Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 38-15 om uddannelseshjælp - kontanthjælp - aktivitetstillæg - ophør - sanktion

Resumé:

Aktivitetstillæg

Hovedreglen efter aktivlovens § 24, stk. 1, er, at kommunen udbetaler et aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen til en borger, der er visiteret som aktivitetsparat og deltager i tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven. Kommunen udbetaler også aktivitetstillæg, når borgeren har tilkendegivet, at pågældende ønsker et tilbud. Kommunen kan som udgangspunkt tidligst udbetale tillægget, når borgeren har modtaget uddannelseshjælp i 3 måneder.

Reglen om aktivitetstillæg er en tilkendelsesregel og regulerer, fra hvilket tidspunkt en aktivitetsparat borger har ret til et aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen.

Ophør - sanktion

Der er ikke hjemmel til at bringe et bevilget aktivitetstillæg til ophør, uanset at borgeren ikke længere deltager i tilbud.

Aktivitetstillægget indgår som en del af uddannelseshjælpen, og fradrag i eller nedsættelse eller ophør af aktivitetstillægget skal sammen med grundydelsen i form af uddannelseshjælp vurderes efter aktivlovens regler om sanktion. Der kan ikke sanktioneres kun i aktivitetstillægget.

Deltager en aktivitetsparat borger, der er bevilget uddannelseshjælp med aktivitetstillæg, ikke længere i tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven, skal kommunen således vurdere, om betingelserne for at give en sanktion er opfyldt, herunder om borgeren havde en rimelig grund til at udeblive fra eller afvise et tilbud.

Det samme gælder for aktivitetsparate borgere, der modtager kontanthjælp, og som er bevilget et aktivitetstillæg efter aktivlovens § 25, stk. 7.

Lov:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015 - § 24, stk. 1, § 25, stk. 7, og §§ 35-41

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagen principielt for at afklare, om et aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen til en aktivitetsparat borger kan bringes til ophør efter aktivlovens § 24, stk. 1, med den begrundelse, at borger ikke længere deltager i tilbud.

2. Reglerne

Lov om aktiv socialpolitik § 24, stk. 1, fastslår, at kommunen yder et aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen til personer, der er visiteret som aktivitetsparat og deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. dog stk. 4 og 6. En person har endvidere ret til aktivitetstillægget, når personen har tilkendegivet, at pågældende ønsker tilbud.

Lov om aktiv socialpolitik § 25, stk. 7, fastslår, at kommunen yder et aktivitetstillæg til kontanthjælpen til personer under 30 år, der er visiteret som aktivitetsparat og deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven. En person har endvidere ret til aktivitetstillægget, når personen har tilkendegivet, at pågældende ønsker tilbud.

Lov om aktiv socialpolitik § 24, stk. 1, sidste pkt., og § 25, stk. 7, sidste pkt., fastslår, at aktivitetstillægget tidligst kan ydes, når borgeren har modtaget uddannelseshjælp i 3 måneder, med mindre der foreligger et helt særligt tilfælde.

Lov om aktiv socialpolitik §§ 35-41 fastslår, hvornår der kan ske fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen. Hjælpen ophører for eksempel efter § 41, hvis en person uden rimelig grund afviser eller gentagne gange udebliver fra et tilbud efter for eksempel lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

A-16-07: Principafgørelsen fastslår, at der ikke er hjemmel til at træffe afgørelse om ophør af hjælpen efter aktivlovens § 13. Afgørelser om ophør eller nedsættelse af kontanthjælpen må alene træffes efter sanktionsbestemmelserne i aktivlovens §§ 35-41. Kommunen var derfor ikke berettiget til at stoppe kontanthjælpen, uanset om den pågældende kontanthjælpsmodtager havde udvist negativ adfærd ved ansættelsessamtalen. Begrundelse var, at der ikke forelå et åbent tilbud om arbejde efter aktivlovens § 41.

A-38-05: Principafgørelsen fastslår, at der ikke kan fastsættes sanktioner i form af nedsættelse eller standsning af kontanthjælpen efter aktivlovens § 13. Der var derfor ikke tilstrækkelig hjemmel i aktivlovens § 13 til at træffe afgørelse om ophør af kontanthjælp som følge af udeblivelse fra en formidlingssamtale. Såfremt kontanthjælpsmodtageren ikke opfyldte sine forpligtelser til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, skulle det vurderes efter lovens bestemmelser om sanktioner, hvorvidt der skulle ske nedsættelse af hjælpen, eller om hjælpen skulle ophøre. Ophør forudsatte dog, at der forelå et åbent tilbud om arbejde eller et tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning efter aktivlovens § 41.

A-13-03: Principafgørelsen fastslår, at der ikke er hjemmel i aktivlovens § 13 til at bringe hjælpen til ophør. Kommunen kunne derfor ikke standse udbetalingen af kontanthjælp alene med henvisning til, at modtager havde afvist at tage imod et tilbud om pasning af sine børn. Standsning krævede i sådanne tilfælde, at modtageren i forbindelse med tilbuddet om pasning havde afvist et åbent, rimeligt tilbud om arbejde, aktivering eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning efter aktivlovens § 41.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over XX Kommunes afgørelse truffet den 28. januar 2014.

Resultatet er:

• Du har ret til et aktivitetstillæg til din uddannelseshjælp.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at kommunen ikke kunne bringe dit aktivitetstillæg til din uddannelseshjælp til ophør med hjemmel i aktivlovens § 24, stk. 1, uanset at du ikke længere deltog i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Vi har lagt vægt på, at kommunen den 20. december 2013 visiterede dig som aktivitetsparat, og bevilgede dig uddannelseshjælp og et aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen pr. 1. januar 2014, og at du på tidspunktet for kommunens bevilling deltog i tilbud i form af virksomhedspraktik i YY.

Vi har også lagt vægt på, at kommunen ikke har truffet afgørelse over for dig om ophør af hjælpen efter aktivlovens regler om sanktion.

Efter aktivlovens § 24, stk. 1, yder kommunen et aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen til en person, der er visiteret som aktivitetsparat og deltager i et tilbud. En person har efter reglerne også ret til aktivitetstillægget, når personen har tilkendegivet, at pågældende ønsker tilbud.

Aktivlovens § 24, stk. 1, er en tilkendelsesregel, og regulerer fra hvilket tidspunkt en person, der er visiteret som aktivitetsparat, har ret til et aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen. Der er ikke hjemmel i aktivlovens § 24, stk. 1, til at bringe et aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen til ophør.

Der kan kun ske fradrag i eller nedsættelse eller ophør af den samlede hjælp, hvis betingelserne i aktivlovens sanktionsregler er opfyldt. Der skal i så fald ske fradrag mv. i både aktivitetstillægget og i uddannelseshjælpen.

Bemærkninger til kommunen

Vi bemærker, at kommunen, i tilfælde af at du fortsat udebliver fra eller afviser et tilbud, skal vurdere, om betingelserne for at sanktionere i den samlede hjælp i form af uddannelseshjælp og aktivitetstillæg efter aktivlovens sanktionsregler i §§ 35-41 er opfyldt, herunder om du udebliver fra eller afviser et tilbud uden rimelig grund.