Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap

Den 13. december 2006 er der i New York vedtaget en valgfri protokol til konventionen af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 35 af 15. september 2009, Lovtidende C.

Protokollens ordlyd er som følger:

   
Oversættelse
     
Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities
 
Valgfri protokol til konvention om rettigheder for personer med handicap
     
The States Parties to the present Protocol have agreed as follows:
 
De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende:
     
Article 1
 
Artikel 1
     
1. A State Party to the present Protocol (“State Party”) recognizes the competence of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities (“the Committee”) to receive and consider communications from or on behalf of individuals or groups of individuals subject to its jurisdiction who claim to be victims of a violation by that State Party of the provisions of the Convention.
 
1. En i protokollen deltagende stat (”deltagerstat”) anerkender, at komiteen for rettigheder for personer med handicap (”komiteen”) har kompetence til at modtage og behandle henvendelser fra eller på vegne af enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner undergivet dens jurisdiktion, som hævder at være ofre for denne deltagerstats krænkelse af konventionens bestemmelser.
     
2. No communication shall be received by the Committee if it concerns a State Party to the Convention that is not a party to the present Protocol.
 
2. Komiteen kan ikke modtage henvendelser, der vedrører en stat, som er deltager i konventionen, men ikke har tilsluttet sig denne protokol.
     
Article 2
 
Artikel 2
     
The Committee shall consider a communication inadmissible when:
 
Komiteen skal erklære en henvendelse uantagelig, når:
(a)
The communication is anonymous;
 
a)
henvendelsen er anonym,
(b)
The communication constitutes an abuse of the right of submission of such communications or is incompatible with the provisions of the Convention;
 
b)
henvendelsen udgør et misbrug af retten til at foretage sådanne henvendelser eller er uforenelig med konventionens bestemmelser,
(c)
The same matter has already been examined by the Committee or has been or is being examined under another procedure of international investigation or settlement;
 
c)
den samme sag allerede er blevet behandlet af komiteen eller har været eller er genstand for behandling efter andre regler om international undersøgelse eller bilæggelse,
(d)
All available domestic remedies have not been exhausted. This shall not be the rule where the application of the remedies is unreasonably prolonged or unlikely to bring effective relief;
 
d)
alle retsmidler, der står til rådighed i hjemlandet, ikke er udtømte. Dette gælder dog ikke, hvor anvendelsen af retsmidlerne trækker urimeligt i langdrag, eller hvor det er usandsynligt, at de vil føre til en effektiv afhjælpning,
(e)
It is manifestly ill-founded or not sufficiently substantiated; or when
 
e)
den er åbenbart ugrundet eller ikke tilstrækkeligt underbygget, eller når
(f)
The facts that are the subject of the communication occurred prior to the entry into force of the present Protocol for the State Party concerned unless those facts continued after that date.
 
f)
de forhold, som er genstand for henvendelsen, fandt sted inden denne protokols ikrafttræden for den pågældende deltagerstat, medmindre forholdene fortsatte efter den dato.
     
Article 3
 
Artikel 3
     
Subject to the provisions of article 2 of the present Protocol, the Committee shall bring any communications submitted to it confidentially to the attention of the State Party. Within six months, the receiving State shall submit to the Committee written explanations or statements clarifying the matter and the remedy, if any, that may have been taken by that State.
 
Med forbehold for bestemmelserne i artikel 2 i denne protokol skal komiteen i fortrolighed gøre den pågældende deltagerstat bekendt med henvendelser fremsendt til den. Den modtagende stat fremsender inden seks måneder til komiteen en skriftlig redegørelse eller udtalelse til belysning af forholdet med angivelse af de eventuelle foranstaltninger, staten måtte have truffet.
     
Article 4
 
Artikel 4
     
1. At any time after the receipt of a communication and before a determination on the merits has been reached, the Committee may transmit to the State Party concerned for its urgent consideration a request that the State Party take such interim measures as may be necessary to avoid possible irreparable damage to the victim or victims of the alleged violation.
 
1. Komiteen kan på ethvert tidspunkt efter modtagelse af en henvendelse, og inden der træffes en afgørelse om sagens realitet, med begæring om hastebehandling fremsende en anmodning til den pågældende deltagerstat om, at deltagerstaten træffer sådanne foreløbige foranstaltninger, som måtte være nødvendige for at undgå en eventuel uoprettelig skade for ofret eller ofrene for den påståede krænkelse.
     
