Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 30-15 om sygedagpenge - forlængelse - livstruende alvorlig sygdom

Resumé:

Kommunen skal forlænge sygedagpengeperioden efter revurderingstidspunktet, når en af forlængelsesmulighederne i sygedagpengelovens § 27, stk. 1, er opfyldt.

Der kan ske forlængelse efter sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 5, når en læge vurderer, at den sygemeldte har en livstruende og alvorlig sygdom.

Forlængelsesmuligheden finder ikke kun anvendelse i situationer, hvor behandlingsmulighederne er udtømte, men også i tilfælde, hvor borgeren har en livstruende og alvorlig sygdom i tidligere sygdomsfaser. Derfor kan kommunen forlænge sygedagpengeudbetalingen i tilfælde, hvor man ikke har klarhed over, hvilket forløb sygdommen vil få.

Det er en forudsætning for forlængelse efter sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 5, at borgeren aktuelt har en sygdom, der er livstruende og alvorlig. Bestemmelsen finder derfor ikke anvendelse i tilfælde, hvor en borger har en alvorlig lidelse, som medfører, at borgeren fremtidigt har en øget risiko for at få en livstruende sygdom.

I den konkrete sag led borgeren af forkalkning af hovedkranspulsårerne og havde haft en blodprop i hjertet to gange. Borgeren ville livsvarigt være i meget høj risiko for at få en ny blodprop i hjertet og/eller anden hjertesygdom som følge af sygdommen. Det fremgik dog af de helbredsmæssige oplysninger, at sygdommen ikke var aktuelt livstruende, og at borgeren var stabil og klar til rehabiliteringsforløb.

Lovgivning:

Lov om sygedagpenge - lovbekendtgørelse nr. 43 af 23. januar 2015 - § 27, stk. 1, nr. 5

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagen principielt for at afklare, hvornår der kan ske forlængelse af sygedagpengeudbetalingen efter sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 5 – herunder hvorvidt der er mulighed for forlængelse, hvis borgeren har en forøget risiko for fremtidigt at få en livstruende sygdom.

2. Reglerne

Lov om sygedagpenge § 27, stk. 1, nr. 5, fastslår, at der kan ske forlængelse af sygedagpengeudbetalingen, når en læge vurderer, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom.

Det fremgår af bemærkningerne til § 27, stk. 1, nr. 5, i lovforslag nr. L 194 13-14, at bestemmelsen udvides til at omfatte tilfælde, hvor en læge vurderer, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom. Bestemmelsen er derfor ikke begrænset til tilfælde, hvor den sygemeldte er i terminalfasen. Hermed sikres det, at sygemeldte med livstruende, alvorlig sygdom ikke skal bekymre sig om deres forsørgelse. Kommunens afgørelse om forlængelse af sygedagpengeydelsen som følge af en livstruende, alvorlig sygdom skal efter forslaget ske på baggrund af en konkret, individuel lægelig vurdering, sædvanligvis i form af en statusattest fra den praktiserende læge eller anden behandlende læge. En kommunalt ansat lægekonsulent vil ikke kunne foretage denne vurdering.

Desuden fremgår det af bemærkningerne, at ved at forlængelsen sker på baggrund af en konkret lægelig vurdering, sikres det, at vurderingen ikke udelukkende baserer sig på en diagnose. Som eksempler på diagnoser og sygdomme med livstruende og alvorligt forløb nævnes sygdomstilfælde som kræft, Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) og sværere psykoser.

Betænkningen til lovforslaget understreger, at intentionen med bestemmelsen i forslaget til sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 5, er, at forlængelsesmuligheden ikke kun skal være begrænset til personer med en sygdom i terminalfasen, men også vil omfatte personer, der har en livstruende, alvorlig sygdom i tidligere sygdomsfaser, dvs. personer, hvor man ikke har klarhed over, hvilket forløb sygdommen ville få.

3. Andre principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Afgørelse i din sag om afslag på sygedagpenge

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over afgørelse truffet den 26. august 2014.

Resultatet er

• Du havde ikke ret til sygedagpenge efter den 31. august 2014.

Det betyder, at vi er enige i kommunens afgørelse, som vi stadfæster.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du på standsningstidspunktet ikke opfyldte nogen af betingelserne for forlængelse af udbetalingen af sygedagpenge.

Vi vurderer, at din helbredstilstand på revurderingstidspunktet var så uafklaret, at det ikke var muligt at vurdere din arbejdsevne på længere sigt.

Ved vurderingen heraf har vi lagt vægt på generel helbredsattest af den 7. august 2014, hvoraf fremgår, at din læge vurderede, at din psyke var din største udfordring i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Du var henvist til psykologforløb på grund af din alvorlige sygdom og var tilrådet at gøre brug af denne henvisning.

Det fremgår desuden, at de fysiske følger af hjertesygdommen ikke var klarlagt, da du afventede cykeltest senere i august måned og derefter forhåbentlig opstart på ny i hjerterehabilitering. Man burde afvente arbejdstest og senere rehabiliteringsforløb i efteråret 2014 inden stillingtagen til din fysiske tilstand. Det fremgår af journalnotat af den 19. august 2014 fra fysioterapeutisk hjerterehabilitering, at der var gennemført cykeltest, og du skulle starte i hjerterehabilitering den 20. august 2014.

Nedenfor gennemgår vi de enkelte forlængelsesmuligheder.

