Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v.
Kapitel 2 Ansøgning
Kapitel 3 Vilkår i tilladelser
Kapitel 4 Mindre ændringer af tilladelser
Kapitel 5 Indberetning
Kapitel 6 Administrative bestemmelser og klage
Kapitel 7 Straf
Kapitel 8 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Råstoftyper, der skal anvendes i forbindelse med indberetning af materialer, der er anvendt til bypass eller nyttiggørelse, jf. § 13, stk. 2, nr. 6
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale

I medfør af § 16 b, stk. 5 og 6, § 19, stk. 1, og § 20, stk. 2, i lov om kystbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 267 af 11. marts 2009, som ændret ved lov nr. 178 af 24. februar 2015, § 20 b, stk. 6, § 26 b, stk. 9 og 10, § 29, § 34, § 36 a, stk. 1 og 2, § 38, stk. 1 og 2, og § 44, stk. 3, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013, som ændret ved lov nr. 86 af 28. januar 2014 og lov nr. 178 af 24. februar 2015, og § 28, § 39, § 48, stk. 1 og 2, og § 61, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013, som ændret ved lov nr. 1499 af 23. december 2014, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter bypass efter § 16 b, stk. 1, nr. 1, i lov om kystbeskyttelse, nyttiggørelse af oprensnings- og uddybningsmaterialer efter § 16 b, stk. 1, nr. 2, i lov om kystbeskyttelse, og § 20 b, stk. 1, i lov om råstoffer samt klapning efter § 26 i lov om beskyttelse af havmiljøet.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Bypass: Videreførelse nedstrøms på kysten af sediment, som er ophobet som følge af et fast anlæg, en sejlrende, et havnebassin el.lign., jf. § 16 b, stk. 1, nr. 1, i lov om kystbeskyttelse.

2) Nyttiggørelse: Anvendelse af oprensnings- og uddybningsmateriale, jf. § 20 b i lov om råstoffer eller § 16 b, stk. 1, nr. 2, i lov om kystbeskyttelse.

3) Klapning: Dumpning af oprensnings- og uddybningsmateriale, jf. § 26, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet.

4) Oprensnings- og uddybningsmateriale: Havbundsmateriale, der fremkommer ved oprensning eller uddybning af havne og sejlrender, eller når der i andre tilfælde er brug for oprensning eller uddybning på søterritoriet, jf. § 20 c i lov om råstoffer. Dette omfatter alle tilfælde, hvor der er behov for at fjerne havbundsmateriale for at vedligeholde eller forøge vanddybden eller for at anbringe et anlæg m.v. på havbunden, og hvor fjernelsen er tilladt, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 4, i lov om kystbeskyttelse, § 2, stk. 2, i lov om havne, eller lovgivningen i øvrigt.

5) Optagningsområde: Det område, hvorfra sedimentet eller oprensnings- og uddybningsmaterialet fjernes.

6) Placeringsområde: Det område, hvor sedimentet eller oprensnings- og uddybningsmaterialet placeres ved bypass eller nyttiggørelse.

7) Klapplads: Det område, hvor oprensnings- og uddybningsmaterialet bortskaffes ved klapning.

8) Fastmål: Volumen af materialet inden optagning.

9) Lastemål: Volumen af materialet i lasten.

§ 3. Administrationen af de bestemmelser, der er nævnt i § 1, skal ske i overensstemmelse med følgende hierarki:

1) Bypass.

2) Nyttiggørelse.

3) Klapning.

Stk. 2. Hierarkiet kan fraviges i særlige tilfælde. Anvendelsen af hierarkiet og fravigelser herfra skal ske med henblik på at opnå det bedste samlede miljømæssige resultat og under hensyn til almindelige forvaltningsretlige principper.

§ 4. Bypass af sediment må kun ske efter tilladelse, jf. § 16 b, stk. 1, nr. 1, i lov om kystbeskyttelse. Tilladelse meddeles af Kystdirektoratet.

Stk. 2. Nyttiggørelse af oprensnings- og uddybningsmaterialer må kun ske efter tilladelse, jf. § 16 b, stk. 1, nr. 2, i lov om kystbeskyttelse og § 20 b, stk. 1, i lov om råstoffer.

