Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 41-15 om længerevarende botilbud - frit valg - serviceloven - almenboligloven

Resumé:

En borger, som har behov for et længerevarende botilbud, har frit valg mellem botilbud efter servicelovens § 108 og almenboliglovens § 105, hvis betingelserne for frit valg er til stede, herunder at det af borgeren ønskede botilbud kan tilgodese borgerens behov.

Det følger af forarbejderne til både serviceloven og almenboligloven, at borgerens ret til frit valg omfatter både botilbud efter servicelovens § 108 og almenboliglovens § 105. En borger, der er tildelt et længerevarende botilbud efter serviceloven, har således ret til frit valg af længerevarende botilbud efter almenboligloven. En borger, der er tildelt et længerevarende botilbud efter almenboligloven, har ret til frit valg af længerevarende botilbud efter serviceloven.

Det er en forudsætning for, at borgeren kan anvende sin ret til frit valg, at det botilbud, som borgeren ønsker, er egnet til at tilgodese borgerens behov, at tilbuddet fremgår af tilbudsportalen, og at det botilbud, som borgeren ønsker, ikke er væsentligt dyrere end det tilbud, som kommunen vurderer kan tilgodese borgerens behov. Kommunen skal vejlede borgeren om retten til frit valg.

Disse generelle betingelser for frit valg, som fremgår af principafgørelserne 165-10, 178-11 og 53-13, finder således anvendelse, uanset om borgeren ønsker at anvende sin ret til frit valg til at flytte til et botilbud i henhold til servicelovens § 108 eller almenboliglovens § 105.

Hvis borgeren ønsker at flytte til en anden kommune, skal borgeren opfylde betingelserne for at få anvist en bolig i både fraflytningskommunen og tilflytningskommunen, jf. almenboliglovens § 58 a, stk. 2, og servicelovens § 108, stk. 2.

Lovgivning:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015 - § 108

Lov om almene boliger m.v. – lovbekendtgørelse nr. 1023 af 21. august 2013 - § 105

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, om borgeren har ret til frit at vælge, hvilket længerevarende botilbud borgeren ønsker at bo på, når borgeren er tildelt et botilbud i henhold til § 108 i lov om social service, men i stedet ønsker et botilbud i henhold til § 105 i lov om almene boliger m.v.

2. Reglerne

Lov om social service § 108, stk. 2, fastslår, at personer, som modtager tilbud efter stk. 1, og som ønsker at flytte til en anden kommune, har ret til et tilsvarende tilbud i en anden kommune.

Lov om almene boliger m.v. § 58 a, stk. 1, fastslår, at ældre og personer med handicap, der har et særligt behov for almene ældreboliger, kommunale eller regionale botilbud samt plejehjem og beskyttede boliger, jf. §§ 108 og 192 i lov om social service, har ret til frit at vælge sådanne boliger.

Det fremgår af lovbemærkningerne til såvel servicelovens § 108 som almenboliglovens § 105 og § 58 a, at borgerens ret til frit valg omfatter alle relevante botilbud. Det betyder altså, at borgerens ret til frit valg både omfatter botilbud efter almenboliglovens § 105 og botilbud efter servicelovens § 108.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

72-14: Den personkreds, hvis behov alene kan tilgodeses i et længerevarende botilbud efter servicelovens § 108, kan alene tildeles et botilbud efter servicelovens § 108.

En borger med nedsat funktionsevne i så betydelig grad, at det ikke kunne forenes med et botilbud omfattet af lejelovens regler, kunne ikke anvises et botilbud efter almenboliglovens § 105 om almene ældreboliger.

53-13: Reglerne om frit valg af botilbud gælder også for personer, der flytter til et botilbud efter reglerne om magtanvendelse.

Den personlige værge indtræder i denne situation i borgerens sted og kan handle på dennes vegne. Værgen kan derfor vælge et andet botilbud, hvis dette er egnet og ikke væsentligt dyrere.

178-11: Kommunen må kun tilbyde en borger ophold på et længerevarende botilbud, som borgeren har ønsket efter reglerne om frit valg, hvis botilbuddet er registreret på Tilbudsportalen.

165-10: Vurderingen af, hvad der er et ’’tilsvarende botilbud’’, efter servicelovens § 108, stk. 2, sker på baggrund af en vurdering af, om tilbuddet er egnet og ikke væsentligt dyrere, end det tilbud, som kommunen har vurderet kan tilgodese borgerens behov.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over kommunens afgørelse truffet den 2. juli 2014.

Resultatet er

• Kommunen skal behandle din sag igen.

Det betyder, at vi hjemviser sagen til ny behandling og afgørelse i kommunen. Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Kommunen skal, inden den træffer en ny afgørelse, vurdere, om du er omfattet af den personkreds, hvis behov kan tilgodeses på et længerevarende botilbud efter såvel servicelovens § 108 som almenboliglovens § 105.

Kommunen skal herefter vejlede dig om reglerne om frit valg, og forholde sig til din anmodning om frit valg.