2. Where the Committee exercises its discretion under paragraph 1 of this article, this does not imply a determination on admissibility or on the merits of the communication.
 
2. I tilfælde, hvor komiteen udøver sit skøn efter stk. 1, indebærer dette ikke en afgørelse om antagelse af henvendelsen til realitetsbehandling eller om henvendelsens materielle indhold.
     
Article 5
 
Artikel 5
     
The Committee shall hold closed meetings when examining communications under the present Protocol. After examining a communication, the Committee shall forward its suggestions and recommendations, if any, to the State Party concerned and to the petitioner.
 
Komiteen træder sammen for lukkede døre, når den behandler henvendelser i henhold til denne protokol. Efter behandling af en henvendelse fremsender komiteen sine eventuelle forslag og anbefalinger til den pågældende deltagerstat og til klageren.
     
Article 6
 
Artikel 6
     
1. If the Committee receives reliable information indicating grave or systematic violations by a State Party of rights set forth in the Convention, the Committee shall invite that State Party to cooperate in the examination of the information and to this end submit observations with regard to the information concerned.
 
1. Hvis komiteen modtager pålidelige oplysninger, som indikerer, at en deltagerstat alvorligt eller systematisk krænker de i konventionen anførte rettigheder, skal komiteen opfordre den pågældende deltagerstat til at samarbejde ved undersøgelsen af oplysningerne og med henblik herpå at fremsende bemærkninger med hensyn til de pågældende oplysninger.
     
2. Taking into account any observations that may have been submitted by the State Party concerned as well as any other reliable information available to it, the Committee may designate one or more of its members to conduct an inquiry and to report urgently to the Committee. Where warranted and with the consent of the State Party, the inquiry may include a visit to its territory.
 
2. Idet komiteen tager hensyn til enhver bemærkning, som er afgivet af den pågældende deltagerstat, såvel som enhver anden relevant forhåndenværende oplysning, kan den udpege et eller flere af sine medlemmer til at foretage en undersøgelse og rapportere til komiteen herom omgående. Undersøgelsen kan, hvis det er berettiget, og deltagerstaten samtykker, omfatte et besøg på dens territorium.
     
3. After examining the findings of such an inquiry, the Committee shall transmit these findings to the State Party concerned together with any comments and recommendations.
 
3. Efter en gennemgang af resultatet af sådan en undersøgelse skal komiteen videresende disse resultater til den pågældende deltagerstat sammen med eventuelle bemærkninger og anbefalinger.
     
4. The State Party concerned shall, within six months of receiving the findings, comments and recommendations transmitted by the Committee, submit its observations to the Committee.
 
4. Den pågældende deltagerstat skal inden seks måneder efter modtagelsen af de resultater, kommentarer og anbefalinger, som komiteen har videresendt, fremsende sine bemærkninger til komiteen.
     
5. Such an inquiry shall be conducted confidentially and the cooperation of the State Party shall be sought at all stages of the proceedings.
 
5. En sådan undersøgelse udføres i fortrolighed, og samarbejde med deltagerstaten skal søges på ethvert trin i sagen.
     
Article 7
 
Artikel 7
     
1. The Committee may invite the State Party concerned to include in its report under article 35 of the Convention details of any measures taken in response to an inquiry conducted under article 6 of the present Protocol.
 
1. Komiteen kan opfordre den pågældende deltagerstat til i sin rapport i medfør af konventionens artikel 35 at medtage enkeltheder om de eventuelle foranstaltninger, der er truffet som reaktion på en undersøgelse i medfør af denne protokols artikel 6.
     
2. The Committee may, if necessary, after the end of the period of six months referred to in article 6, paragraph 4, invite the State Party concerned to inform it of the measures taken in response to such an inquiry.
 
2. Komiteen kan om nødvendigt efter udløbet af den i artikel 6, stk. 4, anførte seks-måneders frist opfordre den pågældende deltagerstat til at underrette komiteen om de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på en sådan undersøgelse.
     
Article 8
 
Artikel 8
     
Each State Party may, at the time of signature or ratification of the present Protocol or accession thereto, declare that it does not recognize the competence of the Committee provided for in articles 6 and 7.
 
Enhver deltagerstat kan ved undertegnelsen eller ratifikationen af denne protokol eller ved tiltrædelsen til den erklære, at den ikke anerkender komiteens kompetence i henhold til artikel 6 og 7.
     
