Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om revision af regnskaber for tilskud i henhold til bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme

I medfør af tekstanmærkning nr. 117. ad § 29.24.23 i finanslovens for finansåret 2015 fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for tilskudsmodtagers aflæggelse af projektregnskab for projekter, hvortil Energistyrelsen yder tilskud efter bekendtgørelse om tilskud til investeringer i store eldrevne varmepumper.

Stk. 2. Projektregnskaber for projekter, hvortil der er ydet mindre end 500.000 kr. i tilskud, er ikke omfattet af bekendtgørelsen. Revisionen af disse projekter sker ved, at Energistyrelsen foretager bilagsgennemgang i henhold til vilkårene for Energistyrelsens tilsagn om tilskud.

Stk. 3. Ved projektregnskab i denne bekendtgørelse forstås det regnskab for det samlede projekt, som tilskudsmodtager skal aflægge ved projektets afslutning i henhold til vilkårene for Energistyrelsens tilsagn om tilskud.

§ 2. Projektregnskaber for projekter, hvortil der er ydet tilsagn om tilskud på 500.000 kr. eller derover, skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 2. I tilfælde af revisionsskift i projektperioden, skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse årsagerne til fratrædelse.

§ 3. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig forvaltningsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber mv. (lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012) og nærmere præciseret i stk. 2 og §§ 3-7 samt i "God offentlig revisionsskik- normen for offentlig revision", januar 2013.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om projektregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af projektregnskabet.

§ 4. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilskuddets størrelse betydning for revisionens omfang.

§ 5. Ved revisionen skal revisor efterprøve:

1) om projektregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler,

2) om tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder bestemmelserne i bekendtgørelse om tilskud til investeringer i store eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme, særligt bekendtgørelsens § 7,

3) om tilskuddet er anvendt til formålet,

4) om tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed,

5) om de oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt tilskudsyder om opfyldelse af resultatkrav, er dokumenteret,

6) om tilskudsmodtagers ledelse har foretaget en faglig afrapportering i de tilfælde, hvor tilskudsyder har stillet krav om det, og de data, der ligger til grund herfor, er pålidelige.

Stk. 2. Revisionen udføres ved stikprøvevis undersøgelse.

§ 6. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelse af projektregnskabet og for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser og den bistand, som tilskudsmodtager finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 7. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelse af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give tilskudsmodtageren meddelelse herom og at påse, at tilskudsmodtageres ledelse inden tre uger giver Energistyrelsen meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Energistyrelsen. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at projektets gennemførelse er usikker af økonomisk eller andre årsager.

§ 8. Det reviderede projektregnskab forsynes med en erklæring, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Eventuelle forbehold skal fremgå af erklæringen.

Stk. 2. Revisor skal afgive en revisionsprotokol med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision, jf. § 5. Revisionsprotokollen kan afgives i tilslutning til erklæringen.

Stk. 3. Genpart af revisionsprotokollen indsendes af tilskudsmodtageren til Energistyrelsen sammen med det påtegnede projektregnskab.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. juli 2015.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 1. juli 2015

Lars Christian Lilleholt

/ Morten Bæk