Stk. 3. Tilladelse efter § 16 b, stk. 1, nr. 2, i lov om kystbeskyttelse til nyttiggørelse i form af kystbeskyttelse i henhold til en tilladelse efter § 16, stk. 1, nr. 1, i lov om kystbeskyttelse eller etablering af anlæg eller opfyldning i henhold til en tilladelse efter § 16 a, stk. 1, nr. 1 eller 2, i lov om kystbeskyttelse meddeles af Kystdirektoratet.

Stk. 4. Tilladelse efter § 20 b, stk. 1, lov om råstoffer til nyttiggørelse af oprensnings- og uddybningsmaterialer, der ikke er omfattet af en tilladelse som nævnt i stk. 1 eller 3 meddeles af Naturstyrelsen.

Stk. 5. Klapning må kun ske efter tilladelse, jf. § 26, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet. Tilladelse meddeles af Naturstyrelsen.

Kapitel 2

Ansøgning

§ 5. Ansøgning om tilladelse omfattet af denne bekendtgørelse indgives til Naturstyrelsen.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Ansøgerens navn, adresse og CVR-nummer. For udenlandske virksomheder uden CVR-nummer oplyses SE-nummer.

2) Angivelse af optagningsområdet indtegnet på et søkort eller tilsvarende målfast kortmateriale.

3) Mængden angivet i m3 af det sediment eller oprensnings- og uddybningsmateriale, som ansøgningen omfatter. Det skal fremgå, om angivelsen af mængde i m3 er beregnet som fastmål eller lastemål.

4) Den planlagte anvendelse af oprensnings- og uddybningsmaterialerne herunder bypass, nyttiggørelse eller klapning:

a) Ved ansøgning om bypass eller nyttiggørelse angives materialernes planlagte anvendelse og forslag til placeringsområde. Placeringsområdet skal dog ikke angives, hvis der ansøges om generel tilladelse til nyttiggørelse til bestemte typer anvendelse.

b) Ved ansøgning om klapning angives forslag til klapplads. Klappladsen skal indtegnes på søkort eller tilsvarende målfast kortmateriale med målestoksforhold og relevante dybdekurver og vedlagt en liste over positioner for områdeafgrænsningen angivet i grader og decimalminutter, WGS84. Området skal afgrænses af rette linjer mellem positionerne.

5) Sedimenternes eller oprensnings- og uddybningsmaterialernes sammensætning (ler, silt, sand m.v.).

6) Oplysning om, hvorvidt materialet stammer fra oprensning eller uddybning, herunder om der er tale om præventiv oprensning, eller om der er tale om sediment, som alene optages for at blive videreført ved bypass.

7) Foreliggende oplysninger om sedimentets eller oprensnings- og uddybningsmaterialernes fysiske og kemiske, biokemiske og biologiske egenskaber. Resultaterne af eventuelt gennemførte analyser, kornkurver, boreprøver m.v. skal medsendes.

8) Foreliggende oplysninger om valg af metode ved optagning af sedimenterne eller oprensnings- og uddybningsmaterialerne.

9) Foreliggende oplysninger om valg af metode ved placering af sedimenterne eller oprensnings- og uddybningsmaterialerne.

10) Ved ansøgning om klapning skal der angives en begrundelse for, at der ikke bør stilles krav om, at oprensnings- og uddybningsmaterialerne bypasses eller nyttiggøres, jf. § 3, herunder en redegørelse for, hvordan mulighederne for nyttiggørelse er undersøgt.

§ 6. Naturstyrelsen og Kystdirektoratet kan ved ansøgning efter denne bekendtgørelse forlange, at ansøgeren får foretaget analyser for indhold af forurenende stoffer m.v. Der kan i den forbindelse stilles krav til prøvetagning og analyse. Prøveudtagningspositionerne skal angives på søkort eller tilsvarende målfast kortmateriale.

Stk. 2. Naturstyrelsen og Kystdirektoratet kan forlange, at ansøgeren udarbejder miljøkonsekvensvurdering og fremkommer med oplysninger om miljømæssige forhold og andre forhold af betydning for sagen.

§ 7. Naturstyrelsen foretager en vurdering af sedimentets eller oprensnings- og uddybningsmaterialernes forureningsgrad.

Stk. 2. Hvis oprensnings- og uddybningsmaterialerne eller sedimentet vurderes at være tilstrækkeligt uforurenet til, at bypass eller nyttiggørelse efter § 16 b, stk. 1, i lov om kystbeskyttelse kan tillades, oversender Naturstyrelsen sagen til Kystdirektoratet med henblik på Kystdirektoratets stillingtagen til, om der skal gives tilladelse til bypass eller nyttiggørelse efter § 16 b, stk. 1, i lov om kystbeskyttelse.

