Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2015

1. Skattefri indkomst

I sager om børnebidrag og ægtefællebidrag tager statsforvaltningen udgangspunkt i parternes indkomst før skat og arbejdsmarkedsbidrag1.

Indkomst

En lønindkomst bliver beregnet før skat og arbejdsmarkedsbidrag, men med fradrag for ATP og rimelige pensionsindbetalinger. Andre indtægter indgår også i partens samlede indkomst. Dette gælder f.eks. overskud ved personlig virksomhed og overskud i selskaber, som parten helt eller delvist ejer, renteindtægter og aktieudbytte m.v.

Skattefri indkomst

Hvis en part har en indkomst, der reelt er helt eller delvist skattefri, er det nødvendigt at omregne denne indkomst til en indkomst før skat og arbejdsmarkedsbidrag. En omregning er nødvendig for at kunne sammenligne indkomsten med en almindelige skattepligtig parts indkomst. På den måde ligestilles parter i bidragssager, uanset om deres indkomst er skattefri eller ej.

En part kan have en skattefri indkomst, eksempelvis hvis parten er udstationeret, arbejder på en boreplatform, eller er sømand med DIS-indkomst (Dansk Internationalt Skibsregister).

2. Retningslinjer for omregning af skattefri indkomst

Omregningen af den skattefri indkomst i en bidragssag skal ske efter de 3 omregningsmodeller, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering bruger ved omregningen af sømænds skattefri DIS-indkomst ved vurderingen af retten til dagpenge.

Se bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1514 af 16. december 2014 om ændring af bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere (DIS-omregning).

Omregningsmodellerne er alene et hjælpemiddel til brug for vurderingen af parternes indkomstniveau og dermed bidragets størrelse. Da anvendelsen af omregningsmodellerne kan føre til en for høj bruttoindkomst, bør tendensen i vurderingen være at nedrunde.

Omregningsmodellerne gælder ikke for parter, der beskattes på Færøerne eller i Grønland.

Omregningsmodeller

Omregningsmodel A (punkt 1 i bilag 1):
En skattefri indkomst omregnes efter modellen i punkt 1 (omregning begrænset fart – uden sømandsskattefradrag) 2 i bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1514 af 16. december 2014 om ændring af bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere (DIS-omregning).
Omregningsmodel B (punkt 2 i bilag 1):
Anvendes kun for sømænd, der sejler uden for begrænset fart på skibe med bruttotonnage på under 500 t.
Omregningsmodel C (punkt 3 i bilag 1):
Anvendes kun for sømænd, der sejler uden for begrænset fart på skibe med bruttotonnage på 500 t eller derover.

Særligt om sømænd

Valget af omregningsmodellen for sømænd afhænger af, om sømanden sejler i begrænset fart, om sømanden sejler uden for begrænset fart på et skib med bruttotonnage på under 500 t, eller om sømanden sejler uden for begrænset fart på et skib med bruttotonnage på 500 t eller derover. At sejle i begrænset fart vil typisk gælde på en indenlandsk færge, og at sejle uden for begrænset fart vil typisk gælde på et containerskib2. Hvis dette ikke fremgår af oplysningerne, kan statsforvaltningen spørge SKAT eller Udligningskontoret.

Hvis sømanden får et ”kompensationstillæg”, bliver dette ikke medregnet ved omregningen af den skattefri indkomst. Der ses altså helt bort fra kompensationstillægget. Baggrunden for det er, at kompensationstillæg ydes som kompensation for de skattefradrag, sømanden ikke kan udnytte, fordi indkomsten er skattefri. Kompensationstillægget sidestiller dermed sømænd med almindelige skatteydere i Danmark.

Hvis sømanden eventuelt ikke har ret til et kompensationstillæg for den manglende fradragsret, skal der ved fastsættelsen af bidragets størrelse tages hensyn til, at sømanden dermed ikke har ligningsmæssigt fradrag for bidraget. Se nedenfor under punktet ”Skatteforhold”.

Arbejdsmarkedsbidrag

Efter omregningsmodellerne bliver den skattefri indkomst omregnet til skattepligtig indkomst efter fradrag for arbejdsmarkedsbidrag.

Da der i bidragssager tages udgangspunkt i parternes indkomst før betaling af arbejdsmarkedsbidrag, skal den omregnede indkomst forhøjes med arbejdsmarkedsbidraget. Ved at dividere indkomsten efter arbejdsmarkedsbidrag med 0,92 fremkommer indkomsten før betaling af arbejdsmarkedsbidrag.

Skatteforhold

I retningslinjerne for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag er der taget hensyn til de danske skatteregler. Efter disse regler har bidragsbetaleren normalt skattefradrag for betalte børne- og ægtefællebidrag. Værdien af fradraget er omkring 1/3 af bidraget.

