Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 19. december 2014 i sag 46.2014

A

v/sekretær Erik B. Wiberg, Dansk Metal

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Ane Kristine Lorentzen (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget chefkonsulent Per Laurents, udpeget af Dansk Industri, og sekretær Erik Rasmussen, udpeget af Dansk Metal.

Denne sag drejer sig om betaling af løn samt godtgørelse for grov misligholdelse af uddannelsesaftalen.

Mellem klager, A, født den 27. februar 1993, og indklagede, B, blev den 28. februar 2012 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som mekaniker med uddannelsesperiode fra den 1. marts 2012 til den 28. februar 2014.

A har ved sin faglige organisation, Dansk Metalarbejderforbund, ved klageskrift modtaget den 1. august 2014, indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede skal betale 284.295,67 kr.

Påstanden er opgjort som 254.295,67 kr. i løn for hele uddannelsesperioden, idet 224.072,38 kr. udgør et lønbeløb, inklusiv indeholdt a-skat mv., som eleven skulle have tilbagebetalt til virksomheden under uddannelsesaftalen, mens restbeløbet udgør manglende indbetaling til fritvalgskonto, løn for oktober 2013 og feriepenge.

Indklagede har i mail af 8. september 2014 til Tvistighedsnævnet afvist betaling af de rejste krav.

Sagen har været mundtligt forhandlet i Tvistighedsnævnet den 15. december 2014. Klageskrift og indkaldelse til mødet i nævnet blev postforkyndt for indklagede den 7. august 2014. Indklagede har til trods herfor ikke givet møde for nævnet.

Sagsfremstilling

Af et notat af 23. april 2012 fremgår følgende:

”A

løn pr. 30/3-12 kr. 11.768,-

løn pr. 30/4-12 ” 11.768,-

evt. give A pengene med’eller overføre på konto”

Notatet er påstemplet:

”Til Jyske Bank

til indsættelse på vor konto

B”

Den 6. september 2013 blev der på indklagedes papir udstedt en dags dato kvittering for modtagelse af 8.000 kr. kontant fra ”A”.

Den 14. oktober 2013 skrev indklagede til A et brev, hvoraf bl.a. fremgår:

”Vi går ud fra du stadig er sygemeldt, men har ikke hørt fra dig, siden den 30. september, bedes du venligst tage kontakt til os STRAKS, du heller ikke har bestået dit sidste skoeleophold.

Såfremt vi ikke hører fra dig inden et par dage, vil vi betragte din lærekontrakt som misligeholdt – og ulovlig udeblivelse fra din arbejdsplads. ”

Et lignende brev blev sendt til eleven den 5. november 2013.

Af afskrift af lydfil, som af klager er angivet til at være en optagelse af en telefonsamtale mellem elevens mor og virksomhedens indehaver, N1, fremgår bl.a.:

”Mor: Ja, men ved du hvad, fordi du ved godt, at vi kan ikke holde vores aftale mere, det bliver hårdt for os, først vi siger, der er kun 2-3 måneder til ham og så slut og så nu færdig men nu det bliver nu indtil sommer og det bliver svært for os vi kan ikke betale penge mere for ham

Firma: nej

Mor: Men skal vi ikke lave – kan du ikke hjælpe os lidt, øh sidste år så du betaler penge til ham? ?

Firma: Jeg kan ikke betale noget som helst altså den gang jeg gjorde den aftale, det var da jeg allerede slev søgte økonomisk trængsel

Mor: Jamen det jeg ved ikke – kan du hjælpe os nu laver en ny aftale – kan du betale halvdelen så N1? ?

Firma: Jeg kan ikke betale noget som helst nej det kan jeg ikke altså øh hvis du ser min økonomi nu så vil du også kunne fostå hvorfor

Mor: men det ved jeg ikke hvad jeg skal sige, men det ved jeg ikke men Okay

Firma: ja, jeg kan kun sige, at jeg vil gerne prøve at hjælpe A bedst muligt men det må ikke koste mig noget overhovedet

Mor: Er du helt sikker på at du heller ikke kan hjælpe med halvdelen af løn

Firma: Det er jeg helt sikker på

Mor: - jamen jeg prøver at snakke med min mand so go ser om vi kan fortsætte eller det ved jeg ikke hvad skal vi gøre

Firma: Nej, jeg ved godt og jeg er så ked af at det er sådan som det er, men sådan er min situation bare, jeg er skåret alt ned. Jeg har fyret en hel masse mennesker som af samme årsag

Mor: Men nu han har været hos dig i ca. 2 år uden at have fået en krone.

