Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 31-15 om ressourceforløb - sygedagpenge - revurderingstidspunktet - ressourceforløbsydelse

Resumé:

Bevilling af ressourceforløb til sygedagpengemodtagere

Hvis en sygedagpengemodtager får bevilget et ressourceforløb, skal udbetalingen af sygedagpenge ophøre, og pågældende får i stedet udbetalt ressourceforløbsydelse. Pågældende kan ikke vælge fortsat at få udbetalt sygedagpenge.

Kommunen kan give ressourceforløb til personer, der ud over ledighed har komplekse problemer, som ikke har kunnet løses gennem en almindelig beskæftigelsesrettet indsats, og som kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af en beskæftigelsesindsats og sociale eller sundhedsmæssige indsatser.

Bevillingen sker inden revurderingstidspunktet

Hvis bevillingen af ressourceforløb sker, inden tidsbegrænsningen i sygedagpengelovens § 24, stk. 1, er nået, skal ressourceforløbsydelsen udbetales på sygedagpengeniveau, indtil revurderingstidspunktet ville indtræde. Der skal ikke træffes afgørelse om, hvorvidt der herefter kunne være sket forlængelse af udbetalingen af sygedagpenge.

Bevillingen sker på revurderingstidspunktet

Hvis bevillingen af ressourceforløb sker på revurderingstidspunktet, skal der ikke træffes afgørelse om, hvorvidt der herefter kunne være sket forlængelse af udbetalingen af sygedagpenge. I disse tilfælde udbetales ressourceforløbsydelsen på uddannelses- eller kontanthjælpsniveau.

Bevillingen sker, mens udbetalingen af sygedagpenge er forlænget

Sker bevillingen af ressourceforløb, mens udbetalingen af sygedagpenge er forlænget, skal ressourceforløbsydelsen udbetales på sygedagpengeniveau, indtil retten til sygedagpenge efter den konkrete forlængelsesregel ville være ophørt. Der skal ikke træffes afgørelse om, hvorvidt der kunne være sket forlængelse af udbetalingen af sygedagpenge, efter forlængelsen er ophørt.

Er udbetalingen af sygedagpenge forlænget efter § 27, stk. 1, nr. 2, udbetales ressourceforløbsydelsen på sygedagpengeniveau, indtil forlængelsesperioden ville være udløbet. En forlængelse efter § 27, stk. 1 nr. 4, udløber på det tidspunkt, hvor ressourceforløbet begynder. I sager, hvor der er sket forlængelse efter § 27, stk. 1, nr. 6, og nr. 7, udbetales ressourceforløbsydelsen på sygedagpengeniveau, indtil der er truffet afgørelse i arbejdsskadesagen eller pensionssagen, og afgørelsen herom er meddelt til den sygemeldte.

Hvis udbetalingen af sygedagpenge er forlænget efter § 27, stk. 1, nr. 1, og nr. 3, udbetales ressourceforløbsydelsen ikke på sygedagpengeniveau efter tidspunktet for bevillingen af ressourceforløb, da den sygemeldte ikke længere opfylder betingelserne for fortsat udbetaling af sygedagpenge efter forlængelsesreglerne.

Bevillingen sker på tidspunktet for udløb af en forlængelsesperiode

Hvis bevillingen af ressourceforløb sker ved udløbet af en forlængelse efter sygedagpengelovens § 27, stk. 1, skal der ikke træffes afgørelse om, hvorvidt der herefter kunne være sket forlængelse af udbetalingen af sygedagpenge. I disse tilfælde udbetales ressourceforløbsydelsen på uddannelses- eller kontanthjælpsniveau.

De konkrete afgørelser

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har truffet afgørelse i tre sager, hvor kommunen har bevilget et ressourceforløb og truffet afgørelse om ophør af udbetaling af sygedagpenge.

I sag nr. 1 var betingelserne for bevilling af ressourceforløb opfyldt. Ressourceforløbet blev tilkendt på revurderingstidspunktet. Kommunen skulle ikke forholde sig til, om der var forlængelsesmuligheder efter sygedagpengeloven. Ressourceforløbsydelse skulle udbetales på uddannelses- eller kontanthjælpsniveau.

