Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31998L0048
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 73 af 25. januar 2013 om teknisk certificeringsordning for vindmøller foretages følgende ændringer:

1. I indledningen ændres »lovbekendtgørelse nr. 1074 af 8. november 2011« til: »lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015«.

2. I § 7, stk. 2, 3. pkt., ændres »inden idriftsættelse« til: »senest 3 måneder efter alle vindmøllerne omfattet af projektet har leveret elektricitet til elforsyningsnettet«.

3. I § 10, stk. 3, 3. pkt., ændres »vindmøllen« til: »en vindmølle med rotorareal over 40 m2«.

4. I § 11, stk. 1, 1. pkt., ændres »Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, DANAK« til: »Den Danske Akkrediteringsfond, DANAK«.

5. I § 11, stk. 4, ændres »§§ 10 og 11« til: »§§ 9 og 10«.

6. I Bilag 3, pkt. 2, overskriften, ændres »40 m2« til: »200 m2«.

7. I Bilag 2, pkt. 5, første afsnit, ændres »vindmøllen« til: »en vindmølle med rotorareal over 40 m2«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. oktober 2015.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 27. september 2015

Lars Christian Lilleholt

/ Kristoffer Böttzauw

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/487EF.