Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m.
(øl- og vinafgiftsloven) 6)

 

Herved bekendtgøres lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 565 af 3. august 1998, med de ændringer, der følger af § 25 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, § 12 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 57 i lov nr. 1029 af 12. november 2000, § 3 i lov nr. 1059 af 17. december 2002, § 1 i lov nr. 1217 af 27. december 2003, § 3 i lov nr. 1392 af 20. december 2004, § 39 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, § 84 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, § 2 i lov nr. 1410 af 21. december 2005, § 7 i lov nr. 408 af 8. maj 2006 og § 4 i lov nr. 509 af 7. juni 2006. 1)

Kapitel 1

Afgift af øl

Afgiftspligtigt vareområde og afgiftssatser

§ 1. 6) 7)  Der betales afgift af øl her i landet efter reglerne i denne lov. Afgiften udgør bortset fra varer omfattet af §§ 3 A- 3 C for varer henhørende under position 2203 og 2206 i EU’s kombinerede nomenklatur 50,90 kr. pr. liter 100 pct. ren alkohol (ætanolindholdet), jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Øl med et ætanolindhold på under 2,8 pct. vol. er dog fritaget for afgift.

§ 2. 6) For hvert finansår ydes der en afgiftslettelse pr. hl stærkt øl (øl med et ætanolindhold på 2,8 pct. vol. eller derover), der er fremstillet og udleveret af det enkelte bryggeri.

Stk. 2. Afgiftslettelsens størrelse afhænger af bryggeriets udlevering i det foregående finansår af stærkt øl, der er fremstillet af bryggeriet. For bryggerier, der højst udleverede 3.700 hl, udgør afgiftslettelsen 70 kr. pr. hl. For bryggerier, der udleverede over 3.700 hl, men højst 20.000 hl, udgør afgiftslettelsen 236.073 kr. divideret med den udleverede hl-mængde stærkt øl tillagt 6,20 kr. For bryggerier med en udlevering på over 20.000 hl udgør afgiftslettelsen 20 kr. pr. hl reduceret med et kronebeløb, der fremkommer ved at dividere den udleverede hl-mængde stærkt øl med 10.000. Der forhøjes til nærmeste hele øre-beløb, der er deleligt med 5.

Stk. 3. Virksomheder, der har samme ejer eller fælles ledelse, betragtes med hensyn til stk. 1 som et enkelt bryggeri.

Stk. 4. 6) De i stk. 1 og 2 fastsatte lettelser i afgiften finder anvendelse for bryggerier i EU, der den 1. november 1940 fremstillede øl svarende til stærkt øl.

Kapitel 2

Afgift af vin og frugtvin m.m.

Afgiftspligtigt vareområde og afgiftssatser

§ 3. Der betales afgift af vin og frugtvin m.m. her i landet efter reglerne i denne lov.

Stk. 2 7) Afgiften udgør bortset fra varer omfattet af §§ 3 A- 3 C for varer henhørende under position 2204 til 2206 i EU’s kombinerede nomenklatur

 

kr. pr. liter

1) med et ætanolindhold på over 1,2 pct. vol., men ikke over 6 pct. vol.,

3,90

2) med et ætanolindhold på over 6 pct. vol., men ikke over 15 pct. vol.,

6,14

3) med et ætanolindhold på over 15 pct. vol., men ikke over 22 pct. vol.

9,20

Kapitel 2 A7)

Tillægsafgift af mousserende vin og frugtvin m.m.

Afgiftspligtigt vareområde og tillægsafgiftssats

§ 3 A. For varer henhørende under position 2204 til 2206 i EU’s kombinerede nomenklatur, og som har et overtryk på mindst 3 bar ved 20º C, opkræves en tillægsafgift på 3,06 kr. pr. liter.

Kapitel 2 B7)

Tillægsafgift af maltbaseret alkoholsodavand

Afgiftspligtigt vareområde og tillægsafgiftssatser

§ 3 B. For varer henhørende under position 2206 i EU’s kombinerede nomenklatur, og som er en blanding af ikke-alkoholholdige drikkevarer med maltbaserede drikkevarer henhørende under position 2206, opkræves der ud over afgiften i medfør af § 1, stk. 1, tillige en tillægsafgift til fordel for sundhedsfremmende foranstaltninger. Ikke-alkoholholdige drikkevarer omfatter ud over position 2201 og 2202 i EU’s kombinerede nomenklatur tillige position 2009. Tillægsafgiften udgør

 

kr. pr. liter

1) hvis blandingens alkoholindhold er på 10 pct. vol. eller derunder

8,35

2) hvis blandingens alkoholindhold overstiger 10 pct. vol.