Revalidering

Det var på tidspunktet for ophør af udbetalingen af sygedagpenge ikke overvejende sandsynligt, at du ved hjælp af revalidering ville kunne vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked.

Vi vurderer, at din arbejdsevne ikke var endeligt afklaret, da du var helbredsmæssigt uafklaret, jf. ovenfor. Vi har lagt særlig vægt på, at du var henvist til psykologforløb og skulle gennemføre rehabilitering.

Det var derfor usikkert, om der ville blive behov for revalidering for at bringe dig tilbage til arbejdsmarkedet, da dine skånebehov ikke var endeligt fastlagt.

Det må afhænge af det videre forløb, om der på et senere tidspunkt er behov for en revalideringsmæssig indsats.

Afklaring af arbejdsevnen

Vi vurderer, at det på tidspunktet for kommunens afgørelse ikke var realistisk, at afklaringen ville kunne gennemføres inden for 69 uger, da du på revurderingstidspunktet var helbredsmæssigt uafklaret, jf. ovenfor. Ifølge generel helbredsattest af den 7. august 2014 forventede lægen, at der var udsigt til forbedring i din psykiske og fysiske tilstand efter endt psykologforløb og hjerterehabilitering.

En virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger ville alene have givet et billede af din arbejdsevne på daværende tidspunkt, men ikke hvordan den vil være på sigt, når behandlingsmulighederne er udtømte, og din tilstand er af mere stationær karakter.

Vi har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om der på et senere tidspunkt skal ske afklaring af din arbejdsevne. Vi har alene taget stilling til, om din arbejdsevne kunne afklares inden for perioden på 69 uger fra standsningstidspunktet. En eventuel afklaring på et senere tidspunkt vil skulle ske på et andet forsørgelsesgrundlag end sygedagpenge.

Lægebehandling og sikker lægelig vurdering

Det er en betingelse for at forlænge udbetalingen af sygedagpenge efter denne forlængelsesmulighed, at du var under eller ventede på behandling, og at der var en sikker lægelig vurdering af, at du kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger fra revurderingstidspunktet.

Vi vurderer, at der i din sag ikke forelå en sådan sikker lægelig vurdering. Vi vurderer, at selvom du afventede psykologforløb og var i gang med hjerterehabilitering, var der ikke tilstrækkelig dokumentation for, at du ville blive i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet i hidtidigt omfang inden for 134 uger fra revurderingstidspunktet.

Vi har lagt vægt på generel helbredsattest af den 7. august 2014 fra din læge, hvoraf fremgår, at din psyke var din største udfordring i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet, og du havde en frygt for, at du ikke kunne varetage andre arbejdsfunktioner. Det fremgår desuden, at de fysiske følger af hjertesygdommen ikke var klarlagt, da du skulle gennemgå hjerterehabilitering.

Behandling i rehabiliteringsteamet

Kommunen havde i forbindelse med revurdering af sagen inden ophør af sygedagpengeudbetalingen vurderet, at sagen ikke skulle behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på en vurdering af berettigelse til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Der kunne derfor ikke ske forlængelse efter denne bestemmelse.

Vi har lagt vægt på kommunens helhedsvurdering, hvoraf fremgår, at du fortsat var under behandling, og det var uvist, om din arbejdsevne var væsentligt og varigt nedsat.

Livstruende og alvorlig sygdom

Der forelå ikke en lægelig vurdering af, at du havde en livstruende og alvorlig sygdom.

Vi har været opmærksomme på, at din læge ved generel helbredsattest af den 7. august 2014 har oplyst, at du led af forkalkning af hovedkranspulsårer og havde haft en blodprop i hjertet to gange. Du ville livsvarigt være i meget høj risiko for at få en ny blodprop i hjertet og/eller anden hjertesygdom som følge af nuværende tilstand. Vi vurderer dog, at dette ikke kan føre til et andet resultat.

Ved vurderingen har vi lagt vægt på, at der alene er grundlag for forlængelse efter bestemmelsen, hvis den sygemeldte aktuelt har en sygdom, der er livstruende og alvorlig. Bestemmelsen finder derfor ikke anvendelse i tilfælde, hvor den sygemeldte har en alvorlig lidelse, som medfører, at borgeren fremtidigt har en øget risiko for at få en livstruende sygdom.

Desuden har vi lagt vægt på, at det fremgår af generel helbredsattest af den 7. august 2014, at du befandt dig i en form for tilpasningsreaktion på baggrund af akut kritisk sygdom ad to omgange, som havde været livstruende.

Vi har også lagt vægt på journalnotat af den 12. august 2014 fra Medicinsk Afdeling, hvoraf fremgår, at du var velbefindende, uden trykkende brystsmerter siden sidste indlæggelse. Der var ingen dyspnø (åndenød) eller svimmelhed, og der sås ingen tegn på akut iskæmi. Man vurderede, at du var stabil og klar til rehabiliteringsforløb.

På denne baggrund vurderer vi, at du ikke aktuelt havde en livstruende sygdom.

Ankestyrelsens lægekonsulent har vejledt om de lægelige spørgsmål i sagen.

Øvrige forlængelsesmuligheder

Der kunne ikke ske forlængelse efter de øvrige forlængelsesmuligheder, da der ikke var rejst en arbejdsskadesag, og da der ikke var modtaget ansøgning om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag.