Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 39-15 om kontanthjælp og uddannelseshjælp - sanktioner - personlig kontakt

Resumé:

Kommunen skal udtømme alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt

Det er en betingelse for, at kommunen kan give en aktivitetsparat borger en sanktion, at kommunen har udtømt alle rimelige muligheder for at få personlig kontakt med borgeren om grunden til, at borgeren ikke mødte til samtalen, udeblev fra sit tilbud m.v. Kommunen skal forsøge at få personlig kontakt med borgeren, hvis borgeren ikke reagerer på kommunens skriftlige partshøring.

Det er ikke en betingelse, at kommunen rent faktisk opnår kontakt med borgeren.

Det beror på en konkret vurdering af oplysningerne i den enkelte borgers sag, hvilke og hvor mange forsøg på personlig kontakt kommunen skal gøre, før kommunen har udtømt alle rimelige muligheder for at få personlig kontakt med borgeren.

Det er som udgangspunkt ikke tilstrækkeligt, at kommunen kun forsøger at få personlig kontakt ved opringninger til borgerens private telefonnummer, og/eller skriver til borgerens private e-mail, hvis der er andre rimelige muligheder for at opnå kontakt. Det kan f.eks. være via borgerens mentor, på borgerens bopæl, eller på borgerens tilbudssted.

Kommunen skal dokumentere forsøgene på personlig kontakt på borgerens sag

Kommunen skal notere på borgerens sag, hvordan, hvornår og hvor mange gange kommunen har forsøgt at komme i personlig kontakt med borgeren inden afgørelsen om sanktion.

De konkrete sager

Ankestyrelsen har valgt at behandle to sager for bedre at belyse problemstillingen.

I sag 1 var det tilstrækkeligt til at opfylde kravet om udtømmelse af alle rimelige muligheder for personlig kontakt, at kommunen forsøgte at få kontakt over telefonen, gennem mentor og gennem uddannelsesinstitution.

I sag 2 var det ikke tilstrækkeligt at kommunen forsøgte at få personlig kontakt ved at sende en e-mail til borgers private e-mailadresse, når der også var et telefonnummer tilgængeligt.

Lovgivning:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015 - § 35, stk. 5, og § 37, stk. 1.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagerne principielt for at belyse, hvad og hvor meget kommunen skal gøre for at have udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med en aktivitetsparat modtager af kontant- eller uddannelseshjælp, før kommunen træffer afgørelser om sanktion.

2. Reglerne

Lov om aktiv socialpolitik § 35, stk. 5, fastslår, at kommunen forud for fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen efter §§ 36-41 til en aktivitetsparat modtager af uddannelses- eller kontanthjælp skal have udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med personen med henblik på en vurdering af, om der forelå en rimelig grund til udeblivelsen mv.

Lov om aktiv socialpolitik § 37, stk. 1, fastslår, at kommunen, hvis en person uden rimelig grund udebliver fra en jobsamtale, herunder en samtale som led i en sygeopfølgning, en cv-samtale, et møde i rehabiliteringsteamet eller en rådighedsvurdering i jobcentret, skal foretage et fradrag i hjælpen for de dage, der går fra personen udeblev, til personen har genoprettet kontakten.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelse er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

88-14: Fastslår blandt andet, at det er en betingelse for, at kommunen kan give en sanktion, at kommunen før afgørelsen herom har udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med den aktivitetsparate borger om grunden til udeblivelsen. Hvis kommunen ikke har overholdt denne regel, kan kommunen ikke give borgeren en sanktion.

4. De konkrete afgørelser

Sag 1 (2014-4029-40946):

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over XX kommunes afgørelse truffet den 22. maj 2014.

Resultatet er

• Kommunen havde ret til at foretage fradrag i din kontanthjælp fra og med den 9. maj 2014 til og med den 27. maj 2014.

Det betyder, at vi er enige i kommunens afgørelse, som vi stadfæster.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at kommunen havde ret til at foretage fradrag i din kontanthjælp for udeblivelsen fra jobsamtalen den 9. maj 2014.

Vi vurderer i den forbindelse, at du er udeblevet uden rimelig grund.

Vi vurderer også, at kommunen har udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med dig om udeblivelsen, før den traf afgørelse om sanktion.

Vi har lagt til grund, at du modtager kontanthjælp som aktivitetsparat. Det fremgår af sagens oplysninger, at du har et alkohol- og hashmisbrug.

Vi har lagt vægt på, at kommunen ved brev af 30. april 2014 indkaldte dig til jobsamtale i jobcenteret den 9. maj 2014. Kommunen vejledte dig i brevet om, hvilken konsekvens det ville få for din hjælp, hvis du udeblev fra jobsamtalen uden rimelig grund, og om, hvad du skulle gøre for at få hjælp igen. Kommunen informerede dig også mundtligt den 7. maj 2014 om, at du skulle til samtale i jobcenteret den 9. maj 2014. Samtalen den 7. maj 2014 fandt sted, fordi du den 23. april 2014 var udeblevet fra en jobsamtale i jobcenteret.

