Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 981 af 15. oktober 2009 om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale, som ændret ved bekendtgørelse nr. 709 af 22. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Center for Biosikring og -Beredskab« til: »Center for Biosikring og Bioberedskab«.

2. Bilag 1 affattes som bilag 1 i denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 14. august 2015

Sophie Løhde

/ Lene Brøndum Jensen


Bilag 1

»Bilag 1

Liste over biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale

1. Biologiske stoffer
 
Humane patogener, zoonotiske stoffer og toksiner som følger:
   
a.
Virus, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af isolerede levende kulturer eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:
 
1)
Andes virus;
 
2)
Chapare virus;
 
3)
Chikungunya virus;
 
4)
Choclo virus;
 
5)
Denguefeber virus;
 
6)
Dobrava-Belgrade virus;
 
7)
Ebola virus;
 
8)
Encephalit virus overført af mider (Russisk forårs-sommerencephalitis);
 
9)
Guanarito virus;
 
10)
Gul feber virus;
 
11)
Hantaan virus;
 
12)
Hendra virus (Equint morbillivirus);
 
13)
Japansk encephalit virus;
 
14)
Junin virus;
 
15)
Krim-Congo virus (Krim hæmorragisk feber);
 
16)
Kyasanur Forest virus;
 
17)
Laguna Negra virus;
 
18)
Lassa feber virus;
 
19)
Louping ill virus;
 
20)
Lujo virus;
 
21)
Lymphocytær choriomeningitis virus;
 
22)
Machupo virus;
 
23)
Marburg virus;
 
24)
Monkey pox virus;
 
25)
Murray Valley encephalit virus;
 
26)
Nipah virus;
 
27)
Omsk hæmorragisk feber virus;
 
28)
Oropouche virus;
 
29)
Powassan virus;
 
30)
Rabies virus og alle andre medlemmer af Lyssa virus genus;
 
31)
Rift Valley feber virus;
 
32)
Rocio virus;
 
33)
Sabia virus;
 
34)
Seoul virus;
 
35)
Sin nombre virus;
 
36)
St Louis encephalit virus;
 
37)
Variola virus;
 
38)
Venezuelansk hesteencephalit virus;
 
39)
Vestlig hesteencephalit virus;
 
40)
Østlig hesteencephalit virus.
   
b.
Ikke anvendt
   
c.
Bakterier, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af isolerede levende kulturer eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:
 
1)
Bacillus anthracis;
 
2)
Brucella abortus;
 
3)
Brucella melitensis;
 
4)
Brucella suis;
 
5)
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);
 
6)
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);
 
7)
Chlamydophila psittaci (tidligere Chlamydia psittaci);
 
8)
Clostridium argentinense (tidligere Clostridium botulinum Type G), botulinum neurotoksin producerende typer;
 
9)
Clostridium baratii, botulinum neurotoksin producerende typer;
 
10)
Clostridium botulinum;
 
11)
Clostridium butyricum, botulinum neurotoksin producerende typer;
 
12)
Clostridium perfringens, epsilontoksin producerende typer;
 
13)
Coxiella burnetii;
 
14)
Escherichia coli, shigatoksin producerende (STEC) af serotype O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157 og andre shigatoksin producerende serotyper;
 
15)
Francisella tularensis;
 
16)
Rickettsia prowazekii;
 
17)
Salmonella Typhi;
 
18)
Shigella dysenteriae;
 
19)
Vibrio cholerae;
 
20)
Yersinia pestis.
   
 
Note:
 
Escherichia coli, shigatoksin producerende (STEC) benævnes også Enterohaemorragisk Escherichia coli og verotoksin producerende E.coli (VTEC).
   
d.
Følgende toksiner og underenheder af disse toksiner:
 
1)
Abrin;
 
2)
Aflatoksiner;
 
3)
Botulinumtoksiner;
 
4)
Clostridium perfringens alpha-, beta 1-, beta 2-, epsilon- og iota-toksin;
 
5)
Conotoksiner;
 
6)
Diacetoxyscirpenol toksin;
 
7)
HT-2-toksin;
 
8)
Koleratoksin;
 