14,80

Kapitel 2 C6)

Tillægsafgift af vinbaseret alkoholsodavand

Afgiftspligtigt vareområde og tillægsafgiftssatser

§ 3 C. 10) For varer henhørende under position 2206 i EU’s kombinerede nomenklatur, og som er en blanding af ikke-alkoholholdige drikkevarer med vinbaserede drikkevarer henhørende under position 2206, opkræves der ud over afgiften i medfør af § 3, stk. 2, tillige en tillægsafgift til fordel for sundhedsfremmende foranstaltninger. Der opkræves dog ikke tillægsafgift af cider, som opfylder bestemmelserne i Fødevarestyrelsens bekendtgørelse om frugtsaft m.v., og af frugtvin, som opfylder bestemmelserne i Anordning om Frugtvin og Rosinvin. Ikke-alkoholholdige drikkevarer omfatter ud over position 2201 og 2202 i EU’s kombinerede nomenklatur tillige position 2009. Tillægsafgiften udgør

 

kr. pr. liter

1) hvis blandingens alkoholindhold er på 10 pct. vol. eller derunder

7,25

2) hvis blandingens alkoholindhold overstiger 10 pct. vol.

14,75

Kapitel 3

Fælles bestemmelser

Afgiftspligtens indtræden

§ 4. Der betales afgift her i landet ved overgangen til forbrug, dvs. når varerne forlader en ordning under suspension af afgiften, eller ved modtagelsen, når varer fra andre EU-lande erhverves af virksomheder og personer, der ikke er berettiget til at oplægge varerne uden afgiftsberigtigelse, jf. §§ 5 og 6. Der svares ligeledes afgift ved indførsel af varer fra steder uden for EU, jf. § 13.

Registrering af virksomheder

§ 5. Virksomheder, der fremstiller afgiftspligtige varer, skal registreres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Andre virksomheder, der fra udlandet modtager afgiftspligtige varer med henblik på videresalg, kan registreres som oplagshaver.

Stk. 3. Efterbehandling af afgiftspligtig vin og frugtvin, herunder eftergæring og tilsætning af kulsyre til varerne, anses for fremstilling, såfremt behandlingen medfører, at varens afgiftsmæssige klassificering efter § 3 ændres.

Stk. 4. Registrerede oplagshavere er berettiget til at fremstille, modtage og oplægge afgiftsplig-tige varer under suspension af afgiften. Tilsvarende kan de levere varer til virksomheder m.v. i andre EU-lande og til andre oplagshavere her i landet.

Stk. 5. Registrering som oplagshaver er betinget af, at der stilles sikkerhed for betaling af afgifter i EU på mindst 10.000 kr. efter regler, der fastsættes af skatteministeren, såfremt virksomheden leverer varer under suspension af afgiften.

Stk. 6. Til de registrerede oplagshavere udstedes et bevis for registreringen.

§ 6. 3)   11)  Virksomheder og institutioner m.v., der ikke er registreret som oplagshaver, samt privatpersoner, der fra andre EU-lande får tilført eller erhverver afgiftspligtige varer, skal indgive en anmeldelse til told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for skyldige afgifter, jf. dog stk. 7. Anmeldelse m.v. skal ske, inden transporten af varerne påbegyndes i det pågældende EU-land.

Stk. 2. Virksomhederne kan dog anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen som varemodtagere.

Stk. 3. Registrerede varemodtagere er berettiget til at få tilført afgiftspligtige varer under sus-pension af afgiften fra andre EU-lande uden forhåndsanmeldelse til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4. Til de registrerede varemodtagere udstedes et bevis for registreringen.

Stk. 5. 11) Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en varemodtager at stille sikkerhed, hvis varemodtageren inden for de seneste 3 år er straffet efter § 25. Sikkerheden skal stilles for et beløb svarende til det forventede skyldige afgiftsbeløb for de kommende 12 måneder, dog mindst 20.000 kr. Sikkerheden frigives, såfremt varemodtageren inden for en 2-års-periode ikke er straffet efter § 25. Sikkerheden skal være told- og skatteforvaltningen i hænde, før forsendelsen af ubeskattede leverancer påbegyndes. Told- og skatteforvaltningen fastsætter regler for sikkerhedsstillelsen.

