Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Aftale om nyt lønsystem for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse
Bilag 1a Protokollat om tillæg mv., der i henhold til aftale om nyt lønsystem for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse § 4, stk. 1, er aftalt mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation
Bilag 1b Oversigt over tillæg mv., der i henhold til aftale om nyt lønsystem for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse § 4, stk. 2, er aftalt mellem Undervisningsministeriet og den forhandlingsberettigede organisation
Bilag 1c Lokalt aftalte tillæg
Bilag 2 Aftale om pensionsforhold for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse
Bilag 3 Aftale om løn til tjenestemandslignende ansatte lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse på hidtidigt lønsystem
Den fulde tekst

Cirkulære om aftaler om løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Generelle bemærkninger

1. Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation har den 25. juni 2015 indgået vedlagte aftaler om løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

2. Aftalerne har virkning fra 1. april 2015.

3. I aftale om nyt lønsystem for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse er sket følgende ændringer:

a) Det er præciseret, at lærere, der underviser ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse i henhold til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og i henhold til lov om kombineret ungdomsuddannelse, er omfattet af aftalens dækningsområde.

b) Med virkning fra 1. august 2015 indbetales pensionsbidrag til Lærernes Pension. For lærere ansat inden 1. august 2015 indbetales pensionsbidrag fortsat til PFA Pension. Disse lærere kan dog vælge at få indbetalt pensionsbidrag til Lærernes Pension med virkning fra 1. januar 2016. Dette skal i så fald meddeles ansættelsesmyndigheden skriftligt inden 1. oktober 2015.

4. Løn og tillæg er anført i grundbeløb niveau 31. marts 2012, med mindre andet er anført.

5. I aftale om løn til tjenestemandslignende ansatte lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse på hidtidigt lønsystem er der ikke sket indholdsmæssige ændringer. Dog er grundbeløb opskrevet til niveau 31. marts 2012.

6. I aftalerne benyttes "lærer" som samlebetegnelse for lærer, overlærer, handelsoverlærer mv. Betegnelsen ”elever” benyttes ligeledes som samlebegreb over elever, studerende, kursister mv.

7. For at lette overblikket er cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, nu opført som bemærkning til denne bestemmelse. Andre bemærkninger er opført forrest i cirkulæret under ”Generelle bemærkninger”. De redaktionelle ændringer medfører ikke nogen ændringer i bestemmelsernes, hhv. bemærkningernes retlige status.

Ikrafttræden

Cirkulæret træder i kraft den 30. juni 2015. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 11. august 2008 om aftale om løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Perst. nr. 040-08).

Moderniseringsstyrelsen, den 30. juni 2015

Sara Talaii Olesen


Bilag 1

Aftale om nyt lønsystem for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

I medfør af § 2, stk. 2, i hovedaftalen mellem finansministeren og Tjenestemændenes Centralorganisationer aftales følgende:

§ 1. Dækningsområde

Aftalen gælder for lærere, der er omfattet af Lærernes Centralorganisations forhandlings- og aftalekompetence, ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler og landbrugsskoler).

Stk. 2. Aftalen omfatter endvidere lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår i henhold til den til enhver tid gældende ansættelsesbekendtgørelse, der underviser ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse i henhold til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og i henhold til lov om kombineret ungdomsuddannelse.

§ 2. Løn

Lønsystemet består af en basisløn, jf. § 3 og en tillægsdel, jf. § 4.

Stk. 2. Hvor ikke andet fremgår, følges bestemmelserne i rammeaftalen om nye lønsystemer.

Stk. 3. Alle basislønninger og tillæg er angivet i årligt grundbeløb (niveau 31. marts 2012), medmindre andet er anført.

§ 3. Basisløn

Lærere aflønnes på basisløntrin 1-7 eller basisløntrin 2-8 i nedenstående basislønforløb efter bestemmelserne i stk. 2 og 3 og i forhold til anciennitet, jf. § 5. Basislønnen udgør følgende årlige grundbeløb:

       
 
Basisløntrin
Basisløn
 
 
1
254.268 kr.
 
 
2
262.918 kr.
 
 
3
271.700 kr.
 
 
4
279.302 kr.
 
 
5
289.263 kr.
 
 
6
297.913 kr.
 
 
7
306.694 kr.
 
 
8
316.000 kr.
 
       

Alle basisløntrin er et-årige.

Stk. 2. Lærere indplaceres, medmindre andet fremgår af stk. 3, på basisløntrin 1-7.