I sag nr. 2 var betingelserne for ressourceforløb opfyldt. Ressourceforløbet var tilkendt under en løbende forlængelse efter § 27, stk. 1, nr. 2, og udbetalingen af ressourceforløbsydelse skulle ske på sygedagpengeniveau, indtil forlængelsesperioden udløb. Pågældende kunne ikke vælge mellem fortsat at modtage sygedagpenge eller at deltage i ressourceforløb.

I sag nr. 3 var betingelserne for visitation til ressourceforløb ikke opfyldt, da pågældende ikke havde komplekse problemer, som ikke kunne løses gennem en almindelig beskæftigelsesrettet indsats. Udbetalingen af sygedagpenge var på tidspunktet for bevillingen af ressourceforløb forlænget efter § 27, stk. 1, nr. 2, og der var ikke grundlag for at bringe udbetalingen af sygedagpenge til ophør.

Lovgivning:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. nr. 990 af 12. september 2014 - § 68a

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. nr. 1193 af 13. november 2014 - § 68

Lov om sygedagpenge - lovbekendtgørelse nr. nr. 43 af 23. januar 2015 - § 7 og § 27

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet tre sager principielt for at afklare samspillet mellem ressourceforløb og sygedagpenge, herunder om den ene ydelse har fortrinsret for den anden. Derudover afklares, om der skal træffes afgørelse om, hvorvidt forlængelsesmulighederne i § 27, stk. 1, er opfyldt, når der tilkendes ressourceforløb.

2. Reglerne

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Det følger af § 68 a, stk. 1, at et ressourceforløb skal gives til personer under 40 år, der har komplekse problemer ud over ledighed, som ikke har kunnet løses gennem en almindelig beskæftigelsesrettet indsats, og som kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af en beskæftigelsesindsats og sociale eller sundhedsmæssige indsatser.

Det er endvidere en betingelse, at personen har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse, har deltaget i beskæftigelsestilbud eller revalidering uden at have øget tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller at kommunen vurderer, at der er behov for en længerevarende indsats, før der kan fastsættes et konkret beskæftigelsesmål.

Efter § 68 a, stk. 9, gælder § 68 a, stk. 1-7, også for personer over 40 år.

Lov om aktiv socialpolitik

Det fremgår af § 68, at § 68, stk. 1, at personer, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, modtager ressourceforløbsydelse. For personer, der forud for visitationen til et ressourceforløb modtog sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, udgør ydelsen efter § 68, stk. 4, et månedligt beløb svarende til den hidtidige ydelse. Ydelsen efter 1. pkt. ophører dog på det tidspunkt, hvor personen ikke længere ville være berettiget til sygedagpenge efter kapitel 8 i lov om sygedagpenge. Er personen inden visitationen til et ressourceforløb omfattet af en forlængelsesregel efter kapitel 9 i lov om sygedagpenge, ophører ydelsen efter 1. pkt. på det tidspunkt, hvor personen ikke længere ville være berettiget til sygedagpenge efter den pågældende forlængelsesregel.

Lov om sygedagpenge

Efter § 7 er det en betingelse for udbetaling af sygedagpenge, at pågældende er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Det fremgår af § 24, at udbetalingen af sygedagpenge ophører efter udløbet af en kalendermåned, når der er udbetalt sygedagpenge, herunder nedsatte sygedagpenge eller løn under sygdom, i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder.

Kommunen kan efter § 27, stk. 1, træffe afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden for personer, der er omfattet af revurderingstidspunktet i § 24.

3. Andre principafgørelser

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

24-14: Kommunen kan give ressourceforløb til personer, der ud over ledighed har komplekse problemer, som ikke har kunnet løses gennem en almindelig beskæftigelsesrettet indsats, og som kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af en beskæftigelsesindsats og sociale eller sundhedsmæssige indsatser.

1-15: Et ressourceforløb er til personer, der har komplekse problemer ud over ledighed. Det kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og sociale eller sundhedsmæssige indsatser.

4. De konkrete afgørelser

Sag 1: 2014-3312-57669

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over afgørelse truffet den 31. juli 2014 om bevilling af ressourceforløb og afgørelse truffet den 18. september 2014 om ophør af udbetaling af sygedagpenge.

Resultatet er

• Du har ret til ressourceforløb.