Vi har endvidere lagt vægt på, at du udeblev fra jobsamtalen den 9. maj 2014.

Vi har videre lagt vægt på, at kommunen partshørte dig ved brev af 12. maj 2014 over udeblivelsen fra jobsamtalen. Du reagerede ikke på partshøringen.

Vi har også lagt vægt på, at kommunen før afgørelsen om sanktion har forsøgt at ringe til dig, men uden at få kontakt til dig, og at det var ikke muligt at lægge en telefonbesked. Kommunen har også forsøgt at få kontakt til dig gennem din mentor, men han kunne heller ikke komme i kontakt med dig. Mentor havde forsøgt både ved brev og telefon. Kommunen forsøgte til sidst at få kontakt til dig gennem teknisk skole, men de havde ikke længere nogen kontakt til dig, fordi du i begyndelsen af maj 2014 var blevet udmeldt på grund af fravær.

Vi har endelig lagt vægt på din oplysning i klagen om, at grunden til at du ikke mødte op var, at din far var alvorligt syg og indlagt på en hjerteafdeling. Din far var tæt på at dø. Du var derfor ikke meget hjemme og fik ikke åbnet din post i tide og set indkaldelsen.

Vi vurderer, at det ikke er en rimelig grund til udeblivelse, at du ikke har åbnet din post i tide, fordi du som kontanthjælpsmodtager har pligt til at gøre dig bekendt med din daglige post.

Efter reglerne skal kommunen foretage fradrag i hjælpen, hvis borgeren uden rimelig grund udebliver fra en jobsamtale i jobcenteret. Kommunen foretager fradraget i hjælpen for de dage, der går, fra borgeren er udeblevet, og indtil borgeren har genoprettet kontakten til jobcenteret.

Det er en betingelse, for at kommunen kan foretage fradraget, at borgeren samtidig med indkaldelsen til samtalen er vejledt skriftligt om konsekvensen for hjælpen, hvis borgeren udebliver uden rimelig grund, og om, hvad borgeren skal gøre for igen at få ret til hjælp.

For aktivitetsparate borgere er det også en betingelse, at kommunen inden afgørelsen om fradrag i hjælpen har udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med borgeren om grunden til, at borgeren ikke mødte.

Sag 2 (2014-4029-46297):

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over XX kommunes afgørelse truffet den 11. april 2014.

Resultatet er

• Kommunen havde ikke ret til at foretage fradrag i din kontanthjælp for udeblivelsen fra jobsamtalen den 27. marts 2014.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at kommunen ikke havde ret til at foretage fradrag i din kontanthjælp for udeblivelsen fra jobsamtale den 27. marts 2014.

Vi vurderer i den forbindelse, at det ikke var tilstrækkeligt til at opfylde lovens krav om forsøg på personlig kontakt, at kommunen sendte dig en e-mail den 8. april 2014. Kommunen skulle have forsøgt at få telefonisk kontakt til dig, fordi kommunen havde dit telefonnummer.

Vi har lagt til grund, at du modtog kontanthjælp som aktivitetsparat. Du var hjemløs på tidspunktet for sanktionen. Kommunen sendte post til dig til en poste restante adresse. Du var ikke i et tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven. Du havde ikke en mentor. Der er ikke oplysninger i sagen, om du havde et fast opholdssted i kommunen. Kommunen havde din e-mailadresse og dit telefonnummer.

Vi har lagt vægt på, at du ikke mødte til en jobsamtale i jobcenteret den 27. marts 2014, og at du ikke reagerede på kommunens partshøringsbrev om udeblivelsen.

Vi har også lagt vægt på, at kommunen den 8. april 2014 sendte dig en e-mail om udeblivelsen, og bad dig om at ringe til jobcenteret den 9. april 2014 mellem kl. 10-12. Du kontaktede ikke kommunen.

Vi har endelig lagt vægt på, at kommunen havde dit telefonnummer, men ikke forsøgte at kontakte dig på dette, inden den traf afgørelsen om sanktion den 11. april 2014.

Efter reglerne skal kommunen foretage fradrag i hjælpen, hvis borgeren uden rimelig grund udebliver fra en jobsamtale i jobcenteret. Kommunen foretager fradraget i hjælpen for de dage, der går fra borgeren er udeblevet, og indtil borgeren har genoprettet kontakten til jobcenteret.

For aktivitetsparate borgere er det blandt andet en betingelse, for at kommunen kan foretage fradrag for udeblivelse fra en jobsamtale i jobcenteret, at kommunen inden afgørelsen har udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med borgeren om grunden til, at borgeren ikke mødte.