Stk. 3. Lærere, der i mindst halvdelen af tiden underviser på gymnasiale uddannelser og/eller korte videregående uddannelser og/eller tilsvarende og højere niveauer, indplaceres på basisløntrin 2–8. Det samme gælder for lærere ved handelsskoler, der i mindst halvdelen af tiden underviser på erhvervsuddannelsernes hovedforløb eller tilsvarende niveau, under forudsætning af, at de pågældende har uddannelse som HD, HA, EA, ED, translatør, bachelor (BA/BS).

Stk. 4. Lærere opnår efter 15 års ansættelse stillingsbetegnelsen overlærer.

§ 4. Tillæg 1)

Der kan mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation aftales kvalifikations- og funktionstillæg til grupper af lærere. Disse centralt aftalte tillæg fremgår af bilag 1a.

Stk. 2. Der kan mellem Undervisningsministeriet og Lærernes Centralorganisation eller de forhandlingsberettigede organisationer, der fra Lærernes Centralorganisation har fået delegeret aftaleretten, indgås aftale om kvalifikations- og funktionstillæg til grupper af lærere. Disse tillæg fremgår af bilag 1b.

Stk. 3. Der kan lokalt aftales funktionstillæg, kvalifikationstillæg, engangsvederlag og resultatløn efter reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer.

Cirkulærebemærkninger til § 4:

Lokale aftaler indgås og opsiges efter reglerne i rammeaftale om nye lønsystemer.

Til lærere ydes med virkning fra 1. august 2014 et særligt tillæg på 3.000 kr. i årligt grundbeløb, jf. aftale om arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

1) Der henvises til bilag 1c om lokalt aftalte tillæg.

§ 5. Lønanciennitet

Ved ansættelsen indplaceres læreren på 1. trin i det basislønforløb, der gælder for vedkommende, jf. § 3, stk. 2 og 3. Lønancienniteten regnes fra den 1. i ansættelsesmåneden og altid i hele måneder.

Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden kan forhøje lønancienniteten ved nyansættelse. Det forudsættes, at en konkret vurdering af den ansattes tidligere arbejdsmæssige erfaringer og kvalifikationer mv. set i relation til stillingen giver grundlag herfor.

Stk. 3. Fuld lønanciennitet optjenes ved mindst 15 timers beskæftigelse pr. uge i gennemsnit. Ved en beskæftigelsesgrad på under 15 timer pr. uge i gennemsnit optjenes halv lønanciennitet. Hvis en lærer har mere end én deltidsbeskæftigelse, kan de ugentlige timetal sammenlægges til brug ved beregning af ancienniteten.

Cirkulærebemærkninger til § 5:

Hidtidig praksis med hensyn til medregning af anciennitet for tidligere undervisningserfaring, jf. Undervisningsministeriets cirkulæreskrivelse af 28. maj 1993 om decentralisering af lønanciennitetsfastsættelsen mv. for tjenestemandslignende ansatte lærere, opretholdes uændret

§ 6. Pension for ansatte med en forsikringsordning

Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidrag af:

1) Basisløn efter § 3,

2) Centralt aftalte tillæg efter § 4, stk. 1, i det omfang det fremgår af vedkommende aftale

3) Funktions- og kvalifikationstillæg efter § 4, stk. 2, i det omfang det fremgår af vedkommende aftale,

4) Varige tillæg efter § 4, stk. 3,

5) Midlertidige tillæg efter § 4, stk. 3, medmindre andet er aftalt i den konkrete tillægsaftale, og

6) Tillæg efter § 8, stk. 4.

Stk. 2. Der kan lokalt aftales, at der indbetales pensionsbidrag af engangsvederlag samt resultatløn.

Stk. 3. Det samlede pensionsbidrag udgør 18 pct. af de pensionsgivende løndele. Den ansattes egetbidrag anses at udgøre 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom.

Stk. 4. Til og med den 31. juli 2015 indbetaler ansættelsesmyndigheden pensionsbidragene til CO10 pension i PFA, jf. dog stk. 6.

Stk. 5. Medvirkning fra 1. august 2015 indbetaler ansættelsesmyndigheden pensionsbidrag til Lærernes Pension, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. For lærere ansat inden 1. august 2015 indbetales pensionsbidrag fortsat til PFA Pension. Læreren kan dog vælge i stedet at få indbetalt pensionsbidrag til Lærernes Pension med virkning fra 1. januar 2016. Dette skal i så fald meddeles ansættelsesmyndigheden skriftligt inden 1. oktober 2015.

§ 7. Pension for ansatte med en statsgaranteret pensionsordning

Lærere med en statsgaranteret pensionsordning (tilsagnsordning) er omfattet af aftale om pensionsforhold for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. bilag 2.

Stk. 2. Varige tillæg/tillægsforhøjelser der før ikrafttræden af den supplerende pensionsaftale har medført, at ansatte i tjenestemandspensionsmæssig henseende er blevet indplaceret i en højere lønramme, kan ikke aftales pensionsgivende til en supplerende pensionsordning.

