Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 45-15 om merudgifter - laktose - diæt

Resumé:

Tilskud af enzymet laktase i form af Lactrase piller kan være del af en diæt for borgere med laktoseintolerans, men i den konkrete sag var tilskuddet ikke en del af borgerens diæt og udgifterne hertil kunne derfor ikke dækkes som merudgifter

Personer, som har medfødte misdannelser eller mangler, men ikke synligt eller umiddelbart konstaterbar nedsat funktionsevne, kan få hjælp til dækning af merudgifter til diæt, når forskrifter om diæt og lignende følges. Det fremgår af bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse § 2, stk. 1.

I den konkrete sag led borgeren af laktoseintolerans og var derfor omfattet af persongruppen i bekendtgørelsens § 2, stk. 1. Ankestyrelsen fandt imidlertid, at udgifter til Lactrase piller ikke kunne indgå i beregningen af borgerens merudgifter.

Begrundelsen var, at indtagelse af enzymet laktase i form af Lactrase piller ikke var nødvendig på baggrund af forskrifter om diæt. Ankestyrelsen fandt, at det ikke var tilstrækkeligt for at få dækket merudgifter, at indtagelse af laktase kunne gøre hverdagen lettere for borgeren.

Laktase er et enzym, som personer med laktoseintolerans ikke har. Ved at indtage enzymet laktase kan personer med laktoseintolerans spise kost med laktose.

Lovgivning:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015 - § 100

Bekendtgørelse nr. 1434 af 23. december 2012 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse - § 2, stk. 1

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, om udgifter til Lactrase piller kan anses som en nødvendig merudgift og dermed omfattet af merudgiftsbekendtgørelsens § 2, stk. 1.

2. Reglerne

Lov om social service § 100, stk. 1, fastslår, at kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter § 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov.

Det fremgår af § 2, stk. 1, i bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse,

at personer, som har medfødte misdannelser eller mangler, men ikke synligt eller umiddelbart konstaterbar nedsat funktionsevne, kan få hjælp til dækning af merudgifter til diæt, når forskrifter om diæt og lignende følges.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

114-13: En ansøger med laktoseintolerans kunne få hjælp til dækning af merudgifter til diæt. Diagnosen skal være dokumenteret, men der stilles ikke i bekendtgørelsen krav om, at lidelsen skal have en vis sværhedsgrad.

C-31-05: En ansøger, der led af cystisk fibrose, kunne alene få dækket sine merudgifter til diæt, men var ikke berettiget til at få dækket merudgifter til medicin, særligt tøj, kørsel og ekstra eludgift.

Principafgørelse C-31-05 fastslår således, at medicin ikke er diæt.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om merudgifter.

Resultatet er

• Du har ikke ret til at få dækket merudgifter som følge af mælkeallergi

• Dine udgifter til Lactrase piller som følge af din laktoseintolerans kan ikke dækkes som merudgifter

Det betyder, at du ikke har ret til at få dækket merudgifter, da dine merudgifter ikke overstiger minimumsgrænsen for ret til merudgifter.

Vi er således kommet til samme resultat som Viborg Kommune.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder, at du ikke har ret til merudgiftsydelse.

Det fremgår af sagen, at du ifølge statusbedømmelse af 11. juni 2013 fra egen læge har fået stillet diagnosen laktoseintolerans.

Vi finder, at der ikke foreligger lægelig dokumentation for, at du lider af medfødt mælkeallergi. Du har derfor ikke ret til at få dækket merudgifter med henblik på at undgå mælk.

Udgangspunktet for din ret til dækning af merudgifter er således dine merudgifter som følge af laktoseintolerans.

Efter merudgiftsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, kan personer, som har medfødte misdannelser eller mangler men ikke synligt eller umiddelbart konstaterbar nedsat funktionsevne få hjælp til dækning af merudgifter til diæt, når forskrifter om diæt og lignende følges.

Kommunen har opgjort dine årlige udgifter til 1.341 kr. til dækning af den merudgift, du har til køb af laktosefri mælk.

Vi finder, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, hvilke udgifter, der kan indgå i beregningen af merudgiftsydelse som følge af laktoseintolerans. Vi vurderer således, at dine merudgifter til diæt ikke overstiger beløbsgrænsen for merudgifter.

Vi finder, at dine udgifter til Lactrase piller ikke er omfattet af udgifter til diæt, når forskrifter om diæt og lignende følges.

Vi lægger vægt på, at der i sagen ikke er dokumentation for, at indtagelse af Lactrase piller er nødvendig på baggrund af forskrifter om diæt. Vi finder, at det ikke er tilstrækkeligt for at få dækket merudgifter, at indtagelse af laktase kan gøre hverdagen lettere for dig.

Ankestyrelsen har herved lagt til grund, at det for de fleste patienter med laktoseintolerans er tilstrækkeligt med diæt med lavt indhold af mælkesukker, idet de fleste kan tåle en lille mængde laktose hver dag, uden at få symptomer, svarende til 12 g laktose eller indholdet i et glas mælk. For nogle patienter er det nødvendigt at undgå laktose helt og endda få et tilskud af enzymet laktase, som kan drysses over maden for eksempel Lactrase piller.

Der er ikke i sagens oplysninger lægelig dokumentation for, at du skulle have behov for tilskud af enzymet laktase.

Det er en forudsætning for at få dækket merudgifter, at udgifterne overstiger beløbsgrænsen, som for 2015 er på 6.204 kr. pr. år. I 2014 var grænsen 6.108 kr. Da dine udgifter ikke overstiger disse beløbsgrænser, har du ikke ret til at dækning af merudgifter.

Vi bemærker, at vores lægekonsulent har vejledt om lægelige forhold i sagen.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 1. november 2016, da der er kommet ny praksis på området, jf. principafgørelse 67-16.