Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanevirksomheders og jernbaneinfrastrukturforvalteres beredskabsarbejde

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1312 af 16. december 2008 om jernbanevirksomheders og jernbaneinfrastrukturforvalteres beredskabsarbejde foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 80, stk. 7 og 8, § 113, stk. 1, og § 117, stk. 1, i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015 fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 112, stk. 1:«

2. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Trafikstyrelsen« til: »Trafik- og Byggestyrelsen«, og »Trafikstyrelsens« ændres til: »Trafik- og Byggestyrelsens«.

3. § 17 affattes således:

»§ 17. Afgørelser truffet af Trafik- og Byggestyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren eller anden administrativ myndighed.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. juli 2015.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 7. juli 2015

Carsten Falk Hansen

/ Leif Funch