9)
Microcystin (Cyanginosin);
 
10)
Modeccin;
 
11)
Ricin;
 
12)
Saxitoksin;
 
13)
Shigatoksin;
 
14)
Staphylococcus aureus enterotoksin, hæmolysin-alphatoksin og toksisk chocksyndromtoksin (tidligere benævnt Staphylococcus enterotoksin F);
 
15)
T-2-toksin;
 
16)
Tetrodotoksin;
 
17)
Verotoksin og shiga-lignende ribosominaktiverende proteiner;
 
18)
Viscum album Lectin 1 (Viscumin);
 
19)
Volkensin.
   
 
Note 1:
 
Der pålægges ikke kontrol med botulinumtoksiner eller conotoksiner i produktform, der opfylder samtlige følgende kriterier:
 
1)
Er farmaceutiske specialiteter til human brug med henblik på sygdomsbehandling;
 
2)
Er færdigpakkede med henblik på distribution som lægemidler;
 
3)
Er tilladt af en statslig myndighed med henblik på markedsføring som lægemidler.
   
 
Note 2:
 
Der pålægges ikke kontrol med vacciner eller immunotoksiner.
   
e.
Svampe, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af isolerede levende kulturer eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:
 
1)
Coccidioides immitis;
 
2)
Coccidioides posadasii.
     
Genetiske elementer og genetisk modificerede organismer som følger:
     
a.
Genetisk modificerede organismer eller genetiske elementer, der indeholder nukleinsyresekvenser, der er forbundet med patogenicitet fra organismer, der er specificeret under pkt. a - c og e i ovenstående liste over biologiske stoffer.
   
b.
Genetisk modificerede organismer eller genetiske elementer, der indeholder nukleinsyresekvenser, der koder for nogen af de toksiner, der er specificeret under pkt. d, eller underenheder af toksiner af disse.
     
 
Note 1:
 
Genetisk modificerede organismer omfatter organismer, hvori det genetiske materiale (nukleinsyresekvenser) er blevet ændret på en måde, der ikke forekommer naturligt ved formering og /eller naturlig rekombination, og omfatter organismer, der er helt eller delvis kunstigt fremstillet.
     
 
Note 2:
 
Genetiske elementer omfatter bl.a. kromosomer, genomer, plasmider, transposoner og vektorer, hvad enten de er genetisk modificeret eller ej eller helt eller delvis fremstillet ved kemisk syntese.
     
 
Note 3:
 
Ved nukleinsyresekvenser, der er forbundet med patogenicitet fra enhver af de mikroorganismer, der er specificeret under pkt. a - c og e i ovenstående liste over biologiske stoffer, forstås enhver sekvens, der er specifik for den specificerede mikroorganisme, og som:
 
a.
I sig selv eller via sine transskriberede eller translaterede produkter udgør en betydelig risiko for menneskers sundhed; eller
 
b.
Er kendt for at gøre en specificeret mikroorganisme eller enhver anden organisme, som den kan indsættes eller på anden måde integreres i, bedre i stand til at forvolde alvorlig skade på menneskers sundhed.
   
 
Note 4:
 
Begrænsninger finder ikke anvendelse på nukleinsyresekvenser, der er forbundet med patogenicitet fra Escherichia coli, shigatoksin producerende (STEC) af serotype O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157, og andre shigatoksin producerende serotyper, ud over dem, der koder for shigatoksin eller underenheder heraf.

2. Fremføringsmidler
 
Spray- eller tågesystemer, der er specielt konstrueret eller modificeret til installation på fly, fartøjer, der er lettere end luften eller ubemandede luftfartøjer, samt specielt konstruerede komponenter hertil som følger:
     
a.
Komplette spray- eller tågesystemer, der ud fra en flydende suspension kan producere initiale dråber VMD på under 50 μm ved en flowhastighed på mere end to liter i minuttet;
     
b.
Sprayanordninger eller kombinationer af aerosol-genererende enheder, der ud fra en flydende suspension kan producere initiale dråber med en VMD på under 50 μm ved en flowhastighed på mere end to liter i minuttet;
     
c.
Aerosol-genererende enheder, der er specielt konstrueret til installation i de systemer, der er specificeret under pkt. a og b.
     