Firma: – Hmm ja”

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at hans tidligere uddannelsesaftale med virksomheden N2 blev ophævet efter to år på grund af uoverensstemmelser om et servicetjek. Han havde herefter svært ved at finde en ny læreplads, men gennem sin far og onkel, der kendte N1, fik han lov til at færdiggøre sin uddannelse hos indklagede under forudsætning af, at han indgik aftale om at tilbagebetale såvel sin udbetalte nettoløn som skattebeløbet hver måned. Når lønnen var indsat på hans konto, hævede han hver måned nettobeløbet og fik skattebeløbet af sine forældre. Han afleverede pengene kontant til N1 på virksomhedens kontor. Kun én gang, den 6. september 2013, hvor han afleverede pengene til N1's søn, fik han en kvittering på beløbet. Han blev af selskabets bogholder ved en lejlighed rykket for betaling af to måneders løn, således som det fremgår af notatet af 23. april 2012. Alle på værkstedet vidste, at det forholdt sig således med hans løn. Han forsøgte mange gange at få N1 til at lempe aftalen, fordi han og hans familie ikke havde råd til denne form for uddannelse, men N1 ville ikke hjælpe ham med noget som helst, end ikke ved at indgå aftale om, at han kun skulle tilbagebetale en del af lønnen, således som det også fremgår af afskriften af lydfilen, der er en telefonsamtale mellem N1 og hans mor. Samtalen foregik den 24. oktober 2013. Forinden var han blevet sygemeldt, fordi han ikke længere kunne klare at gennemføre uddannelsen under disse betingelser, og hans mor beklagede sig også over det. Da han ikke bestod det sidste fag på skolen og derfor skulle have forlænget uddannelsesaftalen med minimum 9 måneder, kunne han ikke klare det længere. Han reagerede ikke på virksomhedens breve om at kontakte dem efter sygemeldingen, fordi han var syg og på det tidspunkt havde rettet henvendelse til Dansk Metal. Han havde dog omkring den 14. oktober 2013 haft en sms-korrespondance med N1's kone om tilbagebetaling af løn for september måneder, som han havde beholdt. Herefter fik han ikke yderligere lønudbetaling.

Procedure

Klager har anført bl.a., at det efter elevens forklaring sammenholdt med bevisførelsen, herunder navnlig telefonsamtalen af 24. oktober 2013 må lægges til grund, at eleven gennem hele uddannelsesaftalen har tilbagebetalt ikke blot nettolønnen, men også skattebeløbet heraf. En sådan ordning er klart ulovlig, og derfor har eleven krav på betaling af de beløb, som han har tilbagebetalt til indklagede, ligesom ordningen udgør en væsentlig misligholdelse af uddannelsesaftalen, som berettiger ham til betaling af en godtgørelse for tab af uddannelsesgode.

Indklagede har over for Tvistighedsnævnet skriftligt bestridt, at der skulle være indgået særlige aftaler med eleven om tilbagebetaling af løn, og har oplyst, at man ikke kender noget til telefonsamtalen eller til notatet og kvitteringen, der fremstår som udstedt af indklagede. Indklagede har endvidere oplyst, at uddannelsesaftalen ophørte som følge af elevens udeblivelse og manglende reaktion på virksomhedens henvendelser.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Tre voterende udtaler:

Indklagede har ikke ønsket at afgive forklaring for Tvistighedsnævnet. Herefter lægger vi efter elevens forklaring, der støttes af notatet af 23. april 2012 og kvitteringen af 6. september 2013 samt af indholdet af den telefonsamtale, som eleven har oplyst er ført mellem elevens mor og N1 den 24. oktober 2013, til grund, at eleven igennem hele uddannelsesperioden tilbagebetalte sin løn til indklagede, inklusiv et beløb svarende til de indeholdte skattebeløb. En sådan tilbagebetalingsordning er i strid med erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, hvorefter eleven har krav på en løn, der mindst udgør den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet.

Vi finder på den baggrund, at eleven har krav på betaling af de beløb, han under uddannelsen har tilbagebetalt til indklagede, og der er efter de foreliggende oplysninger ikke grundlag for at tilsidesætte klagers opgørelse, hvorefter beløbet, inklusiv manglende betaling af løn mv., udgør 254.295,67 kr.

Vi finder endvidere, at virksomheden ved at indgå og fastholde en sådan aftale groft har misligholdt uddannelsesaftalen, der efter elevens forklaring må anses for at være bragt til ophør med begrundelse i blandt andet dette forhold. Under hensyn hertil findes eleven endvidere berettiget til at en godtgørelse for tab af uddannelsesgode som påstået.

To voterende udtaler:

Vi finder, at eleven ikke alene ved sin forklaring og de fremlagte bilag mod indklagedes skriftlige benægtelse har godtgjort, at der i forbindelse med etablering af uddannelsesaftalen blev indgået en aftale om tilbagebetaling af løn, som er blevet effektueret gennem hele uddannelsesaftalen, således som hævdet af eleven. Vi lægger herved vægt på, at der er tale om en meget usædvanlig aftale, og at elevens forklaring om hver måned at hæve beløb på sin konto ikke er bestyrket ved fremlæggelse af kontoudtog, ligesom det mod virksomhedens benægtelse og uden nærmere dokumentation af telefonopkaldet ikke kan lægges til grund, at lydfilen er en optagelse af en telefonsamtale mellem elevens mor og virksomhedens ledelse.

Vi finder det herefter heller ikke godtgjort, at uddannelsesaftalen ophørte på grund af indklagedes grove misligholdelse.

Vi stemmer på denne baggrund for at frifinde indklagede for de rejste krav.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at eleven får medhold i sin påstand.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede, B, skal inden 14 dage til A, betale 284.295,67 kr.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.