• Du har ikke ret til udbetaling af sygedagpenge efter 30. juli 2014.

Det betyder, at vi er enige i kommunens afgørelse, som vi stadfæster.

Ankestyrelsen kritiserer, at kommunen har begået fejl i sagsbehandlingen ved først at fremsende en afgørelse vedrørende sygedagpenge den 18. september 2014 og ikke i forbindelse med ophør af sygedagpenge. Afgørelsen skal dog stadig gælde.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du har sammensatte komplekse problemer, og at du i øvrigt opfylder betingelserne i § 68a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, sådan at du med rette er bevilget et ressourceforløb.

Vi vurderer desuden, at du ikke var berettiget til udbetaling af sygedagpenge. Du var derfor ikke berettiget til ressourceforløbsydelse på sygedagpengeniveau.

Vi har vedrørende ressourceforløbet lagt vægt på, at du i juli 2013 var udsat for en ulykke, hvor du pådrog dig en hjerneskade med hukommelsessvigt omkring ulykken. Du var på tidspunktet for kommunens afgørelse indlagt på et bo- og genoptræningscenter. Du havde ved indlæggelsen talebesvær, hvilket var bedret meget. Du talte således nu mere tydeligt og anvendte flere lange sætninger. Kognitivt var der også fremgang, du kunne nu selv klare de personlige ting som spisning. Du havde nedsat koncentration og hukommelse og var både motorisk og kognitivt langsom. Du havde fortsat svært ved at læse og skrive. Det vurderedes i LÆ 265, at du med fortsat genoptræning kunne blive bedre.

Du pådrog dig i forbindelse med ulykken også skader på lever og lunge og fik fjernet højre lunge. Du har været indlagt med epileptiske anfald, men disse var aftagende.

Vi er på denne baggrund enige med kommunen i, at der er behov for iværksættelse af et ressourceforløb, hvor der sigtes mod fortsættelse af den positive udvikling i form af yderligere genoptræning. Der skal desuden foretages en afklaring af, hvorvidt udviklingen vil kunne få en positiv betydning på din arbejdsevne, og om du vil kunne komme til at opnå en arbejdsmarkedstilknytning, i det omfang du kan magte det.

Vi er desuden enige i kommunens vurdering af, at eventuelle yderligere foranstaltninger skal iværksættes i tæt samarbejde med lægerne og genoptræningscenter.

Vedrørende sygedagpenge har vi lagt vægt på, at personer, der på tidspunktet for bevillingen af ressourceforløb modtog sygedagpenge, skal overgå til ressourceforløbsydelse efter aktivlovens § 68 og derfor ikke længere er berettiget til udbetaling af sygedagpenge.

Der skal derfor ikke tages stilling til, om en eller flere af forlængelsesmulighederne efter sygedagpengelovens § 27, stk. 1, var opfyldt.

Der skal endvidere ikke foretages en vurdering af, om der kunne have været forlængelsesmuligheder med henblik på beregningen af ressourceforløbsydelse, da der efter aktivlovens § 68, stk. 1, ikke er hjemmel til at udbetale ressourceforløbsydelse på sygedagpengeniveau efter revurderingstidspunktet, med mindre pågældende modtog sygedagpenge efter en forlængelsesregel på tidspunktet for bevillingen af ressourceforløb.

Efter reglerne kan ressourceforløb gives til personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, som ikke har kunnet løses gennem en almindelig beskæftigelsesrettet indsats, og hvor kommunen vurderer, at der er behov for en længerevarende indsats, før der kan fastsættes et konkret beskæftigelsesmål.

For personer, der forud for visitationen til et ressourceforløb modtog sygedagpenge, udgør ressourceforløbsydelsen et månedligt beløb svarende til sygedagpenge, indtil revurderingstidspunktet indtræder.

Tidspunkt for afgørelse om sygedagpenge

Kommunen burde i forbindelse med bevillingen af ressourceforløb have truffet en begrundet afgørelse om ophør af udbetaling af sygedagpenge.

Vi vurderer dog ud fra en konkret væsentlighedsvurdering, at ovennævnte sagsbehandlingsfejl ikke har haft betydning for sagens endelige resultat.