Stk. 6. 11) Told- og skatteforvaltningen kan fratage en virksomhed registreringen som varemodtager, hvis virksomheden gentagne gange ikke angiver og betaler afgiften rettidigt, eller hvis virksomheden ikke overholder regnskabsbestemmelserne i §§ 14 og 15. Generhvervelse af registreringen kan ske efter 1 år.

Stk. 7. 11) Den, der her til landet sælger afgiftspligtige varer fra andre EU-lande ved fjernsalg, jf. stk. 6, skal registreres og stille sikkerhed for skyldige afgifter. Såfremt virksomheden ikke har filial eller lignende her i landet, skal den registreres ved en person, der er bosiddende her i landet, eller ved en virksomhed, der har forretningssted her i landet.

Stk. 8. 11) Ved fjernsalg forstås salg af varer, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en privat køber i bestemmelseslandet.

Stk. 9. 11) Den, der her i landet sælger afgiftspligtige varer til andre EU-lande ved fjernsalg, skal over for told- og skatteforvaltningen dokumentere, at der inden varernes afsendelse er stillet sikkerhed for betaling af punktafgifterne over for de kompetente myndigheder i bestemmelseslandet.

Stk. 10. 11) Oplagshavere, der er registreret i et andet EU-land, og som leverer afgiftspligtige varer her til landet, kan udnævne en repræsentant her i landet til at forestå varernes afgiftsberigtigelse. Repræsentanten skal være en person, der er bosiddende her i landet, eller en virksomhed, der har forretningssted her i landet. Repræsentanten skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for skyldige afgifter.

Stk. 11. 11) Skatteministeren kan fastsætte regler om sikkerhedsstillelse.

§ 7. Lokaler, som registrerede oplagshavere benytter til fremstilling, behandling, aftapning og opbevaring af varer, hvoraf afgiften ikke er berigtiget, skal være godkendt af told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Godkendelse og registrering kan tilbagekaldes, hvis lokalerne anvendes eller indrettes på en sådan måde, at told- og skatteforvaltningens kontrol efter § 22 ikke kan udføres på rimelig måde.

Afgiftsperiode og opgørelse af den afgiftspligtige mængde

§ 8. Afgiftsperioden er måneden.

§ 9. Registrerede oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode som den mængde afgiftspligtige varer, der er udleveret fra virksomhedens godkendte lokaler, med tillæg af svind og lignende, jf. dog § 10, stk. 1.

Stk. 2. Registrerede varemodtagere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode som den mængde afgiftspligtige varer, der er tilført virksomheden i perioden.

Stk. 3. I andre tilfælde er den afgiftspligtige mængde den mængde varer, som en virksomhed eller person har erhvervet eller modtaget i hvert enkelt tilfælde.

Stk. 4. Opgørelsen specificeres efter regler, der fastsættes af told- og skatteforvaltningen.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte regler om, hvorledes de afgiftspligtige varers mængde bestemmes.

§ 10. I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 9, stk. 1, fradrages

1) varer, der tilføres en anden registreret oplagshaver, jf. § 5,

2) varer, der tilføres en virksomhed, der i andre EU-lande er berettiget til at få dem tilført under suspension af afgiften,

3) varer, der udføres til steder uden for EU,

4) varer, der er fritaget for afgift efter § 11,

5) varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra virksomheden er gået tabt som følge af varernes art eller ved brand, brækage eller lignende,

6) varer, der returneres, såfremt køberen godtgøres prisen indbefattet afgiften, og

7) øl, der af et bryggeri vederlagsfrit stilles til rådighed for de hos bryggeriet beskæftigede personer til forbrug på stedet.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte kontrolforskrifter for fradrag efter stk. 1.

Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

§ 11. 6) Der sker afgiftsfritagelse efter EU's bestemmelser herom af varer, der

1) er denaturerede,

2) anvendes til teknisk, videnskabeligt, undervisningsmæssigt, medicinsk formål og lig-nende,

3) anvendes til fremstilling af varer, som ikke er afgiftspligtige efter loven, eller

4) leveres til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. og de hertil knyttede personer.

Stk. 2. 6) Der ydes godtgørelse af afgiften af afgiftsberigtigede varer, der leveres til et andet EU- land i overensstemmelse med EU's bestemmelser herom. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.