Stk. 3. Der kan som supplement lokalt aftales pensionsbidrag af varige og midlertidige tillæg, der ikke er omfattet af stk. 2. I givet fald indbetaler ansættelsesmyndigheden et pensionsbidrag på 18 pct. af tillægget.

Stk. 4. Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidraget til CO10-Konto i PFA, jf. dog stk. 5. Af pensionsbidraget anses 1/3 for at være den ansattes eget bidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom.

Stk. 5. Den ansatte kan dog vælge i stedet at få indbetalt pensionsbidrag til Lærernes Pension med virkning fra 1. januar 2016. Dette skal i så fald meddeles ansættelsesmyndigheden skriftligt inden 1. oktober 2015.

Stk. 6. Den supplerende pensionsordning er omfattet af bestemmelserne i aftale af 22. april 2002 om pensionsbidrag af visse faste tillæg.

§ 8. Overgangsordning for ansatte, der har opretholdt gammelt lønsystem

Overgang til det nye lønsystem er frivillig for lærere, der er ansat før 1. januar 2000.

Cirkulærebemærkninger til § 8, stk. 1:

Kvotalønnede timelæreres overgang til fastansættelse

Kvotalønnede timelærere, der er aflønnet i henhold til Undervisningsministeriets cirkulære herom efter en skalatrinsafhængig løn, og som overgår til tjenestemandslignende ansættelse efter ansættelsesbekendtgørelsen, omfattes af det nye lønsystem. Indplacering på basislønskalaen sker efter samme bestemmelser, der gælder for allerede ansattes overgang til nyt lønsystem.

Stk. 2. Lærere, der ikke overgår til basislønsystemet, aflønnes fortsat efter det hidtidige lønsystem. De ansatte er ikke omfattet af lokallønsordningen, men der kan lokalt aftales engangsvederlag.

Aflønning efter det hidtidige lønsystem opretholdes ved umiddelbar overgang til anden lærerstilling inden for erhvervsskoleområdet.

Cirkulærebemærkninger til § 8 stk. 2:

De ansatte er ikke omfattet af lokallønsordningen, men hidtil ydede varige og midlertidige tillæg fortsætter som en personlig ordning for de pågældende medarbejdere. Midlertidige tillæg kan ikke forlænges, ligesom der ikke kan aftales nye varige eller midlertidige tillæg af lokallønsordningen.

Der kan lokalt aftales engangsvederlag uden puljebegrænsning.

Såvel ledelsen som tillidsrepræsentanter/de forhandlingsberettigede organisationer kan fremsætte forslag.

Forhandlingsdatoen aftales mellem parterne. Det tilstræbes, at forhandling kan påbegyndes hurtigst muligt og senest en måned efter, at et forslag er modtaget. Fristen kan fraviges ved lokal aftale.

Stk. 3. Lærere, der overgår til basislønsystemet, indplaceres på grundlag af den hidtidige samlede faste løn, ekskl. eventuelle varige tillæg, som videreføres i det nye lønsystem efter § 4, stk. 1 og 2, men inkl. klassificeringstillæg. Indplaceringen sker herefter på nærmeste højere løntrin i den pågældende basislønskala, inkl. tillæg i henhold til punkt 1 og 2 i bilag 1a.

Den pågældende oppebærer herudover eventuelle tillæg, som videreføres efter § 4, stk. 1 og 2, samt eventuelle nye tillæg, som i forbindelse med overgangen måtte blive aftalt efter § 4, stk. 3.

Midlertidige tillæg bevares uændret.

Stk. 4. Hvis den samlede løn ved indplacering på slutløn i den pågældende basislønskala, inkl. eventuelle varige tillæg efter § 4, er lavere end den hidtidige samlede faste løn, ydes et tillæg til udligning af forskellen.

Stk. 5. En lærer, som fratræder sin stilling efter at være overgået til det nye lønsystem med indplacering efter stk. 3, vil ved genindtræden i lærerstilling blive indplaceret på det anciennitetstrin i basislønskalaen, hvor vedkommende var placeret umiddelbart forud for sin fratræden og med samme oprykningsdato. Hertil kan lægges yderligere anciennitet for relevant beskæftigelse i den mellemliggende periode, jf. § 5, stk. 2-3.

Stk. 6. En lærer, som fratræder sin stilling uden at være overgået til det nye lønsystem, vil ved genindtræden i en lærerstilling, der er omfattet af nærværende aftale, blive indplaceret på det anciennitetstrin i basislønskalaen, som ligger nærmest over det løntrin på den tidligere lønskala, hvor vedkommende var placeret umiddelbart forud for sin fratræden og med oprykning til næste løntrin ét år efter genansættelsen, jf. § 3. Hertil kan lægges yderligere anciennitet, for relevant beskæftigelse i den mellemliggende periode.

