Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0066
 
32013L0056
 
Links til øvrige EU dokumenter
32010R1103
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer1)

I medfør af § 8, stk. 1, § 22, stk. 4, § 30, stk. 2, § 45, stk. 1, og § 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014, og § 89 a, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, fastsættes:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved import og salg samt eksport inden for EU af batterier og akkumulatorer uanset deres form, volumen, vægt, materialesammensætning og brug.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på batterier og akkumulatorer, der er markedsført første gang inden for EU inden den 26. september 2008.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke batterier og akkumulatorer, som benyttes i

1) udstyr med tilknytning til beskyttelsen af Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser, våben, ammunition og andet udstyr, bortset fra produkter der ikke er fremstillet til specifikt militære formål, eller

2) udstyr, der er beregnet til opsendelse i rummet.

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Batteri eller akkumulator: Enhver elektrisk eller elektronisk energikilde, som dannes ved direkte omdannelse af kemisk energi, og som består af en eller flere primære battericeller, der ikke kan genoplades, eller af en eller flere sekundære battericeller, der kan genoplades.

2) Batteripakke: Enhver samling af batterier og akkumulatorer, der er forbundne, indkapslet, eller forbundne og indkapslet i et hylster til en samlet enhed, som slutbrugeren ikke skal kunne dele eller åbne.

3) Bærbart batteri eller bærbar akkumulator: Ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der

a) er forseglet,

b) kan være håndholdt, og

c) hverken er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator.

4) Knapcellebatteri: Ethvert lille rundt bærbart batteri eller enhver lille rund bærbar akkumulator, hvor diameteren er større end højden, til anvendelse i specialudstyr herunder høreapparater, armbåndsure, mindre bærbart udstyr og nødstrøm.

5) Bilbatteri eller -akkumulator: Ethvert batteri eller enhver akkumulator, der leverer strøm til startmotor, lygter og tændingsanlæg.

6) Industribatteri eller -akkumulator: Ethvert batteri eller enhver akkumulator, der udelukkende er udviklet til industrielle eller erhvervsmæssige formål eller anvendes i enhver form for elektriske køretøjer.

7) Udstyr: Enhver form for elektrisk eller elektronisk udstyr, som helt eller delvis drives eller kan drives af batterier eller akkumulatorer.

8) Markedsføring: Overdragelse eller tilrådighedsstillelse til tredjemand inden for EU mod eller uden vederlag, herunder indførsel på EU’s toldområde.

9) Batteridrevet håndværktøj: Ethvert håndbåret udstyr, der drives af batterier eller akkumulatorer og er beregnet til vedligeholdelse, byggeri eller haveaktiviteter.

Import og salg samt eksport inden for EU af batterier og akkumulatorer

§ 4. Import og salg samt eksport inden for EU af alle batterier og akkumulatorer med over 0,0005 vægtprocent kviksølv er forbudt, jf. dog § 10, stk. 1. Forbuddet gælder også, når batterierne og akkumulatorerne er indbyggede i udstyr.

§ 5. Import og salg samt eksport inden for EU af bærbare batterier og akkumulatorer med over 0,002 vægtprocent cadmium er forbudt, jf. dog § 10, stk. 2. Forbuddet gælder også, når batterierne og akkumulatorerne er indbyggede i udstyr.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse på bærbare batterier og akkumulatorer der er beregnet til anvendelse i

1) nød- og alarmsystemer, herunder nødbelysning, eller

2) medicinsk udstyr.

§ 6. Ved import og salg samt eksport inden for EU skal batterier og akkumulatorer være mærket med det i bilag 1 viste symbol. Symbolet påtrykkes på en synlig, læselig og uudslettelig måde.

Stk. 2. Ved import og salg samt eksport inden for EU af batterier, akkumulatorer og knapcellebatterier, der indeholder over 0,0005 % kviksølv, over 0,002 % cadmium eller over 0,004 % bly, skal batterierne og akkumulatorerne være mærket med den kemiske betegnelse for det pågældende metal, henholdsvis Hg, Cd eller Pb. Betegnelsen for indholdet af tungmetaller angives under det i bilag 1 viste symbol og skal fylde mindst en fjerdedel af størrelsen af dette symbol.

Stk. 3. Symbolet i bilag 1 skal dække mindst 3 % af overfladen af den største side af batteriet, akkumulatoren eller batteripakken og have en størrelse på højst 5 x 5 cm. På cylinderformede celler skal symbolet dække mindst 1,5 % af batteriets eller akkumulatorens overflade og have en størrelse på højst 5 x 5 cm.

Stk. 4. Hvis batteriet, akkumulatoren eller batteripakken har en sådan størrelse, at symbolets overflade bliver mindre end 0,5 x 0,5 cm, kræves der ingen mærkning af batteriet, akkumulatoren eller batteripakken. I stedet anbringes et symbol på mindst 1 x 1 cm på emballagen.

Stk. 5. Batteripakker skal mærkes i overensstemmelse med ovenstående regler på selve batteripakken og ikke på den enkelte battericelle.

Tilsyn og kontrol

§ 7. Tilsyn og kontrol med reglerne i bekendtgørelsen udøves af Miljøstyrelsen, jf. lovens regler herom.

Stk. 2. Miljøstyrelsen fører desuden tilsyn med overholdelsen af bestemmelserne om kapacitetsmærkning af bærbare genopladelige batterier og bilbatterier og -akkumulatorer i Kommissionens forordning (EU) nr. 1103/2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og bilbatterier og -akkumulatorer

Straffebestemmelser

§ 8. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der importerer, sælger, eller inden for EU eksporterer batterier eller akkumulatorer, der ikke overholder kravene i §§ 4-6.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på menneskers eller husdyrs liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor eller

2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. juli 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 943 af 23. september 2008 om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1044 af 16. december 1999 om visse batterier og akkumulatorer, der indeholder farlige stoffer, gælder fortsat for batterier og akkumulatorer, der er markedsført første gang inden for EU inden den 26. september 2008.

§ 10. Forbuddet i § 4, stk. 1, mod import og salg samt eksport inden for EU af alle batterier og akkumulatorer med over 0,0005 vægtprocent kviksølv finder ikke anvendelse på knapcellebatterier med højst 2 vægtprocent kviksølv før den 1. oktober 2015 og på knapcellebatterier, som er lovligt markedsført før den 1. oktober 2015, så længe lager haves.

Stk. 2. Forbuddet i § 5, stk. 1, mod import og salg samt eksport inden for EU af bærbare batterier og akkumulatorer med over 0,002 vægtprocent cadmium finder ikke anvendelse på bærbare batterier og akkumulatorer, der er beregnet til anvendelse i batteridrevet håndværktøj, før den 1. januar 2017 og på batterier og akkumulatorer, der er beregnet til anvendelse i batteridrevet håndværktøj, som lovligt er markedsført før den 1. januar 2017, så længe lager haves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 8. juli 2015

Eva Kjer Hansen

/ Claus Torp


Bilag 1

Bilag

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF, EU-Tidende 2006, nr. L 266, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/56/EU af 20. november 2013 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer for så vidt angår markedsføring af bærbare cadmiumholdige batterier og akkumulatorer, der er beregnet til anvendelse i batteridrevet håndværktøj, og af knapcellebatterier med lavt kviksølvindhold, og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2009/603/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 329, side 5, og supplerer bestemmelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og bilbatterier og -akkumulatorer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF, EU-Tidende 2010, nr. L 313, side 3.