Stk. 3. 6) Der ydes afgiftsfritagelse af varer, der indføres eller modtages fra andre EU-lande, i samme omfang som efter merværdiafgiftslovens § 36, stk. 1, nr. 1 og 2, og for varer, som privatpersoner selv medfører til eget brug fra et andet EU-land, i hvilket de er erhvervet i beskattet stand. Skatteministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om afgiftsfritagelse for småforsendelser uden erhvervsmæssig karakter, som privatpersoner modtager fra privatpersoner i et andet EU-land.

Stk. 4. 6) Skatteministeren kan fastsætte regnskabs- og kontrolforskrifter for afgiftsfritagelse og -godtgørelse efter stk. 1-4. Afgiftsfritagelse kan betinges af, at varerne tilsættes stoffer, der gør dem uegnede til drikkebrug eller til fremstilling af drikkevarer.

§ 12. Virksomheder, der ikke er registreret som oplagshaver, kan af told- og skatteforvaltningen meddeles bevilling til afgiftsgodtgørelse for leverancer af varer i samme omfang, som der kan ske afgiftsfritagelse efter § 11. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen fastsætter regnskabs- og kontrolforskrifter for afgiftsgodtgørelse efter stk. 1.

Afgift af varer, der indføres fra steder uden for EU

§ 13. 6) Der betales afgift af afgiftspligtige varer, der indføres fra steder uden for EU eller indføres fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, medmindre varerne tilføres en oplagshaver eller er fritaget efter § 11, stk. 3. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne om registrerede varemodtagere tilsvarende anvendelse.

Regnskabsbestemmelser

§ 14. 5)  Registrerede oplagshavere skal føre regnskab over fremstilling, tilgang og udlevering af afgiftspligtige varer. Virksomheder, der importerer afgiftspligtige varer fra udlandet, skal føre regnskab over tilgang og udlevering af afgiftspligtige varer.

Stk. 2. 11) Registrerede varemodtagere, virksomheder nævnt i § 6, stk. 9, og repræsentanter, der er godkendt efter § 6, stk. 7 eller 10, skal føre regnskab over vareleveringer. De i 1. pkt. nævnte virksomheder og repræsentanter skal endvidere føre en fortegnelse over, hvor varerne er leveret.

Stk. 3. Ved overførsel af afgiftspligtige varer mellem medlemslandene skal der udstedes et ledsagedokument i overensstemmelse med EU's bestemmelser herom. Senest 15 dage efter den måned, hvor varerne er modtaget, skal et eksemplar af ledsagedokumentet behørigt påtegnet til-bagesendes til afsenderen. I modsat fald skal afsenderen underrette told- og skatteforvaltningen herom.

Stk. 4. Det i stk. 3 nævnte dokument skal medbringes under transport af varerne. Der skal lige-ledes medbringes dokumentation for eventuel forudgående anmeldelse og sikkerhedsstillelse.

Stk. 5. 5) 12)  Virksomheder m.v. skal opbevare regnskabsmateriale, herunder fakturaer, fakturakopier, ledsagedokument og opgørelser, i 5 år efter regnskabsårets udløb. Dog skal detailhandelsvirksomheders kassestrimler og tilsvarende interne bilag kun opbevares i 1 år fra tidspunktet for underskrivelsen af årsregnskabet.

Stk. 6. 5) Registrerede virksomheder samt virksomheder, der importerer afgiftspligtige varer fra udlandet, skal ved salg af disse varer til virksomheder udstede en faktura. Fakturaen skal være forsynet med fortløbende nummer og fakturadato og indeholde oplysninger om sælgers navn, CVR- eller SE-nummer og adresse, købers navn og adresse samt leverancens art, mængde og pris.

Stk. 7. 5) Ved enhver leverance af afgiftspligtige varer til en virksomhed skal leverandøren udstede en følgeseddel. Betales leverancen kontant, skal leverandøren i stedet udstede en kvittering. Køberen skal opbevare følgesedler eller kvitteringer i det forretningslokale, hvor salget af de varer, som følgesedlen eller kvitteringen vedrører, finder sted. Fordeles varerne til forskellige forretningslokaler i køberens virksomhed, skal virksomheden udarbejde interne følgesedler eller lignende for hvert enkelt vareparti, som henviser til den oprindelige følgeseddel eller kvittering. Følgesedler eller kvitteringer skal indeholde de samme oplysninger som fakturaer, jf. stk. 6, idet dog prisangivelser kan undlades på følgesedler. En kopi af en faktura, der opfylder betingelserne i stk. 6, kan erstatte en følgeseddel, såfremt fakturaen udleveres til virksomheden senest samtidig med leverancen. Følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier skal opbevares i køberens forretningslokale i mindst 3 måneder fra udstedelsesdagen. Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier opbevares på et nærmere angivet sted, herunder at der ikke skal udarbejdes interne følgesedler i forbindelse med fordelingen af varer mellem flere forretningssteder.

