Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift (veteranbanebekendtgørelsen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1354 af 2. december 2010 om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift (veteranbanebekendtgørelsen) foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 40, stk. 6 og 7, § 56 og § 113, stk. 1, i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 112, stk. 1:«

2. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Trafikstyrelsen« til: »Trafik- og Byggestyrelsen«, og »Trafikstyrelsens« ændres til: »Trafik- og Byggestyrelsens«.

3. § 25 affattes således:

»§ 25. Afgørelser truffet af Trafik- og Byggestyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren eller anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Enhver, der har modtaget en afgørelse om afslag eller kun delvis imødekommelse af en ansøgning, kan inden for 4 uger anmode Trafik- og Byggestyrelsen om at foretage en ny vurdering af sagen. Afgørelser truffet efter dette stykke kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren eller anden administrativ myndighed.«

4. § 26 ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. juli 2015.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 7. juli 2015

Carsten Falk Hansen

/ Leif Funch