Bidraget er en betydelig større økonomisk belastning, hvis bidragsbetaleren ikke har mulighed for at fradrage bidraget i sin skattepligtige indkomst. Derfor tager man hensyn til en eventuel manglende mulighed for skattefradrag. En part, der kun har skattefri indkomst, vil som udgangspunkt ikke opnå fradragsret for bidraget, da parten ikke har en skattepligtig indkomst at fradrage bidraget i.

Et ægtefællebidrag og et forhøjet børnebidrag vil normalt skønsmæssigt blive nedsat med omkring 1/3, hvis bidragsbetaleren ikke har fradragsret. Der henvises til pkt. 6.1.6. og 7.1.8. i vejledning om børne- og ægtefællebidrag3.

3. Eksempler på omregning af skattefri indkomst

Eksempel 1 – omregningsmodel A, skattefri indkomst

En part (som ikke er sømand, der sejler uden for begrænset fart) har en årlig skattefri indkomst på 400.000 kr.
Efter punkt 1 i bilag 1 svarer dette til følgende indkomst før skat og arbejdsmarkedsbidrag:
De første 43.400 kr. ganges med 1,0 og svarer til brutto 43.400 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.
De næste 258.261 kr. (301.661 kr. minus 43.400 kr.) ganges med 1,61 og svarer til brutto 415.800 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.
De resterende 98.339 kr. (400.000 kr. minus 301.661 kr.) ganges med 2,12 og svarer til brutto 208.478 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag. Det bemærkes, at omregningsfaktoren 2,12 benyttes for al indkomst, der overstiger 301.661 kr.
I alt svarer 400.000 kr. til brutto 667.678 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.
De 667.678 kr. skal omregnes til bruttoindkomst før skat og arbejdsmarkedsbidrag og skal derfor divideres med 0,92. En skattefri indkomst på 400.000 kr. svarer dermed til en indkomst på 725.736 kr. før skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Eksempel 2 – omregningsmodel B, sømand uden for begrænset fart på skibe med bruttotonnage på under 500 t

En sømand, der sejler uden for begrænset fart på et skib med bruttotonnage på under 500 t, har en årlig skattefri indkomst på 400.000 kr. Indkomsten er eksklusive et eventuelt kompensationstillæg.
Efter punkt 2 i bilag 1 svarer dette til følgende indkomst før skat og arbejdsmarkedsbidrag:
De første 100.300 kr. ganges med 1,0 og svarer til brutto 100.300 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.
De næste 222.919 kr. (323.219 kr. minus 100.300 kr.) ganges med 1,61 og svarer til brutto 358.899 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.
De resterende 76.781 kr. (400.000 kr. minus 323.219 kr.) ganges med 2,12 og svarer til brutto 162.775 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag. Det bemærkes, at omregningsfaktoren på 2,12 benyttes for al indkomst, der overstiger 323.219 kr.
I alt svarer 400.000 kr. til brutto 621.974 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.
De 621.974 kr. skal omregnes til bruttoindkomst før skat og arbejdsmarkedsbidrag og skal derfor divideres med 0,92. En skattefri indkomst på 400.000 kr. svarer dermed til en indkomst på 676.058 kr. før skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Eksempel 3 – omregningsmodel C, sømand uden for begrænset fart på skibe med bruttotonnage på 500 t eller derover

En sømand, der sejler uden for begrænset fart på et skib med bruttotonnage på 500 t eller derover, har en årlig skattefri indkomst på 400.000 kr. Indkomsten er eksklusive et eventuelt kompensationstillæg.
Efter punkt 3 i bilag 1 svarer dette til følgende indkomst før skat og arbejdsmarkedsbidrag:
De første 148.400 kr. ganges med 1,0 og svarer til brutto 148.400 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.
De næste 193.043 kr. (341.443 kr. minus 148.400 kr.) ganges med 1,61 og svarer til brutto 310.799 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.
De resterende 58.557 kr. (400.000 kr. minus 341.443kr.) ganges med 2,12 og svarer til brutto 124.140 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag. Det bemærkes, at omregningsfaktoren på 2,12 benyttes for al indkomst, der overstiger 341.443 kr.
I alt svarer 400.000 kr. til brutto 583.339 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.
De 583.339 kr. skal omregnes til bruttoindkomst før skat og arbejdsmarkedsbidrag og skal derfor divideres med 0,92. En skattefri indkomst på 400.000 kr. svarer dermed til en indkomst på 634.064 kr. før skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Social- og Indenrigsministeriet, den 1. juli 2015

P.M.V
Nina Eg Hansen

/ Brian Gresell Nørgaard

Officielle noter

1 Se vejledning af 13. november 2014 om børne- og ægtefællebidrag.

2 Terminologien ”uden for begrænset fart” og ”begrænset fart” anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Dansk International Skibsregister og SKAT ved vurderingen af sømænds ret til særligt sømandsskattefradrag. Hvis sømanden sejler ”i begrænset fart”, har sømanden ikke ret til det særlige sømandsskattefradrag.

3 Se note 1.