Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1261 af 24. november 2014 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 6, stk. 3, § 8, § 9, stk. 2 og 3, § 14, § 15, stk. 2, § 17, stk. 4, og § 19, stk. 1, i lov nr. 1502 af 27. december 2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:«

2. I § 1 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Tilskud efter stk. 1-3 ydes i overensstemmelse med kapitel I-II, artikel 21 og 31 og kapitel IV i Kommissionens forordning (EU) nr. 702/2014 af 25. juni 2014 om forenelighed med det indre marked i henhold til artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde af visse kategorier af støtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter, EU-Tidende 2014, nr. L 193, s. 1, samt i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, EU-Tidende 2014, nr. L 187, s. 1.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. juli 2015.

NaturErhvervstyrelsen, den 30. juni 2015

Jette Petersen

/ Uffe B. Rasmussen