Stk. 8. 5) Virksomheder, der handler med afgiftspligtige varer, skal føre et regnskab, som kan danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer er betalt, og hvorfra varen er leveret. Af regnskaberne skal det fremgå, hvilke varer der er blevet leveret (art, mængde og pris), hvilken dag leverancen er sket, hvem der har leveret varerne, om varerne er betalt, og på hvilken måde betalingen er foregået. Regnskabet føres i overensstemmelse med reglerne i bogføringsloven, ligesom momslovens § 55 finder tilsvarende anvendelse på afgiften efter denne lov.

Stk. 9. 5) Virksomhedens øvrige regnskabsmateriale skal opbevares i virksomheden, medmindre det kan gøres tilgængeligt for told- og skatteforvaltningen inden 5 hverdage. Følgesedler, kvitteringer, kvitterede fakturaer eller fakturakopier for tilstedeværende afgiftspligtige varer på et forretningssted skal opbevares på dette, jf. dog stk. 7.

Stk. 10. 5) Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere regler for

1) fakturaudstedelse og

2) regnskabsførelse.

Stk. 11. 5) I det omfang der gøres brug af regnskabs- og fakturamateriale i elektronisk form, finder faktura- og regnskabsreglerne tilsvarende anvendelse herpå.

§ 15. Virksomheder m.v., der leverer varer til eller modtager varer fra andre EU-lande, skal ud-arbejde lister over sådanne leverancer m.v. med henvisning til det i § 14, stk. 3, nævnte dokument.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for udarbejdelse og indsendelse af lister efter stk. 1.

Afregning af afgiften

§ 16. 3)11) Registrerede oplagshavere og varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf der skal betales afgift, jf. §§ 9 og 10, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. For registrerede oplagshavere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., og for registrerede varemodtagere efter reglerne i § 2, § 3, og §§ 4-8, nr. 2 og 3, i samme lov.

Stk. 2. 3) For afgiftspligtige, der modtager varer fra andre EU-lande, og som ikke er omfattet af stk. 1, sker angivelsen og betalingen efter reglerne i § 9, stk. 1, 3 og 4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Opgørelsen af, hvilken mængde varer der skal betales afgift af, sker efter reglerne i § 9, stk. 3.

§ 17. 3) (Ophævet)

§ 18. 3) Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en registreret varemodtager, der gentagne gange ikke betaler afgiften rettidigt, at afgive angivelse ved varernes modtagelse. Told- og skatteforvaltningen kan endvidere pålægge virksomheden at betale afgiften ved varernes modtagelse.

§ 19. 3) Hvis en registreret virksomhed ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan told- og skatteforvaltningen inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.

Kontrolbestemmelser

§ 20. 10)   Told- og skatteforvaltningen kan træffe afgørelse om, at der skal fremlægges dokumentation for produktets bestanddele og produktionsprocessen.

§ 21. 3) (Ophævet)

§ 22. 2)  Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

Stk. 2. Virksomhedernes indehavere og de personer, der er beskæftiget i virksomhederne, skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 nævnte eftersyn.

Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på begæring udleveres eller indsendes til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4. Erhvervsdrivende skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysning om deres indkøb og eventuelle videresalg af afgiftspligtige varer.

Stk. 5. Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.

Stk. 6. 2) Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 4 og 5 omhandlede virksomheder.

Stk. 7. 2) I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 og 6 er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

§ 23. Offentlige myndigheder skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen enhver oplysning til brug ved registrering af og kontrol med virksomheder, der omfattes af loven.

Stk. 2. 2) Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 22. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

§ 24. Skatteministeren kan fastsætte regler om banderolering af vin og frugtvin, herunder om betaling for banderoler.

Stk. 2. Skatteministeren kan i øvrigt fastsætte bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.

