Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 34-15 om fleksjob - løntilskud - pensionsbidrag - eget bidrag - finansiering

Resumé:

Beregning af løntilskud til arbejdsgiver ved ansættelse i fleksjob

Arbejdsgiver betaler lønnen til ansatte i fleksjob bevilget før 1. januar 2013. Kommunen betaler arbejdsgiveren tilskud til lønnen.

Tilskuddet bliver beregnet ud fra lønnen. Hertil kommer udgifter til arbejdsgiverbidrag til ATP og eventuelle udgifter til andre arbejdsgiverbidrag.

Principafgørelsen tager stilling til, at arbejdsgiveren har ret til tilskud af lønmodtagerens pensionsbidrag, hvis arbejdsgiveren finansierer bidraget.

Pensionsbidrag

Skal arbejdsgiveren ifølge overenskomsten betale pensionsbidrag, indgår bidraget som et arbejdsgiverbidrag ved beregningen af løntilskud til arbejdsgiveren.

Mange pensionsordninger er indrettet, så arbejdsgiveren betaler en andel af pensionsbidraget, mens den ansatte selv betaler resten. I det tilfælde bliver den ansattes andel af pensionsbidraget trukket fra i den ansattes løn.

I nogle overenskomster – typisk for offentligt ansatte – finansierer arbejdsgiveren hele udgiften til pensionsbidrag. Det sker, selvom bidraget kaldes ”eget bidrag”. Det kan i overenskomsten være formuleret som:

”… 1/3 af det samlede pensionsbidrag anses for at være den ansattes eget bidrag …”

eller

”… 1/3 af det samlede pensionsbidrag henføres til egetbidrag …”

Hvis det er dokumenteret, at arbejdsgiveren også finansierer lønmodtagerens ”eget bidrag”, skal tilskuddet fastsættes på grundlag af arbejdsgiverens faktiske udgift.

En del af arbejdsgiverens udgift kan derfor også være lønmodtagerens eget bidrag til en pensionsordning.

For at afklare spørgsmålet, om arbejdsgiver reelt finansierer begge bidrag, skal der foretages en konkret vurdering. I vurderingen indgår overenskomsten og lønsedler.

Lovgivning:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 807 af 1. juli 2015 - § 71, stk. 3.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagen principielt for at afklare arbejdsgiverens ret til tilskud af den del af lønudgiften, der i visse offentlige overenskomster er den ansattes pensionsbidrag, men hvor arbejdsgiveren faktisk finansierer den ansattes pensionsbidrag (eget bidrag).

2. Reglerne

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 71, stk. 3, fastslår, at tilskuddet beregnes af lønnen med tillæg af udgifter til arbejdsgiverbidrag til ATP samt eventuelle udgifter til andre arbejdsgiverbidrag.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

N-13-05: Arbejdsgiverens ret til løntilskud omfattede ikke bidrag til en pensionsordning, der var oprettet efter aftale mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren, idet det ikke fulgte af overenskomsten på området, at der skulle indbetales bidrag til pensionsordningen.

N-8-08: Arbejdsgivers bidrag til en pensionsordning skulle indgå ved beregningen af løntilskud til en ansat i fleksjob, selvom pensionsordningen først blev iværksat efter 3 måneders ansættelse.

Pensionsbidraget skulle ikke sidestilles med et anciennitetstillæg, men der var tale om et ordinært arbejdsgiverbidrag, som måtte anses som værende en almindelig del af lønnen, som først blev udbetalt ved selve fastansættelsen efter udløb af prøvetiden.

244-10: Arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag for tjenestemænd er et arbejdsgiverbidrag, som skal medtages ved beregningen af det løntilskud, der ydes til arbejdsgiveren i forbindelse med ansættelse af en person som tjenestemand i fleksjob.

Det er afgørende, at arbejdsgiveren er forpligtet til at betale et bidrag på 15 % af den ansattes løn, og at bidraget således relaterer sig direkte til lønnen.

131-12: Pensionsbidrag indgår i beregningen af løntilskud, hvis arbejdsgiveren er forpligtet til at betale et bidrag af den ansattes løn, og bidraget således relaterer sig direkte til lønnen. Pensionsbidrag indgår ikke, hvis der ikke indbetales til pension, som fx for visse lærere, der er tjenestemænd.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde genoptaget afgørelsen af 17.6.2014 og har truffet afgørelse i sagen om klage over X Kommunes afgørelse truffet den 10.4.2013.

Resultatet er

• A har ret til tilskud beregnet på grundlag af det samlede pensionsbidrag på i alt 18 procent

Det betyder, at X Kommune skal beregne og efterbetale, hvad I måtte have fået for lidt i løntilskud fra 4. kvartal 2012 i forbindelse med B’s fleksjob.

Vi ændrer således vores afgørelse af 17.6.2014, og vi ændrer kommunens afgørelse af 10.4.2013.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at I som arbejdsgiver har ret til løntilskud beregnet på grundlag af det samlede pensionsbidrag på i alt 18 procent.

Vi har lagt vægt på, at udgiften til pensionsbidrag følger af overenskomsten, der gælder for B’s arbejde.

Vi har lagt vægt på, at det fremgår af lønsedler, at I finansierer såvel arbejdsgiverbidraget som det bidrag, der betegnes som lønmodtagers eget bidrag.

Selvom et pensionsbidrag er nævnt som lønmodtagerens eget bidrag, er det afgørende, om det er en udgift, som arbejdsgiveren finansierer, eller om lønmodtager selv betaler bidraget ved, at bidraget er et reelt fradrag på lønmodtagers lønseddel.

A har således også ret til tilskud af B’s eget bidrag til pension.

Efter reglerne har arbejdsgiveren ret til tilskud til lønnen med halvdelen eller totredjedele af lønnen, afhængigt af graden af den nedsatte arbejdsevne.

Tilskuddet beregnes af lønnen med tillæg af udgifter til arbejdsgiverbidrag til ATP samt eventuelle udgifter til andre arbejdsgiverbidrag.

Vi bemærker, at vores afgørelse er endelig, og den kan derfor ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Begrundelse for at genoptage sagen

Der er kommet væsentlige nye oplysninger i sagen. Vi har derfor genoptaget sagen.

Vi vurderer på baggrund af de nye oplysninger, at vores afgørelse af 17.6.2014 er forkert.

Vi har lagt vægt på, at det nu er oplyst, at A som arbejdsgiver finansierer det fulde pensionsbidrag, herunder den del der er nævnt som B’s eget bidrag.

Efter reglerne skal myndigheden genoptage en sag, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

Der kommer nye oplysninger af så væsentlig betydning, at der er en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet resultat, hvis vi havde haft oplysningerne i forbindelse med den oprindelige afgørelse

Der sker en væsentlig ændring med tilbagevirkende kraft af de retlige forhold, som den oprindelige afgørelse blev afgjort efter

Vi i forbindelse med den oprindelige afgørelse begik væsentlige sagsbehandlingsfejl.