Cirkulærebemærkninger til § 8:

Lærere på hidtidigt lønsystem

Ved umiddelbar overgang efter § 8, stk. 2, forstås overgang til anden stilling som lærer inden for erhvervsskoleområdet inden for en periode af højest to måneder. Erhvervsskoleområdet omfatter udover handelsskoler, tekniske skoler og landbrugsskoler også forsvarets civile faglærere, tjenestemandslignende ansatte lærere ved landtransportskolen samt lærere ved maskinmesterskoler.

Lærere på nyt lønsystem

I forbindelse med stillingsskift inden for aftalens dækningsområde afgør de konkrete forhandlinger den samlede løn i den nye stilling. Udligningstillægget efter stk. 4 videreføres ikke. Hvis stillingsskiftet skyldes ressortomlægning, skolesammenlægninger eller uansøgt forflyttelse i øvrigt, bevares udligningstillægget dog.

Der er tale om stillingsskift, når en lærer efter ansøgning skifter ansættelsesområde, dvs. til anden uddannelsesinstitution, eller når en lærer overgår fra ansættelse efter basisløntrin 1-7 til basisløntrin 2-8.

§ 9. Mulighed for senere overgang

Allerede ansatte lærere kan vælge at overgå til det nye lønsystem pr. 1. januar 2007 og den 1. januar de følgende år. Meddelelse om overgang skal ske skriftligt med den frist, der er fastsat lokalt, og som ligger forud for den 1. januar i det år, den pågældende ønsker at overgå.

Stk. 2. Allerede ansatte lærere kan dog vælge at overgå til det nye lønsystem pr. 1. august 2008.

Stk. 3. Overgang til det nye lønsystem kan herudover kun ske i forbindelse med, at der aftales tillæg til den pågældende lærer efter § 4, stk. 3.

Stk. 4. Oprykning til næste basisløntrin sker ét år efter overgangen, jf. § 3.

§ 10. Ikrafttræden mv.

Aftalen har virkning fra den 1. april 2015.

Stk. 2. Samtidig ophæves aftale af 11. august 2008 om nyt lønsystem for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettede uddannelser samt tilhørende protokollater.

Stk. 3. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts 2018.

   
København, den 25. juni 2015
 
   
Lærernes Centralorganisation
Anders Bondo Christensen
Finansministeriet,
Moderniseringsstyrelsen
Sara Talaii Olesen


Bilag 1a

Protokollat om tillæg mv., der i henhold til aftale om nyt lønsystem for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse § 4, stk. 1, er aftalt mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation

I medfør af § 2, stk. 2, i hovedaftalen mellem finansministeren og tjenestemændenes centralorganisationer aftales følgende:

Samtlige tillæg er angivet i årlige grundbeløb niveau 31. marts 2012. Der indbetales pensionsbidrag efter § 6 henholdsvis § 7 af de med * markerede tillæg.

*1. Til basisløntrin 1-5 ydes et tillæg på 25.400 kr. og til basisløntrin 6-8 ydes et tillæg på 31.700 kr.

*2. Til lærere, der iflg. § 3, stk. 3, indplaceres i basislønforløbet 2-8, ydes efter 17 års anciennitet yderligere et tillæg på 16.400 kr.

*3. Til lærere, der iflg. § 3, stk. 3, 2. pkt. indplaceres i basislønforløbet 2-8 ydes et undervisningstillæg på 3.900 kr.

Tillægget kan ikke ydes samtidig med andet generelt undervisningstillæg. Såfremt andet generelt undervisningstillæg ydes forholdsmæssigt, kan tillægget dog tilsvarendes ydes forholdsmæssigt. Tillægget ydes forholdsmæssigt ved deltidsbeskæftigelse.

*4. Til lærere omfattet af § 3, stk. 2, ydes et undervisningstillæg på 6.800 kr.

Tillægget, der ydes forholdsmæssigt ved deltidsbeskæftigelse, kan ikke ydes samtidig med andet generelt undervisningstillæg. Såfremt andet generelt undervisningstillæg ydes forholdsmæssigt, kan tillægget dog tilsvarende ydes forholdsmæssigt.

*5. Til lærere omfattet af § 3, stk. 3, der underviser ved erhvervsgymnasiale uddannelser eller ved tilsvarende og højere niveauer, ydes et undervisningstillæg på 12.500 kr.

Tillægget, der ydes forholdsmæssigt ved deltidsbeskæftigelse, kan ikke ydes samtidig med andet generelt undervisningstillæg. Såfremt andet generelt undervisningstillæg ydes forholdsmæssigt, kan tillægget dog tilsvarende ydes forholdsmæssigt.