 
Note 1:
 
Aerosol-genererende enheder er anordninger, der er specielt konstrueret eller modificeret til installation på fly, f.eks. dyser, roterende tromleforstøvere og tilsvarende anordninger.
     
 
Note 2:
 
Der pålægges ikke kontrol med spray- eller tågesystemer samt komponenter hertil, som påviseligt ikke kan sprede biologiske stoffer i form af infektiøse aerosoler.
     
 
Note 3:
 
Dråbestørrelsen for sprayudstyr eller dyser, der er specielt konstrueret til brug på fly, fartøjer, der er lettere end luften eller ubemandede luftfartøjer måles efter en af følgende metoder:
 
a.
Doppler-laser-metoden;
 
b.
Forward-laser-diffraktions-metoden.
     
 
Note 4:
 
VMD er volumenmediandiameter, og for vandbaserede systemer svarer dette til massemediandiameter (MMD).

3. Relateret materiale
     
Følgende udstyr og teknologi, der umiddelbart kan anvendes til håndtering af patogene biologiske materialer herunder toksiner:
     
a.
Komplette faciliteter til biologisk indkapsling på indkapslingsniveau P3 eller P4;
   
 
Note:
 
Mht. indkapslingsniveau P3 og P4 (BL3, BL4, L3, L4) gælder specifikationerne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 57 af 27/01/2011 om biologiske agenser og arbejdsmiljø med senere ændring.
     
b.
Fermentorer og komponenter som følger:
 
1)
Fermentorer, der kan anvendes til dyrkning af patogene mikroorganismer eller af levende celler til produktion af patogene virus eller toksiner, uden udledning af aerosol, med en samlet kapacitet på mindst 20 liter;
 
2)
Komponenter til fermentorer som specificeret under b·1· som følger:
   
a) Dyrkningskamre konstrueret til at blive steriliseret eller desinficeret på stedet;
   
b) Holdere til dyrkningskamre;
   
c) Proceskontrolenheder, som samtidig kan overvåge og kontrollere to eller flere gæringssystemparametre (fx temperatur, pH, næringsmidler, omrøring, opløst oxygen, lufttilstrømning, skumkontrol).
     
 
Note:
 
Fermentorer omfatter bioreaktorer, bioreaktorer til engangsbrug, kemostater og systemer med kontinuerlig gennemstrømning.
     
c.
Centrifugalcentrifuger, der kan foretage kontinuerlig adskillelse af patogene mikroorganismer, virus, toksiner eller cellekulturer uden udledning af aerosol, med samtlige følgende egenskaber:
 
1)
Gennemstrømningshastighed på mere end 100 liter/time; og
 
2)
Komponenter af poleret rustfrit stål eller titan; og
 
3)
En eller flere forseglinger i dampindeslutningsområdet; og
 
4)
Kan steriliseres in situ i lukket tilstand.
     
 
Note:
 
Centrifugalcentrifuger omfatter dekanteringskar.
     
d.
Filtreringsudstyr med krydsende (tangential) strømning og komponenter som følger:
 
1)
Filtreringsudstyr med krydsende (tangential) strømning, der kan foretage adskillelse af patogene mikroorganismer, virus, toksiner eller cellekulturer, med følgende egenskaber:
   
a) Et samlet filtreringsareal på mindst 1 m2; og som enten
   
b) Kan steriliseres eller desinficeres på stedet; eller
   
c) Kan anvendes sammen med engangsfiltreringskomponenter
     
 
Note:
 
I forbindelse med d.1.b betyder sterilisering eliminering af samtlige levedygtige mikrober i udstyret ved hjælp af fysiske agenser (f.eks. damp) eller kemiske agenser. Desinficering betyder nedbrydelse af mikrobers potentielle smitteevne i udstyret ved hjælp af kimdræbende kemiske agenser. Desinficering og sterilisering adskiller sig fra hygiejnisering, idet der ved sidstnævnte forstås rensningsprocedurer, der skal nedbringe indholdet af mikrober i udstyret, uden at dette nødvendigvis fører til total eliminering af mikrobernes smitteevne eller levedygtighed.
     