Stk. 3. I det omfang oprensnings- og uddybningsmaterialer ikke skal videreføres ved bypass, tager Naturstyrelsen stilling til, om der skal gives tilladelse til nyttiggørelse efter § 20 b, stk. 1, i lov om råstoffer.

Stk. 4. I det omfang oprensnings- og uddybningsmaterialer ikke skal videreføres ved bypass eller nyttiggøres, tager Naturstyrelsen stilling til, om der skal gives tilladelse til klapning.

§ 8. Kystdirektoratet skal, inden der træffes afgørelse om bypass eller nyttiggørelse i henhold til § 16 b, stk. 1, i lov om kystbeskyttelse sende ansøgningsmaterialet i høring hos Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, Søfartsstyrelsen, NaturErhvervstyrelsen samt relevante kommuner.

Stk. 2. Kystdirektoratet kan med de i stk. 1 nævnte myndigheder aftale, at høring kan undlades.

Stk. 3. Naturstyrelsen skal, inden der træffes afgørelse om nyttiggørelse i henhold til § 20 b i lov om råstoffer eller om klapning i henhold til § 26, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet, sende ansøgningsmaterialet i høring hos Kulturstyrelsen, Søfartsstyrelsen, NaturErhvervstyrelsen samt relevante kommuner.

Stk. 4. Naturstyrelsen kan med de i stk. 3 nævnte myndigheder aftale, at høring kan undlades.

Kapitel 3

Vilkår i tilladelser

Bypass og nyttiggørelse

§ 9. Kystdirektoratet og Naturstyrelsen skal efter henholdsvis lov om kystbeskyttelse og lov om råstoffer fastsætte følgende vilkår i tilladelse til bypass og nyttiggørelse:

1) Hvornår tilladelsen udløber. Det kan fastsættes, at tilladelsen ikke er tidsbegrænset, men gælder, indtil den ændres eller tilbagekaldes. Det kan i den forbindelse fastsættes, at tilladelsen med mellemrum skal revurderes.

2) Mængden, som tillades nyttiggjort eller anvendt til bypass.

3) For tilladelse til bypass: Optagnings- og placeringsområde for bypass, angivet på søkort, matrikelkort eller tilsvarende målfast kortmateriale.

4) For tilladelse til nyttiggørelse: Til hvilke formål oprensnings- og uddybningsmaterialerne kan nyttiggøres.

Stk. 2. Kystdirektoratet og Naturstyrelsen kan fastsætte yderligere vilkår, herunder bl.a. vilkår om følgende:

1) Hvor oprensnings- og uddybningsmaterialerne kan nyttiggøres, eventuelt angivet på søkort, matrikelkort eller tilsvarende målfast kortmateriale.

2) At tilladelsen ikke må benyttes i dele af tilladelsesperioden.

3) Mængden, der tillades bypasset eller nyttiggjort inden for en kortere periode, f.eks. en måned eller et år, og den tilladte hyppighed.

4) Betingelser for udnyttelse af tilladelsen, herunder at tilladelse til bypass går forud for udnyttelsen af tilladelse til nyttiggørelse.

5) Optagningsmetode.

6) Metode, som skal benyttes ved placering af sedimentet eller oprensnings- og uddybningsmaterialerne.

7) Anvendelse af udstyr til registrering af de anvendte fartøjers sejllinjer.

8) At der skal ske underretning forud for optagningens påbegyndelse.

9) At der skal ske underretning efter projektets afslutning.

10) At tilladelsesindehaveren skal udføre supplerende kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger eller efterfølgende undersøgelser.

Klapning

§ 10. Naturstyrelsen skal fastsætte følgende vilkår i tilladelse til klapning:

1) Hvornår tilladelsen udløber. Der kan højest meddeles tilladelse for en periode på 5 år.

2) Mængden, som tillades klappet inden for tilladelsens gyldighedsperiode.

3) Hvilken klapplads der kan benyttes, herunder klappladsens placering indtegnet på søkort eller tilsvarende målfast kortmateriale med oplysninger om positioner.

