Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32013L0056
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer1)

(Uafhængige fagfolks fjernelse af udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1186 af 7. december 2009 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF, EU-Tidende 2006, nr. L 266, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/56/EU af 20. november 2013 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer for så vidt angår markedsføring af bærbare cadmiumholdige batterier og akkumulatorer, der er beregnet til anvendelse i batteridrevet håndværktøj, og af knapcellebatterier med lavt kviksølvindhold, og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2009/603/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 329, side 5, og Kommissionens beslutning 2008/763/EF af 29. september 2008 om fastlæggelse af en fælles metode for beregning af det årlige salg af bærbare batterier og akkumulatorer til slutbrugere i henhold til artikel 10, stk. 4, litra b, i direktiv 2006/66/EF, EU-Tidende 2008, nr. L 262, side 39.«

2. § 39 affattes således:

»§ 39. Udstyr, hvori batterier og akkumulatorer er indbyggede, skal udformes på en sådan måde, at udtjente batterier og akkumulatorer uden videre kan fjernes. Hvis de ikke let kan fjernes af slutbrugeren, skal udstyret udformes på en sådan måde, at udtjente batterier og akkumulatorer let kan fjernes af kvalificerede fagfolk, som er uafhængige af fabrikanten.

Stk. 2. Udstyr, hvori batterier og akkumulatorer er indbyggede, skal ledsages af en vejledning, der beskriver, hvordan batteriet eller akkumulatoren kan fjernes på en sikker måde, enten af slutbrugeren eller af kvalificerede fagfolk, som er uafhængige af fabrikanten. Vejledningen skal også oplyse slutbrugeren om arterne af de batterier eller akkumulatorer, der er indbygget i apparatet, hvis det er nødvendigt.

Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, når vedvarende elektricitetsforsyning er nødvendig af hensyn til sikkerheden eller ydeevnen eller af medicinske grunde eller for at bevare dataintegriteten, og en vedvarende forbindelse mellem udstyret og batteriet eller akkumulatoren derfor er nødvendig.

Stk. 4. Reglerne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, hvis der for særlige typer af udstyr eller produkter er fastsat regler om, hvordan batterier og akkumulatorer skal kunne fjernes, eller at batteriet eller akkumulatoren ikke skal kunne fjernes.«

3. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. juli 2015.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 8. juli 2015

Eva Kjer Hansen

/ Claus Torp


Bilag 1

»Bilag 2

Oplysninger, der skal gives i forbindelse med registrering af producenter og importører, jf. § 6

1) Producentens eller importørens navn.

2) Producentens eller importørens adresse(r): gadenavn og nr., postnummer og by.

3) CVR-nr. (nr. 1 og 2 skal ikke oplyses, når Dansk Producentansvarssystem kan hente oplysningerne via CVR-registret).

4) Land.

5) Telefonnummer, samt i givet fald telefaxnummer, hjemmeside og e-mailadresse. Oplysningerne skal alene oplyses, hvis ikke Dansk Producentansvarssystem kan hente oplysningerne via CVR-registret.

6) Producentens eller importørens kontaktperson: Navn, telefonnummer, telefaxnummer eller e-mailadresse. Oplysningerne skal alene oplyses, hvis ikke Dansk Producentansvarssystem kan hente oplysningerne via CVR-registret.

7) Europæiske eller nationale momsnummer.

8) URL-adresse.

9) Varemærker, som producenten eller importøren benytter.

10) Angivelse af hvilke af følgende typer batterier og akkumulatorer, som producenten eller importøren markedsfører: Bærbare batterier og akkumulatorer, industribatterier og -akkumulatorer samt bilbatterier og -akkumulatorer.

11) Oplysninger om, hvordan producentansvaret påtænkes opfyldt: Om producenten eller importøren er tilsluttet en kollektiv ordning eller har etableret en individuel ordning.

12) Registreringsansøgningens dato.

13) Erklæring om, at de meddelte oplysninger er korrekte.«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/56/EU af 20. november 2013 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer for så vidt angår markedsføring af bærbare cadmiumholdige batterier og akkumulatorer, der er beregnet til anvendelse i batteridrevet håndværktøj, og af knapcellebatterier med lavt kviksølvindhold, og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2009/603/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 329, side 5.