 
2)
Filtreringskomponenter (inklusivt engangsudstyr) med krydsende (tangential) strømning (f.eks. moduler, elementer, kassetter, patroner eller plader) med et filtreringsareal på mindst 0,2 m2 for hver komponent og konstrueret til brug i det filtreringsudstyr med krydsende (tangential) strømning, der er specificeret i pkt. d.1;
     
 
Note:
 
Der pålægges ikke kontrol med udstyr til omvendt osmose som specificeret af fabrikanten.
     
e.
Dampsteriliserbart udstyr til frysetørring, med en kondenseringskapacitet på mindst 10 kg is på 24 timer og under 1.000 kg is på 24 timer;
   
f.
Følgende beskyttelses- og indeslutningsudstyr:
 
1)
Beskyttelsesdragter (hel- eller halvdragter) eller hætter med tilkoblet ekstern lufttilførsel og som fungerer med overtryk;
     
 
Note:
 
Der pålægges ikke kontrol med dragter, der er udviklet til anvendelse med indbygget åndedrætsudstyr.
     
 
2)
Klasse III biologiske sikkerhedsskabe eller isoleringsudstyr med tilsvarende ydelsesstandard;
     
 
Note:
 
Isoleringsudstyr omfatter fleksible isolatorer, tørrekasser, anaerobe kamre, handskebokse og LAF-bænke (lukket med vertikal gennemstrømning).
     
g.
Kamre, der er konstrueret til aerosolprovokationsafprøvning med mikroorganismer, virus eller toksiner og med en kapacitet på mindst 1 m3.
     
h.
Biologiske detektionssystemer, der specielt er udviklet eller modificeret til detektion eller identifikation af biologiske kampstoffer, som kan anvendes til offensiv brug, og specielt udviklede komponenter hertil.
     
i.
Spraytørringsudstyr, der kan tørre patogene mikroorganismer, toksiner eller virus, og som har alle følgende egenskaber:
 
1)
Vandfordampningskapacitet på ≥ 0,4 kg/time og ≤ 400 kg/time;
 
2)
Kan generere en typisk gennemsnitlig partikelstørrelse på ≤ 10 µm med eksisterende fittings eller minimal ændring af spraytørreren med forstøvningsdyser, der kan generere den ønskede partikelstørrelse; og
 
3)
Kan steriliseres eller desinficeres på stedet.
     
j.
Teknologi, der direkte kan bruges til udvikling af biologiske våben eller til offensiv våbenanvendelse.
 
a)
Den teknologi, der kræves til udvikling, produktion eller brug af kontrolbelagt materiale (biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale), kontrolleres i overensstemmelse med kriterierne for disse.
 
b)
Teknologi, der kræves til udvikling, produktion eller brug af kontrolbelagt materiale (biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale), forbliver under kontrol, også når den kan anvendes på et produkt, der ikke er pålagt kontrol.
 
c)
Teknologi, der kræves til udvikling, produktion eller brug af ikke kontrolbelagt materiale, er under kontrol, når den kan anvendes på et kontrolbelagt materiale (biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale).
   
 
Kontrollen anvendes ikke på den teknologi, der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de produkter, der ikke er pålagt kontrol, eller hvortil der tidligere er udstedt tilladelse.
   
 
Kontrollen anvendes ikke på information, der allerede er i det offentlige rum.
     
 
Note:
 
Teknologi defineres som konkret information, der er nødvendig til udvikling, produktion eller brug af et produkt. Informationen har form af tekniske data eller teknisk assistance. Teknisk assistance kan have forskellige former, som f.eks. instruktion, færdigheder, uddannelse, praktisk erfaring og konsulenttjeneste og kan omfatte overførsel af tekniske data. Tekniske data kan have form af tegninger, planer, diagrammer, modeller, formler, tabeller, konstruktionsplaner og specifikationer, procedurer, manualer og instruktioner skrevet eller lagret på andre medier eller apparater som f.eks. disketter, bånd eller ROM.«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.