Vi har lagt vægt på, at kommunen efterfølgende den 18. september 2014 har meddelt dig en afgørelse og deri har anført en begrundelse for afgørelsen. Vi har desuden lagt vægt på, at afgørelsen i øvrigt er i overensstemmelse med gældende ret.

Vi henstiller til kommunen, at der i forbindelse med ophør af forsørgelsesydelser træffes en afgørelse herom overfor borgeren.

Sag 2: 2014-3312-35460

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over afgørelse truffet den 29. april 2014.

Resultatet er

• Du har ret til ressourceforløb.

• Du har ikke ret til udbetaling af sygedagpenge efter 4. maj 2014.

Det betyder, at vi er enige i kommunens afgørelse, som vi stadfæster.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du har sammensatte komplekse problemer, og at du i øvrigt opfylder betingelserne i § 68a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, sådan at du med rette er bevilget et ressourceforløb.

Vi vurderer desuden, at du ikke var berettiget til udbetaling af sygedagpenge. Du var berettiget til ressourceforløbsydelse på sygedagpengeniveau indtil udløb af den bevilgede forlængelse af udbetalingen af sygedagpenge.

Vi har vedrørende ressourceforløbet lagt vægt på, at du den 9. oktober 2012 blev opereret med fjernelse af en godartet svulst i rygmarvskanalen ud for 1. lændehvirvel. Du havde efterfølgende varige gener i form af styringsbesvær af dit ben, balanceproblemer, kognitive problemer i form af koncentrations- og hukommelsesbesvær samt hurtig udtrætning. Du havde nedsat gangdistance med tiltagende dropfod og manglende fornemmelse af, hvor dit ben var. Det vurderedes i LÆ 265, at tilstanden var varig, og at der ikke var yderligere behandlingsmuligheder. Du har endvidere fået fjernet en tumor på venstre binyre, og havde efterfølgende hormonelle funktionsændringer. Du var fortsat i behandling for binyreinsufficiens.

Vi er på denne baggrund enige med kommunen i, at der er behov for iværksættelse af et ressourceforløb af mindst et års varighed. Rehabiliteringsplanen var på tidspunktet for visitationen fortsat behandling og udredning for binyreinsufficiens, behandling hos psykolog i forhold til accept af ny livssituation og efterfølgende stillingtagen til eventuel beskæftigelsesrettet indsats henunder stillingtagen til behov for mentorstøtte.

Vedrørende sygedagpenge har vi lagt vægt på, at personer, der på tidspunktet for bevillingen af ressourceforløb modtog sygedagpenge, skal overgå til ressourceforløbsydelse efter aktivlovens § 68 og derfor ikke længere er berettiget til udbetaling af sygedagpenge.

Du oplyser i klagen, at du ønsker udbetaling af sygedagpenge indtil den 31. juli 2014, og at ressourceforløbet kan starte der. Det fremgår af kommunens genvurdering, at dette skyldes hensynet til beregningen af en kommende brøkpension.

Kommunen har i genvurderingen vejledt om, at der ved beregningen af brøkpension alene tages hensyn til, hvor mange år du har haft bopæl i Danmark, mens forsørgelsesydelser ikke har betydning. Det vil derfor ikke have nogen betydning for din kommende pension, om du overgår til ressourceforløb den 4. maj 2014 eller den 31. juli 2014.

Der vil heller ikke økonomisk være forskel på, om du overgår til ressourceforløb den 4. maj 2014 eller den 31. juli 2014, da ressourceforløbsydelsen beregnes på sygedagpengeniveau indtil den 31. juli 2014, hvor forlængelsen af udbetaling af sygedagpenge efter sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 2, udløber.

Efter reglerne kan ressourceforløb gives til personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, som ikke har kunnet løses gennem en almindelig beskæftigelsesrettet indsats, og hvor kommunen vurderer, at der er behov for en længerevarende indsats, før der kan fastsættes et konkret beskæftigelsesmål.

For personer, der forud for visitationen til et ressourceforløb modtog sygedagpenge efter en af forlængelsesmulighederne i sygedagpengelovens § 27, stk. 1, udgør ressourceforløbsydelsen et månedligt beløb svarende til sygedagpenge, indtil det tidspunkt, hvor personen ikke længere ville være berettiget til sygedagpenge efter den pågældende forlængelsesregel.