Kommunen skal i denne forbindelse vurdere, om du er berettiget til at anvende din mulighed for frit valg til at flytte til botilbud A, herunder om du opfylder de almindelige betingelser for frit valg.

Kommunen skal ligeledes vurdere, om reglerne om flytning i henhold til § 129 i lov om social service skal anvendes i forbindelse med en eventuel flytning.

Kommunen vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen vurderer, at kommunen ikke på baggrund af de foreliggende oplysninger kunne give dig afslag på din anmodning om flytning til botilbuddet A.

Retten til frit valg

Vi lægger vægt på, at det fremgår af servicelovens § 108, stk. 2, at den borger, som modtager tilbud efter § 108, stk. 1, og som ønsker at flytte til en anden kommune, har ret til et tilsvarende tilbud i en anden kommune.

Vi lægger ligeledes vægt på, at det fremgår af almenboliglovens § 58 a, at ældre og personer med handicap, der har et særligt behov for almene ældreboliger, samt plejehjem og beskyttede boliger, jf. §§ 108 og 192 i lov om social service, har ret til frit at vælge sådanne boliger.

Vi lægger i særdelshed vægt på, at det fremgår af lovmærkningerne til såvel servicelovens § 108 og almenboliglovens § 105 og § 58 a, at borgeren som udgangspunkt har ret til frit valg, og at dette frie valg omfatter alle relevante botilbud inden for almenboligloven og serviceloven.

Vi lægger til grund for afgørelsen, at botilbuddet A er et botilbud efter almenboliglovens § 105, og kommunen har tildelt dig et længerevarende botilbud efter servicelovens § 108.

Da kommunen har vurderet, at du er omfattet af personkredsen, som er berettiget til botilbud efter servicelovens § 108, har du som udgangspunkt ret til frit valg mellem botilbud efter servicelovens § 108 og almenboliglovens § 105.

Begrænsninger i forhold til borgerens ret til frit valg

Det følger af Ankestyrelsens praksis, at der er en række generelle betingelser knyttet til borgerens ret til frit valg efter servicelovens § 108.

Det er en forudsætning, at det botilbud, borgeren ønsker, er egnet til at tilgodese borgerens behov, at tilbuddet fremgår af tilbudsportalen, og at det botilbud, som borgeren ønsker, ikke er væsentligt dyrere, end det tilbud, som kommunen vurderer, kan tilgodese borgerens behov. Reglerne om frit valg af botilbud gælder også for personer, der flytter til et botilbud efter reglerne om magtanvendelse Det fremgår af vores principafgørelser nr. 165-10, 178-11 og 53-13.

Vi finder imidlertid, at sagen ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan vurdere, om du kan gøre brug af din ret til frit valg, herunder om dine behov kan tilgodeses i et tilbud efter almenboliglovens § 105.

På denne baggrund hjemviser vi sagen til kommunen, som skal vurdere, om du er omfattet af den personkreds, hvis behov kan tilgodeses på et længerevarende botilbud efter såvel servicelovens § 108 som almenboliglovens § 105.

Hvis kommunen vurderer, at dine behov kan tilgodeses i botilbud efter såvel servicelovens § 108, som almenboliglovens § 105, har du mulighed for frit at vælge mellem botilbud efter servicelovens § 108 og almenboliglovens § 105.

Hvis kommunen derimod vurderer, at dine behov alene kan tilgodeses i et botilbud efter servicelovens § 108, kan du alene vælge mellem botilbud efter servicelovens § 108.

Selvom kommunen skulle vurdere, at dine behov kan tilgodeses i et botilbud efter almenboliglovens § 105, så kan du alene gøre brug af din ret til frit valg, hvis botilbuddet er egnet og hvis botilbuddet fremgår af Tilbudsportalen.

Vi skal i den forbindelse henvise til almenboliglovens § 58 a, stk. 2, hvoraf det fremgår, at det er en forudsætning, for at kunne anvende sin ret til frit valg, at betingelserne efter §§ 54, 57 eller 58 for at få anvist en bolig er opfyldt i bopælskommunen og ved flytning til en anden kommune både i bopælskommunen og i tilflytningskommunen.

Vi finder derudover, at princippet om, at det af borgeren ønskede tilbud ikke må være væsentlig dyrere end kommunens tilbud, som blev fastlagt i ovennævnte principafgørelser ligeledes gøre sig gældende i situationer, hvor borgeren ønsker et botilbud efter almenboliglovens § 105 i stedet for et tilbud efter servicelovens § 108.

Når kommunen skal flytte dig fra dit nuværende botilbud, skal kommunen vurdere, om reglerne om flytning i henhold til § 129 i lov om social service, finder anvendelse.

Hvis kommunen ikke fuldt ud imødekommer din ansøgning, skal kommunen i afgørelsen angive de hovedhensyn og de faktiske oplysninger, der er indgået i kommunens vurdering. Hvis du er uenig i kommunens nye afgørelse, kan du klage til os igen.