Stk. 2. Naturstyrelsen kan fastsætte yderligere vilkår i tilladelsen til klapning, herunder bl.a. vilkår om følgende:

1) Gennemførelse af regelmæssige sedimentundersøgelser, hvis en tilladelse gives for mere end tolv måneder.

2) At klappladsen ikke må benyttes i dele af tilladelsesperioden.

3) Mængden, der tillades klappet inden for en kortere periode, f.eks. en måned eller et år, og den tilladte hyppighed.

4) Betingelser for udnyttelse af tilladelsen, herunder at tilladelse til bypass eller nyttiggørelse går forud for udnyttelsen af klaptilladelsen.

5) At tilladelsesindehaveren skal udføre supplerende kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger eller efterfølgende undersøgelser på klappladsen.

6) Optagningsmetode.

7) Klapmetode.

8) Mindstedybden på klappladsen.

9) Anvendelse af udstyr til registrering af de anvendte fartøjers sejllinjer.

Kapitel 4

Mindre ændringer af tilladelser

§ 11. Naturstyrelsen og Kystdirektoratet kan under de i stk. 3 nævnte forudsætninger og efter den pågældende styrelses vurdering uden forudgående høring, jf. § 8, stk. 1 og 3, forlænge en tilladelses gyldighedsperiode på de vilkår, som oprindeligt er fastsat i den gældende tilladelse, herunder om den tilladte mængde.

Stk. 2. Naturstyrelsen og Kystdirektoratet kan under de i stk. 3 nævnte forudsætninger og efter den pågældende styrelses vurdering uden forudgående høring, jf. § 8, stk. 1 og 3, tillade en mindre forøgelse af den tilladte mængde inden for en gældende tilladelses oprindelige gyldighedsperiode og på de vilkår, der i øvrigt oprindelig er fastsat i den gældende tilladelse.

Stk. 3. Forlængelse af tilladelsen i medfør af stk. 1 og forøgelse af mængden i medfør af stk. 2 kan ske under følgende forudsætninger:

1) At der ikke er kommet væsentlige nye oplysninger i forhold til den gældende tilladelse.

2) At baggrunden for vurderingerne ved meddelelsen af den gældende tilladelse kan lægges til grund.

Stk. 4. Naturstyrelsen og Kystdirektoratet skal foretage underretning om og offentliggørelse af den reviderede tilladelse i samme omfang som den oprindelige tilladelse.

Kapitel 5

Indberetning

§ 12. Senest otte dage forud for påbegyndelse af klapning skal Naturstyrelsen fra tilladelsesindehaveren have modtaget underretning om klapningens påbegyndelse og det eller de anvendte fartøjer, medmindre Naturstyrelsen ved den konkrete klapning fastsætter andet tidspunkt.

Stk. 2. Afbrydes klapningen i mere end tre måneder, skal der indgives ny underretning efter stk. 1.

Stk. 3. Senest 14 dage efter klapningens afslutning skal Naturstyrelsen have modtaget underretning om, at klapningen er afsluttet, herunder om mængden af klappet materiale angivet i m3 i lastemål eller fastmål i overensstemmelse med tilladelsen.

§ 13. Der skal mindst en gang årligt og senest den 1. februar ske indberetning til tilladelsesmyndigheden om mængden af sediment eller oprensnings- og uddybningsmaterialer, der er optaget til bypass eller nyttiggørelse eller er klappet i det forudgående kalenderår. Indberetning skal ske, selv om tilladelsen ikke har været udnyttet i det forudgående kalenderår.

Stk. 2. Indberetningen skal for bypass og nyttiggørelse indeholde følgende oplysninger:

1) Tilladelsesnummer.

2) Mængden af materialet angivet i m3 i lastemål eller fastmål i overensstemmelse med tilladelsen.

3) Anvendelse, herunder til bypass eller nyttiggørelse.

4) Optagningsposition.

5) Lossestedets kommune eller, ved anvendelse kystnært på søterritoriet, den kommune, ud for hvis kyst anvendelsen er sket.

6) Råstoftypen eller sedimentets kvalitet, jf. bilag 1.

7) Oplysninger om fartøj (navn og kendingsbogstaver).

Stk. 3. Indberetningen skal for klapning indeholde følgende oplysninger:

1) Tilladelsesnummer.

2) Mængden af materialet angivet i m3 i lastemål eller fastmål i overensstemmelse med tilladelsen.