Article 9
 
Artikel 9
     
The Secretary-General of the United Nations shall be the depositary of the present Protocol.
 
De Forenede Nationers generalsekretær skal være depositar for denne protokol.
     
Article 10
 
Artikel 10
     
The present Protocol shall be open for signature by signatory States and regional integration organizations of the Convention at United Nations Headquarters in New York as of 30 March 2007.
 
Denne protokol kan undertegnes af alle stater og af organisationer for regional integration, der har undertegnet konventionen, i De Forenede Nationers hovedsæde i New York fra den 30. marts 2007.
     
Article 11
 
Artikel 11
     
The present Protocol shall be subject to ratification by signatory States of this Protocol which have ratified or acceded to the Convention. It shall be subject to formal confirmation by signatory regional integration organizations of this Protocol which have formally confirmed or acceded to the Convention. It shall be open for accession by any State or regional integration organization which has ratified, formally confirmed or acceded to the Convention and which has not signed the Protocol.
 
Denne protokol skal undergives ratifikation af undertegnende og i denne protokol deltagende stater, som har ratificeret eller tiltrådt konventionen. Den skal formelt bekræftes af undertegnende og i denne protokol deltagende organisationer for regional integration, som formelt har bekræftet eller har tiltrådt konventionen. Den står åben for tiltrædelse af enhver stat eller organisation for regional integration, som har ratificeret, formelt har bekræftet eller har tiltrådt konventionen, og som ikke har undertegnet protokollen.
     
Article 12
 
Artikel 12
     
1. “Regional integration organization” shall mean an organization constituted by sovereign States of a given region, to which its member States have transferred competence in respect of matters governed by the Convention and the present Protocol. Such organizations shall declare, in their instruments of formal confirmation or accession, the extent of their competence with respect to matters governed by the Convention and this Protocol. Subsequently, they shall inform the depositary of any substantial modification in the extent of their competence.
 
1. ”Organisation for regional integration” betyder en organisation, som består af suveræne stater i en given region, og til hvilken dens medlemsstater har overført kompetence i forhold, der hører under konventionen og denne protokol. Sådanne organisationer skal i deres formelle bekræftelses- eller tiltrædelsesinstrument erklære, i hvilket omfang de har kompetence med hensyn til forhold, der hører under konventionen og denne protokol. Efterfølgende skal de underrette depositaren om enhver væsentlig ændring i omfanget af deres kompetence.
     
2. References to “States Parties” in the present Protocol shall apply to such organizations within the limits of their competence.
 
2. Henvisninger til ”deltagerstater” i denne protokol finder anvendelse på sådanne organisationer inden for rammerne af deres kompetence.
     
3. For the purposes of article 13, paragraph 1, and article 15, paragraph 2, of the present Protocol, any instrument deposited by a regional integration organization shall not be counted.
 
3. Med henblik på artikel 13, stk. 1, og artikel 15, stk. 2 i denne protokol, medregnes instrumenter deponeret af en organisation for regional integration ikke.
     
4. Regional integration organizations, in matters within their competence, may exercise their right to vote in the meeting of States Parties, with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to the present Protocol. Such an organization shall not exercise its right to vote if any of its member States exercises its right, and vice versa.
 
4. Organisationer for regional integration kan i forhold, der er omfattet af deres kompetence, udøve deres ret til at stemme ved mødet blandt deltagerstater med et antal stemmer svarende til det antal af deres medlemsstater, der deltager i denne protokol. En sådan organisation må ikke udøve sin ret til at stemme, hvis nogen af dens medlemsstater udøver deres ret, og omvendt.
     
Article 13
 
Artikel 13
     
1. Subject to the entry into force of the Convention, the present Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the deposit of the tenth instrument of ratification or accession.
 
1. Med forbehold for konventionens ikrafttræden træder denne protokol i kraft den 30. dag efter deponeringen af det 10. ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument.
     
2. For each State or regional integration organization ratifying, formally confirming or acceding to the present Protocol after the deposit of the tenth such instrument, the Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the deposit of its own such instrument.
 
2. For enhver stat eller organisation for regional integration, der ratificerer, formelt bekræfter eller tiltræder denne protokol efter deponeringen af det 10. af sådanne instrumenter, træder protokollen i kraft på den 30. dag efter deponeringen af statens eller organisationens eget ratifika‑tions-, formelle bekræftelses- eller tiltrædelsesinstrument.
     