Sag 3: 2014-3310-64968 og 2014-4115-43126

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over afgørelse truffet den 21. juli 2014.

Resultatet er

• Du har ikke ret til ressourceforløb.

• Du har ret til udbetaling af sygedagpenge efter 30. juli 2014.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen vil kontakte dig.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du ikke har så komplekse problemer, at din arbejdsevne ikke kan udvikles gennem en almindelig beskæftigelsesrettet indsats.

Vi vurderer desuden, at du forsat var berettiget til udbetaling af sygedagpenge under den bevilgede forlængelse af udbetaling af sygedagpenge med henblik på afklaring af arbejdsevnen.

Vi har vedrørende ressourceforløb lagt vægt på, at du pådrog dig et piskesmældstraume i forbindelse med en ulykke den 3. marts 2011. Du har følger i form af smerter i hoved, nakke, ryg og lænd med udstråling i arme og ben, dårlig hukommelse samt problemer med høje lyde og lys. I LÆ 265 vurderedes, at du fremover kun ville kunne udføre lettere fysisk arbejde med vekslende arbejdsstillinger og lavt støjniveau. Der ville i hvert fald i begyndelsen være behov for nedsat arbejdstid. Dine ønsker om at arbejde inden for det pædagogiske område eller med dyr vurderedes at være realistisk.

Efter ulykken færdiggjorde du din uddannelse til pædagogisk assistent, men måtte opgive dit fritidsarbejde hos en bager og din hobby som springrytter. Du var på afgørelsestidspunktet 21 år gammel.

Desuden har vi lagt vægt på forløbet af praktikken i en dyreklinik, hvor du på afgørelsestidspunktet havde opnået en ugentlig arbejdstid på 12 timer. Arbejdet indebar telefonpasning, håndtering af lettere artikler og arbejde ved computer.

Vi har endeligt lagt vægt på, at din arbejdsevne alene har været forsøgt afklaret i den gennemførte praktik. Det kan således ikke udelukkes, at din arbejdsevne via en almindelig beskæftigelsesrettet indsats kan udvikles f.eks. gennem yderligere afklarende forløb som foreslået af kommunen.

Vedrørende sygedagpenge har vi lagt vægt på, at kommunen i forbindelse med varighedsbegrænsningens indtræden den 31. maj 2014 traf afgørelse om forlængelse af udbetalingen af sygedagpenge efter bestemmelsen om afklaring af arbejdsevnen.

Vi vurderer, at der på tidspunktet for kommunens afgørelse om bevilling af ressourceforløb forsat var behov for en afklaring af arbejdsevnen, og at denne afklaring burde kunne ske inden for den resterende del af den bevilgede forlængelse.

Vi har ved vurderingen heraf lagt vægt på, at du allerede havde deltaget i et praktikforløb, og at der således allerede var gennemført en vis afklaring.

Der var ikke helbredsmæssige eller andre forhold, der forhindrede, at du kunne deltage i de af kommunen givne forslag om mentor, deltagelse i massage og træning samt fornyet praktik umiddelbart efter kommunens afgørelse.

Vi bemærker, at vi ikke ved denne afgørelse har taget stilling til, om der, når forlængelsesmuligheden på grund af behov for afklarende foranstaltninger er opbrugt, vil være grundlag for at forlænge udbetalingen på andet grundlag.

Vi bemærker også, vi ikke med denne afgørelse har taget stilling til, i hvor lang tid efter standsningstidspunktet udbetalingen af sygedagpenge skal genoptages. Dette afhænger af sagens videre forløb, som vi ikke er bekendte med. Der kan dog højst udbetales sygedagpenge i 39 uger efter bestemmelsen om forlængelse på grund af behov for afklarende foranstaltninger.

Efter reglerne kan ressourceforløb gives til personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, som ikke har kunnet løses gennem en almindelig beskæftigelsesrettet indsats, og hvor kommunen vurderer, at der er behov for en længerevarende indsats, før der kan fastsættes et konkret beskæftigelsesmål.

Sygedagpenge er som udgangspunkt en korttidsydelse. Sygedagpengeperioden kan kun forlænges ud over revurderingstidspunktet, hvis en eller flere af forlængelsesbetingelserne i sygedagpengeloven er opfyldt.