Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 26. juni 2015 i sag 24.2015

A

v/sekretær Erik B. Wiberg, Dansk Metalarbejderforbund

mod

B

v/administrerende direktør V1

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), chefkonsulent Lise E. Bardenfleth (DA) og advokat Ulrik Mayland (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Erling Maglegaard Sørensen, udpeget af Dansk Industri, og sekretær Kasper Palm, udpeget af Dansk Metalarbejderforbund.

Mellem klageren, A, født den 4. juni 1994, og C, blev den 24. oktober 2012 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som IT Supporter med uddannelsesperiode fra den 24. oktober 2012 til den 23. oktober 2014.

Denne sag drejer sig om, hvem der var arbejdsgiver for eleven på ophævelsestidspunktet.

A har ved sin faglige organisation, Dansk Metalarbejderforbund, ved klageskrift modtaget den 22. april 2015 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede

,B, tilpligtes at betale klager 116.704,74 kr. med den til enhver tid gældende procesrente.

Indklagede har under mødet i Tvistighedsnævnet nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsfremstilling

Uddannelsesaftalen blev ophævet den 23. juli 2014. Der foreligger tre udfyldte ophævelsesblanketter i sagen, som alle er dateret den 23. juli 2014 og er underskrevet af V1 på vegne af C. Den ene blanket er en gensidig ophævelse af uddannelsesaftalen, som tillige er underskrevet af eleven, mens der på de to øvrige ophævelsesblanketter er afkrydset i feltet ”Ensidigt af virksomheden”. På den ene af disse blanketter er anført B’s CVR-nummer og på den anden C’s CVR-nummer.

C blev i henhold til udskrift fra CVR-registeret stiftet af N1 den 5. januar 2010 med adresse på X, indtil virksomheden den 26. marts 2014 ændrede adresse til Yog den 7. juli 2014 flyttede adressen til Z. Selskabet, der den 22. april 2014 havde skiftet navn til C, blev taget under konkursbehandling den 20. november 2014.

Indklagede, B, blev i henhold til udskrift af registreringen i Erhvervsstyrelsen stiftet den 1. oktober 2009 af N1 under navnet D, men skiftede navn til B den 2. maj 2014. Selskabet, der den 20. november 2014 blev omdannet til et aktieselskab, var igennem hele perioden registreret på adressen X og havde N2 registreret som blandt andet administrerende direktør.

Af mail af 23. december 2014 fra faglig sekretær Jan Hendriksen i Metal Hovedstaden, fremgår bl.a., at Jan Hendriksen ved henvendelse til det faglige udvalg har fået oplyst, at B havde bedt om at få overført godkendelsen til elever fra C i forbindelse med navneændring, og at denne overførsel var administrativt godkendt den 5. maj 2014.

B’s revisor skrev i mail af 15. januar 2015 til N1, at der ikke var foretaget nogen virksomhedsoverdragelse mellem C og B eller i øvrigt overdraget aktiver mellem de to selskaber.

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at han blev ansat af N1, der var hans chef gennem hele ansættelsesperioden. Han arbejdede hele tiden på X, bortset fra enkelte dage hvor han blev bedt om at arbejde i Y eller i Z. I april 2014 skiftede man facadeskiltene på X til B, og han fik udleveret arbejdstøj med indklagedes logo på. Den 23. juli 2014 fik han at vide, at der ikke var råd til, at man kunne fortsætte elevforholdet. Den gensidige ophævelse af uddannelsesaftalen blev underskrevet i januar 2013 og ikke i juli 2014. Han blev først bekendt med virksomhedens ophævelse af uddannelsesaftalen, da skolen gjorde ham bekendt hermed den 29. august 2014.

V1 har forklaret bl.a., at han er administrerende direktør for virksomheden C. N1 er hans kæreste, og de stiftede i 2009 selskabet D i 2009, som hovedsagligt beskæftigede sig med IT-løsninger til erhvervsdrivende. B holdt til på førstesalen på adressen X, mens C havde butikslokale i stueetagen. De to selskaber henvendte sig til forskellige kunder og havde helt forskellige profiler. A var udelukkende ansat i C, som betalte hans løn igennem hele uddannelsesperioden, og det var også dette selskab, som A udførte arbejdsopgaver for. Det er ikke korrekt, at A fik udleveret arbejdstøj med B’s logo på. Der har aldrig været tale om nogen virksomhedsoverdragelse. B blev den 5. maj 2014 godkendt til elever, men der var ikke tale om overdragelse af elevforhold fra C. Baggrunden for ophævelsen af uddannelsesaftalen i juli 2014 var virksomhedens betalingsstandsning og snarlige konkurs. Når B’s CVR-nr. er påført en af ophævelserne skyldes det en fejl. Han udarbejdede i første omgang en gensidig ophævelse af uddannelsesaftalen, som han fik eleven til at skrive under på, men efter at have talt med Dansk Metal blev dette i overensstemmelse med de faktiske forhold ændret til en ensidig ophævelse fra virksomhedens side.

Procedure

Klager har til støtte for påstanden anført bl.a., at det efter elevens forklaring må lægges til grund, at der omkring april 2014 skete en virksomhedsoverdragelse, og at uddannelsesaftalen under alle omstændigheder senest på dette tidspunkt blev overført til B, der senere blev omdannet til B, som derfor hæfter for de rejste krav.

Indklagede har gjort gældende bl.a., at eleven var ansat af C, og at der ikke på noget tidspunkt har været tale om en overdragelse af virksomheden eller elevforholdet til B eller B.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

C og B var registreret som to selvstændige selskaber med hvert deres CVR-nummer. Uddannelsesaftalen blev indgået med C og blev efter de fremlagte ophævelsesblanketter tillige ophævet af denne virksomhed. Vi lægger efter forklaringen fra V1 til grund, at der er tale om en fejl, når B’s CVR-nr. er anført på en af de tre ophævelsesblanketter. Vi lægger endvidere til grund, at elevens løn gennem hele uddannelsesperioden blev betalt af C.

Uanset personsammenfaldet mellem de to selskaber og den fælles virksomhedsadresse finder vi det ikke heroverfor godtgjort, at elevens uddannelsesforhold blev overført til B eller B, eller at der arbejdsretligt er identitet mellem disse selskaber.

På denne baggrund frifindes indklagede for den af eleven nedlagte påstand.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede, B, frifindes.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.