Straffebestemmelser

§ 25. 3) 5)6)11) Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen,

2) overtræder § 5, stk. 1, § 6, stk. 1, 7 eller 9 eller stk. 10, 3. pkt., § 9, stk. 1 eller 2, § 14, stk. 1-9, § 15, stk. 1, § 22, stk. 2-4, § 32, stk. 1, eller § 33,

3) undlader at efterkomme et påbud, der er meddelt efter § 18, 1. pkt.,

4) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 19 og told- og skatteforvaltningen har meddelt virksomheden dette,

5) overdrager, erhverver eller tilegner sig varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå,

6) fjerner denatureringsmidler eller

7) tilsidesætter vilkår, der er fastsat efter § 11, stk. 4, eller § 14, stk. 7.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. 4) Den, der begår en af de i stk. 1 nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage stats-kassen afgift, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straf-felovens 5. kapitel.

Stk. 5. 5)11) Ved fastsættelse af bøde for overtrædelse af § 6, stk. 1, udmåles en skærpet bøde. Det samme gælder ved overtrædelse af § 14, stk. 1-9, hvis overtrædelsen medfører, at det ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift efter bestemmelserne i denne lov.

Stk. 6. 11) Har nogen begået flere overtrædelser af § 6, stk. 1, eller § 14, stk. 1-9, eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen overtrådt § 6, stk. 1, eller § 14, stk. 1-9, eller forskrifter fastsat i medfør heraf og én eller flere andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen.

Stk. 7. 11) Bestemmelsen i stk. 6 kan fraviges, når særlige grunde taler herfor.

§ 26. 3) Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.

Andre bestemmelser

§ 27. (Ophævet)

§ 28. 3)9) (Ophævet)

§ 29. 3) Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.

§ 29 a. (Ophævet)

§ 30. 3) 11) For betaling af afgift efter loven hæfter selskabet, fonden, foreningen m.v. eller den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning. Er en udenlandsk virksomhed registreret ved en herværende repræsentant efter § 6, stk. 7, hæfter denne og virksomheden solidarisk for betaling af afgiften. I de i § 6, stk. 10, nævnte tilfælde hæfter repræsentanten og varemodtageren solidarisk for betaling af afgiften.

Stk. 2. For afgiftspligtige varer, der ikke er afgiftsberigtiget efter loven, og hvor der ikke er sket en registrering eller stillet sikkerhed, hæfter erhververen og den, der er i besiddelse af varen.

Stk. 3. For virksomheder, der er registreret efter § 5, og som tilfører varer til en anden oplags-haver eller en virksomhed m.v. i et andet EU-land under suspension af afgiften, kan den pligt til at svare afgift her i landet, der påhviler virksomheden, først bortfalde, når der foreligger do-kumentation for, at varerne er overgået til modtageren, jf. § 14, stk. 3.

Stk. 4. Når der i forbindelse med de i stk. 3 nævnte tilførsler har fundet en uregelmæssighed eller overtrædelse sted, betales afgiften efter EU's bestemmelser herom i det medlemsland, hvor denne er begået eller konstateret m.v.

§ 31. 3) Såfremt varer overdrages, erhverves eller anvendes på en sådan måde, at der ikke er betalt den afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller en virksomhed efter §§ 11 og 12 har fået udbetalt for meget i godtgørelse, afkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav. Kan størrelsen af det skyldige beløb ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan told- og skatteforvaltningen foretage en skønsmæssig ansættelse af beløbet.

Stk. 2. Såfremt afgiftspligtige varer, der efter § 11 er fritaget for afgift, anvendes til andet formål end det, hvortil de er bestemt, kan told- og skatteforvaltningen inddrage virksomhedens adgang til at indkøbe afgiftsfri varer. Virksomheden afkræves afgiften af de nævnte varer til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 3. 3) §§ 6 og 7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., finder tilsvarende anvendelse ved ikke rettidig betaling i de i stk. 1 eller 2 nævnte tilfælde.

§ 32. Øl må kun udleveres fra den registrerede oplagshaver til forbrug her i landet, når det er bragt i den efter dets almindelige beskaffenhed og regelmæssige bryggemåde til forbrug færdige tilstand.

Stk. 2. 6) Skatteministeren kan fastsætte særlige regler for koncentrater og pulvere af øl.

§ 33. Afgiftspligtige varer, der er fremstillet her i landet eller modtaget fra udlandet, må ikke uden told- og skatteforvaltningens tilladelse i erhvervsmæssigt øjemed underkastes nogen behandling, herunder aftapning på flasker, efter at varerne er udleveret fra fremstillingsvirksomheden eller modtaget fra udlandet.