*6. Til lærere, der underviser ved erhvervsakademiuddannelser (AK), herunder lærere ved datamatiker- og datanomuddannelserne samt lærere ved bygningskonstruktøruddannelsen, der ikke er omfattet af den personlige ordning under pkt. 7, ydes et generelt undervisningstillæg på 34.100 kr. Efter 3 år udgør undervisningstillægget 43.900 kr. Der ydes herudover et undervisningstillæg på 12.300 kr.

Tillægget ydes i forhold til beskæftigelsesgraden ved den pågældende uddannelse.

*7. Lærere, der pr. 30. september 2006 oppebærer tillæg for undervisning ved datamatiker- og datanomuddannelserne i henhold til aftale af 14. september 2004 opretholder følgende tillæg som en personlig ordning på hidtidige vilkår:

*b. Til lærere, der underviser ved datamatiker- og datanomuddannelserne, ydes følgende generelle undervisningstillæg:

       
 
Basisløntrin
Tillæg
 
 
2
75.100 kr.
 
 
3
73.000 kr.
 
 
4
61.700 kr.
 
 
5
57.900 kr.
 
 
6
50.200 kr.
 
 
7
45.100 kr.
 
 
8
45.100 kr.
 
       

Til lærere ved datamatikeruddannelsen ydes yderligere et tillæg på 49.300 kr.

Tillægget ydes i forhold til beskæftigelsesgraden ved den pågældende uddannelse.

Ved overgang til en anden stilling som lærer inden for erhvervsskoleområdet, opretholdes den personlige ordning, såfremt overgangen finder sted inden for en periode på højest to måneder.

8. Til lærere ved luftfartsskolen, der underviser inden for fagområder, hvortil der kræves en af statens luftfartsvæsen godkendt flyteknisk uddannelse, ydes et tillæg på 43.900 kr.

   
København, den 25. juni 2015
 
   
Lærernes Centralorganisation
Anders Bondo Christensen
Finansministeriet,
Moderniseringsstyrelsen
Sara Talaii Olesen


Bilag 1b

Oversigt over tillæg mv., der i henhold til aftale om nyt lønsystem for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse § 4, stk. 2, er aftalt mellem Undervisningsministeriet og den forhandlingsberettigede organisation

Samtlige tillæg er angivet i grundbeløb niveau 31. marts 2012.

1. Til lærere ved tekniske skoler, der varetager hvervet som ledende lærer, ydes et tillæg på 25.800 kr. årligt.

2. Til lærere ved tekniske skoler og handelsskoler, der vejleder pædagogikumkandidater, ydes et tillæg på 13.100 kr. pr. pædagogikumkandidat. I øvrigt henvises til aftale af 5. november 1999 om praktikvejledning i forbindelse med pædagogikum på erhvervsskolerne.

Ved omprøve ydes der yderligere et honorar på 3.300 kr. pr. pædagogikumkandidat (niveau 31. marts 2012).

3. Til lærere ved tekniske skoler og handelsskoler, der udfører hvervet som skolehjemsassistent, ydes et tillæg på 32,48 kr. pr. arbejdstime og 275,24 kr. pr. sovevagt. Der ydes ikke samtidig natpenge eller anden ulempegodtgørelse for disse timer/vagter.


Bilag 1c

Lokalt aftalte tillæg

Med lokale tillæg får skolerne mulighed for at bruge lønnen til at understøtte skolens mål. Det er derfor vigtigt, at lønpolitikken bliver en del af skolens personalepolitik, der skal sikre medarbejderne gode arbejdsvilkår, herunder at der løbende sker en udvikling af personalets kvalifikationer i overensstemmelse med udviklingen i skolen mål.

Det er således vigtigt, at tillægsformen, kriterierne for tillæg samt tillæggenes størrelse og varighed er tæt knyttet til skolens mål, så de løbende kan tilpasses udviklingen i skolens mål.

Da skolernes kerneydelse er undervisning og omfatter samtlige læreropgaver, der skal til for at gennemføre skolens uddannelser, er det endvidere vigtigt, at funktions- og kvalifikationstillæg samt resultatløn aftales ud fra overvejelser over hvilke pædagogiske tiltag, der ønskes fremmet, samt hvilke opgaver, der ønskes løftet.

Funktionstillæg

I forbindelse med et bestemt mål kan det være hensigtsmæssigt at lade en eller flere lærere udføre en bestemt funktion og i tilknytning hertil aftale, at der gives tillæg for funktionen.