Article 14
 
Artikel 14
     
1. Reservations incompatible with the object and purpose of the present Protocol shall not be permitted.
 
1. Forbehold, som er uforenelige med protokollens hensigt og formål, kan ikke tillades.
     
2. Reservations may be withdrawn at any time.
 
2. Forbehold kan til enhver tid trækkes tilbage.
     
Article 15
 
Artikel 15
     
1. Any State Party may propose an amendment to the present Protocol and submit it to the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall communicate any proposed amendments to States Parties, with a request to be notified whether they favour a meeting of States Parties for the purpose of considering and deciding upon the proposals. In the event that, within four months from the date of such communication, at least one third of the States Parties favour such a meeting, the Secretary-General shall convene the meeting under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of two thirds of the States Parties present and voting shall be submitted by the Secretary-General to the General Assembly of the United Nations for approval and thereafter to all States Parties for acceptance.
 
1. Enhver deltagerstat kan stille et ændringsforslag til protokollen og indsende det til De Forenede Nationers generalsekretær. Generalsekretæren skal sende ethvert ændringsforslag til deltagerstaterne med anmodning om, at disse meddeler, hvorvidt de ønsker, at deltagerstaterne indkaldes til et møde blandt deltagerstaterne med det formål at behandle og træffe beslutning om forslagene. Såfremt mindst en tredjedel af deltagerstaterne inden fire måneder efter datoen for en sådan udsendelse af ændringsforslag fremsætter ønske om et sådant møde, skal generalsekretæren indkalde til mødet i De Forenede Nationers regi. Enhver ændring, der vedtages med to tredjedeles flertal af de deltagerstater, der er til stede og afgiver deres stemme, fremsendes af generalsekretæren til De Forenede Nationers generalforsamling til godkendelse og derefter til alle deltagerstater til antagelse.
     
2. An amendment adopted and approved in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force on the thirtieth day after the number of instruments of acceptance deposited reaches two thirds of the number of States Parties at the date of adoption of the amendment. Thereafter, the amendment shall enter into force for any State Party on the thirtieth day following the deposit of its own instrument of acceptance. An amendment shall be binding only on those States Parties which have accepted it.
 
2. En ændring, der er vedtaget og godkendt i overensstemmelse med stk. 1, træder i kraft den 30. dag, efter at antallet af deponerede acceptinstrumenter har nået to tredjedele af antallet af deltagerstater på datoen for ændringens vedtagelse. Derefter træder ændringen i kraft for enhver deltagerstat på den 30. dag efter den dato, hvor den pågældende stat deponerer sit eget acceptinstrument. En ændring er kun bindende for de deltagerstater, der har accepteret den.
     
Article 16
 
Artikel 16
     
A State Party may denounce the present Protocol by written notification to the Secretary-General of the United Nations. The denunciation shall become effective one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.
 
En deltagerstat kan opsige denne protokol ved skriftlig meddelelse til De Forenede Nationers generalsekretær. Opsigelsen træder i kraft et år efter datoen for generalsekretærens modtagelse af meddelelsen.
     
Article 17
 
Artikel 17
     
The text of the present Protocol shall be made available in accessible formats.
 
Teksten til denne protokol skal foreligge i tilgængelige formater.
     
Article 18
 
Artikel 18
     
The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of the present Protocol shall be equally authentic.
 
De arabiske, kinesiske, engelske, franske, russiske og spanske sprogudgaver af denne protokol har lige gyldighed.
     
IN WITNESS THEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Protocol.
 
TIL BEKRÆFTELSE HERAF har de undertegnende befuldmægtigede, der af deres respektive regeringer er behørigt bemyndiget hertil, undertegnet denne protokol.

Den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap trådte i medfør af art. 13 i kraft den 3. maj 2008.

Efter indhentelse af Folketingets samtykke ved B58 den 13. maj 2014 og i henhold til kongelig resolution af 8. september 2014 har Danmark den 23. september 2014 tiltrådt den valgfri protokol.

Protokollen, der indtil videre ikke omfatter Grønland, trådte i medfør af art. 13 i kraft for Danmark den 23. oktober 2014.

Oplysninger om andre landes tiltrædelse m.v. kan fås hos De Forenede Nationer på adressen:

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx? src=TREATY&mtdsg_no=IV-15-a&chapter=4&lang=en

Udenrigsministeriet, den 21. august 2015

Kristian Jensen