Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32011R1169
 
32013R1337
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af gennemførelsesforordning om angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for fersk, kølet eller frosset svine-, fåre-, og gedekød samt fjerkræ

I medfør af § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1337/2013 af 13. december 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 hvad angår angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for fersk, kølet eller frosset svine-, fåre-, og gedekød samt fjerkræ.

Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den fødevarevirksomhed, der overtræder:

1) Artikel 3.

2) Artikel 4.

3) Artikel 5.

4) Artikel 6.

5) Artikel 7.

Stk. 3. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. juli 2015.

Fødevarestyrelsen, den 8. juli 2015

P.D.V.
Annelise Fenger

/ Sofie Faltum