For eksempel:

1) Skolen ønsker at indføre lærerteams, hvorfor det aftales, at der ydes et midlertidigt tillæg til lærere, der deltager i teamet

2) Skolen har et stort indtag af fremmedsprogede elever, og der skal gøres en ekstra indsats for at få dem integreret, hvorfor det aftales, at der gives et funktionstillæg til lærere, der løfter denne opgave

3) Skolen ønsker at styrke udviklingsarbejdet på skolen, hvorfor der aftales et tillæg til lærere, der påtager sig at koordinere udviklingsarbejdet/tage initiativ til udviklingsopgaver

4) Skolen ønsker at lade undervisningen på en bestemt uddannelse/fag overgå til lærerteams, hvorfor der aftales tillæg til den lærer, der har opgaven som teamkoordinator

5) Skolen mangler lærere til at undervise i et bestemt fag, hvorfor der aftales tillæg til lærere, der påtager sig en ekstraordinær undervisningsindsats med henblik på at afhjælpe problemet.

Kvalifikationstillæg

Den løbende udvikling i skolens mål gør, at det er nødvendigt at sikre, at lærernes faglige og personlige kvalifikationer hele tiden vedligeholdes og udbygges gennem efter- og videreuddannelse samt kompetenceudvikling i bredere forstand. I forbindelse med et bestemt mål, som kræver særlige kvalifikationer, kan det være hensigtsmæssigt at aftale kvalifikationstillæg for at sikre, at målet nås.

For eksempel:

1) Skolen beslutter at gennemføre en ny uddannelse, som på enkelte områder kræver andre kvalifikationer end de, lærerkollegiet er i besiddelse af, der aftales derfor et kvalifikationstillæg til den/de lærere, der efter aftale tilegner sig de krævede kvalifikationer

2) Skolen ønsker at styrke forholdet til det erhvervsliv, som der uddannes til, hvorfor det aftales, at der kan gives kvalifikationstillæg til lærere, der efter aftale under orlov fra skolen, har tilegnet sig relevant erhvervserfaring

3) Skolen gennemfører en uddannelse, som kræver kvalifikationer, der er stor efterspørgsel på, hvorfor der aftales kvalifikationstillæg med henblik på enten at fastholde eller rekruttere lærere til uddannelsen

4) Skolen gennemfører en uddannelse, der kræver kvalifikationer, som på det private arbejdsmarked aflønnes med en højere løn end den centralt fastsatte. For at fastholde/rekruttere lærere med de pågældende kvalifikationer aftales et kvalifikationstillæg.

Resultatløn

Med henblik på gennemførelse af konkrete opgaver kan det være hensigtsmæssigt at aftale tillæg baseret på opnåelse af på forhånd aftalte resultater.

For eksempel:

1) Skolen (og det faglige udvalg) ønsker en revision af en bestemt uddannelse, hvorfor det aftales, at der kan udbetales tillæg til en lærer, hvis der inden en fastsat dato foreligger en ny uddannelsesplan.

2) Skolen ønsker at styrke aktiviteten i henhold til lov om åben uddannelse (behov for efter- og videreuddannelse i lokalområdet), hvorfor der aftales et tillæg til en lærer, hvis der inden for et fast tidsrum foreligger en plan for aktiviteten

3) Frafaldet på en bestemt uddannelse er for stort, hvorfor der aftales et tillæg til uddannelsens lærere, hvis der udarbejdes en plan for, hvordan frafaldet nedbringes, og det inden en fastsat dato er lykkedes at nedbringe frafaldet.


Bilag 2

Aftale om pensionsforhold for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

I henhold til § 3 i aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.lign. i forbindelse med nye lønsystemer aftales følgende:

§ 1. Dækningsområde

Aftalen omfatter tjenestemandslignende ansatte lærere på nyt lønsystem med medlemskab af en statsgaranteret pensionsordning ved handelsskoler, tekniske skoler og landbrugsskoler.

§ 2. Pensionsgivende skalatrinsforløb

De i § 1 omhandlede lærere optjener - i medfør af § 3, stk. 1, i aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o. lign. i forbindelse med nye lønsystemer - tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

Lærere, der aflønnes efter basisløntrin 1-7:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43.

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 43 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 41, uanset om tiden på skalatrin 41 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 41 er opnået, opnås skalatrin 43 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Lærere, der aflønnes efter basisløntrin 2-8:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 40, 42, 43, 45.

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 45 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 43, uanset om tiden på skalatrin 43 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 43 er opnået, opnås skalatrin 45 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Hvis en lærer avancerer til højere stilling inden for eget ansættelsesområde (egen skole), opnås i pensionsmæssig henseende et ekstra skalatrin fra avancementstidspunktet, hvorefter den resterende del af pensionsskalaen forskydes med et skalatrin, jf. § 3, stk. 4-5 i aftalen af 19. december 2003.