Stk. 2. Afgiftspligtige varer, der er indført eller modtaget fra udlandet, må ikke uden told- og skatteforvaltningens tilladelse i erhvervsmæssigt øjemed tilsættes varer, der er afgiftspligtige efter lov om afgift af spiritus.

Stk. 3. Ved forhandlingen af varer omfattet af loven må ikke benyttes betegnelser, etiketter, re-klamer og lign., der kan give køberen opfattelsen af, at varen er spiritus eller af anden art, oprin-delse m.v. end svarende til den afgiftssats, hvorefter afgiften efter denne lov er berigtiget.

§ 34. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om anvendelse af edb i forbindelse med ledsagedokumenter m.v. Skatteministeren kan efter EU's bestemmelser herom lempe for lovens krav vedrørende regnskab, kontrol m.v.

§ 35. Med steder uden for EU sidestilles med hensyn til lovens bestemmelser Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 36. Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov om afgift af øl, jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 20. oktober 1988, lov om afgift af vin og frugtvin m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 20. oktober 1988, og lov om kontrol med omsætningen af spiritus og vin, jf. lovbekendtgørelse nr. 615 af 14. oktober 1988.

§ 37. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Skatteministeriet, den 17. august 2006

P.M.V.
Peter Loft

/John Fuhrmann

Officielle noter

1) Overalt i loven ændres EF til EU, jf. lov nr. 165 af 15. marts 2000 og »de statslige told og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«, jf. lov nr. 428 af 6. juni 2005.

2) Nyaffattelse af § 22, stk. 1 og 6, og § 23, stk. 2, og indsættelse af stk. 7 i § 22, trådte i kraft den 4. juni 1999, jf. lov nr. 380 af 2. juni 1999.

3) Ændring af § 6, stk. 1, 1. pkt., § 25, stk. 1, nr. 2 og 3, § 28, stk. 1, nr. 5, og § 30, stk. 1, 1. pkt., og nyaffattelse af § 16, stk. 1 og 3, der nu er stk. 2, §§ 18 og 19, § 25, stk. 1, nr. 4, og §§ 26 og 29 samt ophævelse af § 16, stk. 2 og 4, §§ 17, 20, 21 og 31, stk. 1, 3. pkt., trådte i kraft den 1. januar 2001, jf. lov nr. 165 af 15. marts 2000.

5) Ændring af § 14, stk. 1 og stk. 5, og § 25, stk. 1, nr. 2, ophævelse af § 14, stk. 6, og indsættelse af stk. 6-11 i § 14 og stk. 5 i § 25 samt nyaffattelse af § 25, stk. 1, nr. 7, trådte i kraft den 19. december 2002, jf. lov nr. 1059 af 17. december 2002.

6) Nyaffattelse af lovens titel og § 1, og ændring af § 2, stk. 1 og 4, § 13, stk. 1 og § 25, stk. 1, nr. 2 og 7, samt ophævelse af § 11, stk. 1, og § 32, stk. 2, trådte i kraft den 1. januar 2004 og har virkning fra den 1. oktober 2004, jf. lov nr. 1217 af 27. december 2003.

7) Nyaffattelse af § 1, stk. 1, og § 3, stk. 2, trådte i kraft den 1. januar 2005, og har virkning fra den 9. januar 2005, jf. lov nr. 1392 af 20. december 2004. Ophævelse af § 3, stk. 3, og indsættelse af kapitel 2 A, 2 B og 2 C, trådte i kraft den 1. juni 2005, jf. bekendtgørelse nr. 276 af 15. april 2005.

10) Ændring af § 3 C og indsættelse af § 20 trådte i kraft den 23. december 2005, jf. lov nr. 1410 af 21. december 2005.

11) Ændring af § 6, stk. 1, 1. pkt., § 14, stk. 2, § 16, stk. 1, 2. pkt., og § 30, stk. 1, indsættelse af nyt stk. 5 og 6 i § 6 og indsættelse af stk. 6 og 7 i § 25 samt nyaffattelse af § 25, stk. 1, nr. 2, og § 25, stk. 5, trådte i kraft den 1. juli 2006, jf. lov nr. 408 af 8. maj 2006.

12) Nyaffattelsen af § 14, stk. 5, 2. pkt., trådte i kraft den 9. juni 2006 og har virkning fra og med den 1. juli 2006, jf. lov nr. 509 af 7. juni 2006.