Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel

§ 1

I bekendtgørelse nr. 724 af 27. juni 2012 om godskørsel foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 1, stk. 1 og 2, § 2, stk. 1, § 3, stk. 3, § 5, § 6 a, stk. 6, § 8, stk. 2 og 3, § 9, § 10, § 11, stk. 1, § 16 b, stk. 5, og § 17, stk. 2, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, som ændret ved lov nr. 1639 af 26. december 2013 og lov nr. 746 af 1. juni 2015, samt § 85, stk. 1, og § 118, stk. 8 og 9, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 373 af 14. april 2014 og lov nr. 154 af 18. februar 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 8, stk. 1, i lov om godskørsel og § 134 a i færdselsloven:«

2. I § 1 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Indehavere af tilladelse til godskørsel for fremmed regning i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1, der er udstedt før den 1. juli 2012, og som fortsat er gyldig, skal uanset det i stk. 2 anførte medbringe denne tilladelse under kørslen og forevise den for kontrolmyndighederne på forlangende.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

3. § 3 ophæves.

4. Efter § 4 indsættes før overskriften:

»§ 4 a. En virksomhed, der er etableret i et andet land end Danmark, og som er godkendt som chaufførvikarvirksomhed, skal efter påbud fra Trafik- og Byggestyrelsen, som led i Trafik- og Byggestyrelsens tilsyn med overholdelse af § 6 a, stk. 3, i lov om godskørsel, indsende dokumentation i form af lønsedler, timesedler, køresedler, ugerapporter eller lignende for chaufførvikarer, som chaufførvikarvirksomheden udlejer til kørsel på dansk område med et dansk indregistreret køretøj.

Stk. 2. Såfremt chaufførvikarvirksomheden foretager indbetaling af pension eller feriepenge i etableringslandet for de i stk. 1 nævnte chauffører, skal der endvidere indsendes dokumentation herfor.«

5. I § 21, stk. 1, ændres »§ 1, stk. 1, stk. 2, 3. pkt., stk. 3 og stk. 4,« til: »§ 1, stk. 1, stk. 2, 3. pkt., stk. 3 stk. 4 og stk. 5,«.

6. I kapitel 7 indsættes efter overskriften:

»§ 21 a. Afgørelser truffet af Trafik- og Byggestyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren eller anden administrativ myndighed.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2015.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 8. juli 2015

Keld Ludvigsen

/ Niels Remmer