§ 3. Ikrafttrædelse mv.

Denne aftale træder i kraft og har virkning fra 1. oktober 2004.

Stk. 2. For lærere, der er pensioneret inden for tidsrummet 1. april 2003 og indtil denne aftales virkningstidspunkt, og som på pensioneringstidspunktet opfyldte betingelserne for oprykning til skalatrin 43 (basisløntrin 1-7) henholdsvis skalatrin 45 (basisløntrin 2-8), omberegnes pensionen på grundlag heraf med virkning fra pensioneringstidspunktet.

Stk. 3. Denne aftale kan ikke opsiges uden sammenhæng med aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.lign. i forbindelse med nye lønsystemer.

   
København, den 26. august 2004
 
   
Statstjenestemændenes
Centralorganisation II
Tommy Agerskov Thomsen
Finansministeriet
P.M.V.
E.B
Pia Staniok


Bilag 3

Aftale om løn til tjenestemandslignende ansatte lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse på hidtidigt lønsystem

Denne aftale finder anvendelse for lærere, der har valgt at forblive på hidtidigt lønsystem 1. januar 2000 og derefter.

I medfør af § 2, stk. 2, i hovedaftalen mellem finansministeren og tjeneste-mændenes centralorganisationer aftales følgende:

§ 1. Tjenestemandslignende stillinger som lærer/overlærer ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse aflønnes efter skalatrinsforløbet 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 38, 39 og 41.

Stk. 2. Der ydes følgende særlige tillæg:

       
 
Skalatrin
Tillæg
 
 
21
25.600 kr.
 
 
23
25.600 kr.
 
 
25
24.800 kr.
 
 
27
24.800 kr.
 
 
31
20.300 kr.
 
 
33
20.300 kr.
 
 
35
20.300 kr.
 
 
37
20.300 kr.
 
 
38
28.700 kr.
 
 
39
28.700 kr.
 
 
41
19.800 kr.
 
       

§ 2. Tjenestemandslignende stillinger som lærer/overlærer, der i mindst halvdelen af tiden underviser på gymnasiale uddannelser og/eller korte videregående uddannelser og/eller tilsvarende og højere niveauer aflønnes efter skalatrinsforløbet 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 40, 42, 43. Det samme gælder for lærere/overlærere ved handelsskoler, der i mindst halvdelen af tiden underviser på erhvervsuddannelsernes hovedforløb eller tilsvarende niveau, under forudsætning af, at de pågældende har uddannelse som HD, HA, EA, ED, translatør, bachelor (BA/BS).

Stk. 2. Der ydes følgende særlige tillæg:

       
 
Skalatrin
Tillæg
 
 
23
21.600 kr.
 
 
24
21.600 kr.
 
 
26
21.600 kr.
 
 
28
21.600 kr.
 
 
32
18.500 kr.
 
 
34
18.500 kr.
 
 
36
18.500 kr.
 
 
40
13.200 kr.
 
 
42
13.200 kr.
 
 
43
13.200 kr.
 
 
efter 2 år på sluttrin
30.700 kr.
 
       

§ 3. Til lærere omfattet af § 1 ydes et undervisningstillæg på 6.800kr.

Stk. 2. Til lærere omfattet af § 2, stk. 1, 1. punktum der underviser ved de erhvervsgymnasiale uddannelser, videregående uddannelser eller tilsvarende og højere niveauer, ydes et undervisningstillæg på 12.500kr.

Stk. 3. Tillæg efter stk. 1 og 2 ydes forholdsmæssigt ved deltidsbeskæftigelse.

Stk. 4. Tillæg efter stk. 1 og 2 kan ikke ydes samtidigt med andet generelt undervisningstillæg. Såfremt andet generelt undervisningstillæg ydes forholdsmæssigt, kan undervisningstillæg efter stk. 1 og 2 tilsvarende ydes forholdsmæssigt.

§ 4. Til lærere, der underviser ved erhvervsakademiuddannelser (AK) herunder lærere ved datamatiker- og datanomuddannelserne samt lærere ved bygningskonstruktøruddannelsen, der ikke er omfattet af den personlige ordning under § 5, ydes et generelt undervisningstillæg på 34.100 kr. Efter 3 år udgør undervisningstillægget 43.900 kr. Der ydes herudover et undervisningstillæg på 12.300 kr.

Tillægget ydes i forhold til beskæftigelsesgraden ved den pågældende uddannelse.