Kapitel 6

Administrative bestemmelser og klage

§ 14. Naturstyrelsen og Kystdirektoratet kan beslutte, at ansøgning, indsendelse af oplysninger, underretning og indberetning efter denne bekendtgørelse skal ske digitalt under anvendelse af et bestemt it-system, særligt digitalt format, skemaer og digital signatur.

§ 15. Afgørelser truffet af Kystdirektoratet eller Naturstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til ministeren. Afgørelserne kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, i det omfang det fremgår af den lov, afgørelsen er truffet i medfør af.

§ 16. Naturstyrelsens afgørelser om nyttiggørelse truffet i henhold til § 20 b i lov om råstoffer skal meddeles til

1) adressaten for afgørelsen,

2) de, der administrativt har været inddraget i sagen,

3) offentlige myndigheder, der antages at have interesse i sagen,

4) Dansk Industri,

5) Danmarks Rederiforening,

6) Danske Råstoffer og

7) Danmarks Fiskeriforening.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte afgørelser skal endvidere meddeles til følgende foreninger og organisationer, såfremt de har anmodet Naturstyrelsen herom:

1) En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

2) Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

3) Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

4) Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Stk. 3. Naturstyrelsen skal offentliggøre de i stk. 1 nævnte afgørelser, hvis de anses for at være af større betydning eller af almindelig offentlig interesse, eller hvis de må anses for at have interesse for andre klageberettigede end dem, som er underrettet efter reglerne i stk. 1 og 2.

Stk. 4. Offentliggørelsen i henhold til stk. 3 kan ske udelukkende på Naturstyrelsens hjemmeside.

§ 17. Bestemmelsen i § 26 b, stk. 7, i lov om råstoffer om, at en tilladelse ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet, finder ikke anvendelse for forlængelse på uændrede vilkår af en tilladelse til nyttiggørelse i henhold til § 20 b, stk. 1, i lov om råstoffer.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 26 b, stk. 8, i lov om råstoffer om, at rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, finder ikke anvendelse for klage over

1) forlængelse på uændrede vilkår af en tilladelse til nyttiggørelse i henhold til lov om råstoffer § 20 b, og

2) bestemmelse om gyldighedsperioden for en tilladelse til nyttiggørelse i henhold til lov om råstoffer § 20 b.

Kapitel 7

Straf

§ 18. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at foretage underretning om påbegyndelse eller afslutning af klapning, jf. § 12, eller

2) undlader at foretage indberetning i overensstemmelse med § 13.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. september 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 32 af 7. januar 2011 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) samt § 6 og overskriften før § 6 i bekendtgørelse nr. 1169 af 3. oktober 2013 om ansøgning om tilladelse til efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden samt indberetning af efterforskningsdata og indvundne råstoffer ophæves.

§ 20. Ansøgninger om tilladelse til nyttiggørelse i henhold til lov om råstoffer og ansøgninger om tilladelse til klapning i henhold til § 26, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet, der er indsendt inden den 1. juli 2015, behandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 2. Verserende sager om ansøgninger om tilladelse til nyttiggørelse i henhold til lov om råstoffer og om ansøgninger om tilladelse til klapning i henhold til § 26, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet, hvor ansøgningen er indsendt den 1. juli 2015 eller senere, færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. § 13, stk. 1 og 2, og § 14 finder også anvendelse for indberetning i henhold til tilladelser til nyttiggørelse meddelt i henhold til de hidtil gældende regler.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 23. september 2015

Eva Kjer Hansen

/ Oluf Engberg


Bilag 1

Råstoftyper, der skal anvendes i forbindelse med indberetning af materialer, der er anvendt til bypass eller nyttiggørelse, jf. § 13, stk. 2, nr. 6

Råstoftype
Materiale
Definition
1
Sand
Kornstørrelse på 0-4 mm
2
Grus
Kornstørrelse på 0-20 mm
3
Ral
Kornstørrelse 6-300 mm
4
Fyldsand
Alle råstoffer, der anvendes til opfyldninger inkl. kystfodring og etablering af strande, uanset at de også opfylder definitionen på en af de øvrige råstoftyper.
5
Grabsten
Sten som kan hentes med grab
6
Søsten/dykkersten
Sten som er for store til at kunne hentes med grab
7
Skaller
Kalkskaller af muslinger og østers
8
Andet
F.eks. moræneler, ler, kalk, sedimenter med organisk indhold