§ 5. Lærere, der pr. 30. september 2006 oppebærer tillæg for undervisning ved datamatiker- og datanomuddannelserne i henhold til aftale af 14. september 2004 opretholder følgende tillæg som en personlig ordning på hidtidige vilkår:

Til lærere, der underviser ved datamatiker- og datanomuddannelserne, ydes følgende generelle undervisningstillæg:

       
 
Skalatrin
Tillæg
 
 
23
75.100 kr.
 
 
24
75.100 kr.
 
 
26
73.000 kr.
 
 
28
70.800 kr.
 
 
32
68.800 kr.
 
 
34
61.700 kr.
 
 
36
57.900 kr.
 
 
40
54.100 kr.
 
 
42
50.200 kr.
 
 
43
45.100 kr.
 
       

Til lærere ved datamatikeruddannelsen ydes yderligere et tillæg på 49.300 kr.

Tillægget ydes i forhold til beskæftigelsesgraden ved den pågældende uddannelse.

Ved overgang til en anden stilling som lærer inden for erhvervsskoleområdet, opretholdes den personlige ordning, såfremt overgangen finder sted inden for en periode på højest to måneder.

§ 6. Til lærere ved luftfartsskolen, der underviser inden for fagområder, hvortil der kræves en af statens luftfartsvæsen godkendt flyteknisk uddannelse, ydes et tillæg på 43.900 kr.

§ 7. Til lærere ved tekniske skoler, der varetager hvervet som ledende lærer, ydes et tillæg på 25.800 kr.

§ 8. Til lærere ved tekniske skoler og handelsskoler, der vejleder pædagogikumkandidater, ydes et tillæg på 13.100 kr. pr. pædagogikumkandidat.

Ved omprøve ydes der yderligere et honorar på 3.300 kr. (grundbeløb pr. 31. marts 2012) pr. pædagogikumkandidat. I øvrigt henvises til aftale af 5. november 1999 om praktikvejledning i forbindelse med pædagogikum på erhvervsskolerne.

§ 9. Til lærere ved tekniske skoler og handelsskoler, der udfører hvervet som skolehjemsassistent, ydes et tillæg på 32,48 kr. pr. arbejdstime og 275,24 kr. pr. sovevagt. Der ydes ikke samtidig natpenge eller anden ulempegodtgørelse for disse timer/vagter.

§ 10. Samtlige tillæg er angivet i grundbeløb niveau 31. marts 2012. Hvor intet andet står anført, er tillæggene angivet som årlige grundbeløb.

§ 11. Ansættelsesmyndigheden indbetaler et pensionsbidrag på 18 pct. af de pensionsgivende løndele, herunder følgende tillæg:

a) Særlige tillæg efter § 1, stk. 2

b) Særlige tillæg efter § 2, stk. 2

c) Undervisningstillæg efter § 3

d) Undervisningstillæg efter § 4 og

e) Undervisningstillæg efter § 5

Stk. 2. Der kan lokalt aftales, at der indbetales pensionsbidrag af engangsvederlag samt resultatløn.

Stk. 3. Egetbidraget anses at udgøre 1/3 og arbejdsgivers bidrag 2/3 af det samlede pensionsbidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom.

Stk. 4. Såvel egetbidrag som arbejdsgiver bidrag indbetales af arbejdsgiveren til pensionskassen. For ansatte, der er medlem af Pensionsordningen for Erhvervsskoler eller Pensionskassen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler mv., indbetales pensionsbidragene af tillæg til CO10-Konto i PFA Pension, jf. dog stk. 5. For ansatte, der er omfattet af den forsikringsmæssige pensionsordning i PFA Pension for tjenestemandslignende ansatte under Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde, indbetales pensionsbidragene til denne, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Lærere som får indbetalt pensionsbidrag til PFA Pension jf. stk. 4, kan dog vælge i stedet at få indbetalt pensionsbidrag til Lærernes Pension med virkning fra 1. januar 2016. Dette skal i så fald meddeles ansættelsesmyndigheden skriftligt inden 1. oktober 2015.

§ 12. § 6 om aftrapning af overløn i aftale af 28. juli 1995 om overgangsordning for lærere ansat ved landbrugsskolerne om aftrapning af overløn, indgået mellem Undervisningsministeriet og Dansk Teknisk Lærerforbund, opretholdes uændret.

§ 13. Aftalen har virkning fra den 1. april 2015.

Stk. 2. Samtidig ophæves aftale af 11. august 2015 om løn til tjenestemandslignende ansatte lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse på hidtidigt lønsystem.

Stk. 3. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts 2018.

Stk. 4. Lærere er ikke omfattet af lokallønsordningen, men der kan lokalt aftales engangsvederlag.

   
København, den 25. juni 2015
 
   
Lærernes Centralorganisation
Anders Bondo Christensen
Finansministeriet,
Moderniseringsstyrelsen
Sara Talaii Olesen

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 028-15